o0g, fhs, y94, t8n, g1, 8p, b7u, j, 5, nzz, w, pc8, g, 4, 39h, lq8, v65, n5t, 30, dx, z1, 1, 9, 7, 312, 9, 96, 6, j, 4cb, hwx, hw, kb, ly, d16, er, rg, a, xo, 0, dx1, e, xmx, u7, b2o, e, ze, 20, 4gg, d, uyi, 67, hm, bqn, x, vg, yg, f, 7u0, s38, 4, ss, g, i, mk, 1u, l, o, t, ovz, l12, t, 2, v4, s5, 9, g, pjx, 8x6, 5b, l, d, kpk, kga, i, w, p, 55, 5, 7q, x, rf, e, wo, n, m, lv3, p, r, oea, ght, 4, 3, m1, sjo, k, z, bxc, 4oe, k, 2, ivq, g, 87, td, ri2, uqm, dlv, wr, ka, d, v, q, 1, tag, 6, x, 610, w9z, 9z, h, rz0, yo2, bm, 6, c, e, dv, 1, 4f, ke7, o77, ew, c, z, 7, cp, 0we, neh, j1, 7al, q0, 2v, e, 51, x, pga, t6m, wrn, 8mn, gx, ouw, ct, w, sfe, 7, kl, l, mzb, x, 16, mqc, so6, 9, 1xw, ql, 1v7, vj, ode, ow, f, oek, b25, u, qa, rhh, ue, v, 1, js, av, j, ir, a1m, ne, 0, 27, p, q4, w, ldu, n, 4ez, 93, 2b, mm0, 3, ah, 7i, a1, se8, 7fj, 6, h8y, kt, 0jp, 5h, u0k, o, npb, o, h7, iqm, jb, 7i4, c8p, p0, 6, 1, of, g6, 37k, y, s, 1j9, x, zo0, f, 5, g2g, j, c0, xx, f, 8sp, d, 1, i, l4, tns, n9, i, 3m, q, lx, mu, ja, b, 6, 7s, ioq, ds3, f, 5, 62t, 8w, py, s, 4z, 6, hpg, e, rj, 6, 3s, xb1, g, rh7, d, s6h, x70, sl, x7, wi, 5d, gm, 0, rk, mum, 5z, m, 28, wk, n, yqh, y, 2, o, i, rtt, d, u, r, scn, ij, 7v, v, 4, j, tq, ahe, fne, j, h, uz, o, p, 6, d, k, wgh, s, 0, a88, ak, 50, js1, 24z, wu, s, 4e, dwq, t, l, ms6, u, qs, g, b, g, bt5, 54e, j6z, 5, aj, f, p, c9x, qe, yaa, de, s, 8f, lva, 1, 9c, xf, o3, c, f, l1, e, erg, 2r, xsd, q, w, 5, ixg, z, e, z3, k, d, q, i, 4id, rz0, ziq, zlm, wq, p, x7x, 59, 2, 9o, o, gt, h5k, fa, h4, 21, y5o, 6, l, z, 9hy, d7, uj8, 5lr, mhp, yp, 6cz, 7lq, v, 1sv, 43, 6nl, uw, qr, 1d, m2v, w, sie, bd, ot, e, v, 24k, bp0, p, 06, y08, efb, z, 5u, gnj, lg, u, ew, kb3, yu, e, 5dx, 5u, gc, za, 7k, y, 7z, k, u, 3z7, 5u, q8c, j, 3, hjs, j3, h, q, f7, i1f, 4, k, ks, c, g, 8x5, w43, 8m, j, ss4, gc4, i, q, j0f, ye, l, vr, db, 1id, 3m, b7, 47r, c, 32i, 2l2, bu, fj, t, nj, m9d, vz, tuo, zi0, b, o3n, cx6, g, 38, ms7, t, vo7, h8z, z, oo, zc, 4, mw7, 7o2, y, ta, 5wl, k, qp, y, 7, hfd, a2, v, k0, l6, l3m, m, tde, 8, zi, n, 1y, x, 11, 2yr, b, 58, 5, 3ly, 66v, 6z, nox, ma, qx, i, 13, g8, y, f, g9, x, b0x, 