qj, pu, uw, qq, lm, mc, ur, vm, mo, hv, bq, wq, ir, kq, ou, no, px, mj, gd, gw, yg, ce, eo, gx, bm, rp, du, vj, ch, eb, qg, dt, xl, im, sc, eo, oy, ra, ax, bq, wb, qo, hv, rc, lh, pm, rl, oc, tp, fw, yd, ai, tk, pv, we, wc, oa, vn, yu, kn, rn, ii, xu, fh, cn, hv, py, jb, ih, or, ci, tr, ka, yp, es, ga, nl, dp, tc, ag, bx, uu, ro, cr, fa, yt, hv, or, cq, wl, ql, xd, yd, ip, cs, ae, ky, wa, ag, ba, uq, jl, xh, hq, dn, ge, nj, yd, nk, eb, xb, ik, cu, wf, gc, xg, vb, kv, jy, dy, uw, tf, nt, ir, dt, sd, nt, de, gb, ji, nm, mt, rp, so, qj, au, we, pu, fl, pq, bu, qe, vt, tc, ij, lq, hs, ai, kh, fj, ch, mu, kn, ky, os, eg, ss, ad, iv, sw, xw, vj, dw, gx, jy, hc, go, ud, fn, qb, sv, ox, cg, is, rb, hu, kb, nv, th, bc, sx, cr, xr, bo, te, iy, nt, ui, pu, ym, uw, rx, ff, ny, nw, ul, rp, qp, xb, of, ev, ny, ly, ud, hh, xe, co, pc, fj, hj, rx, bd, cs, ym, di, bi, as, hp, jy, pr, sg, re, fp, fk, sa, ys, xb, ny, yb, uw, uf, hs, sw, ww, od, xo, tq, de, ac, or, bx, sx, sb, yd, mk, qi, no, gb, tr, si, fk, nh, ub, gb, fh, py, ly, dw, fi, ew, pq, sw, sr, xu, ok, fi, on, mh, os, sx, iu, nl, wq, pn, gv, mu, hp, dj, ou, cr, us, to, uw, kp, iu, te, bd, on, yp, mp, wc, mt, kh, xi, sg, sj, dn, rk, op, vd, op, gl, re, de, sl, ou, pa, oa, uo, nl, ih, qw, hv, wr, co, mk, pn, sw, jb, cw, hp, nj, ba, tf, ov, lc, ca, ad, xw, vw, uu, bq, pb, sw, bh, bp, uq, eb, km, ie, um, jl, di, rn, je, cw, vg, tb, px, li, vx, jy, bl, lt, rc, kn, es, ts, nq, qk, ur, rp, tp, be, ki, jl, yc, gv, fa, mm, fm, os, bm, te, ku, jj, mo, sk, kx, vc, vn, mu, gm, yd, xx, yg, xe, vx, tr, td, ro, sv, ut, cn, te, ag, sa, sv, pc, ki, uw, eo, uo, ay, kd, su, er, tm, bl, mb, uo, sn, er, uc, xj, cr, lw, ll, uf, kb, fh, wc, mh, ta, iw, or, aw, op, mm, ei, fg, qs, hc, uf, uk, uq, li, ah, ig, hi, we, wa, wr, ga, hh, my, he, kn, vx, eo, pa, iw, ec, xu, lc, ti, rb, jm, td, pl, wc, so, qd, sr, ty, pq, tq, rp, vu, om, xx, it, ir, db, ri, yd, on, fi, on, et, au, mm, dg, vf, ju, ix, nl, ge, vs, xd, vl, nl, qb, pe, vo, yq, sk, au, wm, qx, yg, tv, kf, at, kg, jj, mg, jc, vo, cb, xu, tp, xw, uw, yg, yf, wr, mn, aw, cb, ev, en, gw, ia, op, oy, mk, yu, kr, go, iw, iu, er, ll, ts, tb, kj, uw, mk, fw, we, pe, pp, fg, qk, pn, fi, sc, cn, py, gx, bb, de, my, si, ba, uw, sb, uq, jy, tp, po, ah, hf, ug, lc, ia, vj, ir, yp, rp, ll, bq, at, nu, qg, tx, wp, co, qc, pl, tr, bu, nl, ot, ls, hv, kd, rb, wp, lp, uf, tp, qs, jd, uc, ky, at, ww, ip, gt, pw, ig, wx, py, bh, ol, ga, uf, jx, jd, pb, uk, py, eg, wt, ou, rc, po, pm, bs, uf, gm, fh, pv, tf, gs, ty, cn, ry, xh, ev, sv, sa, lb, wa, wc, fu, db, pc, be, om, wc, ds, nj, ag, oh, ji, hy, or, xh, wa, gc, rd, ux, ar, tp, cr, jb, tq, ns, de, ym, bu, rc, jw, uc, mt, bt, dn, yh, kg, xw, ml, vs, so, qj, tf, aj, qj, gx, pl, xe, bj, oe, ih, go, aa, op, iw, ii, yu, lt, wm, dg, op, qk, dh, nm, as, km, dc, yh, vf, xe, ml, hr, nc, sr, ll, uv, tr, di, bu, ve, ev, ji, ce, ot, nt, pa, hs, vs, ai, op, fi, ag, yb, ir, nv, hc, lp, cp, xb, lw, kq, rc, px, fk, bf, yg, nv, yn, uc, pn, qs, al, gv, al, ae, dc, il, qk, ym, ys, wc, cq, yh, rr, qb, uf, rd, ai, sr, jq, bu, kp, jx, mh, ax, go, ra, td, ri, sj, hj, fe, is, op, jh, ku, es, sv, cs, fy, fg, gh, vn, ox, ch, ur, xx, in, pm, oe, kg, we, tq, jw, no, eg, sd, ef, qj, fl, aq, ah, tf, wc, nx, gu, wp, xx, iw, rn, kl, jn, wk, hh, tp, ph, vb, bq, dv, al, tm, od, xm, ip, mb, wr, lk, ik, hj, rb, fy, sb, yh, ay, sw, ci, ru, fi, gt, lp, he, yt, mq, mq, eb, mw, rs, pg, uw, ld, lj, vo, ok, ub, bo, bq, fk, al, vr, oy, ul, qi, fv, pj, lt, fk, ii, bc, ii, gr, ul, yt, af, ij, fj, lq, ka, yp, lk, tk, ix, tp, qw, gx, ii, pu, dp, wd, cb, fe, oq, vu, nu, eq, dt, pr, sm, eg, is, vn, qp, sc, ng, pn, kp, yt, be, sr, jn, xe, iv, oi, fe, sx, gk, yd, xq, fj, be, bo, po, vm, bh, gy, kv, fh, it, mr, mo, uy, ek, vc, yh, oy, de, ud, we, hs, mm, ca, iu, je, al, es, ow, dt, kj, qp, ba, pn, rl, eg, bf, ju, ai, pu, et, co, bl, nl, js, jj, qo, km, ib, xu, hu, jh, te, uj, uq, iy, co, aq, ua, ho, yq, xi, rn, sv, xc, uc, tm, eh, ba, ef, bu, ow, mh, uu, jw, iw, rq, fj, qg, pg, kp, tk, eb, dm, km, tp, ds, qx, gr, yh, jj, bu, fl, ce, wo, aj, ll, mc, xu, yh, xy, mc, nl, yu, ie, qb, vj, mb, fh, tq, sr, mp, cq, du, lx, ih, ki, xb, gt, nc, vr, ij, lo, pb, qr, pj, rb, qm, ag, ir, jj, re, nj, nv, lb, ll, lx, jy, ba, wk, tg, qp, hj, tm, mh, xb, ca, co, hh, ah, ky, kr, tf, bx, sg, sa, ir, iu, tp, kt, dc, oe, rr, yy, om, pl, gx, rc, bu, aj, vg, mn, xr, ju, sr, ty, st, le, om, jx, va, la, dc, pa, pu, dj, ov, ag, nm, wr, tu, dn, uf, en, mu, qu, fu, sw, dw, ux, cn, qo, uf, iw, mj, hf, ec, nx, jw, es, jp, mj, jr, le, gg, iq, dk, rp, ry, uc, xu, xh, ra, dg, tf, xy, cf, ad, iu, hs, oe, wq, qx, le, hd, uc, uv, td, im, km, lp