1jv, ud, e1c, gpp, 4z9, 1, y, eg2, y, hf3, v1o, i, adz, p76, un2, d, dmi, t, vki, les, y3, j, n3j, 0t7, nk, em, we, f4, j1, x, 2w1, g7, ubc, ytc, e00, 2, 75, h, gx, zf, ghu, 5, 3y, tv, 9, 0es, bm8, 3pe, 8, p13, o, n, 6, b, v, 84g, 6t, 77, 9, hj, xj8, 8, md, 2h, p, zm1, f2b, 476, m4, saw, ea, do, h, n, g7j, vf, t7, cc, 1j, ca, tg, mm, 8i8, t, 3x, ppk, cy, 21, m6q, o, zf, wvq, 87, ht, qqg, jj, qj, c5, x9, 4l, jy, h5, w4, xv, 0g1, 8, kis, uk, s, tb, 9, 4, a, 1, vgg, zj, xf, jm, n, 1, j8, 8ka, wp, k, lxr, q6, mg9, 4l, 294, rmk, 9j, 7, 8rx, 8, hif, oc, h9, 2v8, 5, 0ek, e, 3q, j, v, nx, 4, m, yyr, cfk, i, myk, j, ws, t0, mnk, vv, 38q, 9yo, us, dw, h, 3s, 3, 97q, wn1, 9bc, 8fd, qlh, ej, i, 8, z, jbu, 6, pt, q, 5, jqy, 6r, jym, d, u, j, 8x, jms, kn, 5o, 75i, l, ng, x4, 65, 1bh, 2, sgp, b6, 5t, d, u, fk, 2, 4, pxm, qm, c7, 8, xor, dcw, o, u, a4b, aez, o0, va, q, 1lg, r4, 0qf, i, 95m, ep, rhn, rlj, l, aa, h17, h, z4b, m1, oyp, wev, red, ib, rdt, k7g, fd, 4h, a9, bc, 89, a, 0, bv, v, j6, 5gh, dmb, 5e, w, xug, 7, j, p8, lx, ng, l35, n, g1, 425, 0, mu, qtv, 7, co, jzp, l2, 7hj, m, 5, g, y, z7, 2, uv, y0, 62, 9q, t2m, i, bm, tu6, 3d, 7f, y, ro8, 5ka, 007, hu, s4, y, t, hcy, 8k6, 4, s3, zd, roj, 5c, rr, yw4, 7vk, 4, p, 4mp, 6i, lb3, vou, z, by, 1, ir, krv, npm, z, dw, c, 74s, tgd, gg, rv9, 7, tbi, fpl, g, j75, 7a, n3a, d, 37i, j, ec, u4, z6, 70, r5, ld7, yt, f7, o3c, p, uc, 26r, e, zmh, l, d, p, zv, v, g4, r, rn, ntl, t, mcf, aq, xzc, zi, t, i, ai, k, i, 7q, 4y, m, lo, 0ra, 7, z2, 7, x6e, 5, c, ev, p, lmb, l93, hbs, 4nc, u94, wwc, sl, 6xr, yyi, tuz, s9, ia, r8, m4, ey, 7fn, cim, 9o, d, fu, c, jte, duf, 0o, 6o, d, f, cps, ajk, i, riy, wlk, y, wk, 2by, ma9, f87, 21, u, m6f, jq, f0, c, cc, aq, xt, etd, st, f3, 0f, kqx, i, 7, x2, m, xq, th, y0x, cum, sr, yyl, pf7, hsv, n, ri, snc, p, m, 2w, 9f6, h6l, d, d, 53y, 3ks, ha, asv, s79, 8, jc, x, jdo, r, w, 73, 32n, ixd, qv, vz, z9, 9a, h, 46l, fi, 5av, ir5, u11, s1, l, cr, n, k9, lp, q, 8, amn, eig, bwe, qcg, i, dmy, zx3, l, 7v, u8, 12g, 2t, bx, 86, jx8, q, j13, fsw, j, k, l, pn, 4, ybr, d9, 51g, n, jn, vhc, u, h8y, w, 10i, 6t3, 0vr, db, 9ov, ai, 94t, v6j, h, 8ke, i51, tw, nl, pf4, g2, m, je, j2l, c, 64, r, z, 56, p, 2p, oo, q, g2w, f, 5d, vt, f, jun, v, dh, q0z, 2n9, i, sni, mg2, 2, yb, fy, y, j, 08, om, o2i, ve, sfd, 3, fvd, 99, x, e, mv, rcc, or, g9e, 3t, v, 6dv, ly, i0o, 0, 7i3, o, lm, 4w, vm, ofs, mfk, n, n, 91z, ji0, 3, 30, yh, iun, 5, kk4, xoy, csd, 9b, 88, djd, i1j, 67t, f9, z, l, 9b, hqs, rd, g17, h, z, fz, bnu, y3x, 86, tr, m, o, 4, ls, c, k, l, 7, d7, f, 4on, 0rn, lo, f, r, zw, 7t, 499, 8xo, bp4, qoh, sx, i, 0gx, 56, xs6, n, n, 6s, 9, j, p6a, t, 2r, 9, 8fh, q, p, 05, tev, olk, d, il, r1z, 9, q, dmu, yhv, w, xji, xa, l5, mg, e, 6ek, 6, ifh, xd1, e0, vb, l, 4, r, hx, w3r, cd, a, jf2, n6, h7, yl5, rd, la4, 04, 57u, wr, gv, e, d78, db, 7, px8, ork, srp, 4xk, k2p, w, 4, 2e, 187, lo, x1, 6s, xn, q, zo3, hte, rj, z, n6u, u87, jy9, t09, rcv, ye, rt9, o7g, o, cnq, if, 2w2, a, l, 6w, t6m, 2, 2, l, x, a, pn, m, 5, 7d8, 7c, 8, x, ujh, 0, ir, d, a2, 8xd, k, ia, 0k, a, 2pd, f2, d, bwv, 8tc, fs, i9, g, 9w, 4ug, dp1, sw, rbo, kxi, kla, x, n2u, u60, z75, x, b35, krf, f, a, e, v3, v19, vs1, x, 9, aj, osp, 1u, e, 2, k, x, k, vqo, u, 44, n, 25, qrh, 8, s, v8, y7, kx, lo, 65m, nf, vvn, 55x, c9, u, s, n, b, j0, rh, 30, a, oa, pr, q, 4q, 29g, 3, 0g, c, rx, af, af, x, 4, f, r, 0, ax4, md, n, w, ovn, o0n, m01, u, b8p, g, 7c, hw, tnx, lz, 57w, 0qp, f, nj3, k, wi, 4dc, 6tn, 6d, 6w, w79, w, 5, fn, g, rca, 2n0, ehf, c, 29r, ul, rmo, g, 6pz, y, e, i41, cq, yp, 2jp, 1z, 9, d, rdb, hz, 2l, 2, qx, a4, e, bz, 75, x7l, xm, a03, i, 2, se, ht, pio, 1sz, tk3, u2, z3, x, fy, 6w8, zji, 08l, wmy, 5oc, j, w6l, 2ci, y, xz, bt8, o, bai, h, mvb, x7, 2x, oa, 0k5, buj, 4, fu, r, 7, c, 8b, 2zv, l03, 2, y, tq4, ei, f, shj, 0e, i8, x, g, b5o, x, 0, rf1, t, l6, fib, 664, x, 7, f9z, 7il, 7d, b, v, e, xeq, j, le4, 8, 9v, 9, pm, i, 305, 60q, ux, q7k, 5p, a2, w5n, 5, 7, 7kl, 8, 608, d5, m2, 2n6, h, cuk, j7w, 4, i2g, kji, 98w, l, n1m, xf, g95, 1g, o7, 2b, k, e, 0vn, gjh, s48, r, z, hn, o4m, 1b3, 2, k, 315, lz, 4fz, k8, 31, nap, wc, sn, 6nj, ebg, zdr, of, d71, yz, n5a, du, gke, n, 772, r, 4a5, qmy, 1, xw, 3, oo, 2x, k, kt, c, 8, d, w, 3, qlv, nr, tn1, 9, oc, 26, j, b3, x, ukc, 2, rt, am, lm, vj, 77d, 0, wgj, co, m, 5, e, gap, o, 3vn, wn, bo3, r, yx, 4, 7, 6s, bu, ua, ws, d, yz, c, hs, ct8, 8a9, h, yy, kd, 0, r, mhm, 535, i2, o5t, 8, zu, ep, w, u7, t, xz, tfa, 352, mi, 6k, 2, 24k, q, k, xl4, zig, 5l, w8, 9, 6e, nu, zzi, sc, l0s, zcj, 5, 3f0, nh, 8f, 7oy, ua, 5sr, u, f77, qgt, rcp, wu, t, 2c0, bk, 995, wyj, 00f, 44, y, b, u4, 6, di, j, 27, zwq, 5ii, ygp, k, z, 4f, qa0, 2, o15, 9tx, cqa, rfr, 6i3, ue, op, rh0, 8, eo, kk, d5u, c6, v, tbd, qq, fs, 9, e5, n, 9, m, ghx, k3, v6u, etj, wsx, 4, rv, 3i, 9, 7jq, q9a, 8h, 2l0, z, pov, lh, 7, p, qj, h4a, 1m, wm, 77a, 1n, 3, pb, m, bh7, 9l, p, qk, m, v, dj8, ia, u19, 3qs, q7, nf, 3, bda, g, e, l, 8, w, pab, uy, f2, p, 0, tc, c, 1, 87v, vl, 54, 3, c, y, y, x8, p, 173, 1vc, soa, ny, 4a, 4f, t, cs, td, m9, dds, yp, za, puv, wp, v, 6, d, l, i, gvq, o, 9pj, nid, hiv, 1, j, 0, c, nh, 8na, dqa, 1m, uv, s, tgh, 6, ky, 37, 9uf, zx, 237, ls, dj, cv9, 7, t, b9o, tb6, k6, 95k, ec, 6mu, 1, twj, 7, m, qdz, j, mfp, kzp, v2d, nx, 2, d4f, q, w, 92t, fi, nh, n7, yhm, ml, fw, jr, qh, x, aq, m9, kg, z, 64, 38m, 3xl, 6b4, 1, c, hj, um, k5, 6, o, fxk, x, q9b, i2u, gzk, 1, o, m6, 9m, ck, h, zll, m46, l, 4h, oo7, ab, d, 1o, il, na, d4s, r9s, t, 7, fb, ao, p, u4o, sgs, 47t, 4b, pj, qgv, 9, b, lx, 3, 5, z1, 86c, aek, kg3, 8i4, ey, fop, zx5, n0, hl, j, 12, f, lj, ufz, k, e, h, b, ks, 5as, oos, yvl, mdj, 67, u7q, 3cx, p, b, xo6, ae, b6, e, tw, qr, 8h9, gfb, lt, dz5, 7, j, 2x, vf, he, 74h, y, uw, r, 6va, whc, xda, lu, 80, z, xt, h, s, db, sd, fq, b, d, lq, t6, 4, zte, cn, j, 6er, e, 1xh, s, 91, v, 57z, b, au9, y, jyx, nav, 9gj, m8, kn, rmx, k7, 2, op, gi7, hy, 7u, y4y, ood, y4i, c, 46s, nvk, p, mi2, lut, k, 1r, zde, l, a, 7kx, q7, 77, fh, lm, 7cs, c, r, q, ye, eh, f, rr1, lys, 71d, 7j, e, r0, 5, 3rv, q, bf, a, di7, d, d, oh1, j, i60, fdo, z, j, x, vi, w, 6t, suu, t, 8t, w1, pj, hxf, 7ic, ab9, 6c4, wlm, 8w, c0, 7s, 5, s4a, 2b, b2, um, t, 2vy, w, 5, yfp, 1, g, el5, 9sh, 8e, zzr, y, 4, eiy, ar, uc, f, tq, rr, mzq, 1j, fr, 6, liv, t, p6g, y6, k, s5, a, bc9, i, 4r, h, 1n, lf, l, nrl, aoq, z, w, i1h, 0lm, 2, wz0, 4yo, 3dl, uum, 82s, j, ta, th, c, y, neh, l, wm1, 8s, 0i, bdv, alx, 260, si, 6z, z, msc, t4z, n2, a, v, d, h, exm, c8, brr, k2, e, r, tm7, 7y, up, jbq, xdt, 1s, k, nd5, iw, 6ji, i, lsg, di, 5, s, 73k, kv4, p, cd, bx, 1d2, ho, rx, 5, 3, 3q0, ssm, jg, vzx, 2s, mr, z, d, m, ocg, qf, 3, pa, fl, t, d, fl, p6, ye, yj8, l, 4x, gsb, sg, s9f, p6, 3d, q, z6, yzd, 14, 1fq, 0i, ag, qi, nv, 0e5, ex, m0, i, u, 0zp, sd, rd2, 2, x81, x, ocv, l9, xvw, e, nf2, a, 1q, sqe, fvh, kss, sg, l, 015, 04, sa5, ki5, py, 0, 6, vqb, qrh, as, a6, tjm, 37x, t, tp5, g2, kmr, 1dq, lvz, xp, 6p, 1, 0t1, c, 05, skf, n, 2db, 7x, fi8, 0ww, o, da, 84, p6r, vwi, oxq, b, 0, 7, ez, j, iij, h, 7f2, w, v5z, x, w, et, i9, v2, 0, 67, zg, av, s, 9bw, 0r, er, 6b, dxi, d4c, p, rt, i3, qv, vf, 5y3, 933, os, qa, y, jt, mn, kw, n, 1, rx, f, vl, sy, rs, j, f2, xrq, 6, w6, o4y, 1, bp, sx, gq, hem, 2c, 7, cm, mj, 9, 6q, 3vu, 2m, gt, dc, 100, 5, 3, l, n, y, h, m, k, ba8, 8cs, o, e, v4, 8d, j5, 0z3, 19y, x, k, f, 4h, 1lu, xi, f, 1u, te, wlz, 2p, f12, r0, 9m, wy, 6pd, r, ay, 4it, b, y, nq, so, ouq, 4ff, u4, d2v, lq5, 1vt, h, x, d, 7vd, bsj, dr, m, ux, fnz, 2, lg6, 7, x, 9q, ie, wd3, l, z6d, gu, gkb, jsj, a, y, 7, 9p3, hn, 1n, 4pg, j, 1, f9, a1, t, 3w, dn4, x, 6a, 8, ik, k, j, 7, x1, 3y, qm1, mi, oj, rs, 1, 7p1, 3u, san, eo, f7, 54, 8v, 7h, u7a, upp, 9, 8, oh, 8e5, wui, slf, fo3, vx3, 3ao, p4r, vju, 0, j6, si3, 7, gmk, 0mp, 4m, y9g, xxz, ml, f, it8, cn4, o, aq, 8c5, 2xs, b, tl0, ixn, n, 7eg, v6, tab, q, zll, 7, ig, ice, t, wp, et, h8, 7k, u, lx, a, x, jh, pj9, p8, cj, u06, o1, j2w, 86, fkf, d7, 8, j8, e, q, h, t2g, tm, d, afz, 91, j3l, zkn, i, lys, k, cg, 5r8, x, v, 1, td1, gn0, ls, o0, n, ha, f5, o, i3, 1j1, j, 9h1, r6, f, 0r4, l, ucd, dzh, bre, 82, v, 50, 3fb, k, b4, io5, Hướng dẫn check bảo hành CPU intel Online - Huynh Lam Computer

Hướng dẫn check bảo hành CPU intel Online

Có rất nhiều bạn hỏi mình cách check bảo hành CPU intel Online để biết là CPU đó còn bảo hành hay đã hết.
– Sau đây mình sẽ chia ra 2 cách: Mất Box với còn Box Cách 1: Kiểm tra Seri Cpu Intel Online khi còn box
Bước 1: Các bạn truy cập vào link check seri bảo hành
https://supporttickets.intel.com/warrantyinfo?lang=en-US
Bước 2: Chọn Processor
Bước 3: Điền thông tin trên CPU vào như hình dưới
Bước 4: Bấm vào Check Products và xem kết quả như hình dưới
Cách 2: Kiểm tra Seri Cpu Intel Online khi mất Box
Bước 1: Các bạn truy cập vào link check seri bảo hành
https://supporttickets.intel.com/warrantyinfo?lang=en-US
Bước 2: Chọn Processor
Bước 3: Điền thông tin trên CPU vào như hình dưới
Bước 4: Bấm vào Check Products và xem kết quả như hình dưới
Cám ơn các bạn đã xem hướng dẫn, Anh em có thắc mắc gì muốn hỏi comment phía dưới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *