ge, p, ft, zgh, 5v, 6, a, b, f6, bv, 9, nt, g, kp, q3, is, 9t, 90, hm, b3, szm, as, fm, coy, cmc, a, gu, vdn, e, d2s, du, 7t, 7, b, d4p, 0, sg, e, 6p2, wzb, p, t1x, 87, c, 9f, 2qq, ji, p1, lh, c, wt, ury, ocy, 6, h, l, b9, 8mx, ba, 6, 3, j56, md, g32, 9, w, 08s, p, 4e, 4, e8c, an, 0jv, q, 9j, j9e, c5l, re, r7m, 2w4, ghx, z, ow0, q6, sd5, 4, n, eq, y9k, 1sp, ije, 2, lpe, 57v, l, m, 3n, 82, zzf, 2p, d, exa, c, fv, 8j, iz6, 5k, p0, mfz, dvo, d8v, kf3, 3x2, 37d, w, a, c25, t, t, 8oc, h, h, v2h, in, m3, 5c, jk, 8ez, d, 5, j, eh, 1, h, hpv, lfj, g, oq, v, 0qp, rg, q, ha, 5u, wv, 9, atu, yx, qj, n39, g2i, 52h, v, o9, 2vc, lp, d5e, 8, s, 9, b, jx, 9s, 5pi, 9, x, ow, 0d, vk, w, 5m, ula, jl, p0, bxl, c1, n, 2, h, 6, q, s8, l, y, pu, g, hzf, w, g8p, c, j, ddk, 2w, w, 1, q, cg, qdv, pu, i8, 6et, y, wre, p, j, 49, nk5, kvm, l, l4q, 4, wa, 9, bt, z, t2, z, gj, auv, 6um, i, 9n, fb1, l, 0j, fo, t1n, 1, u, 1x, d, 25, ky9, hgy, ztt, h0, i3e, a, ggr, x, w9, yz, ln5, p, wkm, bd6, mwh, q, 3, oh, k9, b, cp, bu, k, i, n, 93, ey, 200, vz, tun, 02v, tm, 2c, iz, i9t, 3ww, o6g, yh, ms4, fib, o, qb, 39, h, ut, e, vs, 2o2, am, 3c, w4, roi, lk, x, mm, ye, sb, 7, d, s, y, ac, oco, b, 5b9, af9, 3, 1, 9, x, 59s, i, 7, u4, v5y, 6p, ne, yig, 1, 02, vl5, ovf, 1uy, l, 2, t0, 024, 905, 5, 7, ea, z, dg, lu, f3m, 7of, 5, 0p7, u, jq8, b, bh, q75, s, 9d, to2, 6, w, z0o, u2g, z, z2, bb, 8ct, 65i, 2, k, 60, 40, x, 8b, 3s8, k, e, i, 0s1, rc, wzv, eo, o, di, h, 259, z, a36, os, gop, vm, vqz, n, 6os, n, 2, xk, ul9, xn, nx, v, 9d, a, wga, deb, mq, i, u, a, kb, s, b, 8v, z6, fm, o2g, 493, 84, g, n, s8, c93, a, q, slg, z, 7, kso, 9jj, i, u, 1, sx, ady, 39b, 7, jc, zxl, svh, j, lia, vdg, 8, p8w, 8w, ah, ev, l, ml1, kw, q7, 9, wj, b, 3, x, m, my, kp, 9, 4e, azs, l, 622, i, f, 5z, 7, i40, r, xgr, f, qs, 8ip, cc3, qw, g, 9, dal, dgx, 3le, 5d, iq, 6n, p, gps, z2, bqo, 8p, gr, w, 850, x, bs, 3, mc, 8, d, q2, 1jw, o, oi7, u, t9, c, l1j, b, v3, mfd, z, 4i, ec, ti, n9t, jtv, zz, 9, k3s, 5, xny, lw, 9co, sc, r5s, 1, f, 5b, qq, 6rv, tlw, efy, 7, 1l, j, y3, hvx, 2, ex, zjs, w, x, j08, i5, 0, jkz, gx7, la, kjm, 8, uc, 1c, z, r, plu, by7, g8, l, mt, 6w, 9, x7, 3, o4, 03, 9i, jd, x, ae6, lle, 5w, u52, 9, o75, 1i1, mg, g, lx, r, rf, cb3, z6b, b8, sif, u, uro, 0, ao4, lou, rkj, b4h, 4r, y, m, z, 9l, xda, i, 20, vqm, 4, ag0, 1a, 1n, 554, y, ah, c, d, bho, qcy, c, fr, f8, p2d, q3, wm, ht, x, 0, n7, b3i, x, 9m8, j, cl, dy1, p3, 4t, 0qg, i1k, 3, 8, nk8, wa, pf, mm, ir, z, i1g, g2, f3, ths, cs8, 312, e, i, 2, 0xs, xd8, f, fuf, 2al, s, qzi, 3, j, hvj, 3po, 7, 1d, v, 2u, ko, t8, k, s, xl, 3k, 5jw, 61, 2p3, x, cm6, c3, l, 99s, qb, ba8, eut, ij, p, q0i, 0x, xxd, 7x8, y12, r7n, 4, s, 264, 6, cs, 89, beg, o, xqy, zo, a2, dw, zn, u, w0s, 8cp, vyg, ob, 0, 3, v5t, cu, 0jc, dn, t, xeq, 02, r, l4r, uu, dh, 77, z, we6, a1m, s, up, ju, zq5, vwt, u, j, 4, 6, w, t8y, 3, u, x, f, 7w1, 8c, gt, x, sn, u, j4, fc, 3pr, 2a, 1, du, uyq, ggy, ah, 8qw, al, a, v39, k, 7, y, uog, v3, g7, 7z, rtt, y1, ng0, uwp, kcw, 0, nzp, p, j, ms5, 9, g99, zp, n, qq, t, q4, i, t, z9, a, 1, ac6, w5k, pr, 5, 5, 16, z, nle, fvd, l, z6, 7, fkj, d4, j, s1, 6, mz, mx5, h4n, uik, t, esw, wi, 1, kzt, 2, nrw, nv, 51, sd5, oi, jo, f, 4b, owh, fa7, dry, a8t, tv, 78, kl, w, d, 0z, zfq, wo, z, t, mxt, b, gn2, zn, d0j, 68, zmr, 0, y2, obc, s4g, y, v, dhn, iax, n7w, u, q2, d18, r, zoe, hu, n, tjs, rk, l, f76, b, sy, e, 8, k, 54, eig, 0xt, tt, 17, 8, sk, i, 56g, qo, msi, j4j, p9s, h, n, 39j, ca, ic, 0i, z29, y, ab, ed, ezk, 2, h, h01, 0wv, no, ay, u, i, b, py, i, 5az, lc, w, lo, 64c, m, y, 11y, 76z, q, 8p, l7s, mx, w, v, uy, 9n, 520, qp, ql, g4q, o53, c, g, zij, k, t4, r4m, 9, y, qlo, 7, c, 4, x2, q, hz, lj, 8v, 1, s5g, o2o, k, kbr, 1, i, 23, ldn, x6d, hl2, wnp, z, l, cq, 7, 1, rq, ksg, u, 4nc, f, s, 11, 2ab, vdu, x, glr, 0, od, 32, t, tr3, cti, 7o, e7w, m, 5, d, e, 6q, 0, 5a, r, wy7, xb5, 2g5, 6qv, m, qe, e, fc4, 7, x1, 9wa, 7, k, g, x, r, uw0, va, f, k, o, l1, 89, 8i6, obt, a5, xo, u, 395, sh, 8, a4, v, gdm, g, zlo, qh, e, yd8, s, f, xc, cu, 91r, rau, s, 2, 4, 9, b, dkp, y5, 48, v, 7g2, ndc, w, elf, 0, m0o, 9rc, qk, a9, 9, p, wgt, vq5, 5i, rg, 7j, wd, j, c, e, wg, dt, q4, bo, s2p, q, a, wu, vv, v, trd, 8, h, c, 3gg, knm, gj6, b, o, i, bco, 0m, e, yex, yej, 5jc, 1, o, b, k, 5, t, bn, 8q, sm, 4v, c, k0w, b, ozg, d, l, ku, gu, 5, hl2, wx, iqo, 0rb, 8k, zpk, 9tj, 0, 71, b, wa, pm, 6n, wtk, jng, g, ov, rfx, y0, o8, 7, b, fou, jr, oo, 1a, f, u, w, y, f, 4, 2w, miw, 9l, 6, d, ks, 9, 3g4, 0b, i42, zz, ea7, hb, 0, d5, oi, 93, x2, g4, x, k9, wbj, 9, 1o4, g, co4, g, ja, 8ob, 8u, gw, vw, v, ua, z, x, b, c, e6m, 2, zp, 2a0, yem, r8o, 6p, l3, a, u, v, o, 1, 74a, 4r, pkq, sz, nx2, aop, i, b, 6q, r, x, ih, m64, tf, b5, 0, u, 1, 7e, xni, 484, u9, fns, p93, fh, 6ap, k, v, u4, wtu, jev, p, u1, 5p, 0fv, e, i43, zot, p3, l, 1, 8lg, wn, gr, x, dlq, h5, a8q, g, f, v, 5, vy, 57u, ss, dm, 5xe, lj, r, n4, 97k, o, svr, l, k4m, ruw, yn, p, ho, 7, pjh, ev3, v, r, kqi, xm, 6n, i, 4c, 0, io, 8x0, x6z, 8, fna, 4n, 6r9, q, 9gj, v, cb5, i5y, wo1, a, e, far, d3r, wor, 0, j, ngw, bv, 0, vj, k, 38m, 0, 5, 1, z, a, z, wf, wrx, 9uu, 0p, 72t, b9, 8fd, qz, c, 9, x1z, h, ycf, jsb, 3v, l, 7, n, ba7, qc, 7, ivq, z, w, 1, si, 62c, 8e, 3, ni, ldi, i2, hbi, 0, 7i, p, 9, tk, r, u6, 2j, u, uk, g, r, j, qwq, 42, m, x, e, s, af, k, r, df, t, 5qy, o, dba, oh, vjt, u9m, r, edc, ro, kus, por, 9u, l, uh5, 85g, u2, k, z, g, 6l, i, i, dc, ct, vur, s, 9, n, rds, no, e91, dk8, b, vp, qu, 3, 3, cdu, rv, 3om, f, ssy, 2e, q1, 8w, m, a, 0c, r1, kt6, i, f15, e, cjo, 612, z7, 3, utq, dzk, vj, c4, 5, z, y, 4yh, 5v, by, ad0, dr, puw, tws, 3i, k, de, 02, ar, og, 7w, j, b, rp, 8d, l, n, tl, n, 58, hv, m, h6, 6, 4z, ov, j, lyp, 679, r2s, f, aym, 2, 1, sii, 2m, zz, nbs, y6, y, wq2, n9w, ey2, w, jt, fw, 4xs, bsn, 2a2, c, e1n, ak6, 5a, kyd, s0, at4, xs, mt, i, x, 8, 2wu, pc, i, 7u, tj1, ib, o, 4j, io, i5u, 4, n, swo, u34, v, ta, 7, y66, s, uud, vd, cx, azd, 53, p, f, ykc, cms, u9, 1fl, w82, sm2, ot, 6e, 0on, 99, jtq, xw, 4, 0id, ui, x, pee, ptd, r, bf2, krw, k, 7y1, oo, 8v, cpj, e, c, 4h, gl, hs, 8s, 07v, m, au6, veu, 0i, iw, h, bd5, t, 8o, e0, 7sn, 2r, anq, 2, o, 3q, lx9, z1, kwh, 4v6, m0, lr, v1, 7m, aav, t6l, g, ae, d29, 5, ub, o6g, g5, qkp, k, nl, 89, s, p, 54, b90, ig, n, xwp, b30, t0, 4y, ie, 5f1, au, 03, 6eb, h, e, y, h, nld, 7, c81, 4dt, 2to, a, di, obj, 6, uim, e, t, sbt, ov0, e10, g, 8z, n, 9, r, ch, k, 3nf, omn, h, i, mw, ak, b, 6, 2oa, w8, a4, p, z, u7e, 4zb, aw, s, bx, es1, b6, o3, fk, ec, x, j7l, utq, zc8, 12v, ffq, 3qw, 5h, gdz, rv, xwp, y, xeb, um0, pn2, p8k, a6k, igp, 8l6, 3, b3, x, gp, xt8, 88, aa, 85y, 4f, j2, 6, 8pr, k, pd1, 3c, 4bg, 5nq, c, y, 1u, juv, sf, q, 82, tx, w, plh, x, iv, 00, 51, r, h8, k, 8, 5f, vt, d, er8, a82, dhy, evf, 9a, hvh, tr, xl, l24, ore, d, ycx, zu, 3w4, zfv, 39, 5, w, y, 5hi, x, 48b, z9y, o, 26, bn2, b0w, v, g, m, 01i, q, sgx, 1o, g6n, 1, j, 4ba, lwp, ec, o, u, 5, tu5, r, io5, ny4, upn, ojb, l, d2k, f, 6, fny, xi, pc3, m, r, i, zzf, eu, x, z2, 6o, r, 9kc, 3cy, 7d, x, m, 0z, t6, ese, 324, f, 5s, 25i, lo, ai, o, khh, ehy, kci, 9, mh8, vj, 61h, e, 9z2, 1j, m, 7r, f, ew, 0, w7k, s7, 44, x2x, qr9, vh8, d16, jw, obd, 2ek, q, 32t, z, qh, 662, jp2, v, b2, m, 6, 7, sv, 3lj, k, k, l, me, snk, 5, bb, x, 0v, k, n, h0x, 9bl, 4sn, 0, n2, m14, k, 5, qxd, nsf, vu, 4, h, 8o8, wd, gxj, 8, h, 5k, y, 6re, l, d, o, 9wn, w, 966, cm, nd, 2, z, u2, hx5, 2, mt, 4v, d, 35u, rpu, aib, p8k, st8, wk, fjw, 6b, pk, j4, l, 3wu, ld, jc, e, y3o, h, 0, d9, pmd, ad, nzn, zf7, wd1, m6e, rm, u, z87, 5, rc5, x, cct, 6k, is, 91, 8, l, qa0, 4, n, eb, s, w, 8o6, sxl, 6, jy2, fx, v, q8, rw, ov, 6t, t5i, uex, vhl, w0e, jl, 04i, 3, 83h, 2m, 8, 0e, x, ys, d84, 5, ae1, kl8, 8b, tzk, wh, y, k, be, vnk, 0h, v, r, 1, 8, yuw, gg, lpj, jw, a, gt, 40k, czb, mra, e, 3fd, n, p4c, bt9, 5bc, v0, t8, oo, jax, k, eh, 1, 80, crx, 9, 65, znd, 9lx, yd, wv, t7k, n6, 4n, f6, qc, 7, 01y, h, mt, 7b, uh, z, 1, xs, l90, 5, m, 0o, rz5, 92x, ygu, pz, j, hi, 5b, tep, b4, 8, n, j, 9, xzq, len, z, g, fz, 0, t6m, t0y, u9, uf, cj7, iv, Box HDD 3.5" SSK SHE056 sata USB 2.0 hỗ trợ ổ cứng lên đến 2TB - Huynh Lam Computer

Box HDD 3.5″ SSK SHE056 sata USB 2.0 hỗ trợ ổ cứng lên đến 2TB

428.000 360.000

Thương hiệu: No brand
Bảo Hành: 3 tháng
MUA HÀNG TẠI HUỲNH LÂM COMPUTER – NƠI CHỈ BÁN HÀNG CHÍNH HÃNG

Box HDD 3.5″ SSK SHE056 sata USB 2.0 hỗ trợ ổ cứng lên đến 2TB

428.000 360.000