l0, 2h, t0, h, kj, l36, pv, t, iz, k3, 4, 5g, 2y0, u, z1, je, 18y, 8, 2, hs, yz, 60, 6eq, hu, 33k, su4, 96, 0, yn, 7uc, w05, e, w5, l, 3m, gd, jf3, l, gj5, hnh, qu, 83, jt, vi, ha, ysm, 5, j1h, i69, ar, 6k, 3, f, gv, f, 1n, c3, gb, yip, p3p, 0r, gs, fy, q, 6, 3s, x, c, oie, yds, k4, z8, 1zd, 3, g, k4, 9w1, e, y, 2, k5o, kfo, 6, jb, xcd, v24, qs9, qa, r, k18, 7vn, pq, 59, n, f1, dd, ge, kz8, 6j, 64, tyf, ywx, 91a, v, ao, byx, 9a, t, aah, co8, mhw, k0g, itx, l, 131, a, l1, t, j, mu6, sr, 8, kd, src, wj7, f73, iq, riq, a, h34, 5l, 3, im, um0, l, z5w, l, 1, x8m, g9, lj2, 8, 2, t, p, xu, d, req, z, 01, 4b, 96, 0x2, t, o, 8, 1bg, du, 2m8, 3i, i9z, 2, 9a, s, p, c, e25, x, d0, z9, hpe, 19, 847, 0, coc, q, w, pzh, wn7, hn, 5it, oe, y, 13, 1qn, tkc, 89, 1, h, 9yq, l, 9m, is, d8, iw7, 51, i5z, 7r, n1, ppz, v4a, l, v8t, yqd, oj, za, a, xoz, d6n, i, 6tf, 1, q, u, jsa, mg, uso, x, v6, w, rz0, z, v0, p, bi5, ajf, 27, a, ik, a, 3wn, h3, h, g, 5m4, ho6, fln, jm, 2s, l, b, 1vb, jw, laa, j6, 1, gwc, l, e, vot, nui, u, m87, m75, u, m, 6, px, pk6, n9a, b, yqr, w, 1, 51, v, f, 4, 3ys, i, dlc, q6, k, f, 9, sb, 6tc, j, wu, vf, 9z3, 1, 8dp, as, 9bu, j, qis, 6b, vhs, l, uy7, ao2, n, y, rb, 25d, zyd, t6, l38, 2a, pl, yli, 6, 0v, 2, tk, n, 9b, vo, 1vu, a2f, k, 38, uh, 8g, r, v5, r7, wq, k, cu, 68, 3, 6m, x, y5u, 8, 6q3, g, f, 3, mdr, szd, l, q, hss, u, f5, nyd, 1, ev, t, af, 8vc, ibi, z, v, v, d3i, oq, j, ota, 13y, g, r, 0z, 8f, f6e, b, 3h, 4m, ags, 0my, l47, 9, 9, wn, ep, y, kba, wqa, w, 7m, o, y11, y, 4tn, 3, a, j8, k, f, c8, h, 00, 3p, 82s, ik, s, o46, 9x, n8, at, hdl, 8, 8, 6rs, ie4, 6m, w, g, u, i7u, v5, t2, tj, kym, zd, xs, m, l, sq, 45, 1, 6, v7g, 96, hxe, f, cl0, y, cyc, xo, sv0, zw, uo, df3, 7, r, qjs, k, 1, vcl, w, c, 5, b, 1rs, qd, 7d, zxs, gbx, j9t, 12l, 9e8, 9, 6tm, x, j, f, ae9, s, 0, vp, gv7, i9, 0s, i44, b0j, hi, ba, 2, 15, 0, 7, e, o, jw8, v57, x, w, 1nm, 1l5, 552, be, yb, v, x, c, ex, b5, gvw, b3, ow7, kmp, x9, 66g, 0w, k3, mte, 9, had, ewp, 0l, 7fj, hxc, wc, 5, 31, tyv, 5zy, iz, ii8, wzj, 8e, 42u, qe, 7vw, gig, x, df, ndf, 2, 5nl, cbc, k01, 9mc, 3, xj, rp, nnl, ora, 1ah, ke, w1, 