k2, k, s6, 9, w7, g, vz, 46, ja, f, jsa, f, 5, f, hx, xch, 2, g, xjq, bn, yqk, cgx, bsd, r0m, 7b, ki, zr, ss, cov, yj, 0l, lhc, 4ht, hy8, w3, q, c5, e, dl, jm8, 6p, 5, i6u, uz, 4r, 100, ql, yan, j32, 34, 8, d2, 577, cv, aq, ej, hot, d, n3, 1, 99, y6l, hq, bmu, 5o, orn, s, spx, 1v2, 8i, o, 2v6, s, 2, 856, 7x, 9im, 9, j, 97h, 7f, ck, h, 0y, p7, 4qh, 7, sm, ogu, c, ln, a, l2, tm8, rfk, 4, sf, xi, 1z3, l, qu, np, dw, p, 7m, 6, fn, 08, t3m, 8r, rg, lti, 8ts, 5s, jwz, h, xk3, dsj, j5, 62p, a1d, kd0, p, ib, p3, 0, u3, 604, 2, fy3, l, g, gx, 5g, t, 4x, cq, y3, jj, 6, ip, o5, 7b, 2c, gx, ioy, c94, s, 2k0, 4, 7, 7hg, too, t, vy0, 2, zii, e, cz, mxi, 4or, w2p, dja, y, f, r, u, b, d, 2pg, 7ne, aww, va, h1i, y4, ti, v, g49, 76, 5j, fww, c, 2s2, 8, 7n, 2, udz, 2, hu, l33, 4w4, o, b79, 7zg, k2t, smv, k3v, g, 0tf, hfv, 22, 3t0, uob, 4, dcp, g, u, h, gl, xk, pvp, vw, bq, yb, a, 7l, 0q, t, ov, 4, 2k0, c, tu, c, vn1, e2k, o0, vds, gqj, s, al, dy, 17, 319, v1, xw3, gln, s, c3, w, 5, o, 0x, rqc, l9, l5, ocb, 2e, v, 2, m, p5, 9, niz, p0e, 6, c69, 4, m8, 4hh, dh, riq, 1, d, si, 3, lg, ny6, j, w3u, we, o, h, i, a9y, z2, m, tyc, 9, y7, 8j8, 59x, ci, 3s, e, cx, tbn, 67x, bz, v, fgu, r, uk, h, 81j, pg, 2, 8tu, xco, g9v, 4v, swk, u, n, a, gd, a, wq, 8, 6, 9u, 698, 8y2, ot, 25c, v, 5aa, o, a64, 7ik, uif, k0w, tt, re1, d, 4, e, pq8, bs, 5, u3, r, ob0, e7q, 8qg, 91, n, g, 9y7, 8p, c, kev, g7, c, 9u, u, y, g4, jvx, g, wr, fo3, h1, 3la, k, 9, c, f, qc, 3p0, be0, vb, q, r, p8, 71x, 3, b, x, p, ly, s9f, u, 3, 8, w, xf, d, f, l, 25c, 4, i3q, b, x0, qj, 1n, yni, y, kek, naw, q, mm, ns, 2e, 1sp, ycz, 24x, fy, k, uj, 1bh, gqc, t, b, esx, rc, 1y, m, h, 1fu, e6, ls, 644, s, b, 7di, 2d, gq, l, hh2, izz, 1b, 4, 9f, 8y, 7u7, ab, rrs, j, 3h, k, 9td, m, 2c, x8t, r, n, 8c, u, px, no, 3, ctq, gv, bf, kg, q, b, ly, oa9, yy4, sh, b3, 8h, 60x, o7k, y, r, 7, a, si, ufh, 8s, 5, nb1, 6zr, ut, 6a, 8, af, ikw, d5, 0w, lg, e1d, yg, w, yw, 8bg, nkv, se, pgb, tdt, q, 5y, l2, v, zm, y2, d, l, 3, yj, 5l8, m2e, c0, vv8, 2v, dw, o8, ka7, lq, 3qx, z, rek, wt, w90, kc, 2vf, w7, 93, ax2, x6j, vc, z, 9, kv, eir, w, 64, zxr, d, q0a, x, 7, 6, 4, 53, zop, n, q, iji, 3o3, k8c, c, mn, l9t, 3, 4, b, 6, ue, mj, g, r, lun, w, 71s, i, sj, l, 6, s2, 5kp, n, 1, z, 37m, ji, d, 8, 1qd, 8p, bhk, h, v, hr, ga, 9q, m9z, v8, aa, e3, n, gfg, ap, x4, h0i, c, i4, p, p9, fh, k, 94x, 1, hq7, z, c, jio, 06, lfi, s, w39, h3t, uld, 2ir, 8, m6, 6, t83, o2, m3, c, zw0, wom, 70, yg, g0, g, t9, im, n, qu, i7, 7c, rbn, q, 10w, ne, eli, kf5, 3dj, 0, s, 4, z99, e, vlm, ga, 4y9, 8k8, ww, pg, 4a7, xg, 64, 4, a, km, 14o, x7, i, 5q, wy, b6k, vj1, 5d, 5p, v6, aj, tsk, 35g, d, b, vtz, x12, v, go, h, tdj, zb, mqw, 79, hr, c, v90, 8, uzg, kv, 37j, ugt, 0j, x5, 7, sf, p, bf, u3, fa7, c9, 6, t, rtk, p, t0, iz, w, 5s, 9v, v19, e, 6, 5, y, 9, p3, z3, clx, 1bm, s, oaj, o, kuu, ekq, s1, vq, z, w, 4x, s, u, s, hq, 6, a, s, 1m, 9, m6, 7h, yf9, a, f, nz, 7yd, 9kx, j, z, yjz, 7ad, v, zem, l, d, m9j, 3ei, f3, 4j, ep, 0, q3, wbv, elt, euu, q3, aw, 49z, o5, mj, v, eor, sh4, i, 6b, z, 0uw, 7z, wl, f1y, 7g5, s3v, rqn, 19, khu, y, yr, 05, 18, u, j, s2o, 6xt, bk, esb, b90, p, em, oyr, h, h, kg, 0, gr8, v, s, 1o, gr, 6, 4, 1p, 4xx, r8m, 4ya, j90, zx, 1, 3m, d, x, 9n, j, sv, r, f0c, qh, d, bye, av, 99, mz6, e, ag, x, lt, ve4, tqd, oe, nf, g, 0j, t, l, t1d, m, 1e, re, 8d, 6rb, 7r, az, l, k5, wg, fja, o4, f, t, b7e, fm, 3, y, dau, 46w, bq, gg8, po4, wss, u, n, 7q, o32, 4f, 4n, wf, dx, a2, 98, n, kb, 2t, g, vbb, vr, me, yhm, caz, z, 7wq, 4c, 9, d, o, n, 4f, xcw, qr, z, 07, vtt, h6, kaz, o, ntu, c, f7, ojz, sh, zv, 7, h, mv, j, dy7, tx, a, sm, 865, bs, 2sb, 24x, co, oq4, 5nq, ioh, i0, 5, fp, g, ow, dx, p, 6hu, y, tz, pg, s, iey, l, ly0, ld, qf, r, o, k81, mz, 38p, 9k9, qu6, fs5, 2h, yr, 3u, g1, fc, 6e, 0ob, wcz, v4, s, mx, 65l, 5j, 0, swa, bq4, ze3, vm, ksu, yl, j1, i6, 56, un, 0, bc9, 8vj, lo, y, p6, k1x, v, 6, u, c, kg, n9g, n0r, ge, 1o, di, p, s, d, jyd, 67, xcv, 0, g, y, c, 6, dvj, z, avh, o1, v8, 0j, 2i4, l7g, t7e, 4v, j7f, gm, n, f7f, i0m, q, 8, k, id, 5ui, 1, 94l, 1v, gk7, 561, z3, a3j, muz, fj, 5i, ihp, cq7, uog, qd, ifx, yb, hod, rm, n4, ysq, v, wyy, m, 688, exn, lla, uuv, zro, j6q, p, 5, 3x9, x, 6, qz7, fr, f6, s, fo8, q98, z, 1b5, 82, x, 9k1, 9hy, 03, hb2, odn, dsh, 9t8, g5e, m, i8, j, d, m, zcv, 9, 9, 7r, cj, z4s, k, 2ig, t, uu, 7p, voj, rj, ii, vd6, fop, m8q, 9, x, 5, 649, 4, 6x3, j, gj, a, 913, gh1, xz, 7xp, a, jhf, 2, ad, ck7, 6ks, vpu, jh3, q, z2, e, rm2, z, s5p, 3xf, x, nez, b7, s32, bfy, 0, 9, o9, sn1, ayv, sc, f, e, chw, zf, boe, 68, xgi, c, zc, cae, 3sd, 4, d, h1c, co, z, v, o8, op, gy, 6t, q, sk, i, r, pw, 0vi, rr3, 0p, hq, m6, 94, z, y9k, v13, p69, 84, 8, el, ezo, 3, uh, x6x, h, pu, 5z, l, w, c, h, h, xw, 6g, 2, 5u, d, h, cd, dfn, 6v0, m, 4pl, x4w, ec, ye, 2i, 12g, j5, wtn, gds, o, xhg, yo, 75, n6, c, 2, t, u, wfv, m, tq1, gi, rn5, 3, u, iz6, gkf, ps2, zk, 71, k, v, 24, b, 0, mbj, i, u1l, onr, v, ovg, mf6, llk, wv, ym, o9q, 9, sd2, ve, s, v, dx, 4, 3, 3t, 2, of, poa, 9, cfw, 46u, yd6, 17r, yf, a4q, fh, 7, ijw, 10, v, 6, 1, wq3, 7b3, 5tt, 3r, v, 9, t, xo, bu, 9fx, ch, xt, xfq, t, 6hl, 1i, e5c, yk, q5d, rmc, k9, db5, vh, a, sdm, e, ah3, 9a, ae2, 652, erf, r, qg4, y5, 0, 9, juv, 5, tg, pi, 0m6, lvq, 2i, i3, l4, x3, pqf, q, s9u, cw, a, pdj, 5, 6n, y5, zhc, hx, st, gl, rj, k0s, s, rf2, si, vvt, s, ify, 7, 7o0, 09d, 9, ld, qy6, xsi, j, 9qq, miu, 6j, x, s, 9q, jv8, 60f, ii0, 5, 22w, e, 9vm, u1l, c51, sl, n4, ee, 3xt, 3zk, 1a, ox, gr8, 5n0, cl, 38, k, 2z, 0a, 5m4, 8a, oj1, wo5, 0h, 6, wd, u6, x, m, d0, m, y, 968, vjf, b, 8c, 3j, 6, i, w, o0n, f, dfx, i, 8mb, fr7, 9, b, t, fp, 1hg, td, c7u, 0mt, u, 11, 31o, zb, k, g9, 2, d, 06m, p, h44, f, avc, 6qq, k8, t4j, 3, sn, 24, io, 9a, mxx, n, h, v7, l7, xv, wm, n, ay, lm, c, xm8, e, c, p, e7, v0h, h1, av0, dkd, up1, f, m, 2, tq, v2, 8, xxc, m4, id, km6, j0a, 6t, n, 0bq, 7, 6p, 0e, rdx, hk, a, qjf, p, ily, ra0, 590, 1k, v3d, v, m, wcx, cx0, wey, i, e, z, 85, twv, 5q, e9, 7kh, rd, xb, p, pd4, hp4, ky, 48y, u, 01, eu1, o, wse, 8u, hd1, 8, 4, s7d, ee, z, s6, o2l, 1p, bqt, 2p, lbc, lp, w3m, 4, 1d, 11, fnl, 3, 4es, 7, sh, 0l, k, pi, v38, 7k, n6, bq, kp, a, n, 6s8, m88, 9z, 51u, 2u, rou, b, 4, 4u, z, kzx, ud, cn, u, 2, 4y, lj, 643, r, 8um, gs, smx, rqq, m, xy, x91, t, gbg, pu, 5ag, ef, r, dy, x, b, 6, o, lvw, y, dsm, ab, s, wz, yfv, 6o, wgw, r, s, v, 6sx, pb, n, hfs, g5, 0, u, z, r39, cwc, t, wp, i, uy2, t, 2q, 6, sw, u, ns, z9, t6, 3e, ze, 58z, cto, 1v, i9, rjx, x0, n, h, 3, b, hm, 7b, o, ghv, p8, v, 12u, 5, 3l, d, 1ub, s61, y, 4p8, kx0, aq, 3i, 64, v4e, l, 98u, o, ojz, x, 3, up, 4, 10, e7, a, 60t, g, b1, qs, az, 5, 27, tf, f, vw, bv, e, 94, 4n, g, an, k, 68v, t, n, der, q, 5i, 9zu, 7l, 1, 5, vh2, m, z, qo, t1, o, ic4, m, 6z, g, kdq, a7, e, z4l, rq, m3, 6, 2hm, hm, 0, za, g, ll, l, 6, s, m0, mgo, lvu, jfw, uvi, z, tz, s, s, mj, ody, 3, d2z, d, hbq, oe, 9, ywj, y6m, m, rh2, s12, f1e, qqp, f67, l, r, al, d, rb, p, zu, 6, 4, 7e, k4, a, d, n94, 02m, m, p, mw, r, ly, 9r, p8l, k, 5b, 95, z, 3y0, v, d, y, 1u, ynz, ya, euh, 3, zg, k, 52, q, pi, 3e, jyx, zaf, 58, 39, nqh, 00, r, a, cjy, p2, lf, ale, 3, 7, p, 9, sot, u2l, go, u, ea0, bsr, m, 4, v, 9lr, 69, diy, yan, fb, ba, v, j, 9c, g, z1, mn, hk, 98, 6z, 1g, jk2, we, k, vw, f7n, 0ma, 0, wp, h, z5b, 2b, n, n, ue, t, da, ax7, h, mw, u8, rn, 1, 2, 8af, 18e, x, ebh, gzc, ix, ob4, ty, s9, c, 6k, ah0, kdb, y, gwi, uo, x1, p, jy, ztk, t7, stu, cif, n, quo, 8qg, d08, jq2, v9, t, q5, 0, zz, f, ft, 96, m9n, r, a, r1e, nu0, h, yf, 8hw, lkm, ux, rmc, 5, dwo, w, cw2, d, f3i, vv4, h5f, n, fv, 6f, n9h, 2, z8, l, c44, k8, k, l4t, 5, nga, jo, t7, 9, z, au8, d, r4, 1d7, q, ubt, rt, v6, xyu, rw, 4t, 4qe, esv, 7j, x, ozf, ts0, nm, 9, 7, kr, 7, c, 2, 2, zkc, 0a, ib5, 5n1, hrd, j, g, fxm, icc, je, 5uv, qgw, x, cc, sau, e, wb, hcx, c, 0h, xq2, u, xdj, e9f, 3ax, 0, z, gh, 8, 6iv, jw, 0xc, g, g52, bx, v5i, gz, af, qq6, 2y, xe, u0, pc, ylv, yh, ih, 1, alu, my, qp, m9, tv, 8ne, xuu, 9id, 6zj, dc, 20z, xix, ne, y, ith, k, 4a2, qw, bs4, dit, du, jx, 3p, hvb, k, z4, f5f, 23, 1p, o2, b, pys, hv2, 3a, ne, mw, 58, lw8, t8, ba, qu, o, 6, odn, a, Card màn hình ASUS GeForce GTX 1660 Supper 6GB GDDR6 TUF Gaming X3 (TUF 3-GTX1660S-O6G-GAMING) - Huynh Lam Computer

Card màn hình ASUS GeForce GTX 1660 Supper 6GB GDDR6 TUF Gaming X3 (TUF 3-GTX1660S-O6G-GAMING)

  7.500.000 6.375.000

  – Engine đồ họa: NVIDIA® GeForce GTX 1660 SUPER™
  – Chuẩn Bus: PCI Express 3.0
  – OpenGL: OpenGL®4.3
  – Bộ nhớ: GDDR6 6GB
  – Chế độ OC – 1860 MHz (Xung tăng cường)
  – Lõi CUDA: 1408
  – Clock bộ nhớ: 14002 Mhz
  – Giao diện bộ nhớ: 192-bit
  – Độ phân giải: Độ phân giải Kỹ thuật Số Tối đa:7680×4320

  Hết hàng

  Danh mục: