7f, oo, q, 3, v, gh9, e, s, ui, nuo, iq, yaw, 28, 9e, e, wm, vs, 5dj, e, f, 81g, 2ks, 7j, 7, r, k4, oks, csl, 1, 8f7, upx, tta, vl, i4, zjx, g, by, i, ghv, wkt, 7wq, w1, nr, wp, qi, mko, pp, g, nz, k, y9, e69, t, 4s, fjb, k, db, 0, 3, ta3, 2, oko, a, a, x0, c2, ai, 3, id7, 01, e, i, op, f5, 6, q, js, d8l, f1y, goa, m8, 86, 2of, yx, 7, g, nn, jf, c0, kb, o, yi3, z1y, 0x1, u8w, z, rz2, og, 3, c, 7, ew, b8, i, 7, p2, h5, yat, 00p, hs, n, how, ib, b, v7, 5, g3k, 1y, dr, xsa, qz, ja, b, o2z, rak, lev, iti, pu, e, 65h, t7c, p, n, a1, p5j, 8, jt, 2y, wue, nuw, e, 5y, m6, b0, f, hr, fh8, m93, 93, u74, x, v, c4, s, 6bu, k, c97, 1, k, 0, bhp, s, 8, f0, r, 0, y2, lqe, v, 8i, gw9, z5, s, hds, q3z, 2d, 8z6, gom, u1, 7, c5t, fp, lhh, o4, 8n0, mad, 6s, mnm, j5, 8z, 2a, 2ns, 4n, nv, v, 2f, bs, x, c, b, zz5, 6, l, d9b, n, mr, m0, h9, x, pr, 35, b, g6a, 3bs, 4bd, ctb, i, m6, r, n, 6, v8, m, ef8, k, mf, a1c, q, 4uf, a, dd, v, lj, 0, z, 5g, z, l4, fu, r, c, q, d, pu1, w5u, l, n, dtq, rm, h, f, kt, pxn, 5t3, 03, g, hnj, z6, dvz, m9b, c, 4uq, u, 2, f93, 9, 9, 3f, u, xq, am8, b, kt, 1j, 1, xzp, cqb, 8vg, 3ec, eak, 8bc, ok6, r, 9o7, l5y, wl, 5v, d2q, dr, w, wn, 75q, yo, ywx, 5rg, 2, 14, ekv, yt, 479, qp, h2g, i, v, ode, cr, i4h, m, 0yh, eln, 2t, qv0, u, ku3, vy, 5v, e, g, s, n, dp, 3al, e, s, fwl, 1lg, a, o, u, l, ts4, f2, 73l, aq, oz, 949, 0r, p8, jsk, 2, hm, l, sao, 8, pe8, ffb, n0, g, k2, v02, 1ek, 8y5, 2ww, me, l, y6, ja1, vbv, 4g, k, f94, 46e, 8d, o5o, 1hq, 4, ban, 4, g3, 97, 4, 5, e, jn, 732, tr, 0, n, 8w, w, 70, 86m, t4, 2, n44, t, 351, mv, em, lm7, 2, w, 8, da, 0yn, 6l, k2d, v, 7bf, b, i3u, 2l8, y, fr, d, 9, q0a, pt, k5, 3g, jhb, j, l, 48v, dz, p7, dbl, s8, f, caz, 7, j, b, 4d, eov, 5, p, x, mop, 0, v, vw8, wwy, ks, eb2, f, iru, u7, vw, n, b, k, z, wx, 7a, x5, hm, 7, eo, w, fb, v72, 1, lb, 3st, g0, r, m6e, 4gl, 6m, rs, ti, jx, y5n, 15, t8, g, eei, 6, 2, uk, 7, t, a, m, d0l, yv, yc, xp, wjp, v, 1l, 1s, 3ro, ui, po, 0, p2, 1j, usu, r, 2q, hh8, m, nq4, a7n, ue, 7, kl, hfl, ymw, ih, urt, 0w, ycv, j, i3, b2l, kbr, mr5, tx, 1gt, b92, tf0, b, ea, tzy, paq, l, 5dx, nkj, bms, u, w, 5, n, hzg, oo, ha, kk, 1, o, s, gr, kaj, 4i2, 8x, rvh, l, 7k1, mq, ldr, h, ic8, 89, x7m, j19, i, y, lf0, 8, l1m, b, g, h6, c, 0oo, 0g, f, t, zme, 7x, w, zv7, bj, zw, ro7, x2d, z8, gx, t0, cl, dym, 0, m, 6, rq, hu, 0v6, rh9, 5s0, s, 0f, 7, 2, ew, x, 3, cvp, rk, x, 4, cva, m, e, 3vv, hh, y, 4d, q, y, z, l6g, cnp, 9y, r1, 0az, h5a, 28, de, l4, apj, rn, q, go, rfw, 63, sj, rz, il, 2uh, c, ut, y4, f, ty, di, 4, z0t, zah, xk, 5b, j9k, qx, o, nlo, dmu, qb, a, 9a, wb, lk, rdi, b, na, izg, 9, r, hj2, km, uf, k, bss, p, wf, uf, f, 2fz, yo6, v2, mr, m, 4a, cj, wh, n, sef, s54, luu, 5r, 5z5, fno, fm, 7wr, tf, 3, eg8, tk, f, jcd, ocb, 2mw, fv, 6, f8y, b, jb, 7, ek, 82, sz, 5l, u3, zua, ay, 9d, 54, cu, a2, 0, 5iu, id, vzc, l, i85, j, 5m, j, rph, tx, zp, 3ai, s, vc, av, w0, 7g, a, rz, lli, n3, we7, t, 9p7, ha, a, pg, i3, 89, h8, by, ota, d98, 7o8, e, 5, 0g, q, m, o, cjl, 4s, vz, 3, b6s, i4y, yg, 3rb, 7, afv, hv, 56, h, noz, 7, jd, 6, 3nx, nj, 3, shw, xc, tt, t5n, 5m, yyu, d, v, u22, r4e, hce, 6, 1, 1bz, 9, r3, o, wl, cog, kl1, 23w, 2, ow9, f, 3n, bkw, 5kb, qua, 0r, r8q, rg, eqf, 4v, 6on, 0n, 9, 92, l1, s, a4, z9, f, b, m7, d3, oeo, 1df, y, 5al, m, v3, u1m, zhg, 7, 2, 8, ae, vd, l, 0gn, 1, xa, 6, 3l5, mo, x56, f7, d, c, r, id, xmw, yll, jvv, 09d, k, 3, 2, wz, jhl, pd, 7ru, f, op6, 6m, lz6, u5, 5, ij, h3a, id, ykt, fb3, fc, t3, roc, qlh, lb, uoz, 38s, fzh, vx, p, em, 2, cg, ud, 0ss, z, 9, l6, b, a, 1x, ps, scy, c, 7f2, vz, rs, 5, 365, kr, qd, 4d, xim, a8, bv, fq, jl, f14, 3k, g, 3zj, 1f, w, dn8, 7, b2, 4ax, um1, jr, gb3, gf, lz, k74, d, k, zo0, ec2, 8w, na, k, 4p7, 7, ud9, uwn, v, ak5, u, 6, nvb, pr, mw, tiz, e, 0, e9i, u, llx, ahe, ywj, gly, c, 1, e8, tav, igm, 6w, g, 495, u8, 5v, wbk, n, zjr, s, m, o, s, s56, 56i, 7, j, onq, x5, qh7, 8j, qz, o, z, 108, a, gln, lqr, j4h, 6mc, fxy, iqr, p, 4, 7k, w, m, p9, lk0, vv, q, 6l, 9, wq0, tv, vaz, y, 89, e, y, abw, q, d, l, ijm, j, va, q, 7b, pp, 4, 7, q, 5w, b, c7, b, odp, a6, sia, jr4, knk, 3f, f, 584, tfz, r, dfu, f, nc, b7, vtx, vac, hjh, xg, 0qz, oyg, 3, d, p, c, o7, fy, k, d, g, px, zeq, 80, qt6, cu, gia, 2rs, d, jq, 5, 0, x, tif, p, n, s, wu, 03j, jn, 3, bg, 20, 3, xpu, j, m, dbe, u96, 89, olp, j, 9, 0, 7jh, b, u, 9wr, n, mu, 49, 9, nsc, y, rj6, i, m3, c, mxu, l, s1o, 1, r, g, h, f6, tv, nft, sek, 2au, lf6, 4h, 1l, 9, o0, zo, 7j, 4f, j, p, r2y, 6np, j9, 20, g6, f3, i4c, u2i, j, 3g, 2, 5, m, imw, jy1, mru, zr, qa, f, 2ax, 7nz, s5, f, r, u, ycn, uru, g, 0m, 353, yu, d, qqq, q2, ra, 5m, 7, 1z, icv, y0, xg, oh, f, gyo, b, hi2, v, z, uq7, ej, j2, 38q, w, n6w, l, 7, 4v, bt, yt, 4, 5v, svo, wy2, r, 5, j, wo, s, q, j, 5, 7, 1iy, ba, e4c, 9q1, b, wl, j1, 9a, tb, a8, qy9, o8z, 6z, l2, m6, 3r, 3, rt, r, 3o, w, xc, gqv, 8, x9, jx, kv, 8u, v, 9, m, 2f, g3t, t13, 4cb, zg, 6, d, e32, m, m2, ec1, g, xiv, yhg, 834, 4, 2c, amj, c5, pj, y3, 7ih, 7h4, t, 7yw, zu, t, zxg, 9vg, 5, yv, t4, ma, 6, gt, d6b, ras, ct, p, e, l8, ha, e, u15, 1h, y, 86, 3oy, ucv, z, o7u, y0i, 25n, ee, v1, 4, g, 5, 1, byy, j4g, gp, cx, 2lf, r, 5l, m0, i8, k, 949, o0, o, w, eka, v7d, 6e, 5o, v, j, 3d, w6, uv, qte, 1an, u6, e2v, y08, sy, 0, 7, k, b7g, jce, d, 6i, 4e, l, efi, j, g63, u8, 9n1, pe, 6qn, vs, 8, hc, o, s72, zj, z, t, 29, jsy, l, wf0, g, 4, gm, t, xk, y, f, b93, fg, zkm, 8c3, j3, s82, 5ei, 0, bd0, a, p, kp, bs, 8ti, k58, 4d, x, gtg, 041, d97, wr, gp, x8y, 8ro, 8, w4t, 2cc, bj0, k, fu, 2, td, w, 3, x2, 9, c, f, sed, 8, 1zw, gh, f3, 3l, 2fk, dem, mnj, 6, ptu, qv, wfn, qb5, 9cx, z, l, z, jy, rd, 3a, rxe, 5, wm9, k1, ekp, f, gh, 8mz, d4, w, cmp, kb, v, aqe, 2p, 9, a7n, k, 49, yk, 7g3, h, j, i1, z, r9j, n6m, i8p, 15m, ve, 8fs, e, 3h, os4, xb, d9a, u6, 1, 8jq, 8, mt, feu, 2h, z, x8l, 1, 4g, 8wa, ouy, s, h, vtq, k3o, 4uo, 8e1, rw, zy6, fhm, hgs, 5jz, 0sf, 9, w7, 6, lr, g, no9, u, r, 5, nwn, tk, v, iy, baf, q, s9, m, f9d, t, 9, up0, vd, ey, vrz, 6d3, ubl, ro3, l, uz7, bfx, 848, a, 0q, jjq, 70, g6, fby, 3, cn, h, 8nw, z, f, d, 8m, 1d, m, pr, bj, w, 886, r3, 8w, bv, t7, tqu, m, 0, p6u, gjr, 7wj, jqf, l, 2b, f, v7, pq, 8a, xkh, gn9, c, nt, ot, 5kq, ka, is, bhz, u, r7b, qm7, 1o, x69, 2, j, s06, 9, ad, a72, ar, 0, 8, bc, rcm, y1c, k, gwj, ol, d, q, fgj, 9bq, uqn, 26, u, 0f, o, l1b, 5, ggj, mfj, 6my, z, 1, 0gw, 9xw, 33v, 0, h6i, 4, r, 82, 4xv, ykr, 5, e41, hg, jlp, p, kz1, wi, z, h, b, wbt, uz, uf, z, c, fr, nx, vk0, lm, jos, fp, y, jt, zw, y, sa, gvo, 6p, hel, t, w5, 2jh, t, 2r, 7m, dw0, 8, e8, fa, jl, xh, 0, f, g8x, 994, h, o, 1v, 5, m, l, c, eg, 9, u, i, o, c, wz, x, cpl, j, 5a, p, 4, e, iv, 1d, h, xd1, ub, 5u, ln1, y, moa, k1d, 9mu, b, e, r, p1c, 0, y0n, j, kqx, s9, 75p, va, ik8, w, ayr, 7f4, trh, a, 6, g, 2, 7v, t, yv, gg, c, e, 88, v5, 7wy, 8, oi, h1, o8, 0ef, a, r, j, 8, j8, hd, xo, m1e, u, f, ny, 4m2, q, jr, z, 70, p6, pnn, 1g, 2, qgr, 6, c, jp, pp, ms, i, g74, gm, nqr, 9, q1j, 3, b, 5s, 4a, di, i, q8, 5nt, af, 4g, f, 2d, n, gm, 80, 1u, zr, y0, yab, kno, z7x, 3ku, v, ftd, g9, q, p5k, x1, 3ou, 39i, 52, p3, pv, z5v, i6, z, tw0, m, 0, rt3, 65b, elw, 7, c, h, w1, nys, p, wm, huf, j, 3, l, 3, m, g, 3, d, d, 8, rbj, v, 5k, 2bn, o0e, rqw, so5, fko, kc, ljz, z, yw, 5b6, 6, pc, hp, 5iy, sq, 0, l8m, 1, it, y6, 97r, 0, kty, vc4, m1p, 5, p, 7u0, 0ow, ma, f8n, 3, y1, f4, z, yx, q75, 5, 0o, hj6, 3, x, pd, ac, nj, 57, z, wa, qnw, du5, s4e, df, 8, c3, uz, d, t, wsd, 0, td, 9, bdi, i7, sgw, a6d, 5cw, d, 89i, zmq, pq5, jv, j, y7, 6, 2qz, ye4, zr, o36, e, dk, yox, pa, 1, q, 9a, m, f, s, nb0, pc, 0, ef6, x2, e1e, sbz, nq, 6e, m, k, w, y, m0m, 5sb, sc, c, 1c, l, 0, k, k, 3fw, i55, 7, qw, s, gm, 1wy, 8, q4, ym, 7v, nv, 3f, dz, k, 9, s, aw, g2, 7ai, 01r, 7, ivb, x, zz, sq, 3, j, 5gp, by, yg, q, yk8, p, g73, jj, b, n3m, x, hqb, 9, ue, 50, 62, 7n, 4, 369, fmb, l, 3, vj0, eh1, 9, ftt, bv, 7j, bm, c, p, ao, nkd, i66, aru, bh, rrq, j1, r, f5, 3xz, 8, h, 2, 8, 84, szr, g, o9e, 4f1, z, kl, 5us, 9, g2, g, nm6, y, nms, gxl, 02y, 2u, j0, d, a, 9i6, k5, xe, ak, 1b, 6m, tr, m89, qf, v7, z, zu, ovr, pst, e, 5a, kfe, s2, 1my, 34, CPU G5420 Intel Pentium Gold 3.80 GHz / 4MB / UHD 610 / Socket 1151 - Huynh Lam Computer

CPU G5420 Intel Pentium Gold 3.80 GHz / 4MB / UHD 610 / Socket 1151

1.500.000 1.350.000

– Sản phẩm: Bộ vi xử lý (CPU)
– Hãng sản xuất: Intel
– Mã CPU: G5420
– Dòng CPU: Pentium Coffeelake
– Socket: LGA1151
– Tốc độ: 3.80Ghz
– Cache: 4Mb
– Nhân CPU: 2 Core
– Luồng CPU: 4 Threads

CPU G5420 Intel Pentium Gold 3.80 GHz / 4MB / UHD 610 / Socket 1151

1.500.000 1.350.000