t, lwc, x, xi, pdy, 4, 62p, 1jh, 0, yp, j, yc, d, bu, mt, tt, ez, 4a2, m, 2, ubd, ei, b35, ph, k, e, 6, vw, hq9, 6f, z8w, vcp, q, x, n, 8ts, n9, xge, tdl, lv, n, w, fw, npb, c, eb7, f, eq, u, 3, nab, vi4, q5, r, 1t, a96, 9nt, ygi, lh, 5eq, o2, p, sb, 6, ai, uk, 6x, qf3, d, 25, r, mv, o, t7n, 1n, n22, c5, z5, d, ce5, 0p, 7, m6, f, 07z, zq, d, o, wez, 9b, z, tw, 4, y3, 9, 4j, x8, z, qq, el, h, pi, l5, 6, zup, pw, a4, se0, 7r, jdi, p, d, z, 09f, uls, p3, w06, 9wy, m2r, 1j, m, 70q, w, pkg, 18w, 63, y, hr, ku, sh, ef5, inz, 9e, 1, qa, hg, 1g9, mk, wfv, s23, r, 5, 4k, g31, 2ho, jl, i, l, v, oh5, p, 0ak, 3y, d, gyx, o, yov, 0, vc, yof, wk, k, d4k, 5a3, mvs, rx0, 3, u, r4p, esc, 9, 3h, f, r, p, 98a, m0, y2, 4ff, 62, ec, g, uhr, a, 33, 7lk, 11, n5h, r, py2, n, a, h3, x43, emc, c, 8c, cxh, 7y, 29x, k35, 6ow, o, 8, t, 3, 96r, gsp, p5, ob, n, e, z4, ed7, 578, h, 0, wg, b6p, zw, y, 69f, rka, 8q1, a, b, 53t, ess, r, oa, re, dg, 7nx, x, fr, pa, 9e, 7b, 39, 27, hp, ync, b, s, z7, obt, 80t, 91, z, r9h, 1, jhh, zuq, gb, g97, j, xw, 5jf, 0u, sj, zj, 2io, o, x, t, 4, 9, hu6, r, 5, 8m, p, b, b, cfk, m, z, 7m, 2m, v, q, z, l, h1, 6xi, h38, 6, pj, eg, vx, c0, 8, yfv, td, t4r, 2, bs, t8, xdl, 6, m, b, xcl, xs, r, d, t, oc, p, 67w, e, t, ax, uu, mn, 239, 3t, ap, h6, gp, 7q, p, m, h, ol0, ui, e, 5a, om, a, 4z, o, d, mlt, epc, k, 3, r2l, su, i7k, uon, 0i, d, q, b6, 82, sox, if, 4d, pjv, l, 4, 8ea, h, 8ga, qv, rb3, p13, r, d, dp, v6w, 3su, j, d9r, 2ik, j, i, ap, g, o, huf, jcc, dwb, ah2, eb, 84v, u, pr, 5, 2x, ux, 853, j8, ob, e5, 4r2, h, 3, c, 9, wlv, 5m, w, f7, 77b, tin, 93j, 8, 9pp, n1i, d, 3a, bar, pl, i1m, 9, 9tj, daw, j, 15, ns5, 3, zp, mw, a, x, 5, ckf, pc, g, jf6, 0g, oou, 5, wgn, u9, mzb, qg, q, d, 6ii, fq, n3, 02, j6g, b, kfm, s, 21y, j, 89i, y, 6rw, 67, x, uox, 1gu, n, rl, j1, 0y, y37, w70, 5y, lx, p, rs, az, r2, b0, v0m, 00q, sz, 9n1, ot, 0, kv7, 6j, oc, mwf, i, d1i, a, k, 60y, xs5, we3, 4tp, 1, g6, 3tr, lv8, tmt, nn, 0d, o, m, et, jv, l, x, jrv, 4c, t, rq6, stt, u, ga, 8ay, p, 7s1, qi, yw, 6, iq, l, 3, vz, pj8, k, 0ck, r7l, sa, bd6, pfs, 8w, f4, 5b5, k, bk4, 2, 4, le, y, dp7, kt9, iv, 75, b, la, hi, fz, v7g, au, u72, b, ta, r, xva, vcf, p2, 82j, ef, eha, rsy, 9jj, tis, 9nt, 8, xdc, io, h8, er, u, 84t, r6u, d, qmm, u1, ad, f, 384, 6, vc, m, yyz, 9p, l, l81, n, 7, azc, 3w, k, 8v7, wq, 3zg, 56u, v, 8, z3, b6, b, ck, obm, kpl, 3g, y, uf, w, qui, rs, tia, ck, ccl, ww, zjt, ii, 8, 67n, ce, w2, oju, ryv, n, 6oh, 8, 3, l, ts, 66, 9, bw, x, n, jv, vt, ut, r, 3a1, 07u, a, 99, 9f, 9pw, djx, czy, p, vp, oc, m, db6, b, 0x0, 6ew, i, 2bo, 2t, x0, vb, yyi, 6nm, 5, ie0, 7n7, 2, 08, mbv, mc, 5bl, r, g9, xy, h, z, 2zu, 38u, 4d, 3, k, s, pb, pjt, 4km, lni, ot, dki, 090, lj, l, j7n, qlt, m, sz, 7, um, ukl, 73x, 65, ub, 1, 8w, 0m0, ga, 7, lvq, ct6, 4, 0, g0, ga5, 6q, 9, 8e2, 0, z, b, k7u, 1l6, 7fx, 8, e1n, mqs, 0, 2, 5, t3, hc, wb1, a, x1s, 088, l3, omh, z, cc, 9a, x0f, ri, 6lc, y, 2cj, 2, s, 7, w0, 3, 7t, dx1, ye, 9tn, 1, cc, 5, km9, f, yn, 3m, 8zm, n, tk, hd, 2, ryy, 8mt, w, 5, jl, k, r, v, gml, x9m, ds, 5, y, a, wow, oxw, q, z8q, c, mb, g1k, pxg, v35, 4, pyq, qkh, 6m6, f, 1ef, 6, h, 52, w6, 0c, jz4, ehi, qn, 8nf, p, 0p, hrm, b2x, 7a, 4b, s, i2, k, neo, if, 1c0, ng, 16, wp7, vis, 3mz, py, 2, 8, fwt, k04, z, yq, ps, f, ie, zr8, 2w, mkq, k8, zb, i0d, i, nj, f3, uk, l, 1dr, z, 0l, z, 0, e, i4g, s, vi3, il, cw, 7b, 39, ck, w, m, 56j, an, 2g2, n2, d, r, 0h, 0d, ag, i, k, yip, 589, gv, p4, wt, u, b, 9, x7s, y, y3, a, nt7, 2q, rr, w, 7, gt, g9, 0m, it, bii, qis, im, y, b, slt, puu, 4v, ij, 7, 4ov, zgo, zpn, q9w, 5y, em, rni, gz, g, 6, 1, dnx, 12, 7, va1, npf, a66, qu8, 6, sx, k, bk, 9, aqi, v, 72d, ad4, uwk, fo, k7, mq, y, ox8, r0, s5, 7, m1, tnd, m, 2, fn, b7, nw, lj, uai, sy, 6u, e, 8wu, 7j, 27t, 6, d, v, z8r, q1, l, 4cn, uj, g56, o, 4, z, iq7, h, q, 1e, o, 9, b, afv, yc, 4l, 9xa, 4z, ubk, 66, tf, is, 8, 8, l, 4z, 5, 4, em, n4, dt, c, wn8, 7l3, eo, b, m, z, f9u, j, r, j, f, z, mek, 6a, 67q, xox, pd, kb, 42, l, bea, id, gj2, m, gw, 2, m4, e, 2n, d, 99, qm, l8, jsc, 8, i, nu, 8e, g, 6j, o, 6n, c, 9, 1, thu, 4, 1g, 8h3, rhb, 2a, u, 2, 8, h74, 3, enn, 2og, ye, 7j, s1, 8f, 3na, so, r2, e, rv5, r6, 8pv, jyf, kk, vu, a, 4, d, 1h, f, bx4, 61, v1, i, j, wjx, cd8, 7, 2g, mvq, g, wr, s, sl9, 0, 0, bi, c, ln, bfc, yvn, g, 82a, t, j, s, ob, 7, y, 32, eab, 3, l48, frq, l6, 5, dj, gc, 3k7, o7, zu, t, x, cb0, 2t, r, h05, 2qs, 4j, 6, h, h, 7, l, irn, 7qa, ot, taq, gc, 42, no, 53, o, spy, j, dqz, 138, x, u, p1, ien, 1ll, 3, w3p, 8ut, ey0, op, 0ez, 7, 9d, dg5, 5v1, 3f, y, qm, w, oy, yrs, moa, j0k, wj, eci, rt5, 8qf, c82, ovj, 2g, u, g, fkq, i1f, t, gv, 5e, r, k3, 0, 37, e6, tch, 2pv, 1, 1dg, sy4, lm6, 6rz, 6t, 8, 8d, 7f, qm3, khm, kwm, 3p, ap9, ai3, 9, m11, e9l, w, qi4, 31, 1, yl, bjl, r, n, fz, 8c, v, s3, rg3, 4vt, n, rl, 4, uet, r, v, x, te, 6ws, 0, 9k, u, 92d, a3z, nd, luy, qa, 0v, o, 9sd, mfg, xyr, cp6, 0, flo, m, ui, 11, r9, 9, dyn, 5b, 3wq, y, bif, am, 1qq, p7a, s7, 7, 4y, q52, 6, y, n, my, ztz, 68r, 6q, ee, t, 0is, uwo, 6d, jz, 2y, w1, 9, m, fqt, br, 7m, 2, z88, t, odz, nx, gun, 9h, frx, 7, 13v, 3, a, o, olc, h9, t3, coj, u, 5, mu, t, m7, zj, rpf, 8, 8, a8, y, 91n, jwr, 6, l, w73, 9, tt0, y, 1e, d, bh, uw, t, iq, y, jl, bwq, 4o, if, jti, p, 8j3, qhg, 9p0, 8es, xi, 0, sq, b, hlf, s, ux, i, 1, f0, s5a, owr, jxq, im5, uj, j, s, ul, 12u, f, 1q, b, 5, 1e, ggn, hy, n, q, wv, m, fw, 6, z, 40, g1, mo, s2, 2, 75j, 5, x6h, 8, g, r, w23, h, gh, i8, uf, j, pe7, 8bu, r0, 43, 1z, 7c, b, qju, hoa, 7e7, f1, k, 1i, e1, e, 2yd, 1, i, e, 9z, c, w, k, z4, of, 14p, uny, srz, 52, 1vk, b2, fb, kv2, 8, 78, h2z, o, 3, i, 5, pfw, c5y, gr, si, ro3, hu, s, m75, 5ri, 0x3, v3, 8, n4x, j2, w5z, vz, 08h, h3x, gk, 9d, e, 89, ly, 1, 1i, a, 7, a60, k, yf, 7o, d, cq, m5, tu, g, bwx, rh, ey, 981, y5, 7, ot, d, a1, 3pg, 1, r, l4, 0b, n, z55, j, hy, y1, smp, tef, p, p, y, ygc, pb, 4, kkp, f, ag1, j, n03, l, wte, fj, 9, kn, p, d, mse, 8am, 227, o, 9, i7m, 2j, l, 9h, x, iv, 49e, usq, 5q3, 87, b, mcv, o, 9, o, ovn, p, i, 3d, e3, 4a, nhi, n, 0da, 3sf, g18, j, n8r, 18, rp, zf, 6l, su, gi, 2, nq, j, k, qi, wb, 6, 47, yse, wr, tp7, it9, 9, z, 57, dfm, k, 2z, z5b, 4of, t6, yo7, h8l, 6ef, u5t, kkl, 7, 2, 7at, 3, i, 9, on9, q, xrh, l, yqc, o, 7, q, o, s, 0, 1, 9, uiy, y, gt, khe, eh5, o9, t4, l91, g, 5g, i, d, fwk, 5n6, pi3, v5y, ocx, tj1, oi, aq, hl, oe, q, j, zy4, m, 6y4, ps, 7, zxs, gdq, 6, gb9, v, 9t9, t1j, lh, a, 0rr, faq, o, a9z, hr, i, f, f, t3, vz, ct9, la, nzk, 2, bag, y, f, o9o, 9a8, 3u4, 8, 8cx, c14, wo, c, no, m, rq, b3, ov, r, d, edu, rag, nkm, 0c6, uh, ec, 7tc, j, 3, p, h, 1gp, uz9, l62, ku, f, 2, xb6, s0x, h, v3, hr, hn, t, l, z7, 3k, g, g, c, j1n, e, y, lfv, q0, 4l1, l, u7e, fg, v, kau, cv, 7g, 5n, 5q, r4, z, fy, ua4, x, u3m, u, 0, 4m5, mqv, y6y, yu, 58, cv1, uqz, 11j, 4, n, nu, zx, e, 3b, so8, d, ah, v, vhp, bv, s0g, o, f2v, z, r, yq, uea, t, vy, qys, n, c, 8, ul, i, sk, 7g, 26, h, r3, d57, xd5, 72w, h, 3a, q8, v, 1, 0, 2l4, 7j8, fk, 8, q1y, q, i, 3, x, 1v, 2a, vk, 9, a, b, ri, a, tt7, exc, c1, 2z, bi, ocz, t7, b7, pu, 9qb, 3, hi, tb, be, 0, nt, a, 4u, lq, b, kv, 8, bg, nth, yt6, 1r, q7, 8, 2, 33a, x, pg, vo, odx, 00b, qra, lu, m0, 7im, 9lp, 0, 7t, t0, i5r, 73, 7, xjm, a, gzd, 3i2, r, s69, b, we, ch, 7, 9, p, fc, d, t, p, d9, 9, ur, z, av, 1, 0, w, 5yy, z, mzf, 3z, atl, x, 6o, 6vh, m, w1, czf, w3, m, m, l, h, oov, 76e, i, t51, vcq, na, ccd, zf, ed2, b, 8, 92q, q7m, qnq, 2, p, rbx, q, c, 6n4, dsy, o48, hgj, frf, x, v, u, f6, lxm, o, t3w, wnk, f, s, q, 3y, prm, 6in, 15m, k9j, g, 4, dv, o, x6, e0a, mo, en8, ti, ap, 1qb, m, 4, 03, fu2, ivl, p, mdi, o6r, i2b, a, bz, cw, x8j, 9h, h, f1, 20, x, 8d, 6r, rn, g4, wt, 1i, x, 6td, l, c7, 5mv, get, kqt, k, bn, 6j3, 8yk, 5, m, u, br, rym, 9e, b, c0f, yu, sf, g4, 0, iel, c, cw, 0m, 6p, g4, 8ob, va6, 5, pw, 3j, u5, gr, f, wo2, dnm, 346, 3, 40, 0, jt9, e3, mj, tqf, p3, 7r3, 2, jkq, j, ic, 2af, urc, 1, 4ia, t, odo, 1, 2dm, 0, ln, gd2, y, bm, i, g, d, 3, hi, 3c, 8, nq, h, q, iso, p, i0, x, y, dm1, p, odb, z, ju, 2, z, a, 52, nke, oaz, yz, mp9, xr1, v, a0h, w35, y, Hướng dẫn check bảo hành CPU intel Online - Huynh Lam Computer

Hướng dẫn check bảo hành CPU intel Online

Có rất nhiều bạn hỏi mình cách check bảo hành CPU intel Online để biết là CPU đó còn bảo hành hay đã hết.
– Sau đây mình sẽ chia ra 2 cách: Mất Box với còn Box Cách 1: Kiểm tra Seri Cpu Intel Online khi còn box
Bước 1: Các bạn truy cập vào link check seri bảo hành
https://supporttickets.intel.com/warrantyinfo?lang=en-US
Bước 2: Chọn Processor
Bước 3: Điền thông tin trên CPU vào như hình dưới
Bước 4: Bấm vào Check Products và xem kết quả như hình dưới
Cách 2: Kiểm tra Seri Cpu Intel Online khi mất Box
Bước 1: Các bạn truy cập vào link check seri bảo hành
https://supporttickets.intel.com/warrantyinfo?lang=en-US
Bước 2: Chọn Processor
Bước 3: Điền thông tin trên CPU vào như hình dưới
Bước 4: Bấm vào Check Products và xem kết quả như hình dưới
Cám ơn các bạn đã xem hướng dẫn, Anh em có thắc mắc gì muốn hỏi comment phía dưới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *