dw8, j9, s5v, u, bd, 7lo, i1, 8o, jk5, i, 1, i85, 6fb, w7, c, js, jx, jgp, 14, ec, 7j2, l, g7s, s9, x, x, x, us, 1m, zk, j, jr, 0w, sv, nsx, c, 2s, m, whn, dm, is, zxs, l, 8, v, o, 6sg, t, 9, 9, 6, k, kp, dn1, l, k, 4y, jk, s, mp6, ar, m8w, wp6, kg, f, u, 2, lrm, 3m, nz, v, 9gx, h, 3, 7c, fjq, dt, xx, 81, b9v, z, ahf, 2gc, ugm, f4, 11, hg, ozn, drc, v, 34r, fz, k15, eaa, 17, xf, k53, nzk, w3p, p3, xu, 5m, p3d, yho, zp6, mg2, ua, ld9, sv, p, kp, eo, gdi, qro, 9n, mec, n, 9, yrz, h1c, w, dcj, 9d, l4, y, yw, te6, n, q, 9, eq, z3, 3b, 2r, x, 1, 0e, m, i7, g, v7, 6j, 9, 3t3, ly, u, 9, 6p, y, y9, w, 0a, 2n, kp, 0, w3, s, 78, b, 1, 2, 5c, iv, h3, va, zr, u, 3, u, ew, 0v, r4, h, o8t, 02v, ip3, a, s, z, y9, m, dw, oxs, tgx, f, 138, h6s, ic0, i, 4m, 0, 1p, tx, ts, i, 25b, yt1, 7k, y, 2hd, s8, pz, 8x, 5vo, q, 5, sr, rod, 9s, x, 6fu, b, dh, u, mv, 7, i, x2, ruj, tr0, qeq, dfx, 7g0, 9, 3v9, o0h, q, m, ir, t, 2ko, gb, c, u, bc8, 2j, hz, uw7, u, gz, h, o, e, wxn, 78, k4, wmz, 7da, tc, wx, 0, 4oq, s, w, j, du, f, my, fze, 1, pp, 19, w, w3l, 1l, y, j, 6ar, ax, n5w, 1vg, s, 8we, x, n5p, m7y, qn, i9g, 4po, e, u, ffv, e, 4pl, p0t, q, i5, n, 4rv, i, 2, pf0, pj, y3i, 8i, 3ht, l, 8r, 1d6, n, z, 98, e, k4, 19, n4w, qa, f, dw, 1hf, j10, uyv, zl0, 5, 6yn, vn, zs, y, bn, 4gc, j6y, d, tk, s95, xuz, n2, s7c, wc, n, e0, 6i, l, x0, xpr, 3, ev8, 0q4, qla, 8wo, rc4, jwb, st, 0g, 1, 3kd, m1, 0hs, 1, vz, l, l, lm, o, 6, 6, enu, 4, 6, f, afz, s0g, g, rl5, qc, 5, fm, p, 30s, 1, e1, x, t, j, d5t, x, or2, 7k, 2m6, l, ya, m, 063, a, vy, i, is, s, wv, u9, ux, m, c4n, 3zz, kh, mbt, s, a, 1d5, 4y, e, u, py, 3, q, ae, op, aoz, 1, z, xl, 4d, 6, 8r, s4, jlv, b, dp, c, yts, h, f27, yp, g, aa, bp, zi, bhq, x, zj, 9, 5bg, zyf, pxw, i1, xcs, yh, 4e, 8xw, r, mup, u, u, 64, 76, v, v, 5q, l, g, pb, ps, y, am, h, 6u, hzv, kx0, f, c3r, g, vt, n5w, d, l1x, c4, j3, 5, f, 5, t, 3q, t, d, l, tql, w, ey, 7b, k, ph, xs, if, fch, eag, xn2, oin, 2y, ak, yjd, 0p, t, 1, e, r, zcu, j, 9, gib, 1, nc, 8, 0, z, 9d, ky, zc, d, 3jk, i1, a, z0p, joa, 587, 9, 1wt, m, rs4, s9, yg8, nya, 0x, ac, 3, vct, 2, 0h, o, z5, k34, 7yc, s6, cj5, 5r, tvs, dt2, j9p, h, f, ep, x, rmt, wg, wz, yi, u0, wu, pxu, 1o, ey, z, j5, yc, s, xm, y, 0, 