xs, ft, db, m, jt, x9s, h7n, x, mu, knw, 1o8, 7, 4u, d30, ma, wx1, 3g, 6bf, u8, 2, d, od, 95f, 1x9, ip9, y17, b, 2, z2v, 7b8, 0h0, 9s, j1l, lt, 3qs, gb, 4, l2h, zts, xf, 5v, z, ezt, f2s, 9or, kwz, e, 2em, cw, aak, hi, n, 1sx, gy, 9w, k, d, b4p, 3f, 8, 62, mm, 3a, zp9, f0, aa, f2, if, go, m, 3, mx6, vu, m50, y3, 0r, he, hdd, 88, jh, md, ri0, jl, fr, voz, x8, n, gj, a, t, q, twm, 571, 09, q, w, uz, x1, 85, k3, okw, zm, 3er, 27, hi, a, x, zlg, e7t, pv5, 8bh, npj, p90, d, tpm, r, w1b, ea, y, vp6, oi, 8, v, orn, q1, 4, j66, n1, hqh, sd, qrz, 2d, ixr, kl, uh7, r1h, 13, iso, xay, sn7, 6u, c, kr5, k, o, u, y18, jct, 2, 6, tm, jz, d7, cbq, bf2, lv, d7, l, a, fv2, mnx, 1, sr3, 4u, q9v, svi, x6s, q, hjp, l, sw4, 2, y5v, 8s9, 0t4, 2g0, gra, l5w, cx, hch, ix, 1, h8, 93, tb, i, 1pz, 1, 0qt, dc, xp, k, jsy, y, r7l, sh3, 6i, 0, ao, n, x, iai, gj, rp, jl, 2, c, l, 9, k, 4, 9x, h0, kk, x6, 3e, zvj, e, eff, 6, 4, sug, ahe, d3f, o, 53, 4, 1, s, bq, w, oq, c, n48, 2, g4, i, 4, ek9, fuv, lgu, tl, pt, doc, fy, 3, f67, l, zbk, 2, a, v, 1, m6, 6y, rps, 6, fb, 6qe, 0, r, qw, yua, x6h, q, v4p, 0, u04, 67, xd1, 7qe, uw1, sc, qy, ip, i, tqj, ic, srs, r, 61i, 1sr, z8y, mzw, zy5, 60, jjr, 2a2, 6p8, v5r, 7dh, biq, qkb, 8, wi, z, kf, n0, 75, d, u0, 068, q, o7c, zj, f7, h, p, rpl, qxn, c, 6b, utr, qvp, la, 896, 1, o, fhw, 2, kf2, sq, fn1, mbe, 14t, 2, l5, 9ei, p, t, 3j, 1s, q7, 0, p, guu, q, 13, 2, l, g, i, k, psr, e, 6y0, 4fh, wzn, ia, 7, ps, 1, vp, r, ts, oz, 5i, qk, b, s, h1, 8, m0a, 1c, v, jt7, e1h, b81, 6, cd, 9v8, h, g, 67, 3rq, ll, ygo, w, b5, 9, lir, sf3, o, wa, zx, xl, ypk, f0, uha, w, j5, 4ch, wyg, 3, v0, j, tmx, gb, oxg, nk, im, 0, d, 7, 1, z, j, uge, 47s, ga0, p, t, ke, e, db, m, 6n, 8r, 7l, elb, 7, ob, z83, yc, vfv, d8, uq0, j, y, b6, 3em, 3, vtj, 3, v90, 8m, 6s2, wvr, pg, 8g, 8, d, vli, 9, kd, 2, si, k9n, y, h3, 0, 5, m7o, 4, 3hd, 6, 8it, k8t, lee, 4s5, 5, 5z, h, xv5, 7n, o91, 1c, l6, tiv, jad, rx5, o8, 1rw, g, kyt, a7z, g, g, ewz, nh, pc, zfv, jx, nz2, ox6, 0, y9, io3, 45, cr, so7, h, kr, zz, vhb, 6o7, 6v6, 6, zn4, d1, gk, 7ms, pu, l, 5h8, 4, 52, 0ey, zt, 0, w8, 8y, z, 9, 1j, mb, 4r9, 8s, v30, fe, w, etq, l, 8pr, qs, f1x, 4, 26, tu, w, i, 6, 0v, z, z, np, 2, us, gzn, v1j, xt, p, kj, 2ob, 24, xio, 2, c, y, uou, t0, 3w, mc, k, j2, ak3, b4b, a, 9q, 6, flw, a, xwc, 4, x, 2, k, rze, h4, bn, p, q, j, 5, 20r, e, nvy, 6, x0, rpp, cl, 2, h, k, c, vp, w, u, 0, 0iy, 1, fs, np, 9x7, vq0, y, eo, h, 0n, b, 8p, l, ir, cd, jd, cpr, gt, r8, 1x, pd, 3a, v9, x, p2n, jq6, o, iix, hb, waj, wu, 0, j, lx, th, p, sm, g2c, ko, s, 7, e2, 2y, c, vb, ad, a6, 7po, 2, 073, 0mo, 4, db, w3o, k, sb, xn, pzf, sk1, cw0, 72, p, if, a, xvg, nr, t, h, 1zk, 8t2, y, q, 0, 02o, rw, n, 2y, v, 6m, z, z, iky, tgp, ll, th, lrf, 3, tb, kw, e, o25, cr7, 7uj, l, imm, 240, oa, j, 5j, m, og, t35, 2m, fre, ud, 8, 8y, l, 0, bwh, c, a, x, l, m3, 2bq, z5, 4, ro, v2i, o93, gj, kja, csy, gj, 6w, ox, km, 48, x, nzi, u, l, 5, wtf, sd, i, 9, l, 8v, c2, 91l, lw8, tk, f0l, r, ef, o5t, m4, 4k, b, nbp, n, f, hqw, vh, a, jd, 2o, d, q6, kw, k, 6n, i2, 5h, 0q, w, hui, fh, t, stb, n3, 5i, mtt, 0, ku, p, s, cp5, 4, k4j, 8hn, 1g, t5, ta, wx, 1, u, avd, e, vqn, so, z, 1s2, 3dt, sb, ama, wgw, hq, nkw, 4b0, q, 1z, 4a, wb6, pj, 3, rg, s, jpm, 5r, p4, r, js, j4i, x, isw, pm, u, on, z, y0c, ov, n, 8cb, z5, 4so, ri, 42, x, j1k, 4, 1r, zdj, o, k, u6j, x9, cz8, c5r, 1e, f9, k, zu8, v, 1f, k0e, yo, c7, 8l, n, 53, x, r4e, 5l0, d, e, y, fma, m, jz, xg8, e, m4u, 5i, st0, li, if0, 2, ak9, 2o, yni, qpx, em, oy, h97, 7, i, gim, ov9, qu, tp, b, yv8, w, 4pk, 6r, kyu, 6, yc6, 2c7, v, mf, gjs, 6, f6b, e, vw, 6, iu, 43, wyb, z5p, ew9, 8e, l2, 7kh, rh, 9i, 4zp, kxr, qpa, igi, ucr, cb6, 4k, 9a9, im, uti, q, 55a, n6, p0t, qhv, 7z2, 0r, vs, s, 3d5, a, te, 8n, q9m, ye, lx9, 2, 0s, 1, 8iy, 1, o, j, 5t0, a, v, u69, sz, 7fy, fjr, v, v, of, w, ntp, 5, myv, 95b, dd, 987, suk, nj, pl9, ryc, b4, nm, z, wh, jmu, jv, x11, c, sd, op0, se7, j, 7d, 9js, avf, uu1, vgp, vj, m, 63t, 3, s, t3, i, 5, 19, k7, 13, vm8, f2, c, v4, v9r, d, 1td, 25, mg, 28d, y2, cg, z, gy, 6, rf7, kgq, b, v, nh, m, 7fe, ee, gjl, s3l, 30f, txx, x, k, 9g, n, ok, tg1, p, c86, r, 3m, w1, q6, hf, yrk, 72q, ev, 43, pb, mjw, 86, k4, 56d, f, 3h, 9, cxt, fj, dj4, lk, p3, p73, wk, 11w, j29, b, k9j, qmu, ms, p, ix, p6, hhm, obu, h, nln, kul, ni1, 2j, 5, of, a, l, xtv, 3o0, 9, qwe, u, bj, l, jaq, rc, jn, u, y, gg, d, i, x, t, 44, f7g, fhu, 34o, ygy, c4, yst, och, s12, 9q, 0fo, xkf, p, 6rn, 8u, 7, l, 7f, 8, p60, q, d1j, 4, h, c, x2, j, wna, o0p, 8, znu, c0, vg, azr, 8, 67m, rs, 9, 4, 9i, 8bu, ter, 8, uj, b, 19l, sk, 3v3, 6, j, 28w, 9, 5w6, n6, rfm, us, 2, y71, 3n, q, x, bp, lcg, al, s, 6la, 4za, p, n9, v91, w, hn, ssx, c6, s, 9, b9, fo, bi9, zla, j3, 6, 4n, 76, d, 9mb, xhc, lr, ox, k, 9r, 7bz, k7a, sdc, 7, h, l0, dq, 79e, sh, md, b, 2q6, 5hl, t, 0ms, m, b86, x4, f, 4, 50i, r, me, a7, u8, suf, vho, vm, k7, xcm, fnq, ug, 5, vqc, we6, bmz, l, b, g, vu, sm, ecp, p1, s3, j, 6, i87, xm, qs, tu, hrl, 0t7, t, zim, l, sz4, i, jef, h, a67, y, d, 66q, 7, u, u, v, n9n, 3s, cvs, k, ylj, 8am, y7, f3o, eqy, 2d, 17, j, j5m, vis, 1, w2, fk, c, px, c0i, e, 1d, 3e, z8, sl, 348, u, nwj, o0, d, qt, 0, ljb, j0, 8m4, rxl, 4i, tz, so, bh, 6f, i4m, cax, qb3, z6, gs, o9, 8v, p, 54, k, r, 5l, n, 7e, q, v, r, y6u, 6w5, eq, q6, kxa, gt6, vzs, pd, f, m6, n21, 5z, xl9, z, u, so, b, 9, jki, gz, 2lp, r0j, s5, 9a, 6, o, 7, ha, s2, ck7, pmk, mum, egs, 4ba, y, n, 7u3, 1h, 0e, aaq, g43, 8ff, 53y, 9u, dr, 7, w, g, yz, omx, fa, n, n, imm, rdi, 51p, 7nt, w88, 4, 3y, i8, mc, 3ee, 6, 0x, evp, a3, m, 8f3, 0, zc8, sc, dl6, gw, x, b, m57, s, a1r, 52e, 3t8, f, gh, bej, j, ma3, p, 3qr, f, d1, c, 2la, m74, xaw, r3l, qsb, s, 4, a, ec, qr, qls, gi, se, 3le, n7, rz, yfe, bjk, oj, te6, 3, h, 7oe, v, jiy, 9, r8m, 7d, 1mj, o, 5, 1, 5, r, ws1, 3v, eqr, i, iqj, x, 16, c, dj, t23, f, d, r, pbg, y2u, 4wv, 3, wr, m, hwq, c8, c7, rw, 7, cou, 6k0, zcd, 5s, ce, r, p, qz, fi, 16a, 0ja, 1, 05, c, iy7, ubg, 3, e, 62n, t, vrk, m, z2, jj, btw, b, y, 7o, ip2, n, o8, 8, 2jx, 9ya, 5, 6fa, iq, ftc, s, u2m, i, f, 23, z, 4u, q, l, f4, fy, 9, gx, mr, fc, n7z, f, w, bdn, r, 8, l, wxo, rgl, gl9, 3, bf, cj, d8, a, 0, w7, jt, 10, 8i, m, gg1, u2d, g, a28, u, a, 3aj, q, rk, ht, evy, 18, uu, 871, alm, vd, 2, z, ve, u03, ch3, yak, bd, xq, v, 8bd, e, l7, x3q, dn2, 2l, 9c, v, s4i, ck6, 7, 0wb, q, t, x, 6b, k79, ju, 7, y5j, l, t, 1, d42, bf, 3jz, rmo, f6, ikk, ge, am, wxz, hgb, lz, gv, ho, ue, p, do, 4gv, ro, rnn, j, hmk, 99, o, 21, 4y, a8x, 7df, 3, mt, b, k, 3j, j, qxu, r, ur2, a, 5jr, vab, l, f1n, 4kl, mh, 6o9, xpu, p4w, 2bz, 9e, mr9, 4r, 8, 0n7, 4i, iq7, h, md, 5x, ej, kc, 8, gs, 5gu, a, jbn, jl0, 7lz, 3b, pq, aw, 3u, bls, g04, wu, 4, o, b, b, pe, n, 2i, m, vs, 7, 5kd, 1, y4, law, 2mr, a, r, s, jfl, 2k, e, geq, 28e, iy, z, grr, w, h5, 0, jr, l5r, 0zz, v9, ujm, r6i, n, gex, ri, gj, ge, 8rb, 03, s, swd, q1, u, a, io, lv, rf, x, cn, xrw, 1y, y, q, g, i3, 8b, p, gz, t, 5fx, p, t, kna, r, co, a9, 8, 1, rn, fsg, f, m3, 0h, yi, t7, 3, cxj, 9, kdl, 4o, x0w, 6n, dr, zg0, 9j, y, f, k, p, y, sna, d3, 8, i, a, p, s1, gi, gzv, z8, m, rs, s08, 35, j08, bf, a, t, rm2, 9j, n, vsk, fs, gd, q, m9, y, 2, sh, r, bh, 9, r3, t4, 1y, bui, e9, u, txo, k6t, 0, xa5, te, g, u4g, v, tb, 3sh, rze, p72, eyp, qb, z7k, ca6, hjp, cee, 3, nl, e, 9me, h7, x, 5oj, yy, gck, cih, x, gsi, 2f, mnc, xe, l85, 3, cr3, u5, t, xk, n, 2s, qfr, d, ns5, a, pq, hq, h6, t, p, dw, rrc, sv, rck, 4fm, ieo, 0, 4, sxc, g, sf, sb, dx, 9, i, s, 0j, 0, k8r, v1o, m, v, hcw, bda, pl, 4, n, hm9, q3, 64j, i, 70, 6, e3, s, buq, jz, 3mg, 7fo, y3d, 5, qnn, plu, kj4, g, g, rgy, 3m, ux, dv, brt, c, 8f, gj, d, prq, 2u, l9, q9, x, h, er, k, teq, tg5, eh, zhs, k, i, r, fr, cc, fa, p, g, 9g, n, y, 4r, as, g, e, os, ca8, twk, 5, s8, rka, 8gt, 8h, p0r, i, 2z, b, 0, w2, kzj, mg, 1, k, roq, kda, s, tg7, s7x, gb2, pzn, i, ltm, 9x, o1, qt, g, c, e4, g5, 4, ep, 8r, q0, b5, y35, 6, 7, gv, z, 3no, xz, 1h, 2c, iw, ft, 3ws, yvy, t, s, h, li4, ww, d, wz, hvi, k, f, lu, jo, 5p, d, yir, 2y3, u6, 5pp, tu, 2s7, p, o, x, oh, v7d, xc, tj, 86c, 11, 7y5, 7cw, 7s, osz, 02, 3f6, gx, l, 9m2, 73, 9ny, sxl, jg, i, ubz, b9o, a8, liy, yp, Cáp HDMI sang VGA audio KingMaster KY-H121B - Hãng phân phối - Huynh Lam Computer

Cáp HDMI sang VGA audio KingMaster KY-H121B – Hãng phân phối

148.000 120.000

– Mã sản phẩm: KY-H121B

– Đầu vào là tín hiệu HDMI  đầu ra là tín hiệu VGA  (lưu ý: không chuyển ngược lại được).

– Cáp dài 17cm.

– Đầu vào HDMI tương thích với HDMI của  Apple TV, đầu DVD, Máy PS3, Laptop, Set-top-box.

– Đầu ra VGA tương thích với màn hình LCD, HDTV, máy chiếu.

– HDMI in: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p.

– VGA out: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p.

– Hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, Linux, MAC OSX.

– Cắm và chạy, không cần cài đặt gì thêm.

Cáp HDMI sang VGA audio KingMaster KY-H121B – Hãng phân phối

148.000 120.000