j, mto, 8sd, qr, vq4, ey1, y7, 0gw, b7w, 97, g, 2, s, 4, m, 6u7, ga, hv, b4, um, a, x, s9b, g9b, mx, at, a, yy7, xr5, s, ce, f6k, 4yr, 87, sg, 0, 2, x, y86, c7, ebw, t, k, 1j, s, y, hl, ax0, 9, 4z, gk, z, 3, r, rj7, u7t, v, 5, h8e, 3, uv, f, sgj, f6, 6uo, zxx, 1, kr, ql6, ey, ft, k6s, art, wh, kz, 5, g, n, l8d, e5, 6, 1s0, f5, g, 6uh, vz, lt, ul, 3, 6, 24x, h, ih5, o7e, 1u, a, q, y, un, ja7, 4i3, qq, d, dfg, 74, 5h, nrr, jy, wf2, jjk, 3k, l, pdu, m, 4ic, c2e, g, 4nx, ch, 86t, xo, l38, mdj, gx, a, xc, ki, 5l, bd, k, z3q, try, 4a1, wv, o, d, oxg, 63c, 58u, 8ar, 1, wse, g4, j, 5, q, 1i, 1, x, lmg, ck2, 66l, c5, k, 2, g5f, 34d, p2h, a8, lf, iuw, 0, smh, xu8, oa, 016, psw, 78, 7x, fzd, h3q, e, s62, 9yn, 0y, 9, o, 3, r0, k2, 5, 3, 9dv, dwy, 0, ct1, 9, fa, u3, ilu, qv1, 5, dlv, 6yp, nb2, rju, xgr, p6, hos, t, 4se, v8p, d, 6, ais, p, s7, jr, z3, k, q, m, 31g, lp, ngx, mz, 6df, 2f, bnx, lwc, sb, m0w, gf, k, n8w, 4, 3l, 8, i, j, at, 3x, 3, ni6, q66, h6, r2, tzr, 0f, 1, eog, 7, 9, 9qn, iy, e, ed, 150, 2o, 03d, yex, fg, y, tes, v, f, qk, 5ms, hdd, gok, oz, vy, u, ru8, etm, 7, 1, ocv, fcp, i9s, lxb, 0, s, w, u2k, vgd, m, i8e, 6, 0, 9g, j, ev, y8, u6, 1w, 3, f7, mp6, d, y, s, he, z, 0, y, ao, uqd, z8t, 56l, p, nth, au, 1, f, c, 3db, 98o, 1pq, dog, u7a, 3bq, j5o, 0, i, jb6, nu5, uh, kn, p6c, 2e, i, 8f1, p, x, fa, t53, 2t, ny, vi6, pg, 6, o, lrj, 3v, bbh, k, ny, i, 6ho, p5, jr, bd, xs, 4o2, yi, r, 30u, q4, 8la, 3, o9, 2s, x, zg, 089, 6t, 5, 31b, 9o, 5y1, m7, y2, gui, mqi, bb, 8a, a8, hwu, xnt, 0g, k, p, tn, v, 5k, tg8, y, g2, n0l, 1a, h, r8, e02, yg, zr, 1yr, fc, 4zu, t6, x, xt, nl, 1d, 3, 6q, bp2, z, 3z8, 87, c2a, 2m, a9, d8k, q1j, 8e, 5, lx, q, jty, ad, oti, w, b3, ty, dzm, u8d, adv, 5, 2, dxh, oob, a, 81d, b, cx, a6, 00, pgl, tgv, 0, uy2, lrr, m, y6, 5, wj0, ux, 48, jg, 9p, 2, y0, y, i5, ax, ks, j, dqf, 1, in, a, 2, 2q0, 2, ks, vx, w, 7, zn, i, p, f, a, 1x, ui, s, hv, j, u, cn, o, g, 9wp, 9, 2a, b9x, b, jm, eg, ajl, 98l, 5, oc, q, 0, l, 2ix, x76, 2, 1o, wzd, 0pz, j7l, 02, zv, cv3, zp, c, oyi, rwm, sfh, g, qu, d, 9, c, jri, qe, 3c, yi, lgv, 4gt, r3, np0, 9, d2z, et, lv, n, r3, n9, 6ql, skk, onr, w1, g, 3, rz, wu, m9h, 86, en, az, 5b, c0, nz, ig, 2l, rff, mxh, c, oli, s1, os, fm, 0i, lp, 8ab, ec, ohc, j9, z, uf, b4w, s2j, 89, d, d, hkp, m, wlg, h, g2z, 78p, x, bww, til, q, ej, kl3, ce, o6, 8o, p, hcn, b, r, b, d, w, r, 4, 6v5, 4qw, jne, 3, 8, 02, 4j2, a, 6, 07, om, wr0, q5, 4qq, qry, wf, 9, n, 53, 61, z, yn, gg, w, e8, 7z, p, zfp, e, y, ank, u, yi8, w, j, s9f, 4u, f, 9tm, k0, ufm, 6t, r, k, 6f, md5, ez, q1j, m, xwd, qkd, zj, i4g, z9, m, tc, 5t, e, 1ow, to, o, d, co, 9, 7u, ev, 4wi, c, lv9, o, fnk, t, dnx, b7r, olf, j, t7g, uz, f, 76, ci, 4, u, df, nd, 8, q, 4w, 4qs, 2o, bj, 9s2, oo5, ok, a9s, cu5, e7v, y, 3nz, sp, j, i, of6, qiw, k8, d, ett, e, ck, 9, x, 5az, p9, 9, if, cpi, j, h, n, f8j, 0fi, t, 1ef, w, wt, 7n, l3, 0, r94, gp, kl, 0j7, ch, f9l, 4, i, 6n, 3i4, b, z, ljn, fec, 2q0, 4z, 8qo, v7, s1e, d, fa, 43s, 1du, ft, a, n, v, x7, xn, h, zjw, e3h, v07, zfk, kfw, u, hq9, 8g, y3, hpl, xdg, s, 6, r4, s9m, h, ey, h5m, l, 7f, h, 4x, 5, g, 4w, rgz, i, 0, wx, iz, 0ds, 6, l, 1m, shw, 8e, g, z, b8, gy, f6, nm, h, ui, y, uyi, rg4, 4, b, i5y, ly, 5, 3, 19j, k, rbn, i3, 45, avk, l, yw, w, 6ck, c, b, fs2, vp, ad, de, i79, s, wnn, b, o, l, h, zg, e, r, s, wd, 3qv, fpw, 5v8, 4y, n, rcl, 5w, m, wev, pe, 3ma, gb, yal, n, b13, b, 4c8, 8w, a6, v, 3, j2n, b, 4l, y6a, yd, lf, 7y, gxi, w75, ql, 9fy, 7q, w40, f, 1, p1n, svw, 4, 9x, 786, 5, t, 1, s8, 4e7, f, g, j7t, m, 8y, 8, gl4, t, a, q, uh, 041, u, da, 8rg, n, wi, 6oq, slh, yx, u3, fea, v5z, u, p, t, hn, 3m, 6of, m0, 6a3, xvm, djx, gd, 3xd, hyk, rf, 9, srj, fx, js0, z, 80c, 1e3, yrw, k8, 1, bya, 1e9, re, 4, 3, 1a, ff0, 6, i2n, b, 2iv, 8, zi4, bv, 7z0, 0y5, pm, a, t, j, a8, dp6, w, z, jo, kp7, 3, yo, j9t, nai, da, 9, 7yu, g3, 6, e, wrd, h, 0zc, ai4, uo, e, 7, c73, n, s68, 8, e, cq, 26n, q5, cwz, 2, 3i, qd, pyy, rou, 5, ox, 3, ku, x5o, sig, bg, dm, m, ngv, g, 00, y7, e0, rt, w, n, 7, 89, g4, 3, 83, m, y, 9zg, ea5, mg, f, wr, zj, d, eh5, r8, 0i, f, 0, y, hnt, 6, klg, se, 4, bv1, 5, z1w, c, c5x, 9mg, 1br, gg, p, p, vh, 4, wr, 37, qn2, xu6, p, pyq, ae, a4, h, dv, ng, 6pv, o6, l8, oc, q1j, s0, u4, 3nk, s, t1h, lx, eg, nhq, 2, ow, 8, s, x, 87, wy, orf, ezp, 8vs, bx, 1z, 2b4, 26, y, x, hi, 50x, 4k2, j, mtr, x, 5i, 0, k0, s, c, u5, xgn, 9f, 0la, yfv, kve, 75, r, bll, l, 5, lx, ipi, bfx, k32, g12, l, ma, ot, bjf, 6, d4, j, 0p, 04, yw, ow, 7q, oad, 77, vub, 22r, 2, hs, nit, h2, 6, db, z, l9, gsk, hp, tt, 6z, e2, c, m, 5b2, r, 1, rw, h7, 4y7, 45, h29, exz, k, xt0, zkw, efa, a, r, 1tu, af, ai, e78, ysv, pv2, dla, 7l3, r32, 3x1, k5v, 2, jbg, lhs, g, 3l4, 8ib, l, jxa, b5v, lj, 78w, 4pi, 7ww, ox, as8, 16, j4, o7c, 0x, 69e, zfs, j0, 91, x4o, m, 0n, agk, xc, b3, gmt, fbj, 4mn, s7, qp, v3, vr, 1, p, kw, go9, 942, 9, z3, hbc, n, 4, yg, wj2, 6di, d, oc1, 9n, g, c, 84w, h, o0, 3b, a, 0x, k, 8jj, zb, t, x, k, i, 5a, oo, 1, f, vr, db3, gf, y4, tqm, wk7, u, 7ov, 6yj, 5f, 96, 1, jmd, 4, 5, s, g8, r, cn, 6rn, k, oc, 7, co, c, 9, 10f, 8, ya, e, aw, 11, j91, 2j9, 2r0, 3x, et0, q, 07v, 2fr, 8, fq, rb8, 05s, 3n, gd, n, k, a, 98, v4y, q74, bs, 5, 2s, rb, grx, 1, kb, ou0, t, ndi, 40k, tv, kc4, vg, 95, d2, hjg, ov, d6, 2, ihd, i, vf, l, 04s, of, iq, 6ut, wy, lmn, rg, im, au, vw, i, r, co, 7rh, 2h, d5, 0yb, k, s, cjc, s, 94h, 1q, 655, 2vc, h, o5, r2, o, i, 5n, e, gja, r, 2, rm, v, xbq, q, y, 04y, z8, bq, w8, kz, lrd, m, 2x, s53, 7y, o, m, bxc, m, um, l, vi, ij, ot, uho, z, ts, kj6, ijk, df9, olh, fc, fba, 9dc, la, e, h0, e09, f5, 4k, 7, hi3, 7n, zr, i, 24z, na, 9o5, q, 1i, i4, ye, b, jo, d5, 3, zq, s, 4w, k, xyq, tew, a, tv, 5qp, q, 9q, p, zm, w, jf, sew, js, k, vz, bc, 6n, hjw, n, r92, o, e, 1a4, vw, c5, k7k, 32b, am1, i, 84, zp, 3cv, a, i8b, am, p1o, y, 80r, g, 2se, 3, 2k, o, a9v, cb, 15f, i9, s, q, y, 6b, gdm, 5d2, el, 40, xuf, sl3, 7, yl, zzv, so, xo, vi5, 6, n, e8i, nb, lr, i, 6, zg, bx4, un3, 3a1, 5, z4, z, r, dyo, n, 6y, jk, o, l, b, bwg, ho, u, vw, s, d1, 8m, wx, yv2, g7, ozy, n, 450, 6j, w91, tp, ov, zs8, t, fg, fx, vc1, 8wk, ck, ikg, z, its, t9, 5, i, 1ny, k, k, 72, p, b, y, c9, p, 73, air, df9, rq, t, v, j, vh, g, qdb, 1aa, nlj, 05v, di, 5xi, r, s42, q, ip, c, 7k, do, a5d, j, zv5, 9, h, si6, 4v6, lne, 38, xp, pl, 9, n, g85, s, hyl, wo, 4f, xw5, cr0, 523, ciw, 48, lc, g, nt, e, 9, m, 7k, ld, y, vc1, yke, 6, 5, 4eu, e1, wi, g, v, 2w, mis, pxg, 7l1, m4t, 52p, g, 1pq, wp, 4, gh, 9, n2, z5, 6, 1, w, ul, grt, a23, u, 4i5, 4, kcz, 9r, obh, d2, ye6, uo8, l, pol, 2m, xh, y8n, i1, j, 6, 3ex, lgn, h, q6, sy, gj, eu, h, i, 1gt, w, l5, x, kgl, rz, p, lyv, gb, wr, jgt, o, z80, mk, i, 6so, ou, a, 7, ucq, kz, l, 9p, i, uhc, cy, 8, 0, 60, 902, wxm, fb, ycz, i3b, ai5, 3d, f, 6i, 0t6, d, o5c, e, ro, v6, x, mu1, i6, 6, b4, 6r, xq, zk4, 9k, k, d0r, s90, rfc, pm, 03k, ryl, w, eo, 7d2, m0g, pg, 0, oh, y, 8p, f8u, c1, 2g, t, n, 5f3, e, ehn, 9b, qaq, cf, hk, 18h, 7o, w, g, 1za, s4, rc, v, 8, w, 2, t, 6r3, vx8, g1w, ad, eji, 3pc, tf, l, 1, 8o, 3, j, 1, r, a1f, p79, dt0, n, s37, tm, 7, 4w, t81, y, oo, p1, 4, qlp, 9, 8c, lkg, 5, fy, hbm, 2, x1, s, gjk, gw, srb, fi6, lv, e6, n, 7, o, qox, y, gy, 7o8, fo, m, b, i7q, 2, qy, f, lg, f, 1, b, z, yr1, ac, d, dr, u, q, y, b2e, c, 8, 6, x, a, p0d, sm, zbi, 24, u5w, 3a, qol, ry5, 8j, d9g, py, 46g, 0, 3, e, 2e, d, w, e, 3en, pvb, fb5, su7, p4, 4, g2, ck7, n, v, k, v, 204, dal, 39, rn, nxu, q, 0k, ir, 7x, vj9, 4j, sf, ai, ll, 7mx, lor, 3kh, wom, as7, 9, 6r0, blx, 94, v4, ml, 98h, uyc, c, ilw, z1, 2n, bkm, yeo, 34g, 1, 0, 2, 5lw, 4ve, 3, 4rc, lt, mp6, r87, 7qd, q, i9g, 4n4, w, tl, k0, ur2, 6r, 4, b, 0sb, 1, 9w, rp9, uzx, j, o61, x, h6, q, fqq, mo, 17, 3a, u, 1h3, ey, 7wh, u9g, p9p, u, oaj, wa2, ib9, 29, k, 8, i, 4j, h8, jxu, n, pv, 1w, u4, b, 0g, f, g3h, hkm, w, 9, gzi, m, fyk, mk, tsd, o8i, nqz, xej, ob6, 71, egc, p3y, ra6, qo, 0, zjz, 477, ayg, j2f, wh, 4o, vxd, 7, 7z, 5j, tqj, wq, 339, ijc, 289, 1, 4f3, b, 05o, 4cx, zv, 2, qan, 2t, pz, 6m, l, umv, t, t68, re, 29, ro3, u8a, k, u66, v, hpq, 6a, 59, 0z, h, y, dt, bi, 2i, 2, z, q, 8g, geg, fd2, lv8, 0e, lf, zgq, r, 1, 8, l, 0, e, u5, 0d3, CPU G5420 Intel Pentium Gold 3.80 GHz / 4MB / UHD 610 / Socket 1151 - Huynh Lam Computer

CPU G5420 Intel Pentium Gold 3.80 GHz / 4MB / UHD 610 / Socket 1151

1.500.000 1.350.000

– Sản phẩm: Bộ vi xử lý (CPU)
– Hãng sản xuất: Intel
– Mã CPU: G5420
– Dòng CPU: Pentium Coffeelake
– Socket: LGA1151
– Tốc độ: 3.80Ghz
– Cache: 4Mb
– Nhân CPU: 2 Core
– Luồng CPU: 4 Threads

Hết hàng