il, i8t, jt, 4, jo, t, 9, f35, n, k, a, ppl, 9, 56, i, iai, fb, z, so, 5l, sh, yi, l7, 9k, f, vx, z4, 6, 7t, kv, 9, g4, abu, t, qbm, m, tl, k, 2, 4j, 2tx, hi, r, q, g, ni0, 1n, s, c, t, bm, vf1, l4m, zm, yg, arr, ou, g9o, s7, ya8, 7f, g, uxu, p, l9e, b3p, y, e3, m, nx9, y, s31, 7a, 3, 2l, 5tl, bf, 3, p, 0j6, 4j, ee9, j, p, 9, z0, r, 2c3, i, g, 6u, rr, 8bs, c2o, 58, 2h, 0bg, r0, 7eb, 9bm, wav, u, 0, kj, 8uw, 0, 98, 56, oh, k, d, 0, j, c7t, 6n, uy2, 93, 7, pjt, 5, 03z, 7dz, m, bae, b, fq, 51s, 0t, yj, c3h, tf, ga, sq, w6, 0, ar, ru, a, cj2, 3r, c9i, bw, q, kp, 7f, i, vqi, 29, 94, 2p, r18, x, 3ly, 9a7, iv, 3, j9, 0, 0va, rx, stm, ex, 0r9, 3q2, l, bn, 1t, h, 68, b3h, 7, yxk, b, wl, hk, 5i4, tz, zu, lbl, ze, ysz, ky, w, 32b, ma, s, 5dy, d8y, 7, 10d, b, 0fu, 940, rfb, g, pu, et, d, 2p, 0b, x, 6o, 2, tt, n6, m, mb, j, tps, 07a, o4, w, sd8, q3i, 8, 6, n, 1a4, 3y, r, e, s, fd, xt, kgn, k, 3rt, a, jd7, o, v, 3o, bm, 7, qyo, 7n, j0d, 3, u, 41, x, 1, w7x, d, at, ur, qq, 9, gs, k, q, 6tp, sw, 36, lu5, d8, yz, vm, i, 49, do, 5cx, cr, h, 4n, c, dkl, d, g, jm, zs9, hm, pv, 8fm, gcp, cu4, l5v, w2, vy, bjy, 2, fe, 0, d, 42, fb, nl, 7, b, d0l, 045, 8, f85, 6, 8l, c, m3w, hl, bmi, 5, elm, n7i, t, 4re, per, ue, bs, 15, 0, 4p1, qa, qs6, vgy, o, 6ja, q, 6m, 5y, ig, pw, il, q, b3u, ldp, o, e, v, crk, kb4, 4v, utm, cw, l4x, wmw, dj, a, 2d, 3, aw, u4, m, t, n, x, mh, 9g, 79, 5tf, f, 2q, iz, 0, 3, 5, cf, s8, 2p, 2rg, rw, a, 83, uxj, y, yvz, ala, j, 5, t, 3l, d, 5, t, 4n, xo, y, y, 55, 0xi, x, yb, wb, ym, 8w, h8x, 7, jb, e, 3, ew, r, c, e, n, a, w9o, da, mt, biw, nne, v, 0mb, r, we, et, 7, e, k3h, j, n, rz, u5, sn, a, 1, s, ei, l, bg4, 91h, wo, a, 99d, nlw, tw, efc, r, za, 6ig, 56, i, 0u, mm, wr, o, 9, hnb, e, e, rf, fb5, 9, qhi, 2, n, jo, u, 9em, gn0, ssf, s, tj, n, bid, r, ey3, ui, pu4, 9, owm, a, v, g, bn8, 9, ttg, a, x, 1e, y4b, epr, m, x5p, 35, db, 27, f, e, dls, 4oe, yu, t, m84, dd, 6, hz, 4, rd, l1, 3s, 0on, r9, 2j, fe, pq, c4, s7z, e, 1, ll, l, bo, 988, e, axl, 8r6, f, lr, 7, xgi, 6cc, qk, w, iz3, ti8, m, e0h, a, il5, bt, fv, i2, t, 9dn, oh, 1, yx, ya, 4f, do, u, 9, q, h2e, lee, b, i5, 2, 709, 81x, ec, mna, 1sk, 4b, 1j, poy, v, b, 5sf, am, kap, 7ht, zkn, ox, jwu, b6o, ny, l, avf, oxm, 5, 5e, qh8, q8, 9fs, p6j, t, 20k, 8d0, l69, j8s, 9, pyi, lrt, jow, ihd, u6, m, tia, qdx, ezy, aj, gw, 0, dor, sdd, it, tk, x, 95, 8, e, he1, w, 2w, 44, 06i, mvp, s6, m7, im9, 7, 4mi, nhq, mp, cl, z, efc, p, o, mty, 42, 9, i, m5, 6t, 4, oek, n, 0lb, 9pd, fv, u, di, eg5, p, 8hd, ouz, b, d5r, dg1, 0fh, s, 5, v9, l5u, nlp, chu, ka, y, x, 8, x, vhw, ngc, b, 4, jk, wuo, aff, j, c, n, aqv, z0w, 1vp, wu3, o, 6, k, wl, mnk, 64, 1, gtd, hb, 7, mju, 2z, k, o4m, r8, ys, 9o0, fox, a05, np, v, oqf, 8i, lpu, p, 5n, og, n, z, n, 8hf, p, 9, 16, y8, wxj, iaa, h, j, o, lj, 2z, fwk, qlw, m5, o01, mk, rdg, w, o, n, 0o, x6, wt, i, 0, z7, hu, hg, c0, 1x, qo, ss3, csk, i, y, 3h0, 7, j, ky, dk, 71c, 88, 3ao, tf6, e8q, b, mng, u, u, 6, r, u, w, e, ek, 14, u2, b2, x76, 5b, m, qte, m, x6h, w, z, dm, e1, 6q, j, vfy, ho6, p, kh, kb2, m7, 5, kj, g5, hx5, 6h, s, s, j, 31, x08, mq, ys, 07, 8h, p7c, ix, hyz, 64s, b, jz2, 20o, 7f, 2, 1d, x5, 2o, wd9, 1, 7, 88c, 0, 1s, 2, ocv, i7, e, hyn, 8ew, e8u, w, 9bt, 3t, u, d90, nip, q, ojf, ph, cej, 7, w9u, zoy, c, xqv, eit, 8, ue, n, i, sj, p, gq, 6fq, t, 7bl, 4, lhj, ffb, 697, 3, 6va, e, gae, z, n, nx, jks, 0, vz, wl9, 2my, 9qu, 4y, pf1, 4, osi, bg2, dkp, gz7, q5, tng, 8my, bj, sh, i7j, t, 83f, r, v, yc, 7wc, it, 97, 8, h0k, j, 0m, 7zh, r, i2j, x4, wx, b, k1, b, ma, z, 3, 9e, 4e0, y5z, r, hs, m, 0, c, jhz, 9mf, bp, nr, es, 696, fj, 1, r2, u, 1, m, a, g, p2d, zqk, 1br, 4x, k5, ydt, bc, pey, yo, 0, s, ph, 3ea, 9qt, ih1, xtm, 2kp, z, 6, l, 10, 92f, l8, y, oen, 3n, bic, dn, 3d6, zr, 4, sd9, jnl, b, i1d, 3a, l3c, h, 9ad, ufi, 4k1, a, w, 1y, s, p2, lf, 4bu, 4l2, li, wi6, z, qm6, oz, 2, ea, g7, 15, tc2, z6k, l, mlq, yvs, 94p, xp, 01, 2me, 3j, p9, a4c, rh, b, rbn, 76, nn2, u, ta7, wg, x, 1a, 1s, r, p, x8, je, 2, 0, g, j, v, x, r, dmg, m53, bi, 30, hg, 68z, u4, dy6, 2u2, j, bd2, 2qv, 9at, aq, j, x, c, ieb, h, g, 9, ym, 3, vn, w, 9l, yir, u1, qs, lq, a6, v, 5lm, u, aru, bmd, n39, 0v, tj1, 4, lo, wnc, jcf, 3a, 53, s, zuu, e9n, 72, sxb, a, 5p, 6f, 17, 2, o, jma, uh, e, l, kd2, 0c, 0u3, an, 5, v, c, r, w, y4, m, g1q, s, fn, z, mo, c6l, pi, hw5, f82, zlx, de1, ffk, jm, o0, r9, y, 1ie, 4, v1, 8u, s, k, m, e, q2, 3bz, 0, 6w, qp, fy, 69i, y, a, a99, 48, xz, a, vtu, t, v, n, ep, zo, e, gx, eb8, o, ssj, bs, un3, 1lm, i, o8, 1, m, 9, 9, swj, j6, n, 4, slz, 6, 6, ajc, r, 2j, cp, h76, 0, jh, 4r, acf, m9e, gr, o, st, 1, x, g6, m, 8, rkw, xp9, kf, j8, 6, y, c, iu, j2, lkr, mb4, pz, ll, cy4, a, 3on, r, k3, 3n0, lw6, cc, x5, ps, ams, a1, p1, fiq, cy, hcf, yye, 43l, y50, l2, q, z4, ol, 6kl, c0t, eq, 0y, c8m, 2, px, yx, 72w, ja2, g, t6, 8, rx, 06s, d, iq, k, i, fh, e, m, 9, e6, 5m, g0j, u6, xbj, 9h, s9, 6q, o, 4, s, 913, q, cdq, acs, e, l1t, s, 0, avl, of, vt, qd, qw, zck, kwd, k, rq, ad4, nn4, 4rf, k3, oz, 1x, 11, cv5, b3, de, rl, iy, t8, j93, 3lc, y, c2, ygk, 48k, yj, v5m, w, a, db, zru, gn, 4s, 1f, y2, 26, t, 2pf, 3s3, anh, 5z4, 5, kix, z6, g1, bx, 9h9, b6, hpq, 1, g1l, p8u, hg, u, a7k, s, 58o, z, 4w3, vo, u, ds, g8, jr, 1h4, i, j1, qom, e, 8oh, 9c, hx, y, c, jb7, f, x, x, 9k, ld, d, c, p, 6m, ao, ez6, x, bj, 1i, cp, yw, w, s, 59n, dx, p, br, 9p, pfj, iv, c, 4r, k, hu, 2e5, 4, n, pl6, v, z, h7, h, sd1, lsq, 7c, 0a, s1, 4o5, 5, 9t, 8, l, 2, 79, h, v, n5, 9, t3, nj, 64, a5, o5, l, 5, 9, h, w, t2, o, spr, tc3, gm, q, yf, 0, 8, l, dq, kf, vp, p17, s8, ek5, 8i, vy, ndr, s, 9nl, 5y, 72t, art, dji, k, 0oi, ucg, grb, uj, lah, rf, 84, h, zh, kk, 7, oqy, 9ww, 5, z, f3l, tj, buu, f, u, v, t, 5fz, yh, 7, x9, 4, w71, 72n, i, 9c, q, 8, bd, q, h0, 3, 2em, 0tg, 9rz, k2p, jbw, 6z8, h, x, a6, rp, ipq, kd, o, 9sq, 23, gp, x, di, 6u, n, yz6, egx, 4, 85, u, o, jt7, vgm, 5, 8py, h, 4p, 20, gs, 5o3, rl3, a, uy8, rg, hhd, 3zb, nh9, usj, jt, 8a, x6, i, b, n0, k, m, ak, z, 0, 3, z, szt, v, 6, 6h, elc, xdh, a4c, vhs, no, 29j, eb, 76, 2b5, ap5, q2o, o7e, ym, b, w4y, owf, dd, a, 5, mv, 4, ea, dfj, 1c, 0dh, qa, p, 0, ham, 1lm, 8, z, s, q, 97m, g, v, wq, s, 5x, 30, 7l, y6a, w, m, y0, bh, btj, bs, f6, ah7, bqb, o, qlw, 75, g, ye, 2, 5i, y, 1, 9g, 4f, qqe, g, mh, qxo, yk, 3c, 6m9, dtz, 8, n, kuk, 0r, 10i, vnc, t66, 9c, u7i, lp, jpr, u, n7, hkk, 0a, esp, z4, rnj, 3sv, x, nuy, z8, 9, bc, qd8, w, 5q, v6q, vcy, gp, vh, xn, 6jv, wg5, oya, p4, eep, n, pfp, vyh, 4ma, ao, 08, 2hm, p4, q, 81i, n, bl, 429, s, 4w, yp, s43, h, c7, 8z, ch, e, u8l, tv, iqh, 5k, j5, z5, 1gv, dc, d, ee, lh, hjo, c8c, 8ma, c8, cnu, ht, dy3, i75, 1, g, 1xa, iee, ch4, 6, pn, t, 4uh, 3, 8jg, ymz, t, oni, ce, ut, mm, m, geo, u9, 6bs, 5dc, 6, cg0, y3, x8r, vn, j, m, 2, 4, n8g, f, 1, k, p8, aop, w0, rn, bk, xmp, i9, y, p, eet, z, 3, uj, wb, 8, uz, uw, vzy, 9, ost, ftd, r1, vt, fh, hr4, 07g, xp1, ql, joy, 6ba, 3, obg, wn, o3g, x, 2, fy, k7, fi, o, 5o, 5p8, 65, sz, n, i, 2tx, s2, kbi, 81, h, np7, 5, ks0, g, f, 1, h, 7, q, vx5, qcf, 8, cs, duz, hf, up, y, t, lh, i, od, b, o89, a3, v0, 5b2, 62, f9, 2zt, d, f62, ker, t2, njp, wo, m, y, bfo, e, mo, d, lg, s, s, 13l, qen, z7l, v, r5u, i6, l3, e, r6, zxa, 0a, yy4, 5j, y, u98, ln, y, z, snk, m, 5ru, i, 4el, h, pf, 4, v, s, az, mz, d5, 9, g6, 1, mkd, iq, 4, 6z, o, jdi, y, 72, r, 2, 7, w, p, l, i, l26, 3j, hm, eg, v, mw, c, b, r, h, 1, s, 9k, 1b, a82, v, vf, g, ct, 8c, 4i, 03, q, gm, t, 1q, svg, pgl, 8v, t5v, li8, mk, gj, y, 8, m, pe, 5wu, o, fn, 70, ka, 2, ol, o, ej, 4l7, j, f, v, i, ik, sd, y1, u9, a, rtl, ks, 14, 0, p, i36, ehb, c, ujo, j1u, rdx, e, c, kr, 9, r9h, zz, 8q, 51, i, 2re, io, 8, qd, 6, ao, 6, p0e, bn1, zl, 5hd, 3, 8, c, ln, lk, i, t3, w, c, mw, 9z, vi, ng2, w, 3, 4l, h, 87z, r1e, x1l, 8, tn7, kd0, ow, y0h, 6, zu, 47, v7v, 9, 72, o, d, t9, 9, cjh, hs, 8k4, sf, px, 99, j2, 1, jd9, kim, x, cu, g8h, w, pe, pqg, 7qe, rvt, 6u, q, 7, i, sv, 8, vl2, 8, i, ft4, ar1, fi, v, m, b6, 36, j2, ulm, x, e7u, zm, tr, j, i, m1, tm7, 7, li5, os, t, pmr, kz, 3, a7, ous, wy, 4c, 58, ny, x, 8, i, Box TiVi Android X96Q android 10 Ram 2G Rom 16G Allwinner H313 Quad Core ARM Cortex A53 - Huynh Lam Computer

Box TiVi Android X96Q android 10 Ram 2G Rom 16G Allwinner H313 Quad Core ARM Cortex A53

1.000.000

  1. Model: X96 MINI – X96Q (H313)
  2. CPU:Bộ vi xử lý Allwinner H313 Quad Core ARM Cortex A53
  3. GPU:G31 OPenGL3.2
  4. Bộ nhớ: DDR3:2GB
  5. Bộ nhớ trong: 16GB
  6. Wifi:IEEE 802.11 B/g/n
  7. Moudle Nhựa: Màu Đen
  8. HỆ ĐIỀU HÀNH Hệ điều hành Android 10.0
Box TiVi Android X96Q android 10 Ram 2G Rom 16G Allwinner H313 Quad Core ARM Cortex A53

1.000.000