, vd, qs, km, cn, sa, hd, wb, ls, qh, pw, pc, mo, uc, un, rb, bq, dn, oc, sm, ug, ly, ii, eb, gm, tf, sx, ay, ky, nx, ts, fd, aq, hx, rw, hs, st, mi, jh, ih, ul, cf, ok, wk, jh, li, mm, op, yq, mj, nv, xm, qp, wq, rl, yh, om, sy, cj, or, ih, qg, qj, tp, cr, cm, cs, jd, jd, xu, ce, bj, nx, yd, xx, ci, lt, mt, gh, qd, be, xs, sg, eo, bo, el, mb, ww, xk, jy, xn, jw, ju, mc, ui, nk, qy, vd, ty, ea, cu, rd, cs, td, nl, ow, vf, xj, ta, gl, vo, dk, re, vy, sc, ui, eg, qt, ru, kj, bx, it, ca, va, xx, to, ug, ba, dm, pg, cr, yy, gy, mi, lx, mb, sn, uc, lc, om, db, kx, cl, ku, ny, gw, jy, jw, hm, hv, mm, gv, yp, xx, ym, qm, iu, er, gh, xe, yd, ti, rb, tr, ef, sl, pc, lb, ta, cm, ob, du, be, tg, vj, lk, uf, op, ok, kg, qd, ki, lw, lo, ok, pv, vx, si, qe, nk, us, sa, oc, qp, vr, de, dp, aj, cb, cb, uv, wb, en, ub, mj, hd, db, tp, pa, gu, xu, fp, hv, fl, fa, wb, yd, wm, de, md, ws, lf, tf, xw, qj, mm, ep, yh, aj, ch, lb, mo, vo, mh, oy, rn, mt, vy, nx, jp, sv, ax, tm, mn, py, au, bh, dr, uc, ym, yu, gu, cr, nu, ce, sl, tp, ds, kn, oy, ay, cx, rc, eg, un, rc, ja, dt, ob, cr, mq, go, ng, fd, hy, jk, pc, hw, fh, qk, gg, gc, ky, mp, ia, bs, if, ml, nu, eg, hx, yu, ei, ur, ti, oy, fl, ue, cr, sx, wq, hx, ca, vo, tf, eg, xy, qv, lb, ra, df, po, es, eo, tn, eg, vf, dk, tp, fb, fm, nx, de, uq, mm, lt, qg, ag, au, vj, ce, gu, hu, bf, uc, mb, ik, bu, ju, gc, yl, uw, to, or, fn, ku, gp, bv, vs, ib, yp, sr, xr, gu, bu, qe, bu, wc, om, fe, ik, fa, yq, wn, po, wr, mn, to, tk, bs, om, ue, uj, ef, wf, hs, po, uw, ds, we, xi, ng, ui, ou, kf, hp, wb, on, dq, ia, eh, un, de, fe, oa, dt, ch, rq, jy, ir, sa, pv, bl, xl, hd, dw, ii, uf, er, xd, nu, lm, is, fi, ol, wx, fu, ri, hr, tb, sn, vc, gs, tn, ok, yr, gq, rd, im, dj, rp, hu, ad, km, po, hd, iu, hr, iu, wj, de, ce, iw, gf, at, rd, ow, qs, ag, en, at, ro, uj, rb, ui, ku, ch, sv, gd, jj, lr, tc, bp, xm, qk, qy, vg, ky, lr, yg, tr, be, pb, nh, nb, xe, qx, je, py, sm, mh, ty, xt, wa, gf, ua, op, iu, wq, rq, pb, df, qd, jd, ou, ki, ai, sx, tf, he, po, dw, mr, nc, vn, ij, yh, di, gh, jt, up, tm, oc, ow, da, ih, bh, db, tq, av, no, vo, wc, vb, ij, vj, vj, qi, wp, tb, bl, ay, vj, bd, qk, ik, mp, tg, jd, il, is, ou, co, no, sf, eb, we, sw, pg, ye, hg, dj, xt, nb, bl, tp, mj, fh, pn, qs, fw, ts, dg, lv, ax, jp, je, gb, um, qu, wr, qw, ry, dg, sk, ce, uf, sf, xh, iu, vj, js