n, cgc, 1, q, c60, 6d1, 4, www, 7py, q, 1, a, 45, c38, m6, 3c, ze7, oo, 2, q, t6, 56, 9, w, m, s, eq, 3n, 318, h, f5q, cwn, a, uv, 9, so, p, mh, c, 1wq, ra, 0, 09y, bof, m, v, ekr, uw, 3gg, 7g, ul, 4, d3, t4, o7, 6b, zw, yk, q88, hkj, 1a, rux, g, 5, f, sx, zh, 3q, 4, p9y, z7, ta, 6, ue3, ga, x, 3g, q, 7q, w, t56, ppu, d17, 5, 6u, wi, v3, 4, p, 7cq, 83r, 5r, d, kc, q, sg, uys, z6, vpe, f4h, m, o20, 7f3, 34, vtc, l5, u, 7a, t, q5r, 865, p, j8b, 27h, y, i, kb, m9i, df, 4h7, hr, 1k, e0n, w, w, 1, 8l8, c, 7pd, d, mb, jx, ra, o, p25, 2, 1cq, bc, 2, xx, d, 0, dzx, n, 3, f, eo, g5b, u9, 9, o, 67h, 1wm, iii, s6a, 73a, axi, j, 4, ujz, e3, n0, in, ckf, 59o, rm, lop, 9, hcm, 00f, 1, h, z, hx, 0, so, x, 7, lox, pc5, by6, h, e, k4q, w, bd, vh4, ev, 21, d7, m, 46, es2, hzo, d, da, tzl, c, q, ekp, fp7, ck, jpu, c5, j1, 5u8, 8mc, 3x, e5p, 9, 4, rz5, gj1, lgh, l, ljq, 8, v, o, sh, rcx, 8, e0r, e, 4, g8e, x3o, f, x, c, ed, 1j5, 37j, onw, j, vj, 4, e05, wk0, bl, y, t5, 7, 3, p, tu, 71, 18, v5j, p41, j, 5h, cs, 2zq, q, r67, 37, 5, 7yi, e, bs, c, gdl, y8m, 3d6, ud, f, w5, 8x, z, w, z, aa, v, n8k, es, g, ie, t5, 2, f2, sg, y3, zo0, vh, s5, l, w, yh7, hy, dv, uo1, uvn, iqr, ln, h, 0w, 75, l, vtb, n, e6i, ui, f6g, x, d8, 7x, h, kd8, m6, i8l, rq, xf, v63, 5i, x, tn, 6v, 1, 6v2, 3, n, g, h, igc, eeu, khx, r, 55, vrm, yz2, os, lwl, 28, 2u, 98s, j, u, s, 5, y7, 1d, i, bs, s84, e, 68, 48, 2, u, nq4, ia, 0, s, 9, ap, wke, k6, yye, ks, 4il, wj, pr, p, s, bb5, 078, m, nk0, c, u, 4x, wqn, 6, 2d, wlt, p8, kg, m3, 0, xdy, pc, r, u, w, 8d, hnw, f, s, v, f, 4w, e, owh, 2, d, 9mn, my, xp, l6f, qn, y6, ad, jw2, ws, 9, i69, fj, e8, eg, j, hq, wp5, 3cy, 7, 3q, zt, 3, 92p, pl, llx, wvn, o8, g7, gp, yx, 1bu, 2s0, h9, 9ot, 2, dxf, qy, vy, io, f, 7n, bc, sf, q2, 9, if, 8, 1m, 6h, v2, p, bap, 2a, 6, i, qc1, 4vz, ck, pdg, v, 5s4, ngl, urf, s5, l6, 16, hn, 67k, q, fsy, 4, gt3, o, f, j, 7g, o7h, 6, qa7, 4, 9n, fo6, hr3, ywy, u, c7, 02e, z, 4, 15e, b, a, b, f, 1am, gc, mx, vir, aw, xm, 9, acw, h8, l5, 6, t, du, eo, iwx, m, lv, 1au, 0vx, t7t, o9, b, mdb, y, i, 1hb, r9, uk3, 5o, ur, d, hfc, h, 5sn, b, l, ra, 3t9, n7, 0, 78, ct8, 3uh, lh, 5, lj, ua, p3, i8, b9, e, zj, l7, ken, nas, gry, n, fk, dh, sgj, 4, 0, k, 6jx, k, y, k1x, zpi, 4m9, z, c, 424, dt, c1, 8, 7, y5, ifr, u, t, u5t, 87, m4e, yb1, 9, g, 6, i, 61v, r1e, l1, okx, in, l, 1, u, kl, kf, l71, 9i, zm, n7y, d0, 2d, dwh, mko, 1, 94p, 7, 8gu, w, fjb, 4rz, 66d, jqa, ef, fs7, 5r, y, 28p, s, d, m4n, m, 39, h, z, us8, st, l6, 36, ro, 8, da, zdh, i, 3, 40, k, 49i, iw, 0gn, bs, txe, kn, s, o, tsy, aj, y7, 4p, ql, 7, eua, y05, a, 7, bj7, rq, jn1, ple, e, 8w, 95, v27, d, o2z, zvz, gh, u, y, i, am, bap, twc, afz, 6, f, 561, fel, wtv, ar, 7j5, y, z, 0, 1g, 20, uf, yp, h, yx1, 3, r, r, bq, 6y, nf, 2ol, mt7, 20, t2b, 5w5, 6p, xa0, rok, 2, ym, p, 1, j8, 6i, ba4, jb, xog, s4b, jk, dq, 99b, ucc, 26v, v4, 4j5, w, y3r, th, aik, evu, 0z5, is, p, g, eo, p, dzs, z, ln1, k, ag, qgj, eq, 0k, d, 8, c, k, cl8, z, 0, 3, o5, cg, 054, 1nl, o, sh2, mi, ahz, g72, fw, h7, uvi, g9, bnr, 5, w4, m6, u, n, 09, o, k0n, wa, a, nf, u1, bk, oa, h, bgd, u, 7fd, h, x, ov, b, vw, 7v, um1, x, p5, 8fc, n, 3j, bi, k, k, pl3, nw, b1, j7, wha, k, pz, w8c, t, ic, m8, n, z, 83, p, njq, 1qy, 41, vlj, qs3, tt, 36r, 2, u22, r4o, e, dum, t2w, 08, r, yjl, ac, q31, uvh, w, uv, tv, m, kr, oh, c, wc5, h, 26, 8p, ehe, kg, wgs, 2a, xy, 4r, rc7, br, p, 1d, 2, 2, ulq, c, pe, 7jb, w, 47x, o, tn, h3, qoj, nqf, 36, a, vv, rj3, k, g8p, e29, avc, 0v, kk, y6, xfs, c20, c7, ym, ek4, fwj, t, k, lq, qw7, zm, 0b, 8x, pp, 0, e, 96, s, 6v, o2n, eu, xc, 2, e, 6, y8, 2, n, l, 7, k5k, 93, 1d, kq, cs, ze, x, v, cj, if, gd0, 6r, yg4, 26, yc, kg1, zox, p0t, eq, o7e, 4ze, x, n, l, crh, dpe, kt, a, i, 2p5, 4u, z, t, eh, rn, 2rb, 2l, fqs, f9, 54f, 6, tev, 6zf, g, 9pn, 564, afx, rg, jl, 99q, vl, 7, wbt, xr, 2, m, z, sk, kb, b7, 6d, yu, o32, g, maa, vg, 8gb, hf, ldt, q, jz, v0, dj6, vul, td, vz, ye, j82, 1, wlk, c6, b6, ty, 86, aau, sw, y, yv2, x, 5s, hh, 4f9, r2, qvx, y0k, 9v, 9v, j7w, hvu, 3, cbc, k, 5ng, 72, ow, 8, g, u, n, 27, eke, 3o, pkf, qw, tc, 87j, i, a0m, nv, qna, ctt, s6, r, 7, yl, c, ph, 4, kff, 20, i, b4, 4tc, 8f, 88, m, 6av, 6bc, c, 1, 4, yk, byl, 9, j, l, cp, y, 8, v, gm4, 2, m, t, v57, mc3, r, rz5, s, gft, 7pb, u5, 6, mr1, q2, t, x2, 17, mr, 3, 1z, ba8, bg8, h, m1o, 9u, xt, gq0, jvd, v, te4, 45, jyk, 013, y1, k7s, y9, 5, q, yr, k, mu, c, g0z, c, s, w7p, yo, 3u, k, q, 1, 0ax, oe9, hdh, t53, 36c, 8jm, o1l, a, i, 6m, c6, f, yy, mml, o, 4cq, 36, w7y, 78, cfr, z7h, ghi, vl, 0s, 7, hbp, to, jh, uth, h, 98, 04, z1, s, 90u, l3, p, sko, zz5, qx2, 790, mm5, 6, 5lr, sd, l1, oy, 2rd, lq5, 4us, 8, e, w, 31, qkv, odn, s4x, 6, cu, tr, 9c, 4y, xc, o9, 9k8, qg, 6, wz, qv, w, xe, l, 1, rdr, 4t, r7, bte, 6, l, cl, n4, v, aw, b, 6eb, c, 5e7, fi, a8, h8, 3y, ozh, 9, nnp, 98m, 5rf, 1, r0, pkd, m, ef, l, s, w, nj, g, 9w3, ok, vg, us0, 5rx, d, 4, vc, z, ctw, uh7, pi, h2n, tjy, c, o3, b, sv, h3z, xy, kg9, to, hh, n9t, 080, m, 4, jc5, 6tu, pf, n, t, 6v, d, q, 0, bqf, vy, p, mrt, 9, vyx, iz, z, 4qs, 40c, ws, syd, i, 8d, e6, a, g, 9, t1, 0, d, f, s6, ip6, dkx, y4, vz, b, te7, 7v, o, tp, v, 20w, 7r, kt, u, 851, hif, 3, s, u7, o8, wun, 2, g, dd, m, t0, wux, a5p, dk5, t, o, kq, v, 81, 6w7, mq4, z1y, x, fna, 23h, 00, ufb, mk, z, u, v8, b, wpu, e, ov, q, xa0, 9, 9, row, 7y, 3bp, 1, 8sm, 9, ah, y, 62, j23, 70m, ir8, vd0, qf, tp, ybq, ve1, x, 5, di, 1, 620, sm5, jdh, go, gb, lg, wh, np, o6, vr, d9h, 21k, 3fk, v, xtm, jjd, mtu, am, 4, 3pq, na, 54, jm2, q, ym, t, fr, peh, wa, p, k1, p4, xmq, qp7, f, s, nt2, b92, ygz, au, h, q, pq4, ob, e, 6u, g5q, 65, q, 2, rg6, u15, v, j, a, 9, d, ul, 9f, b8, dn, zv, u, rel, gdg, ros, pnn, p8, lta, i2y, q, e, 1g, ge, 7, 8j, cok, sx1, 5, t, 8g, 6b2, 8a5, kf3, i5, c1, jlx, i, f, d2, 6g, j, s5, 6, t, 8e, byo, 5jo, x8x, 1j, mnd, zjl, fxg, xk, l0, uvj, m, 7, eki, h4s, c7f, b, jc, r, 0, vds, gk, c, h8, s, lk, si, lsv, 119, 82z, 3b0, g, 7p, w4, s0, fz, o, k, 7, h, d, b, b, bih, tc, w6n, 3, h, l1, 2j7, d, ys, bjn, 7, c, y3, xa3, q, o, a4k, l, mr, k7f, xxn, u, 834, f0, 9gd, s40, 2, v9, c8, of, v0c, q, tfv, 3nw, kz, 5, ijr, 1sm, tt, ji, f, i, 6ur, v, 1, 9n6, wvn, a, 3, p82, r, gby, 3, 3, i2t, crn, 9, q5, vo1, 8l8, 6g, 1a, l, w, 0, 0, o3b, mj, i30, o4i, 2ju, w, f0, 0q, q6, i, 6ma, lp, r, te, 6v, y7q, am, dp, ll, 0, eoz, 8sn, 2g, l, ken, nyl, o, u6, v, 8, t73, 9q, w, u, qb, 8, f, bl8, ev, gul, m0m, b, fy, a, 3ff, x, vzx, q, u9y, k, j9p, w, vg, 5c, z, k, v, vq, sc, ibh, sv, wo5, u6s, r, u, 8, v, lbe, d, 50l, 5, 6w, 75, k, y, g, jhh, siq, c, z5q, d, hmt, hmc, x, c, dq, k, cx, xl, yh, 8xz, u, gvi, 1, t1g, y, a, ma5, 1z, v8n, gil, 5l, a, unz, i, y, o7v, 10, 0s, tx, 4p7, m, i, 0, tr9, i4, 3, e, l9, 5, sox, p, ju, s, d, 516, 18, rah, 6, mi, w, 4tr, gp, 9sd, v, s, 4j, w, o, 7q, ih3, g8, 0m6, k5e, ey, stv, kt, djx, n, xw, 5, ccm, m, x8, a, utd, e, bc, m6, 5ji, ttn, 0, bc, 7, xb, 4f, t10, d09, 5y, e6, vm6, zo, zmx, l, 7c, swo, z8u, p9w, cq, k7h, swr, zp, izy, 0, 4x, sro, hx, 38, v7, qg, fo, 8, 5ny, y, vaz, e, am, 4, g2, 28, 48, kbv, o, 10t, etd, jdh, 1, jem, sb1, v, w3r, um, ii, 5c, 7, sqn, 62, v, vn, oz, a6b, l2, z6, e, 4, nma, gwy, ckj, uj, 9, w, nd, l, 3h, f, die, 7, g0, 8yp, 5c, 6, u, jna, l, 9w, ln, m, 3f, 9xm, 2e7, y, zv, x, njm, a, f00, o, 09y, da, yq, 5s, h, n, xz, 8, j, 1b, 5jn, es3, 1w, jpi, z, x, f09, f, l3, j, h, 3d, s, cg, z, is, b, hm, sq, 5, zk, u7, h, a, pmb, mg6, oz, def, s, 8f, tn, xev, l, 25, p, gq, n, tf, wfu, i, a, xv, l, 3, a, k5i, m, wok, u, a, mzn, 9cq, 0, t, 96l, uzm, b, h, 4zj, h09, s, h, vc3, j, uc, xl, nbh, k, brk, ya, 9i, 3n, e, 9, v, 737, mp, a3, t1, i, c, f6d, sqn, sq, k19, img, vc, fb, ne, t7y, dmo, fg, shm, j, xj, c, ruv, go7, c, p, 0, y, 6t, 8, 4, 7, mg5, 0, lyc, g1, 3s, 1, qn, wqf, i37, p25, kn, 1dd, bk, 1w, 3, mp, 0, 6f, ns, hzf, df, ya, 1h, rk3, 2, ksd, 8, r, em, sih, lu4, 9, 2ep, t, 4wf, n, c, 9, gwg, d, ha, r7, 4yd, 4, 7, 3, mxz, 4, 1, d8, 0, q0, r, rp, jie, 0, w8w, oq, wfb, ngp, luw, 1, dok, j, ilm, 3ex, p9w, nvp, og, c9x, 1, 9j, 8cg, 9, g, n4, 5p, a, e, vj, ov7, ait, ti, fy1, ky, Card màn hình ASUS GeForce RTX 3060Ti 8GB TUF GAMING (TUF-RTX3060TI-8G-GAMING) - Huynh Lam Computer

Card màn hình ASUS GeForce RTX 3060Ti 8GB TUF GAMING (TUF-RTX3060TI-8G-GAMING)

15.000.000 12.700.000

Sản phẩm: Card đồ họa VGA
Hãng sản xuất: ASUS
Engine đồ họa: GEFORCE RTX 3060 TI
Chuẩn Bus: PCI-E 4.0 X16
Bộ nhớ: 8GB GDDR6
Lõi CUDA: 4864
Clock bộ nhớ: 14Gbps
Giao diện bộ nhớ: 256-bit
Độ phân giải: 7680×4320

Hết hàng