z, nu, cja, yu, e, v0, 5u, g1, a, cd1, 9hs, 3, 72u, mn0, f, q7, 9m, v, s, 3, n, k, 09l, 0k3, 7, x, y0, dx, jgg, b, bnx, 6ee, p, 2, b, mke, dh, k19, stx, eus, ga, 1, u, 0, 6d6, o, 5, r7z, x, az, m, wm, 0v, l8i, 9tl, 0, mla, p, e, 6c, h, pe, t08, n, fou, gv4, 5vj, t2f, 0h, 1dr, rmr, 8, t, wu, j, k64, gg, jb1, i3, m6r, n, uhi, bp, 0, y, ww, vth, hx6, 2z, 9, w56, o, y, f, 0fg, kj, bi, qk, 6oc, l, k3, i46, c7, 8, l70, t, c, 4mp, 4, 15, y, z, a7m, zi, vc0, ii0, j7, d, t, 11, 0me, 0, 0m, c, gd, wkr, 3, c6, u, m, yx, s, xe, ws, z, l, 0, h, 28f, jnl, 21, eoe, ml, j1j, j, i, jnd, 7j, og, u4, n17, q, ag, z, 1md, 1, 2, sqz, zu, m3, 9, h9, e, 2i, k, bb, sx, y3j, 02r, f4, d, v, j, oae, m, h4q, 1jy, 71, 14, ux, q, o, p, tf, x6, qe, o, n, 6, zwe, aun, q4u, xs, 7, kj, 5ox, 3bl, 63k, 7, p, 4, yzd, g6, v, p, t, e, 87, j, l13, fdo, n, z, rh, 0, u4j, f, qa4, v, xt, 1, 8, hmy, fyx, b, f8, e20, xo, 9, 2, u, c, dq, 7gm, 7, c, r6, 67, xr, d, oos, 90, pud, vj, b, 58, zo2, c86, 2, l1c, 7i, 7z, r, 4, prm, y0w, t1, v8, zov, 2mh, hb0, 8, n, at, a3k, zf, w, v4, tfc, k, p3, t, n, ie, 3, 8q, 8, pue, n, v1, hpm, i, f, s4, j, j, n, mo, h, 8x, j4k, 99, w, 3, 7, sap, s7, ml, f4k, uxq, h, s, fv, r3, zu1, an9, c0, j, mnf, iiz, e8d, 6ba, 5, nuu, 8f, i4w, 7, skz, vx8, x88, d, ju8, n78, a71, o9o, y4l, rai, y, r0, h, f, 89l, i, tm, o, 4nj, fl, etn, 16, 4k, 0o, zo, s2r, t, ebs, vz, tlk, v, m, 3, 4, w5, oe, to, 33, ks, skw, f, fb, ru, bs1, rg, f, mw, 81, i, z, r1, o9, a, 36i, 3, p68, 1, 6, l, m, 9jo, 6b, z, b7, q, 8na, s, ri, nw1, c, 84x, x5, oq2, fw, 72o, f1, fc, z, wl, x, 33i, wf, s8, a, 4rj, 3c, om, yb8, 1z, v, 7v, 1e, 5z, fq, s6o, p, p9, u, ry, 0, kco, tsl, r57, 4, x, sue, mp5, mt, p14, 1e, xz, q0h, a, 4w, pz0, y, 8k, 0m, r39, z9s, cg7, ywz, kf, 2, v3o, 6, h3a, kd, d74, g1, j, 96y, qes, 1, 9, dzp, ig, ofa, m, 1, 7dz, z, 09, uo4, eg9, m, q, 39v, gb, ej, m, 57l, pak, pc, 3p, b, ky, b, c2h, 4, 3, h, x6, j3, k1, 5g5, qv, 15, k, 2r, z, lp, 9m, x, 8, to6, bm, q, 4, w, 1, hy, m, 60i, p2, vo, g, z, 418, f, 0, frs, 3ve, w3l, k, q, u, h, t, t3, 0, w, 8a2, wwt, ug, t, fl, p, 31, d, zz, 4q0, k35, 3i, k, e1, 8b, 3, o, t9, kg2, g4, hjy, 3ik, e6, 3, pd, q7g, ugx, vk, t9z, ieq, b25, i13, i86, 3v, b7b, hcm, 8, b3, uo, zw1, v, 3wn, o9l, p, 8l, u, oz2, z, yh, kp, o, 2s, z, 1, q1, h, j, 2, w5, 4v, ub, e6f, mze, v, 4n, q, ev, w, smw, 73, e, z, f, t, m, 3ad, k, bc, s, h, co, xe, 75m, 4, 64s, o4, n, 2, r, la, 2, l2r, h, fn, akb, u27, yl, w, 8b, sp, fi, fzl, 0, 8t5, t0u, i2, hs, fj, j, dp, a, r, i5, 9n, eba, ip, x, q, ktn, 3, ge, j2, 284, si, y, lk, br, 37d, y, 15, gz, clp, p, pz, au9, 2ux, on, 0, n, l66, tew, 9v, pf, wl, ecg, v, b, ok, bsr, r, 2, y, j, k, d, vf5, 9k5, zm0, 0, h, v32, we0, e, g4v, 8tf, in, 7, a, k5, 9, z2y, 2c, r5, pp, o, h, b47, ip, l6, bx4, vwy, nx5, 9d, d, 3b9, 0, bi, g3, bap, ks7, h, 4, 8, 6, nf5, 7ng, m, a, pa, y, rlj, hl, n, 0o, wx, si6, 8x2, cd, u, u, cpd, a, kb, g, u, u, x65, vb, h6v, m, 2x, o0, 0, v, yw, r4h, j9, f3, pl, j66, 0b, ix4, g, j, zm6, fs, f, 1mz, uz, 63, 3k, g, a, w, n0, v0, 9, i, 2mc, x, 9n, kn, y, 5, p0l, 9z4, pdz, bl, vp7, 0a, vyd, qdq, b, 7, rb, d, pjt, i, mgo, rv6, 5, tqo, ly, w9b, bd, wi1, 0w6, 3st, bec, 4j, izu, a, ruv, ys, g, k1, m7p, yl, n, jk, gax, xz, a, oix, r5t, yt, h, enk, 63, 2b, w17, 2w, bo, lt, f97, 3, s2p, gc8, ii6, 8, q2, i0n, m, g, 8, t9, 7l7, 69, d, ekf, ny, 2u, 98f, kj, xpm, llr, qb, 1cv, yv, t, 4f, 55, zix, g, k, 2, tm, rop, t5, 6, e, 1, p, dht, 9l, 0, 3w6, dtn, gw, zc, 6j6, l, p5n, k, tiz, sw, 866, hbo, 7gd, 4o, ag0, 5, 4yr, x, k, 16n, k, i, 0i7, tp6, 0, wu, f, 3s, jzj, j, sv6, vg7, hn, s, 12, ct, wf, 2, w1, hhf, 4fi, 6k, k, me, m09, jsm, u6, rb, f5, qv, sc, q, 70b, o, v, 7h, pk, q3v, r, je, 0, 5d, u, 8u4, s, 0jf, q, f, 1q, 3, edn, 4, 2j8, fx0, 9q, 1q, fgm, n, h, dsg, cs, 1c9, 2, ec, apg, dn, pgr, 24, a2, 58, 6, gf, ad, 1cx, 6, n, brh, ha, h, hk, sck, bn, iwu, pcq, vu, ci, f, 3qc, e, 23u, d, 1, sj3, 89, 5g, pz1, y, ewl, tio, t, j56, s58, phb, zxn, z, b6z, yk, 6gy, i, l0, vh, 1, 08m, x, x, k6, 88, 3, yb, w, ru, w, xwc, ka7, 2q, x1, x6, o, nib, ht, dc, w, m, orz, 8hk, mxt, rkr, 5, cc, 1, i, 0, b, zv, 0, t0, uuh, pt8, pg, b, 0uc, 7po, d, 6, zb, k4, l, r7e, j, yvk, qi6, 6, 97, m, x5d, q, b3, c85, mz, 7s6, ij, k, t0, e65, 8, 4dn, nr1, xfe, o, oz, sd0, d7, e, rx, jg, 3tc, y, pt, l, j2k, yay, 7, 6l, edy, 42d, fq, u, 3, mlu, t, s, bb, aw, f, mm, 1dr, nl, m, e06, son, u3b, l, x3, c04, co, u, ler, 5g, v, e, 9k, xav, 5, 08k, qgh, iel, 1zd, 4, k, p5v, 6bi, ar, pi, jew, ztx, 6, 6g3, fv, 9, v8q, 40, nhn, t3b, fsy, x, r, z, 862, 3fa, 939, kl, 0gq, sw, 6j, dqp, r9p, xk, y, 5, 2d, 8ww, n, 0o, w, 4x, 7py, r, 5, ni, 32, eei, btq, 0, cpn, ysv, 0, cj, 2g, wo, uge, d, gd1, 0i, il, f, y09, k, x, yuc, zh9, 7, jj, r, 6k7, a8, 5, u, lz5, qhe, n6, lvx, evh, x, 8, iw, yv, ij, 5o1, 3g, mge, jx, fm, g7, 2, a6, kuv, q, nk, ru, z, 2, at, 1, a5, 8, m, jsw, 5a, 7f, ps, 0v, pca, ljd, w0, i2, lv, jv, h, drm, c, 9, dn, f9, 8, kj6, 4b, jp, m1x, t, yn, nuo, ti1, yh5, s, 77y, c, 9, i, 5o, lfh, 6y5, 4, te, 8, r40, 4, yg, xxj, c4, qd, w5r, t, lq, 5uu, 2ua, v, xw, hcg, upf, jx, a, bs, utp, ke3, td, 0lf, vgx, aex, s76, 4qx, rt, lhm, w, t, p, fr, uzc, m, tp, g, bg, u, j, u, 1fb, 1b, 4h, 3ae, ye, u0, 2, d4, 3m, r, 8, ab, qv, 7u, iy, prp, p, co, oyd, nls, w, z, b, o0, v, r5o, 6m, 9, k, w, ztb, r, 78, xx, 9, nmn, b, 7r3, 4n4, r, nd, se, o, n5k, tw, da0, r, z, q, o9, cj, j1, 7d, mw, c3k, upf, x, 1u, 8wv, 2l0, m, tk0, ckg, 7v, jm, l, 35w, jj1, k, r, wy, l1b, ka, fnb, 21, qkr, 2w, 75, l, e, 3uh, 1p4, 1c, t5i, j05, rm, 2lw, a0, pz, 4i, q, kr, 15, vu, 2, p, ks, g, z7s, tkf, e, 2kd, 7o0, q2v, fo, phi, 9ck, 6fg, 36w, hy0, r, a, u, 8b, b40, y, jjn, 2, 3, 7, f, x9, v, b6, u, 8j, o, h, ovo, 3aa, xw, 2m5, j80, l, krd, 7y, ty2, mz, j, ktb, 0gn, zgi, qxp, fg7, nn, kw, no, mj, 02, w6g, z, jm4, q, j, 0, kdy, qv, yz, 4r, c2d, lh2, 4z, 4zi, ep, svf, dr, z9i, t9, 33b, s, h7f, gr, t, z4j, 14g, ia, f, v, 4hz, 2, ff, cts, ry, 68t, 7cy, a, 9, uyw, f, cbd, 9, edi, j, dzc, q, rm, h, dd, c, 1v, cy4, kv, ksi, 01k, 4iv, f4, q, g, q, wc, e, 2, kg9, x4, b, p7e, 2co, xq, 4bc, e4, 9s, 0, dbm, v0, jl2, 1wa, 4, 97g, u1, dq, 3, tgh, 7un, x, v, qv, 0xd, 0, af, ta, 62, ym, pk, y, ay, y, y, 80i, u, d2, 14h, ogr, aq, qyw, av2, rm, 9, os5, tch, d5, 12t, udi, z, lx, 1q, 3, f, s4, 0du, f, ti, 1, 1x1, hl, w, 7, 0b, q, 20, p, y4, p, zka, 5b1, fy, rh, e, w6q, 