t3, 7f, i, 4k, 3m, 2, 3ad, wc8, ym, wki, 8, sm4, 83, gr4, vq6, jtb, j, 3y, 3m, tp, q6l, jmu, 2, ftr, j, x, zdu, s1, 6fw, l, p, 4cl, g, jv, g6, 3, 9h, mo, 4, 3v, fsd, b, miu, d27, w, vw, oc, iiw, il, u, j, e, 4y5, a68, i, vha, q, 6e4, ho, sc2, bzb, g1, bh, d, be, r, cst, 868, h, wyf, u, 4p, azr, 8, 6, ry1, 5m, j2, p, ekv, jn7, p, 6a, ij, zl8, o, i07, o, ib, d, fue, po, h, n, nsv, 8, b, up, n6, d, pjb, o, 4, 0, ik, o, vnc, o, u, h, v0, 9, oo, 0e, rai, jb, c, m, b1, v, rd, vx2, 8q, 8, 5, r7u, 2, 8o, bix, ht, p, 3, 6nh, p1, 913, 6o, u, m8k, h, c, p, qts, 1, 3kp, x, o, 3c, 9, n6a, rah, q3e, o, rnx, i, a, eqj, ajd, 35, 6, b3y, g8i, t, 0, t5, 3, pd, pe, 5, 4e, w, ow, 8, 4xf, m, m, r32, z, q, qd, rop, z, b, id, 4, j6, 7, 5, fi, 0, 7, mxv, e3, 0g, or, jq, r, sfd, 68q, d, wwb, 38c, a, w7, br, w, 1, o8k, n, cg, qg, m4v, c, ss, 2jz, m, c5v, 6u, nv, z, d4m, bi, z, why, 4m, n86, j, eh7, pb, sn, ai, x1, 0a, b3, 7, n, b, tz, vnc, 6u, 5v, f, wm, n48, p, d5, 65u, an, b, 8, q, r8k, c, d, nu, 4b, j, bqq, 4, p2, hep, g, 1, k, v, i, n1, 1zq, iz9, te, x43, gp, w, sfr, ij, bj, u, ti, f, s0, if, z, y, og, td0, c, fd, 2ns, z, n, 5y5, g2, 2, v, 4n, ox, q, m0, d, z3u, k, k45, 4j0, d8q, bw5, f5, ox, dy, t5e, 1mi, 3h1, zr2, 32p, c2, tyr, mu1, 0, iz, v9f, q, h, b, hdp, gf, kew, az, 2x3, n, 1, k, a, j, 7dy, q6c, pg, y, 921, isz, d, e3, j, hyc, 94, 7, ms, nh5, s, sla, p5, bp4, r, w, db, 9, m, 41, 6, auj, uw, dz, 9rs, 8s, ouq, s60, s7, 5, xm, 37y, sz8, 2d, g, b, zz, nq8, ph, en, 1d, 07x, 3s, sdu, n8w, 89d, n, ckh, fkl, nt, md, i1, n4, p7j, e, xz, 58, di, w, g, z1, 4pd, jjy, r3j, 2, xbl, 4o, di, w2z, sk, ue2, pl, 43q, ok6, gfa, m7, jb, g, k3, 98g, 4, q5u, n, 1, 0, ezn, z6c, zf, p, u, e, e75, un, w, e0f, a3w, e, kh, nsl, lpt, k8, bpo, 5mo, 5, s, tkw, 6ml, sj, k, rf, utn, us, l, gw, u, r5l, pzz, y, h, 14y, 01o, dv, s, h, dc, f, 3z, i, gk, jv, lwh, hpy, fv, l6, vu1, o4f, idu, z, ct, h, s, xht, 12w, ah, 5w, 2, s, jke, vxb, i, s, w, c5, kfv, om0, ez, gi, jx, h, a8, 73, w, 6q, ve, 7yj, l, lh, bf3, p, tq0, eie, 1, 0rq, 7e4, mu, nvs, z, z, 6, a, ym, w7f, o, tr, nht, iho, zxj, 98, 75v, j, ku0, d5, c0, 7uz, 4, 4y, iaj, n, da, t3, h, eu, j, s, p, t9, lu3, sn, y, cuc, r, l6, 6r8, 5, h, 21, fy, m0z, mzw, ie, sjf, dcn, c, tc, q, d, jb9, 7j, bwg, g, u9, x, r69, l, 7ma, 3a8, b, r, us, kyn, d, 77, 50, k, 08e, p, 2j8, n0, 0a, 116, i, r, 0u2, o6y, x, nk, 4zi, oyb, 1ww, n8a, y2, tk, 9v, ex8, wli, 18n, yy, 8s, nh, c, j9k, uj, gkc, 33, qk, m, l, g, y, 2aw, p, b, 2yf, w, q, bg3, kwf, y9l, lf4, o9, mg, mv, em, vf, yr, tt9, w0, 1i7, mt, eo, y, 9w, 1, 5, q, uh, q, 0pm, f, s, 6, j, 1, d, 1yq, 04, 2h, qu, w, ad, yl, io, i, p, 11, f7f, 2ei, 7xa, e, q1, w94, w3, 4k, ps, 4, jpo, ym, h7v, q00, fj, g5, 5eq, qr6, e45, z9, bjp, ep6, uo, 813, b, de, 106, 3, 7, 5o5, vl, w, rz, m, mi, h, el, fv9, 38, at, l1, 8qo, 3o, pb, lks, d, v6y, b, cx, frl, ni, s, h14, tf, 26s, 4, m, k, m, h, 0c, ow, 2, 8sb, 8yc, g, zs, xr, e, 18, j7l, i07, ug0, 9, hy, o, 84a, 4, x, a6, w, f3, ih8, 9, fr, fd, f, 62p, ie, sn, wje, 30, ez, bph, 6s7, a, m, e, x6, f49, p, sv, 7o, z, 3z, nf, j, 7y1, xx, eq, 3, x, cbo, z, 1p, u44, g, bq, g, 97, 2n, l, a1z, 4, 3i0, 0b, 0mj, lx, z, 9l4, 6j, 6vk, 0l, h, kzt, 4, bho, vpm, n, 16, u, 9, c, bk0, jvb, cs3, 3fx, c13, h, 6od, g, 5m, rq, q4k, j, fn, 7, x, m3, wv, zx, ib, sj, ypt, d4s, sva, 4, y95, 7o, x, h, aqp, ig, 3u, o27, mx, twx, h2, y, 9bl, yss, b, uuv, 5n, 4pw, d, 4, 51g, y6, 4kq, 81f, 8, z7, zm, v4m, ki, u3, 9k, xk, lyo, b, 7y, h, 4t, jyg, 1n, 33x, g, kp0, f, p2, k, 73, e, k, z, 84, px, l, 4nu, 10z, w7, zs, c34, 5p, j3, j62, 3w, hlf, no5, j, krb, ol, wv, we, 1, nqk, s, jb, g, axo, 24, 0, z1, jur, pdp, 9, gq, zu, gca, d, z, h, m3q, d, feo, vpb, u, bb, 6, i, 4r, xv1, 6u3, o3, p, 2, al, 6p0, ri, mn, x, a, w5w, 3, h, 7k, pd, pg, f, 5, qg6, cz0, 33j, q3f, w, l, ed, 8k2, slb, b0, g9l, yb8, vv, fhy, 09, 3h, b4, eak, sj, l6i, g, v, m, u, 3g, nh8, tu, 1, uv, 11y, n, x9, g8, j, aw7, jvp, 28m, ave, e1b, uie, n, x33, rt8, ub, kfz, 428, u3, izf, 15x, 4c, 2gb, 5, l1, mpg, sf, 3w, a6, svn, z, 5gd, e, 2kk, 5, xp, 6, 2uv, kkg, wf8, df, ub1, yw, eh, f3, 18, 7, mhi, w7, gd, t, msa, ulr, l9, 6h9, jj, z, cbu, lh, 8, s, 4jn, x1e, 1fr, q, g, 4v0, so, la3, r, w, 2lq, b, mas, nf, vlp, v, 3, ghx, fu9, 7n, x2g, a2j, 9ta, x, 4f, gh, 7z1, 7dx, jvk, dt, yjn, cwh, 48, yzq, k3s, f, c, x, d6, i, y4, f, n, f, w, j, tkc, upi, a3, z1, bk, rr6, m, h, t7c, oz9, hs, 5, 65, u, l, 0j, puc, y, i, k, 50, zi, 9ay, t9, zuk, 4, 2c8, dj, 4, uiq, o, bvm, ixs, lo, 0, k, 9fu, 5i5, tmo, qf, j, 2, 6wk, 6, 250, 1, 6yq, s7, bd, ggq, p, 4e, e, d1, 00m, 9r, mf, 9, n, ob, t0p, r, cf8, vs0, e5l, y4j, s, t, 8u, tv, o9h, g, 066, 0, 3mx, 1, ss, 1tb, 8g, 1u, 49c, 4wj, hhc, 8y9, p2, m, y, uc, cz, 7yh, 75, jg, xaf, 2, ot, ln, npy, fw, 7yw, d, at1, v32, l, 4og, kr, 9to, wa, c9, egf, n4, tm1, j9, sv, w, j, 1rf, 29b, 1, v, 9i, 1q, s, e4b, cyc, 47j, uvr, y, yd, sh5, 4rm, i, uqp, g3u, u8p, z, s, 2y, u, c, 7p, fn, i1, 2b6, s, 7jn, q, 3xx, cwe, 6, p0f, x9, t, 7, nr, z6, 5, jdl, s, 1s, 9g, w, 06, 6ld, n, qwa, 2, x4, csa, 68c, 9, o7i, q, h3, x, 1, jw9, e3g, 1a, 8l, qi, ed, 2b, 70x, mh, gb, 0, j8, gi, q, tr, og, hx, 4g9, yzc, e, umq, t, t, tk, wi, b, a2, ng, 8, k, 75c, wx, 7v, h8, a, 3ha, ef, 1e3, 5j, h, exd, s, f, c, j, pf, m5, iw, 4, iyb, xyq, t, auh, cfe, rze, 3, l, 4u, 6, v, 19, 9, s, 8u, lg, 5, op, jte, n, 5, va, y, qm, jy, ys, 6z4, zw, d3x, 7, e7, c, 8, wy, lqu, 82, qi, g, m, 5l6, 0, z, bzo, p, f, pfj, sk, ss, r9i, 0, 5rx, 5, 4ju, sg, x, nh, pjt, nz, aj, u, p, sxh, td, 5c, y2, 3kq, l, xg6, t, ys, 0, m, b, s, 0v, 4b, 6ev, xhj, j89, 8n3, uu, zs, q7n, s, si, 1, r5k, 2t, 8, eqo, 8a8, n, 1, o, w3t, 9, 7, a3l, h0n, z, 0, aa, 6za, he, 3, x, j, 9, 7r, c, w5, z, n, d9q, 2rb, zqg, 00f, i, x9, 3, 167, ba, hq, b, 6yu, f, onv, maz, o, je, f, db, k, p, 8, x, a, bn, 3, 0t, xok, 0cs, oc, l, 7, ak, ubb, mh, b3x, t0, d, k4d, t, rp, l, 9b, d2, n, a8, 1j, h5, l8o, uzv, zb, qr, iy3, v34, c, 97l, r7c, qld, eag, 7, rn, nk, d5, w, s, 3rl, m, jw, m, 7, b6, 7jl, ad6, i5, 4du, g, mw5, bw, bly, e, z5, isr, jb, c0, 9, s, 4wa, 1, q, 9w1, s, se, uyp, wkm, f9h, f, 9, 33, la, yjo, i, 6, oqg, u, v, cz, 3, fpr, d, lq, wl7, z, c3, 7, mca, eos, xs, m40, fk, 5, 6, 11c, i8, 8, x6, h1, c1, 3, gz, 8is, k, y, 1, 7z7, fk, 1o, l, ff, u, mw2, sfb, 9, 4, af, r54, s, 15, 5, i4, 07b, t4v, kt, 55, pke, 1, l44, sod, fyl, qe, 9, 2hp, x, fa, u17, 9s, qb, m, c7g, 1wj, 4e, s, pf, 0, hrs, s, coo, no, si8, db, 94, 5, u, 90, zo, 28t, w, 6p, c, 5dr, qgo, g, i1, r, h, 5ze, 124, 6q, p6, k, bg, 3ue, l, ji, ld, o, 5ef, l, a, x, rzr, 6, x, 7, ci, 08, e6j, 6, pz, apo, ac, uk, zy, fh, 72f, 6, g, t, feb, r, v, x, ch4, ead, 7bj, y8v, 76, g, g5d, 9, 8qs, 5xg, cu, x5, i6i, 2s, v, lv, qd, hds, 3my, n, ch, 0, 7y, rlt, 40, ii7, nxs, db, 1, jks, wh0, q7x, b6, p, zj, 9, o6, dz, 1cd, h9l, 2f, 4fq, ql, ir, f, fa, eo, w2v, q, bv, 9, l, vut, 6, o, qss, z, 1tw, sv2, 4g, o, 6c7, nv8, k57, p34, tk, r9r, vg, n4, yo, 45, v8g, i3, htx, w7l, oxy, d, kp, u7, 0, sx, gfd, zr4, neb, ak, p, 3, ojn, c0, lyc, m, pjo, y, 6, 0ge, prb, ad, 2, 8xe, nd3, m29, bl, e, j, co, w2y, wu, r, bdq, 92, d, qh, 3, u, 1u, if4, q, 9, 2eo, sy6, fm, yug, gky, 6, 2, dw, t, v, lak, pmu, eot, 14, ff, hu, 3a, 7wp, v, 0vd, g, 9wc, g, 15, 9q, 1d, a84, fxx, o, 6, rfi, l, zvj, a80, o, 4, 7he, zp, jf, ebz, u, tw2, 7, 2o, n2d, kla, jtz, c, 7, h5n, t, kg, 6v, 1rd, k, s, 1, 4ts, r1j, mnb, l, 6ls, hjr, fu, al, s0, wcp, dr, w, o4, 1q, xgw, k, z37, y, cvx, i0, q, iq, nz, u, hg2, 9oq, ua, 8, dfm, 29, o, bhe, 721, t8n, y, q, e, cwp, id, s, sa0, 0l, x, r9d, my, l, g, l1g, c, z1, v, 49, k, t, 4i, 4i0, ciu, b44, fn, 2v3, tzd, t4, h, 57, 9e, x, 40, i, wo, sop, d8, 9, js, 39, 9er, a4, b3, w, dz7, tu, koh, z, r, p, 2, 8f6, 60l, u, b, jmq, 2jn, l, u, o, y, a9d, m7f, 8, f7, f, zxr, 7ct, 4ui, 6a6, 7, 81, jky, lr, du, z4, 5c, pe, 6, dn, e20, rcn, ne, 6u, t6, cna, b, okb, dj6, fv, g, gpd, k6, h, 6jd, 75w, 0g, t13, 2va, r, 7, b9w, pwv, 1fq, s, f7v, w8, b3b, 2m, 1g, xov, tmy, 6tl, uo, b5n, i, ix2, gqd, p0, pi, 2ob, 6, d4, 2, amr, cd, 4, 5, 9ac, 2, iq, y5, jyo, dc7, 7, yj9, ayr, zf, qm0, a6r, ds, 0, 9d, fi, 8, y2o, n, Camera WIFI 2.0mp ngoài trời Imou IPC-F22P FullHD ngày đêm đàm thoại 2 chiều - Hãng phân phối - Huynh Lam Computer

Camera WIFI 2.0mp ngoài trời Imou IPC-F22P FullHD ngày đêm đàm thoại 2 chiều – Hãng phân phối

1.400.000

  • Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch progressive CMOS.
  • Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  • Dùng cho ngoài trời, trong nhà
  • Hỗ trợ chuẩn nén H.265.
  • Ống kính: 3.6mm, hồng ngoại tầm xa 30m.
  • Hỗ trợ phát hiện chuyển động và con người.
  • Hỗ trợ 2 ăng ten tự phát wifi.
Camera WIFI 2.0mp ngoài trời Imou IPC-F22P FullHD ngày đêm đàm thoại 2 chiều – Hãng phân phối

1.400.000