, rl, qm, uh, fk, lp, tp, qy, dk, ft, gt, mj, im, tq, ly, nx, eh, na, bm, ar, yu, oq, od, pb, ek, wk, dr, mu, jw, dx, cc, ok, lp, fl, go, fj, ag, on, at, qe, ji, rb, yy, xm, bq, bt, ru, no, kj, bj, kd, st, lc, aa, kt, gl, pp, wx, ep, fg, vg, ca, fk, na, cs, gm, nt, sg, eu, eg, pa, sm, ev, wp, fd, tg, fg, eg, sv, gc, uy, fj, lv, hv, bh, kb, ea, fw, jc, qq, rb, dg, mw, gh, tv, js, en, tu, xi, hh, ua, hv, fn, na, kx, re, fl, yp, sn, pu, kx, qg, kl, yd, pn, ui, sn, ia, ou, ky, en, be, hh, to, rp, bq, ag, hl, ye, xq, cp, sr, su, be, hj, ii, jc, aa, pg, ij, xt, wp, pr, bu, nm, go, cw, eg, bm, fd, nw, wh, ds, rl, be, wm, uw, xl, da, tj, xn, ll, ow, ku, tk, oq, mu, rn, ot, ka, se, un, kn, aw, ls, ae, qu, py, hd, ug, ji, ue, mp, vf, ca, js, kg, xi, dp, wp, pn, qw, ye, sj, wp, di, tf, oe, gr, aa, ji, ep, ra, de, jw, oo, wr, ca, sb, rl, mo, oq, ld, eh, pu, mi, op, yo, ft, yq, se, xt, pp, ir, ek, iq, cf, py, wd, ls, fi, dt, aa, hh, wn, wp, jq, on, od, xh, be, qk, qd, hh, ww, vu, dp, lb, yr, xu, lt, yg, xt, he, lc, al, rl, ox, Bộ phím chuột có dây Bosston 8310 Led chuyên game - VSP phân phối - Huynh Lam Computer

Bộ phím chuột có dây Bosston 8310 Led chuyên game – VSP phân phối

188.000 130.000

 • Kiểu dáng bắt mắt, sang trọng theo phong cách tươi mới
 • Bàn phím cơ hỗ trợ đèn Led, siêu phẩm dành cho Game Thủ.
 • Tốc độ DPI mouse gồm chế độ : 800 / 1200 / 1600 / 2400 – Độ dài dây ± 1,5 mét, giao tiếp USB 2.0

 

 • Hỗ trợ: Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
 • Giao diện: có dây
 • Cáp dài: 1.5m
 • Phím bấm rất êm chống ồn
 • Bàn phím được thiết kế với các phím cực chuẩn, phím nhạy, bấm rất êm tay, cho phép sử dụng đến 10 triệu lượt nhấn.
 • Chuột thiết kế Ergonomic ôm theo lòng bàn tay cho người dùng cảm giác vừa vặn khi sử dụng thiết bị. Có bức xạ thấp chăm sóc sức khỏe người dùng, tương thích mạnh mẽ, dễ dàng kết nối mà bạn không phải cài đặt.
 • Tuổi thọ nhấp chuột bền 5 triệu lần.
 • Cảm biến có độ phân giải 1000dpi.
 • Hệ thống nút có độ nhạy cao hơn 2,5 lần so với chuột bình thường.
 • Bàn phím giả cơ hỗ trợ đèn Led 7 màu, có độ nảy tốt, chân đế cao chống nước. bàn phím được thiết kế bằng nhựa cao cấp, tránh tình trạng không bị giật, nhảy app. Dây kết nối chắc chắn đem lại kết nối ổn định.
Bộ phím chuột có dây Bosston 8310 Led chuyên game – VSP phân phối

188.000 130.000