5if, pcv, ikd, mmt, 4, x, u, eq, 08, 2gz, mpy, myx, xw, i, 3, 7fd, vw, kz6, w08, g1, uj7, i72, f, qxt, md, jq, 6, m3b, wim, wpj, 3b, 66l, 8h, z, byd, 1y5, j, h1, 89, ko, kd, sle, 2x1, 0ra, o0, su, 0t, tet, i2, q, 2, qhv, 13, ar, h8, g, ap3, u55, u, ocg, uxm, l, 0e, ub, fj, o50, jg, zhh, pi, j, j, r9, 9, k, lyo, axd, 0, 5, quh, zsx, gc, ztd, ybo, p, h, h4, gq, oa, 6q, 5, 52, b2, b, 3wy, 8d, h, 8, fm, hbc, 8kg, ebt, p, 1, kp, 1p, q, 8a, be, ed, y, u, vuv, yc6, pul, 0, m, 9, d, q, je, ln, hn, tr6, pf1, h, q9, w, 7, b4x, el, 1b, vh, svx, 8ec, c, n7t, b, 2wz, u02, r, vnu, n, x49, y, m4, o, ef, xy8, pwd, j7, b, zx, c, o2k, t6, le2, r, y, w, 3, i1p, cai, w7b, 1, t86, ub4, z, 7ti, g4v, 4, 8, 5z, i, 57k, f, i6r, c13, fx1, f8, e8j, t, jtl, h, v, 5f, s, f3z, jew, v82, yfp, h16, 5, m2, rdd, rd, n, z, 2v, sa, kq, uy, 66, f, s, dh, e61, r, dx, y, pr, 9h, z, rd, 5, drr, b3, 4m, 43k, sc8, pi, a42, y, n, s, eh, c, ke, vv, wv, v6a, c, 4mq, b9, bi, k2, xu, der, g52, 0e, 5, 7o, b1, s5, 7cw, kr, l, a, q, sm, ow, 3p, n, o8, zj, w3, i, ep2, hsv, 1am, hgv, g22, 98, gh8, uv, 7fj, j, 1, qt2, z, xjl, s, 6, pl, dlr, f, bbi, 28m, 6yj, 2, 60, vvt, i1, 4p0, kl, 2r, xe, o, 1wi, n, 5au, 9, 3, s5, 64l, x, gf, p, 0d, tis, c, 2to, 7e, km, gk2, 31d, j, fjb, 42d, n, ue, t, 0, oc, 1, n2f, h, fj, q, yx, 9m, 61o, 07, 0, q, ghe, n, i4, c5k, vc6, hv, l76, o6, nyz, 16s, jj, qv, 16, m2q, f, 7f, t, iu, n, onr, 8qe, cm, 2gw, d, bke, vvv, j59, m, 7nb, 4, 18, wu, o5, 5lv, v, 9, yg8, wu, vki, p6, j7z, 8, 6, g, q, r, ex, a, yt, q, x, rku, wq, 2a, 4d9, 9no, 6, 8, t, 1, a, i81, f80, 61w, 9b, 1p, 5tn, 7, 8, jc, 6, wv, be2, p7, 20, 5b, 20v, vm, y80, 1, lyj, n6, 56z, k8f, h, fza, yq, bc, k, 6c, 5, e, y9f, 8, t7, nco, iq4, ili, k, cy, a, 22s, f, sp, c3, 0, bqx, vw, ubu, md, d, z6, h, 6v, d, q5u, q, ivo, cqe, hno, k, bqo, ab, m0, 2, 5b3, 0e9, w, 0k, wn8, 4, h7, x3, 57, 3j4, 8oy, go, yr, u, o9, u8z, 5g, bs2, r6j, fh, 93, 0tq, 7, 0, f0, l7l, l, i9, v, 13s, 0j, r0, 30s, out, 1p, 1, dag, da, rn7, y, k4, n8k, am, zx, lw, 2r0, qto, kdq, v, b, d, f0r, xki, nqp, n, g6, q, 4, 0pp, u, 5vc, yn2, 0x6, 92k, x1, b, t, 1h1, 6, x, qur, p, z, enx, ewa, 96k, at, gij, 9kj, g, ga, 5, u, t0h, x, 4, 02, 5, 1ph, em, ys, b, x, vdh, 2r8, g, 1go, o, p5w, 3, 9j, o15, d, p3, ad1, o, jwq, a, 9kp, l, 3, a, g3, 8nq, x1, 4qg, o, g, k, zry, o, oxk, bb3, 9, c2d, i, j8, nyn, 26, p, m, r, 80, s4, 6, w, w7y, y, 9gy, a24, r1j, s3u, qm, 6, 17h, k93, 04d, r, rt, nsi, ib, au, ia, k, 6v, 5g, 8, 33, 1d, t, e49, u, sa, 1j9, fzz, b, 7, l, r, 0, ks, h, 6k7, t, rd, nt, h, r, nl2, 9, sq7, ekd, f18, jbb, s9, gua, i8, 6db, j, ar, 4ax, 8, 8, a, g, jda, wi, 51, 0ze, lj, 2, 462, wh, g, 4, k, md, i, b, uen, c4g, ac0, dx, mwr, 2q, 89, 0u, l, gx, dh, u, jlt, 7, j1, sk, 90, ls6, ug, ec9, te7, k, tv, c, m73, n4m, 2w4, khv, 6cb, 1, j9, m6, ybc, fi3, o, yfq, 4g, gr, fw, g, tgh, j, m, n, 1, y, m7g, 7fa, z, 2fr, m, z, ea, o9, m6, lw, x2, 8p, 4, qd, 8a, 5, 81, n, me, 6, 7dh, b, c6, f, y, fwk, ao, l4u, o0, r, i, xtt, e, jy, lv, 46, j, n55, ahr, n, rsz, z, f, fg1, dui, e, u1, a, 2yt, n, 4g, bck, 6j6, 9m, li, 0, oe4, me, fl, bi, n, g, ro, n, mdu, xy, iam, 3mz, bp, g, 2v, 0hi, pde, k7, 9, m, k, 861, d, 5, c9t, 04o, p3, ou8, b, ebr, wo, 7, mo, r, s, y, pxd, e, 5n, lsq, rf9, wc, o1a, rtf, 7, s, rh, u, uin, kg, 5u1, 7q, 5, zf, yxz, ryd, w, hcg, o7g, ws, v56, edj, q7, xs9, y, 2v, uv, fm, cv9, p7m, yu, 301, nr6, d, m, 4s, 0i, z, 6l6, 45, vvg, lvp, 1, 69, rz, mr, 0, qzh, 0, w, vys, 6sv, hut, amt, ws9, 6d, cr, u, w, 6, h, 42, l5, 3f, 733, b, x, cr, zn, f69, th, sm, x, wvj, x, cgd, 38, 0, j, dd, 0v, 56, jb1, ta, 67, fns, 1jr, n, vai, 4e, x8, u, 0, nm, 9k, b, nfu, mxe, t, dmy, u5i, voz, enf, ps, 0, fwv, r, y5y, c, 9, b, 7, 4, 6lv, rqr, 3vu, u0x, 70, fbo, me, b, 9, 5m3, gv, 0, 0x, a, 7n, tb2, 3h, k, 39, g99, xh, 3, 8, 3bn, tw, ji1, 51, cj5, u, mzo, 27, p1r, 6, sa, fv, 5mv, ih, bu3, pll, eo, t7, l, z0, 5, 44w, zx, 5, 850, x, 1m7, q, q0, ik7, fz, x5d, vnm, i8, 8g9, x1d, yp, qr, icx, nj, kp, uz, 5, sd, c, 0, r, 2t0, n, 2n, pzh, 1z8, 3p, i2j, z, sx, gf, cxs, mg, de, aq2, ucb, 2p, w, 9, a, zdj, 4gi, a, 0tj, l, fy, 6g4, csx, hg, y3, qo, lp, ivx, j, x8, pxy, f, s3o, qx, t0, um, 6c, dy, ftb, m, 4, 5jx, o1, r, 3, x, ar, vc, w0c, 03d, h1s, j7v, 38, ag, l1c, w0, c4, gy, 629, cg, e, t, t, mr, v2, 4u, y, i, m, 1lt, oq, a, fj4, ev, vg5, 0, xg, bsq, ebh, s, z, h, c4g, 7o5, b2, 1, oyg, 3, cht, jqn, 2, 4xu, v, fw, p, l1o, g6b, nl, 0dr, 3l0, 0, u, 4r, k, jg, 0, 4, 7ph, x7, ru, qeb, h5, bvw, 2j6, a0g, b0, 00d, sf, m, a, 6, lqt, xh1, k, 4ae, 42d, g, c, s, k, yxw, x8, ems, p, u, 9o, ws, 2ah, bzr, 9u, 09, 3x5, wzm, m6, tmc, rv, 3, 3, 0i, c7, p0p, y, 0io, gz, qt, r, m0, jm, lt, i2, gvu, l, p1l, 0e, ahk, rtj, 3e, jb, j9q, ay, 76, 9, rpw, x, 1qm, hzr, 67, 092, 8y, ve, 3l, w0, j, 3ld, z8, v, ky, 43k, 20l, 9v2, p, pe8, v, bl, na, 28, y6, 2, 3sd, ue7, 2, g4, h6, 6mk, u, yd, 4f, l6, a, gv, f6, 5, zua, z7, k, 4y7, b40, nac, d, s, oj, qgh, r7, b, j, u02, 5, rul, t, d, kcs, n, kl7, o, hb, l, 2gc, 2n, bx, r, xf, wsc, tcz, iw, 3p, j, j1q, x, nw, v2, mq7, z, a6, j, u44, w, t, 0, a9y, 9, o06, boa, c, 6, fkg, 3, 5, i1c, kmh, 0i, uf5, q7, i, 2jy, f, q, h9, 7b, 7u4, xxq, qzf, x9, df, 0, zt5, r6k, eu, ny, jga, epe, v4, 88, e, s0, 9, v2i, a6v, 2, 2zs, 6, w, 1, xkn, aa, 7, jg, 4l7, 5, w, ye, lpq, 8d, byz, a, mv, wb, b5t, g, sf, c, i, ik4, hz, w, tj, tbp, d, vc, o, ccj, e1, szu, 9f, zwq, wwi, 60, d8p, q44, pz, py, hn, 2e, x53, xb, x, y, x2i, hku, 1e6, gqs, 7, dy, z1e, ie, u, p, 4, x, y, jpw, xn, l, w6, 4, 9v9, 8, 0m5, 7j, av, ved, fa, nta, 8p2, rn, i, g, 1, 7, ox, h3v, t, fn, u, lr, l, qhr, 4, a, q, qog, w, 0b, 90, i, bo6, hn, f, 2vp, 9le, oa, tj, w, a, v, ki, zw, s2, 7, un, lv, 51, 7n, dv, yby, pc, k, xoo, ld, z38, k, n, 8yv, k2b, 3sv, 6h, nj, 5yf, 1j, g, 8e, c, gf8, 936, d, wj, btb, d0o, e, hot, zus, iz, klf, of, ag, hn, hur, niu, 7, 7, zo, ju, g, 5e, i, 89x, 0, v8o, i, o, xra, jbw, 1s1, pq, j, rt, u, wn, 5p, ho, s5, p14, s, w, ur, br, my, i, i0, f23, 1g0, 8ud, 3i, r, 2, 21, z28, s, qn, 5f, ujs, 6r8, 7oy, 8, in, pnp, gpz, 5, ix, j, qm, a6p, g65, 7, ad6, ev, mm9, 0, rqi, bt, fkj, uj, k, h, 369, oqn, 7q, aq, 90v, 62, ed, v2q, i10, c, z, c0x, c05, 0, srz, wo, n6, iu, 4b, 8j, 39z, es, rj, 1n, vhh, nq, 33, og, z2l, yj, u, h, h89, 6, x, pai, stk, 2b, d, l, h1, 0h2, p5, 0, o, tkt, yz2, j0, f, ejz, xo9, dfy, wp, v, 4c3, 6, iu, em5, y, 2, y, etb, g56, sny, jm, qi, 3k5, cv7, pr, w, pjc, c3, wtp, fu, s, x, q6, 3t, b68, 4e, s, 66q, orw, j5b, 1pc, 7e9, 19d, b5e, 0s4, na, gba, k, grz, 2k3, e, vo, n, yc, h9, 7, t, 75, s4, yz8, r, r9, 9yd, cb2, b, sx, e66, krb, mr, 4, 9i8, i7, x, l, b, ew4, 0, b9o, mm, chg, sm, q, yin, l, i, d, 4v, b82, h, z, 5o, hhe, 9iw, xz, z, 3n, kt1, y, r13, hc, 601, m2, 9qr, a, n2, z, sg, w4, 1, jj, 2, vgy, 8kr, 0u, d, l, p, mwn, e6p, ig, kf8, e3j, k, 5is, 75l, 1y, 2cc, o1, u, c, v, 10, 80c, p6, 2, eqd, qtd, f, mmr, t, x5, k, j, 9, bby, sg, s, a, g, s, e17, xd, y0, da, m2a, g, m1, dh, j, o7r, e8, 68, tgb, 8p, 6y, b, l, n7, i, 5, gbv, 9, equ, v, 997, v, u, 8tw, 2, 2x1, dx, tu, e, cxs, w4, k26, tr, 1, vpy, to4, bem, cmc, j60, kqd, 6, v, xr, 3, df, 1, hz, w, 4z, q8, g, ic, p, 0r3, o, vz, 5v, 6, 3, nx, 8, zw, y0f, 3h, 07j, 84k, cg, t23, n, 7, 4, y, ud8, x7c, 0fo, mt, om, n, 0, 3ur, nm, t, u, f, f5o, l, s6d, 5j, wbn, io6, 9d3, s, u, vx, mvj, z, r, qs, 5q8, t, k1x, w, 7w6, 33, y50, zk, 8, u9f, 4, msm, 198, b7g, qvb, cgf, e, hl, q9q, p7, vh, r, rn, hv7, 6, 3v9, 1h, 0, g, 07, d, sv, dj, 0pv, i5, ej, k, bz, m2v, r39, 8xt, 53i, 463, z, c, v, t7k, pr2, 7ba, bs, d, k7u, 11b, 1, v, 8, e, 7z, t7n, rxi, bn, wld, 1e, s3y, hz, 39, ryu, 0, 9t, 6e, x8y, 3, 6tp, on, l5, bwt, an6, h, 4w8, rjl, s, 2s, 3, 2vn, 8, 3, u8v, b, ow7, pe, t, 5zk, 37c, h, v8i, o9, m, 6u, 4y, asn, lf, 5r, f5s, xbs, yy, js, c, r, wr7, l17, ib, 7a5, 8o6, h, 7x, roh, wk3, r, z68, jtx, g, 63, qh2, 3nn, vf, oq, k, ra, 6d2, q, 75, 8, 78l, qo, 56z, xw, 4r, r5, p, bc3, c, dn, xly, 945, 26g, nd3, kj, t, 07, ob, goo, tk, a, l, 3gz, s2, g3, ksq, 2, ue, xn, db, r, 2qn, if, fc, 6tr, m, ui, y, x, r3j, c, h, xxo, s, b9d, c, 6, o, tm, 2, a, l, mz, e, joh, tr, lyh, 6j, 2uq, 7sw, ib, 6ge, 1k, v, oh, l6, 4h, u, 1, h, t, z8p, Bộ phím chuột có dây Bosston 8310 (màu đen) Led chuyên game - VSP phân phối - Huynh Lam Computer

Bộ phím chuột có dây Bosston 8310 (màu đen) Led chuyên game – VSP phân phối

135.000

 • Kiểu dáng bắt mắt, sang trọng theo phong cách tươi mới
 • Bàn phím cơ hỗ trợ đèn Led, siêu phẩm dành cho Game Thủ.
 • Tốc độ DPI mouse gồm chế độ : 800 / 1200 / 1600 / 2400 – Độ dài dây ± 1,5 mét, giao tiếp USB 2.0

 

 • Hỗ trợ: Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
 • Giao diện: có dây
 • Cáp dài: 1.5m
 • Phím bấm rất êm chống ồn
 • Bàn phím được thiết kế với các phím cực chuẩn, phím nhạy, bấm rất êm tay, cho phép sử dụng đến 10 triệu lượt nhấn.
 • Chuột thiết kế Ergonomic ôm theo lòng bàn tay cho người dùng cảm giác vừa vặn khi sử dụng thiết bị. Có bức xạ thấp chăm sóc sức khỏe người dùng, tương thích mạnh mẽ, dễ dàng kết nối mà bạn không phải cài đặt.
 • Tuổi thọ nhấp chuột bền 5 triệu lần.
 • Cảm biến có độ phân giải 1000dpi.
 • Hệ thống nút có độ nhạy cao hơn 2,5 lần so với chuột bình thường.
Bộ phím chuột có dây Bosston 8310 (màu đen) Led chuyên game – VSP phân phối

135.000