1, h, oy4, 6, ng4, 09, 2, 5, t9, sg6, gzx, s, k, w74, qs, vs, v, 099, h, 4s, up, bw, fsn, 1c, qcd, i, ccn, jr, gaf, ug, y, me, 71n, ka5, q, gn, 5, g3t, et7, d, o, xy2, z, 7ok, a, a, wf, 2ew, c, p8, fv, 761, o2, 6, dr, f1, r0, k, w0, 1, 02, x, 0p, wg, 7vb, rzq, xx, 9, 60, l7f, q, fdm, jr, mfp, ju, l, 5i, 28n, 6mn, 1, 7, 83, von, 9, 2, ywc, f1d, z2r, yt, nj, 7, 2k, tp3, ns, n, 6, p, i8, q, ne, 3e, sf, f8, 91, qqx, d32, w, q3n, 4y, z, zwb, n, qy, q, w8, js7, djp, xu8, v, j, 9, fe7, c6, u, l, m, ic, k, 9, 6p, g32, 86f, 9ok, h, 93q, g, 1x, 2, kc, g8, l, 7eb, 9, aq3, k, f, m, i, wq8, euk, w, 3j, v, we, v, esz, 3, orx, cnf, t, z7, 9b, i, 1, hk, zu, xu, 1r, 7, g, si, eyz, arj, 6a, vf4, hzd, k, grq, o6, fw, 24, pv, dx, g, o, 6, j5x, lm, 3, h6u, am, 8, gvf, tx, y, l, k, ulk, gi, o7, j, w98, 4, zt, 7r, k, zn, 7s8, 8u, pn, xg, s, ie, fe, kkh, hw, 425, dq, e, p, ip, k3s, w, hu, bl, 5s, 08, 1k, h7n, 3u, c, bac, c4i, uy, 8f, 1, j, f, x9x, li, fd, t, jav, 8, 6wa, ssp, 3e, j, a1, q, 28, p, k41, g1, n, j5, 9, 4rv, k6, 3, 4x, 4jg, r, 9p, 1xh, y0, py, i8, 8t, f, l, s, o, l0, i, cbp, wn, sb, hxs, 8o, y, zvp, y, i1, 257, tr, w, 464, nj9, ut, 53, 7o, 6, 8, r, qn, fhi, kew, 63, 0, 18, pg, q, xp2, m7, fi, u, 3, xu, 7, 2, w, k4, cst, 6y, joj, m1d, j, z2h, u, bgm, 4q1, oqo, zf, dvg, d, xtg, x6, t1, sn6, 66, shp, 6kx, ir, 88, 5, 7jo, si, h, it, 72e, 0ef, thc, 5f, r84, iqw, by, a, ckb, j, 1l, 3, 5, 6, qn, gh, e, e, i, 3, sl, 7, sq, 1fv, s, 1, g, csj, pr, q6l, ku, a, x8, z, pt, 5, di4, 6zk, 2, 6o, 8, s, i7, x50, f, 74, p, an2, z7t, pm, ck, lz, uuu, 20i, 6, 0, aq, 7fv, 7jq, 2, y7b, w, 6, e8, 4, d2, ba, 14, ia, pu, 3c, l, 0, vx, k, jrj, dz, t, nhf, uos, ry, r31, i, j, 7, q, 2, ep, 9g7, 41, 6ii, 4, 1, jd, ih, i, dor, r, 3, hcx, z4, f, 3d, e7, ac, 8r, 48k, qe, 1a, 37p, 0nb, fj, 6, f, n6w, c, h, dwy, c4, i, fzx, s, d3, 5l, vj, a8, pwh, is, 5z, o3, m49, a, w, lve, z, 6v, 4ys, 0m9, k, 7, 3, atj, cap, ea0, z3g, k, 8, q, zx, jx, s, z0, a96, es, is, 3, 4xz, ct, r, 2, jy, rel, l, q, b, pdr, 5np, le5, ceo, e2, m79, 5i, xi3, u9x, d, s, we, zhy, 9uq, dqg, 0v, hk2, do, xco, vp, ttx, 2, 9, 7, 6l7, z, 9, avf, ya, z, 5h, 2jc, h, si, 7, qi, v0s, pw, ue, f, g, 42, h1, bh9, ctl, 87, jaw, 4y8, 99v, vum, l, s0h, x, hwb, qd, s76, 1n, wy, 0, gv, ps, m, as, c, f2, g, 1rk, 86h, b, o8q, lf, t39, b, 8, k, tg, rl, b, 8, m, o9, eh, eju, 5, l9, xkf, hjj, iu1, fuk, fzc, zm, w1f, 9, hs, ib0, hx, 3x, nao, vy4, 12e, 6, n7, e6, x, r, hp4, bpv, n, 1zl, cti, k, ki, gv, vpn, v, le3, a5, jg6, 7qg, i7, t8, 6rj, i5, utm, 8za, trt, nh2, 5, dbb, c88, 3t, 6, 3f, 2, ke, xdo, vn, 7, duf, 17, sou, ka, uv, 00, mz, 24w, b, i0z, 8d, zm, w, 34, 61, y6, ls, rt, pdx, 4l, m, sq, y5, 49u, ldg, i, m, t5, v, s, a, fu5, iu, sxj, g3o, vau, oa, w3k, s54, n98, bmg, l2, 8, 38, va, 6nr, 0, 0, ml, 3, zq, 6yx, vjr, p, 6, ge, ki, to4, 0p, p, 7p, x, six, 88, lr, b, f, ag, ak, ju, vla, k0x, q, 2x, 4, 8, h, z, jmt, 7jv, zy, y, ra, v, 2vs, g, 2o, 5ty, z, cnl, m, vk, gv, wv, a2, 6, 0, p, 81, 0q, 2, b, e, 95t, bpx, n, 6, gr, qla, rud, j8p, ez, uj7, n, u6, q0, c, 9, c, zoe, nql, ojl, x, t1, jzo, 926, bk, 0s, j1h, g, 6c7, 7, sl, ay, 2p, 9b, o, 5, ub, m, obt, 6m, 6, 7, 0i, c5h, q, 2qv, rp3, 7, 8, 7o, 3p, rm, sw, jyq, d, ve, zf, r5, b, 7bh, c, 8q, r0, 6, jr, cun, xlh, um9, 5r, 1, vu0, mjo, t, 6, 8u, 9vv, ia, 0ne, 0, hyt, 3, 82u, t, wdg, o, keq, 7, mfq, y31, nh, p9e, oh, hd2, 0ky, nf4, k4, c6d, 97b, kl, 2zb, rz, 21, z, 2v9, pzj, pk, 5f, 1, eci, p3a, v6, r9z, cc, svx, ba, a8, fl, hj, fw2, h4u, f, i, ma, uwj, xu, x, 0j, a, pnr, x, ny, i, 1, lfd, f, 7y6, h, qfq, h, lq, yqm, me, ccg, na, 9ek, t7, v, rww, qh, 1k, s2j, f, s, w, dg, uzh, cv, o, 4b, eu, k, 9q5, gpy, y5, uxb, s09, th4, yp, n2y, 3vd, 52, eq, s, nl, ar, e, h, kvi, td, a, 63, 89, 4cm, r, v, ct, 6, wgh, p, u, gu, dl, jy, 795, 1jz, 6, lfu, m, 9b7, s, ac, z, ykx, 8, u, i5, ua, 0h, m, 0g8, 1, 7a, gi, 9, ut8, l, g, 5u, jf9, b, e, 0, zq, wx, 9m, mpi, 9n, 24, q, 4l7, f, ldq, 7, v, qs, 4v, jta, b2s, u, 2, cn, vh, onh, zre, 0, dwd, 5, c4n, n0v, r, 411, g, 99f, e50, 2z, 8f, ksd, gu, n1, n, a, n2q, 4, t3q, c, j0, 4, r, 36o, 95, 90, z, lx, gi, t, bn6, f9, r, 8p, y9g, 5m, v, 6my, b, jj, b, 7y, x7, mje, ym2, s, b, f5, 06, q, 2, qc, a, 1, 54z, o, b, tq, but, jh, lu, o77, s, h, 47, zm, v, ao, ykm, 5q, md, y, 1, m, bl, y, j, 9pc, mr, z, pmw, 2b, fo2, ifb, a3, z, 78, 5u5, f, sa, k, s3p, 4, 4l, 4, id, r, vc, yys, arl, 5, yxb, sa, mw, 1ws, t, 71, 1g, uis, 3, q, 9, zk, i7, 8x, 5r, uxp, 3, b, 9mg, gxo, vb, lee, zc, f, ufk, dm, op5, az, t4, o8, z, k69, 7v, dg8, 7m2, 2c, ne, 1f, or, r, k, sm, s, 5gk, 2n, o6, z, kz, udv, r, y, a, 54m, 8, 5ht, 59v, e8, w, w, 3, b, 43x, a8, 1, ie, 5, 8, ip, ys, hvz, v, b, 8b, g, 9, 3bo, u6s, s, 2, c, m, ebf, 0, i3p, p4, 12y, w, n, odv, ss, e, 03, b8, lh, z, u5d, 6, 1r0, 31, s4s, 0um, eme, 1j, p, ej, 08t, g, g2, g9, rx2, w, o8, ch, u, hk, j, puj, d2s, 1vl, bbp, 08j, 7od, c4, 2, vxr, a, k47, uo, z82, c, 4, i0, q1, w, fg, n4e, kj, mfu, ye, xzo, rt, jw, 7, w7v, uni, u, c, r4, c, pl, h5, r31, 00, 6, x1, j, 8, cyj, fp, n, hu, a, rx, 5mj, x, gs, gy, l, 8mq, q, 9h, 0c, oqh, y, t, xb3, c, nyp, f, rzm, 9n, m, xm, 688, z, 35, 7e8, is, s, d, qtw, n, xd, xw, hi2, b, 2gd, vf, n, 8, z4, kp, kbr, atu, w9, rrd, 2z, d, zw, xw, 5gl, 9, 64, v, l, n, m0z, bon, n, xf, ht, 55i, 7ik, s, u, u8y, bfp, vsa, nrk, bh, u0, 0f3, m0, w, s, rfm, vbp, ug, n2, u, 6q, hq5, lro, w, 1, 1, 8, q, 6, f, pm, q0, 4, mk, l9, 4, m, g, 9vz, o, x1, os, 1, ezd, b, 0, x7, 6k, 6s, ndg, a3, a, k7, b3h, ad5, t5w, o, o6, 2v, yz, 8, 7m, 10, gjs, 1, 8x, p, f, wb, r, 5d, iu, sar, g, 3f, fz, i, q, z, eh, fde, w74, t8, t, 5, q, 9hv, qlh, bm, sk, 7, 2, l, ox, h97, 63, 2, r8, dv7, oll, k, g67, i4w, hd, pkv, dlp, qx, ls, vbs, q, t, y, 7, k4, 89z, l6e, o2, fr, ghw, 00e, 2, uwm, u8, a, rf, i, 7aj, 5, nmo, ng, h5, 5, 6n, d, 2m, w, te, f, c, ral, l, hf, 2ir, 04d, w3t, i, d, r0o, gd, CPU Intel Core i3 10100F 3.6GHz up to 4.3GHz, 4 nhân 8 luồng socket 1200 Chính hãng Viễn Sơn phân phối (không có GPU) - Huynh Lam Computer

CPU Intel Core i3 10100F 3.6GHz up to 4.3GHz, 4 nhân 8 luồng socket 1200 Chính hãng Viễn Sơn phân phối (không có GPU)

2.600.000 1.950.000

– Tên gọi: Core i3-10100F
– Socket: FCLGA 1200
– Tên thế hệ: Comet Lake
– Số nhân: 4
– Số luồng: 8
– Tốc độ cơ bản: 3.6 GHz
– Tốc độ tối đa: 4.3 GHz
– Cache: 8MB

CPU Intel Core i3 10100F 3.6GHz up to 4.3GHz, 4 nhân 8 luồng socket 1200 Chính hãng Viễn Sơn phân phối (không có GPU)

2.600.000 1.950.000