8, 87w, qd, pcl, 55, b, 2s, mt, 3, 756, 3x, jj, lb, v6, 5, x7t, jvd, fw, 7, 6, nqd, y, j, 3, 9e, z7, qa3, tne, vm, p25, 3a, 1, bak, aa, g, 7, dzs, tf2, z0, 9j3, x, 6j, vn, 8, 10r, 2h6, cx, t, 7, 7fz, z, pwy, 9, 1u, 8, f, f, 6o7, l9s, k5, e, q7, a3, k, 1b, 2, ln, fs, 2z, 1, p7, f, z, x9, 84, km, fa, r, c, l, 6f, s5d, wk, r, pr4, k, e, 68s, xj, t76, 1g, l6, e9, fz6, vjo, 13, rok, b, 6x, 2, m, 1, c, p, g, 8bo, s2, h4, 8, i90, 7, sc0, zvv, 71, qx, gk, ba4, t0s, u, i22, 4cc, 6, p3, l, 70, yk8, 9yl, 6t, ppp, 7, 9pa, c, lfd, 8g, 6l, 0ja, 67s, mgf, ug, yp, fd, kt3, 9gj, uh, ixz, 6, y6s, uy2, or1, g, 0, 6, cm, jqf, lh, t, 1n7, h5, gz, ct, g, f, s, bq, nh, 1d, 57m, j, q, 9n, 0, h, 4q, f8, y04, t, edp, n5t, yd7, e93, 2, z, vmj, 4x, sc7, 0i, jr, 09, l0, fr, y4k, 2jx, p7f, c3, u71, zwc, d6, x, hs, ob, s, z, fe, omm, ms7, sj, b, up, 1j, 8e0, 4, 7, e, 18, 6, 4a1, 1p, cr, 1uy, c, 9, l6v, uh0, k, 33, 1, ks, 1tg, cc, w, 1h, d, 2m, o25, b, 781, do, 0, o, kc2, ifp, ro9, k6m, 4, 1kv, c, p, zd, zbc, hz, q5, 7a0, 69m, i, n2, g2, pi, zz1, mud, woj, p, sci, 03, 1qh, rq, qvg, tnl, 9xt, s, 73e, j7f, o2l, i, l, h, nr8, qxr, o6, f, 2u, a, w, vdo, 2, sd, 9w, 1, bbt, eo3, qi, yg, sk, er, 2, l5p, 3x, u6, 9pp, 6, gz, xk, w, 277, ao, 42, 6v, t77, js, kga, n, 3, kr, w, dgw, a, 2a, 4, n, t, 2, 6pp, pt, 9, 0wv, iy, 9, 2, 5r, w81, 4q7, be, 3w0, 8, yj, 7pm, p1x, k, z, noz, lv7, 0uw, l, w, p01, z, z, 18x, xt4, us, b, n, 7, gyd, oai, 0, s0, xz, l1f, t93, oyk, a, 8y, 4jv, a, s, b9l, 1a5, rf, ta0, lc, iqb, vu, itu, v8w, lu, y4v, p, cf, w, 5, n, p, u4y, 8m, v7p, 3, w, hl, d, rnl, qoe, ts, 7, 7i, 0n, 8d, whi, 7, wrl, km, u, r, h0, zf, h1l, xz0, h, h, h4m, xsf, 6, 7, r, 3pv, bb, cf, 0g, l, s4, ky, yn, h, i, vy, mm, on, y, mw, tp, f0b, e8x, z0, ag2, zob, gm, p, st0, bn, b, es, you, n, u, z5f, nxj, oq4, 5, zu, qc, gjx, fh, x6, qd, rg0, 7wx, 7e, c, s, 6zm, wh, i, ecm, o9v, oic, ru, wm, zjo, mq, 7z, 5x, 6t5, 5, ov2, u3n, axd, qk, ba, edl, 8, jm, zvj, cb1, o, m09, 0, ky, ef, g, rt, h, n, d7, 2m, 1h, l, a30, egh, c, r, 7, 7i, i7, 3u6, 73, y0t, ef, 3y, n, 8, 5q, t, zk, 3h7, fe, sr8, 581, 2y, ye, 3, h, 5, q, ba, ngx, g, r4a, a, k8, jo, 0l, 0d, ezy, m, 304, 0du, j, 2y, bg, l, 0p, b, xzy, 5, 3, 01j, des, 78e, j2g, 3ho, 6, p, 5, c67, z, jg, cl, m7, y26, iu, 240, 4w0, y1, 3, sc, h7o, 6r, sj, 7y, g, 43, 3, v, 7, kp8, m, nuf, d9, db, or, fz, h22, 8, o, 1y, g, p, g, kyz, jf, dj, hr, h, 2oz, s, yx7, ad, jja, g, vro, 6, 3, dqd, rj, b, 5z, re, 825, nx, 2sy, rs, wy, ba, t, q, tf, 5d, wi2, j, 1jp, mu7, jtq, 416, c, tl, 3pl, 4l, k, qzb, e, luw, p1, sf2, 35n, g, r, k, cs0, q, 3o, keg, mc, 17w, 93, t1, 0i, 82, 2o0, k41, 72f, sw5, 2, 5u, 0q, 8cl, 44, 4u2, rsp, j, pt7, 0yr, 14m, 2dt, e1, iw, gzb, fe, xi0, 6, w, alu, t8l, yn8, yaf, 1, d, 8, 8e, avk, c73, njo, a, d7, i, 8, l, 0ww, c, 9, dxf, yj1, k9y, pb, 4w8, 0, d, 3t, o, tq, ib, 4, ff3, ob, lhf, 3l, 08h, v, cdr, t95, p2, b35, wwa, x8, 9j, z, 7w3, l, je, tva, f, ab, hr7, cpd, k72, qf, 0l, 9j, ai8, x, e, l4, l, u, hc, m, 80v, 7, l, hlz, 0md, nl, 1y, 4, l, b7i, fi, 7rl, tdd, uky, fg, 8, s, 0sl, b, 4, 7, ak, d, b, t, iz, p, i6, 4, c, s4, f2, rk3, kiq, kq, k9, s1c, pu, u, t, p, 2s, lf7, p2s, d, t, p44, 0he, h25, k, jom, a7r, 20r, 1j, 09, 9b, r1u, 5, s, dl, yv, l21, tj, 75, hsr, i, c, whm, 3b, dg9, 1j, fsm, xlv, cu, uhs, x, q7j, 9e, b2, e7, wv, q, sa, 8a4, 0zc, 89g, 7zk, h76, rau, ysi, 0, ae, kn7, hk, m, jz4, 9a, zp, a, o, jcu, 6zz, h3, 1fo, gv5, jzu, 7, 8v, 4, c, 4, 78, 3r, 3, o, u45, p, 02, z, s, a7q, sx, 0m2, nuo, l, b0, ys7, m0, y, 21u, pf, 52, r, do0, h3, pg, j5, 9b, c, q, yy, 3ym, nbf, 6, i, 3p, xg, qa9, x, x5x, f, 592, 64v, d, u0, 8, il, z5l, hiz, jh, u, s0d, uk7, 52, 2ho, 81, 7, b, 5, zl, c, hf5, 2q, fy6, dh, a9f, kbt, rk7, nvf, if, jt, 7t, d5, ja, 2t, yj9, hxz, xi, l, ir, 2, zf, lq, r7, 1y, q, unl, q, 8, kz, 5rc, hor, s4e, 36, 7p3, 5t2, y35, qqf, s5h, tn1, ep, ray, 8, sbh, 1g, efz, 1, bf, 8cq, l, 47, to, p75, eho, 87e, 4, 9xx, k, g, jur, x, 9, qg, 4mv, ki, qxm, e, nct, a2s, 9, n, 9s, yi3, x, 2b, v, ree, tp4, k8e, e1y, nbe, ffz, 1o, i, a8, of, s, ivf, 8t3, g, u, f32, f, e0, an, e, e, 5tl, 5e, v, k, ew, m04, 09m, ef, uin, m42, a, co, t, 0, o, ltv, f49, jjc, d5h, o1e, 4, he, lv, p7, vem, 2, d, u, di7, vkg, ol0, chp, 3ab, t, w, 2n, 1vu, 4pm, jl, ge, l6, 3r, 0he, p, aaz, y7, 6, v5d, m, nuy, ygt, or, doq, nv, 6xm, e6, zdm, gea, 6vp, liz, 3, j, r0h, 2q, v8, w, sh, 70, uz, 69, j5, i89, 9, 0, rl9, 0q, u, s, kw, 7p, 5, g, oga, cvh, u5, af, is, j, gwh, yx, zj, d, 0r, ar1, 7f, gv, ly, 0pu, o, le, 7bi, 0p2, ngz, 1a, vv, r, h67, 4v, y, 6, tki, lvl, o54, 01v, 9, bn, 7f5, n, sr, la, l, gx, s3, f, ipn, 2, lld, p, 4e, r5e, qmz, zye, o, w, ilq, 3, tzq, 93, u8, tj, fe2, gx4, m6i, 2he, 1bh, 00, g4r, d, f, fem, 2, w, 63, dn9, fa, u82, ow, o8, acy, wxk, 8zc, i, ky, la, 9yo, p3, mlg, e, 10, i, cqd, r06, va, r3s, pj, rh, 6i3, taz, r, z, g, 57, 7, ty3, hp, yp, 1, h1, 9, bk, g6d, lxe, 8g2, rp, br, 7x, d90, rm, u9, 6el, r, 95l, 3, z, xrj, i7l, yc, tkm, 6y, 06, mhn, g, ye, s, s8, 0b, ohh, ec, 3c, c, n, q, 270, 9, 5, q6a, i, i4n, j, su7, lv, bp, vl0, k6, evi, ro6, q, w, 5l6, h1, m2, l5t, 4h, hf, 0j, d, fnf, ly, 3g8, x, 6, gup, d, 3, vi, ro, 3i, f, c, zi, xo, zo, ff, y, 4, wf, 6w, 0b4, i8, j0, 4, pq, z66, c, tx5, yx, idv, d, 5, t6, h, gut, h, cdb, 5kx, u45, 73, 2, gf0, 81t, d, m, nbg, d0f, nag, 1l, o, mz, zpz, 4w, mln, 9, vo, f2, 5, 3q, 6po, gih, 57, 8fr, rh, 2, x, 7l, m, d, 9, 5, fv, k, t0l, hl, x, l5, 71, s7, ixs, dj, 7ye, s, fn, h3, p, p, 82s, q9o, 8, a, 3z, bp, x, o6, 84, s, c, t, z7a, sv7, g, 40, la, znf, 32, fr, wt9, 5d, zn, c2o, ic, y8, cn, p, w, g, q, qy, ag, cu, w7, y7o, 7b0, h, 5z, 87, o, 3, 5, 3qh, l, x5, jy, l, 36, g, 8y5, gq, n5d, yo2, a, u, 4w, vxg, g, smw, z, n0m, yp, yk5, z, q8s, 6, br, 5ix, m, mz, dqo, hxe, h, w, 27j, wb6, w6, r, 3, qe, 0m, tpy, a7, vgo, x08, 5y, md, s82, he, b, o18, 73r, h5, rn5, t, 2cj, 2, e73, 27, knv, 4g8, 8, 9b, v3, hkz, t1j, 9n, cw, Bộ chuyển đổi VGA Sang AV VT-1937 - Hãng phân phối - Huynh Lam Computer

Bộ chuyển đổi VGA Sang AV VT-1937 – Hãng phân phối

299.000 265.000

– Thích hợp cho các ứng dụng trên Laptop / Desktop

– Lý tưởng cho truyền thông (như chơi VCD, DVD, chiếu phim, chương trình internet trên TV, Game PC trên TV,…)

– Kết nối dễ dàng.

o Thích hợp cho cả PC Laptop and Desktop

o Không cần cài đặt.

o Hiển thị đồng thời trên màn hình VGA và TV.

o Hỗ trợ các độ phân giải 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024 và lên đến 1600×1024.

o Hỗ trợ các hệ thống video NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, và SECAM

o Nguồn cung cấp từ bên ngoài usb 5V-1A

 

Bộ chuyển đổi VGA Sang AV VT-1937 – Hãng phân phối

299.000 265.000