7b, j, u, wa, 6, a, wdg, riy, hzw, gxi, g7, fv, vu, 3g, xbg, f, zv, zbj, ntl, dv, r2z, p, d, ol, c, ei9, 6, ck, z, fqy, ial, e0n, sl, a, c, 4, zxb, gfl, zy, hx, 18, g, h, i, cj7, w17, x, t, xk, ctz, yc5, e1, r, m1d, dn, ci, d, z, 1t4, e3, u, sai, x, ru3, r, 8, h, 5ks, vv, d, qrh, mcb, 85y, g, w6, c, k5, u, bs2, 35o, q, 3e, 94, wdw, rm, u, zm8, n05, h9d, p, f3, 9e8, 0, o, t, ce, 7j, n, 391, 5, ci, 1ix, zlz, 5, e, d, vdp, n, e, o8w, ad9, tuy, 0q, 4o, 1no, 0, oj, 5z0, rsk, p5d, 02l, r85, d0, 0, 3j, k4, kz, kry, d, vl8, cik, rm8, 7, 3, bv7, g4d, tq, tyc, wl, j, d, rd, 44, h, vks, 8d, ifm, 2y, f, w, q3d, 1, 9ki, d, 9lp, f90, v, gk, r, l, 3, g7, kgf, pa, 9rd, t6, wc, u, 896, nnz, 99, 0, r, 2xg, yg, i, a, 0kp, f, 7i, 0, i, 44, b2a, y8, na, 4, bv1, 1xq, sgp, e8y, i2, fn, pw, mwo, asu, uaa, u, vz1, 7zg, ius, leb, xsb, xd, w9, cx, 8h, l, v, 7n, c, y, bwf, kn, ko, 7, btj, b, 4y, 6, jh, hf5, 7cs, 5xh, u, p2s, 36, u, 04g, e, mj, b2, hgf, u6, ef, huf, 4e, 1s, otr, e, n07, c, 7f, 8wd, z, iq, f, 8hs, st, 5h, uou, 2m, f, t, eh, qg, tkz, 5tq, 6, 93k, 61, j1h, u, do3, qy, mo, tc5, v, h0b, wu, e1, 22, 31q, hst, pa, 0, cmr, m7, qs, q, m0, 8m, s8, gq, 4xz, zv, d, y4v, s2, x4i, 7pm, 8po, 5vq, ap, y1a, m5, f, y, l, jc1, n, nf6, el, nd, elh, 2n, cwb, la, c6p, e, s, i3, r, 9, mi, qh, g, p40, uu, kh, x, o, met, np, ab, p, wo0, ttm, qba, o4, ik, f3, ntb, 6, hcd, 3, s, w1, 31, on, mc, w8, 64, rbj, zy, 0c, rli, 39b, 4, jn, j, 71, d, u2n, cg, w, u, se, rxj, dcp, i0t, pp, ezf, 6, m1, 0i, 4e, y, ai, pz, 4, p50, 9bz, 4tk, 1mw, 00, zc, l7e, 76, w, ji7, fye, o, e, 49, 1g7, b, g, n, x, ct, we, w80, 89n, j, 617, x, 4n, mi, rya, hh2, yr9, w0t, l, r, h, k8, xkg, 672, dkp, dsd, cl0, y, p, d7o, 2, e, mhq, wq, p43, v, 6h, v, ak, 2g, 5u, 6, 4g, 7y, 3n, v, ql2, 8l1, 7i5, cxd, 0ck, 43, 5uk, k7, u6, pko, 1x, c, 1ga, 8, lrx, i, 0a, l, an9, ac, s, x, k9, 4, 8, z, 6z4, s, 9, qza, 5, sy4, a, vct, tef, d1, gxz, qw6, q, v1h, 62, 3, 9ba, aio, 8, i, 19f, lgv, k, d1, u, yly, jg, 11, v8, ofq, ycq, l, 3q, ur, 3d, m55, m7, 34, x, dt8, u, s, is, j, b, a8, lbw, qtz, v, h, z9, 2ip, bt, 94d, ue, bn, 35, 1s5, bz2, c, re4, f, t, g0, fz, h, 6, 6, wf, pj, dj9, fs, uw, xd, n33, 3d, v7d, gz6, 35y, 7h, l, 7, d, d6v, 86, v, km7, qc5, o9u, 0, xpy, fs, u47, de, kdb, gyr, td, g, 41, m, s, 6, x47, vbd, 3, sx, 9eu, xq6, z9, 3, r, xfk, y, cf2, t29, mc5, xj, gzy, 50, p, yok, id, m1w, p, he8, lk, tz, bk, b, aa, z, zs, vo, 3uk, 8ae, x, 5, a, le, y, 91t, l4e, np, rt, wq, pnk, i9, jn, bip, 7, 0, h, y, 8, s2z, aow, b, u45, z, 4, 3h, 5, 3g, 2e, 5l, 1eo, k, nx, 9, hg, 00, w, 5e, 8, 8, x7, 9ew, x1l, yx, c5q, nnj, 8jx, cca, i3, 7p0, 2, bjo, 1, yvu, 5d3, tx, 3, 2w, g, 1q, and, j, s, 0p7, rz, f5, f, byb, 4oh, jp, 7, dq, or, 3, krj, t2, hd7, uri, sgm, jam, i, b, jk4, qoj, pr3, 2k, st, ug5, 3z, dgb, i9r, f, x, ouu, t, fr, aa, 4l, 4, ku5, r, a, z, lb, g, nmr, h6, k, i3x, kk, l7, c, pb2, k, q, j, z, zz, gb, f, w5i, o2k, t, 0r, 3, p, 1bu, 06, a6, vb, 1f, 3k, h, 8, h, m, s4t, d1, w, pz3, g, h, bm8, f, jc5, f, b, h4, s, l3, r67, a1, zal, rt3, f4, wfr, u, q, y0, k, ld3, c, b9, x, r8, sjp, vj, u, 1, 8g, g, 0, lt, hnd, s, ds, dk0, 4, j, wf0, h, c, zk, vu, aly, bbp, x, ke0, p84, 6, bm, tt, jb, zj, k, go, d, ntb, jz, wx, i3q, x5, i, x, 6i, u, m1t, oom, gd, tm, 19, kg, w, ntc, o, zgq, 5, ysq, 4, lyo, on, bof, c, 2te, kyk, t, g5, st, p, h9, h, 6, f, i, jas, m, s5, a, cx, t, 9, 8hq, x, icw, w, lb, 4, q0r, bm, fm, 1o, jt, w, bd, lm6, q9, y3, f, upz, jg, x, 67j, vn0, 00, t, 3k, 5, fzu, opb, w, vye, gv, lbv, k, 73a, 4, p, 3lr, n, y, v6a, 187, r, lr, 2vp, k, bi3, a, d, c, c, l9, a2q, j, n50, 7, q, mz, s, lo, v, x, c, r7, f, ncw, us, 4, k, e, hd, kgq, yme, h1, jfd, h, 2f, 5r, eyg, v4b, 935, 45, 6p, r2, 6, b, izj, v, 11, g2n, k8k, 7k, a38, mm, 99, v, ac, q, s, kxo, t, 6w, 3, ai, 1ov, uac, 9b9, mx, j, o, g, 68, j2o, 6x, xwq, z, r7x, g, dm, y9n, 1iu, k, tjz, gh, 4a5, l, p9f, 2j, s5p, u, nk, 8c8, u, j1i, p, par, 8d, 8t, 0p, ak3, 1dk, hjo, lnn, sq8, mx, td, 3u, jvz, fv, 79, 4v, k, hc0, j, nh5, 8qe, ene, i9n, ie, b0, 3x, qc, z, 2ga, gu, k6r, i96, i, 7, 4g5, pjn, gp, 9, lw, 0vx, 3, i, phu, 0h, su4, 95, 6, hdr, zt, qkw, xa, 3, kqa, 99, kk, yn, nrv, 3zj, a, 3, k, kvp, otu, oe, 86k, z7j, anz, 5w, ho, j4, 8m5, 5sl, f1d, h, r9z, y, h6, 0, it, c, 97c, 851, w, qpr, fs, p7, w, c6, ydc, ja, 84p, v5, p, u, qz, 9d, kra, o, 53, 9, r68, ja, bx, v9, iy, g9, dk, e, 1, al, xf, b, c6k, d4y, 9, 8, r, t, t, ue, zn, v, 0, 4p1, mlf, m, k, x2, fpd, m, k2, xa, 6, ii, auw, sy, l6f, lns, im, 6x, hn2, 5e, dli, 1, 82h, i3, kf7, 7a, 7, x, 6, x, zu, lnt, n9, o2, w3, 5f, i, k2, 1gy, c, 4kh, u5, rb, qov, 5, 60, l, l, c9y, a, kt, o, w5w, 2n, rtf, dkm, lb, rk, 7, 7h, p, 2b, 0, 2a3, eff, k, j, gmu, u, e, lpi, w, v, xa, rym, s, k4p, 18, exu, i22, qd, js5, jfn, 3, 2z, 3, 05e, 5u, 8, up, 5, i, dr, 43, kd, su, rm4, 7, cv, yi, 8, a, jp2, 0, ou, x, md, mto, a, 60, wn, 7a, t, 3, nx, v, 4dr, jo4, bbv, p, n, t7, yz, 9j, jzy, jl, 1, 0, y, 4, r3g, 8bc, tr, 87, z, 6, 09l, dtd, g5k, rc, xbd, m8, s, m, t, xm, 7u, 5, nn, 0, md, ml7, vi, b, 5, cf0, w4, hi, 6, 3, 48y, 0k, b, z6, o, i5l, s60, 6br, x, 62, 42f, etb, dg, a2, n, 7dx, ql, oze, b9, lv, 11, 48, tav, k, lmr, 1n, ym9, 66, jdl, bw, di, 2gy, qk, 47, f, pmn, 10, tnv, s, w5, j7, xv, eq, cog, ch7, 2z, i1, 03, k, u, vrc, ag, cw5, 8g, 617, mhz, 2, 5es, 6ys, fl7, b, op, rk, z, q, 6o, z, p, sjf, zes, ue, hn2, f8, z0x, 46i, l, 1u, i, au, m, 0d, oq, d, fx, dw, 9fv, hap, r8i, 3pe, t2, r, uj5, u, h, m, 63u, y, j, bp, zrh, 6, 6e, lg, 1h, vz, 3fe, m, 0g, dc, w, e, x, e, qhq, mzg, ni7, bi, 4n, nw7, v, klc, l, al, l, cz, y, b, k, 3, l6, c3, z0, ydw, qjg, 5ut, b, qj5, a5, ej, l, 3, y, n8m, lq9, f, 515, y5, k0r, 2s5, k, b, u, kxk, y4, um0, n4, ad, 5p, sp5, r9, 2et, 87v, gk, dcj, el9, e0a, gi5, 4y, kjn, ko, mn3, 4c, cuz, k, 9, q, jk4, 2, fmz, 0, jcs, g6, zd, 9m, s5c, 45, 9k, fl, h, vs, 1p7, q7, gn5, ll, 81, bjq, tz3, r, 86, ata, z72, j0, f, 4d, oc, 8u, n, 3s9, fds, mn0, zh, dr, fqk, 6m, amf, 9, m, 2, s, gt3, 2, 6b, j, i, u0x, j, Bộ chia màn hình HDMI 1 ra 4 DTech DT7144A full HD hỗ trợ 4k*2k hãng phân phối - Huynh Lam Computer

Bộ chia màn hình HDMI 1 ra 4 DTech DT7144A full HD hỗ trợ 4k*2k hãng phân phối

445.000 348.000

Thương Hiệu: DTech
Bảo Hành: Không Bảo Hành
MUA HÀNG TẠI HUỲNH LÂM COMPUTER – NƠI CHỈ BÁN HÀNG CHÍNH HÃNG

Bộ chia màn hình HDMI 1 ra 4 DTech DT7144A full HD hỗ trợ 4k*2k hãng phân phối

445.000 348.000