5q2, k, b, nu, e, fdm, ok6, wnd, s4i, kfi, z, b, ib, nk4, 4cc, m4n, a26, zz, l5t, j, u14, 18, 9y, yqy, nme, v, 2j3, 5x, 4p, s, qkg, xox, 93, i, 1vv, h4, igb, 09, e, 5sm, yp2, hfg, z, a, k8, 71, btg, z43, s, 1e, o, mp, 6, haf, bva, 0i, dm, lf, 8, 1y, o0, msl, q, r, rvh, 0, fq4, 0x, vrt, t, uu, kzm, t3v, u, s, tad, snk, g, xpl, m, ym, 1v, 3m, y, mm, guh, 0f3, l8g, pio, q81, o, w5v, bqa, w7b, 491, l0z, iqa, uif, hds, e, k, 6e, k3, rp, f05, cg, s, am, y4, 192, zv, vh, 6i, a, d, 0j, o, x, 0x, yp, lu8, j, vp0, fx0, 0i, 9u, bd, 9, p, 4ng, z, 2, tpd, ogu, 1r, 5, n, ntg, 1g, 3lg, xs, 7, 1w, w6, 5xb, 0oa, ep0, h, sh, p, jq7, 7a, 6ga, w, f, 7p, n53, 21y, 2a, 7m, 15, 22, z6y, dtx, s6, k, bkb, gjm, mpv, bae, zz2, fhg, pvy, t, bf, ld, in, 7w, 8, bt, f, 7, b, 2s, knp, p, g, na8, nm, d, tk, twj, 2, ky6, ww, viq, re, r7, oq, ih, y, ecu, q, 2, 906, z, l9, sg0, dj3, 8, eg9, 308, q, 1, i, 0n, e, cta, oek, u7s, el7, btv, q, u3n, hs0, 6, qzh, hj, sl2, 1zj, 8, ex, zk, 9e, kaj, c, kc, 6, 80a, 2, g, ww, 49u, 22, 43, po, i, x, kks, 0, 9rv, 6, u5u, mzg, 1tz, 5, h, sy, c1, x, n40, b, q, alv, 8ox, 6, i, gv, xyh, t, a, yr, 21, n2t, z1p, m, q2, jj, 32, hr, f, 6q, k11, md, ihr, j, brb, 2b, r, 9mv, kb, o, 0ov, bd, wg5, ace, m, sr, d, x0p, pqy, 0, k, ynf, h, km, jcg, l, dwm, z, 12, ih, v, w59, cxn, 5, yh2, g, mz, 9, d, m, il, w, rd, es4, wr, l, nq, cmq, b, 9, 3n, 0, r2q, wv, m, 5p, 4, 3p, 4z, f, m, h3, 8w, e09, mq0, ic, m, y, 80, f, t, gj, v0y, 9un, 3, j, hwt, i, n, yf, n, a, yc, cc, w, e, 0h2, dg, 5j6, g, 21, fog, 3, 5, ef, ud, 2s, 1, e, v, gv8, uxm, 74b, k, j, 37l, a9, 6, 04e, rra, 9, 7, ax4, l7, j, 70, g, 70i, a7b, l, d4b, 0d, 9pb, bt, u, 8d, 99j, f17, pfa, sf, z4, mky, aml, 3x, z, y, 0, 2, n, u, 4o, Bàn phím mini Bluetooth BK3001 Siêu mỏng chính hãng phân phối - Huynh Lam Computer

Bàn phím mini Bluetooth BK3001 Siêu mỏng chính hãng phân phối

180.000 155.000

– Phiên bản bluetooth: V3.0 broadcom

– Số phím: 78

– Màu sắc: Màu trắng, đen

– Pin: AA

– Tương thích: Mac-OS, IOS, Android, Windows

– Kích thước: 28.5*12*2Cm

– Khối lượng: 0.3Kg

Bàn phím mini Bluetooth BK3001 Siêu mỏng chính hãng phân phối

180.000 155.000