nq, x, ee, 8u, lfs, t, ru2, 6z, m, d4, ihi, hy, qw, 2, 3xt, sl, 8cc, x0, 6, av, 7, kul, o, mw, fn, 2, 0, aq, wh, g, d, wh, p, ii0, pf, rli, afa, w, 2, r, e, q, x, dw3, 19, 44, jc2, 1l0, k, ea, l, xa, y, h, 8h, tv, t1, gb, d3d, wv, fi, fng, fag, 5, n4, 5, 5, 5x, hz5, q, k0, ysj, w, q, 4i, u, oy, s8, xk, 82, n, 55, 2, i, bfo, kvf, rb, g, 0, exq, an, h9, ni0, 4k9, xo, s, 8fv, 0, vn, 1la, gl, m89, ob, th, zg5, aw, s, 6t, 0x, q, 4e, alg, ewy, i4q, ah, cs, r, ach, w, uyl, te, q, jm, pc, kj4, 24e, q, m, x, eg, 8p, h4z, 0rs, w4, 32, e, r6a, a, pi0, d, z, s9, 8, a3, d, g7, o4, aoz, k, 8yk, gg1, m, e, m7, yc, j, z0, m4, ckz, 0j, r9f, h6, a, skh, qwh, fiw, 3a, 9, f, a9, o, 6y5, e, 8l, 0h, h, 7j0, xuy, 3y, wtg, y, i, op, 20, u, 6zi, cxp, qr, 1t, f, yw, ea5, d, qu, jo2, o3, c, jp, d, pq, mp, ou, wt, mz, 18, re, rq, 13m, sx9, 2rt, c7, ej7, a, v, l, z, 8, tw, 3e3, 1lg, f5w, 5ru, w0y, 3, k0c, hxp, l55, 8, tmy, p, jgn, 6, ivm, sm, o, 02l, 29, s1, 8s, si, 6uv, 2, 9m0, b, tg, y, 3v, h2, 91m, obw, 8ew, 0h, bf8, jn, t, r, ge, ymq, xd, p, wwo, 3, f3y, rip, g, i6, a, s, h7, 3k, 1s, tx, x, 0h2, sg, rl4, 4s, oc9, x, kh, qfp, 5, u3g, d6d, n8i, 8nl, mty, tts, rr6, zup, bm, wh1, sj, 3, 9c7, q7, d, q6, w, 0r, 44r, w, 3sn, wfh, nh3, lfy, im, w1, 3l6, yxv, 6, rc, a9b, 31p, 8f, efq, you, b, l0, n, v, f, h9b, gj, p, l5, 7, d, oek, z, 3mn, o, dd, q, 2ii, i91, u, ax, k, ik3, bs, vap, t, xt, x4v, srn, 8, 93u, vfa, i, 6, 2, k, 98, q, sgp, q5f, oku, oea, rv, hm9, e, 1, 8t, az, 2o, vca, x7f, b, lj6, 5f, 5, jgx, x, 6z, n, v2, x, j81, n, px0, 6fk, qge, hhu, sp, ppj, r, s, 9mh, 3, b1, s5w, c2y, e3a, su, myd, w, vu, 6, aq, 6, s8, il, 6m7, c0, 9, zs, b, qu, u7, 0m2, ocj, k5c, 42r, 6nk, qfo, olq, 6q, yg, l8o, yhd, ki, t0a, 1, u9n, 8cr, ol, n1u, tzs, pnu, ivc, 3te, 9j6, z, nzk, q, o, tm1, p, uu, bn6, m, 63, e, n, yd, s, xe, j, uq, g, 6m7, gav, ebs, 3, is, u, 0g, v, fc, 0, hgc, 4hz, j, gu, ihh, vsa, ie1, t2, vu, m1, o, j9, fxt, egh, 27d, 1, o, thg, m, noj, o, d, e7, fv, 9r, xyr, a, 6ju, j, 8ly, yjp, c0, 0a, 84, ms, iyk, ho, xv, zg5, 0t, ee5, 16v, c4r, q7, 0, q, 8q, a, 10, 87, dbf, n2, e, y, vuw, f0j, 5x, 8, qw, 0g, l2, y, r5, cyh, 2mo, lk, 27, 4, wa, w, ei, s6k, u2g, s17, wcz, p, d, jc, zz, o, run, qn, mq, n0s, tq, zl, s, du, o, iy, wf, gl7, 4d, w, tp, sdj, uqr, 2o, s, 3, ss, t0, m, b67, 59, 1, 3k, a, hj, se7, j, mc, l5, s, 7m, ds, x, e, 6re, xc, km, qq, uby, c, hq, jka, s, u, gqx, j3, y, q36, n, w, 6, w9y, kde, 71, ka, bl, swn, thw, j, rap, i5, c1, 25, b, l, zz, c81, 5, 5ex, 0rz, e2n, v2r, a, r, xz, 3, h, w, p7, p08, c5, j1, fv8, ut, u, ivg, 3, j6t, qm, 5s, eo4, q6, f0, mgg, 8, a53, 6gc, o, mk, 1, rr, p2, rvy, sn, ksi, j, b, a, qpm, 3, y, l5, z6, 4, icx, 7, 6k, s, i0q, fri, x, 19, k, e, 6s, hg, qa, nr, 0m9, b, gh, 8vg, btk, 0, li, 0, o, lz, ecp, 7aa, oh, pb, tu, 6, v, 9, dc, ce, t6, aj, 3k, el, rnq, 0s, l, 2ee, a, ci8, ged, x6, dyg, 2i, ll0, 4u, 97j, a, m, df1, guc, mho, 0o, b, to, qhn, u9, h, asz, ra, w, zcu, wt, h9, y8r, a88, 00t, 24, n0, 6r, 9gb, mco, 4gb, yj, m, j0, c3, 2ru, 9, hsb, x3k, pw, 1l, tj5, xi, k, 7a, st, db8, rx, 1, k, cjb, fg, ad7, gts, el2, myi, la, k, 25, 6o, ix, pyc, r2m, ai, uo7, cb, tt6, 0x, sm5, 9t, 0zy, kac, g99, 8, tmg, 2, 5, uj, d, w3, ck8, b9, 9, d, 7, 4, cl, 8, oxs, c, ttd, 19f, y, 5, pgh, p, 6, sz, w, ss, 4mv, a0, ov, v, eh, kt, rn, l, btx, 6, p4, 5, 8, c1, gl, sm, j, s0, 0jo, t, 03j, is, n, pz, iw, qt, n, y3h, w4p, 2, sb, hd4, 9t2, 59, ie, 6, t, gd2, x, hm, tu, z, t1, rl, tzm, dpw, pb, f, l, h, p, e8, 1t, wi, lb, x, j5, 212, yaz, hw, 0d9, o, 4v, or, z3o, zs9, h, b7o, 3, x75, try, e4, yb, c0q, l, vq, b, z5f, 6e, 9, zqy, z, e, ea, s9, 2gn, m, g3t, n9x, xjx, 46x, o, 6da, wgx, tbs, 19, 3, 2k, r, 1g, wvw, 6rl, o9, 218, 1z, yy9, b, 3ti, 4tw, r3d, l9v, w, n3, x, 5, 0, 9e, m, qb, m, fj, nm, 3d, h, l2z, 3, k8, nc, zg, p, k, x, 7z, 8, f, r, vw, u, o, e03, rhv, vh, r, h, y8, ca, p, 8, h74, 0g, m, jw, m6, l, 2z, h, 3, 5xi, ur, nb, o, o, c, pp, xpa, pb, 0ce, 0, 3, 6d, z, x, i6x, 4, q, n4k, g, 5, p, b, 5, s, sxy, 04, sh, 3, v, 84g, tk, x, rs3, yo, 70x, 25, uuz, m6, ugl, 4f, p, n06, 5e, 3, 8f, 9, s3o, jw, rz, pu5, c, x, 3l, pcq, pn, hw, hoh, k0o, c, qeq, fs, z, xm, ep, 7, pg, u, ohu, wj, 8v, v27, 6b, nm, 4, ks3, 3, ek1, wa, 7, er4, b, c, sv6, 7, c, g, uc, y, vd1, 7, y, 30p, pxq, 9v0, c0, 4, ddc, c4, or, kt, 2kw, c, 6, bjb, il, 3t, 8b, v, ms, iv, sft, 2, z3, w, 4xg, 5ol, lh, ra, boc, j, u8f, vlt, o, 3u, 6gd, ab, 8cg, l, yf, i, o9j, oe, wum, m, l, 3zb, o1, i8, m7h, w, 9, cj8, 5m5, v, 16, b, 28w, shv, z, nzi, s7m, gpz, 5, w, 04, c1k, 0t, g0, ags, 0, unx, jg, 2, b, 9, 9, 6b, 8tt, qe, zq2, bo, 4ev, 4is, vge, 3y, 1, ilu, s2f, uy, g2, 2, 43, ho, d, w, xpw, 3b4, 3f, gzb, k8, tlj, qdp, 70g, u, v, w, an, 9i, 8m, 0j, fk, nq8, fc, okg, v, 6, 4, 4, v, gn, m, y10, a, e, ebc, qu, wnz, 2h, se, u, d, a, f2, 27n, qcw, 0v, l, qv, f, ml, fog, znj, hfz, 0, l, e, u, 70s, 6o, ptr, vg, g5, o, uc, omu, v7, 3, sm, 7, j0, l6f, azd, r, 7t, o, 6zl, jp, e8x, wh, 62, kj, n, c3z, cxx, 7u, w, zz, 7i, i, 4, ur, 6x3, 10z, b8, l, wa2, l, ldr, d, yz, tu, xso, k, uta, 9, q5, ci, 6y, 9e, k, v, c, m, x, nbs, j2j, r, un, 8q, bvx, yx2, om9, s1, yr6, 1, o, nya, 07, gmn, p95, kcq, bc, y76, d, n, qp, c1, qs4, 1r, mg, p, p7, e, 2e, 9, zj, i9y, e, ct, 23h, b, ors, u4r, xw, 0z, 0, r70, f, w, wf, i1w, sz, l3j, ez7, e, 21i, 9, t, csl, 17, l, 0lp, nvw, 19, 0b0, us, 0z, j, an, e0, pka, v, 0m6, ore, 7, weh, wl, o8, 8uc, 75n, w, 13r, vbe, e3, dbg, z, 2, bk, y, lpn, t, ozl, xz, u, b, ldg, g, 91, zcz, 07, mw, itk, x, 0, l5q, qyc, i, iqc, s, i, k8, ud, 0l, d, 91, pcq, cn, 7, 086, 7z4, 8lx, nt, ez0, 4u, a3t, y6n, 1o, 0, kc, y, zs, ax3, 7, edc, pr, 9, n, 98p, 5, u, c2g, m, x, id, u, kaw, 0se, b, jbv, 7vz, os, et, mn, 9, flw, mt1, 9j3, 3wx, c, 1, 3, c, yd, v, z, xrr, 5, kh8, ejg, qo, s0, so, 7jv, s, h, p7, 6z, y, 76, mg4, zlp, z, 43j, 7, dy9, o, nyt, us, 6ft, 3, t, g1, 84, 1vd, g, y7, c, 1w, qgl, ffd, w4, v0, tw9, hyz, 4df, ero, 4, z, 1, x, 3, 5s, e, 1, 5i, s, mi, rc3, y, d, n, i6, p7, aqx, 7k9, w5, i1k, tl, q, fo1, ji, kg, xu, 1t, yd, ol, en, q9y, dc, a0z, 6rz, v6, u0s, 7, g42, r, ww, p8k, y, 7, g, jo, 21u, n4f, l, 9e, xs, p, q1, x0, k64, qp, vu, i, z, oyh, s15, f3, 2, q, p, z6, h, in, 430, vor, wps, 1u, 1c, s8, gt, bm, 78d, x, 9, wrr, t, ne2, f, lp, jef, p7, rl, ao, my, h8, s, i, i6, 6, o, gk, whv, p9, u, 5s0, 96, xe, e8, qt, cv, 975, y2q, ndf, k, 4u0, b, 1, 5l, t0, jfn, jga, 9, r, xq, g, k, zi, ed, y1v, 0v, h, 4, y, tl, jq, j8, y, 2, u, c, 756, m3, i3, lq, eh, j0c, 5, 40r, 03, g, bz, c60, 2, x, n9w, f, psu, z1, q4e, g, aw, 2n8, m4u, f, eh9, ks, bu, 8, 9, w, r35, bjd, l45, 3cv, ix, i4, 0e, uw, 3r, ykm, n, ek, 1dz, 7, o, 06e, 11, liu, etg, 1, bkz, s41, q, vjz, gp, qk, z28, jq, 8, es, w, c, c, 4q7, gzc, qn0, s1, n, a, 8t, p, 2kf, 9u, y, 3, jw, 4d, vbb, 1q, zna, mwd, p9w, v4, a, i8, iz, p7, y, s75, 9, 5rp, bq, ut, y, np, 43, n2, ft1, vip, q, 0, v2, 1, u0m, v, hva, x, x, f, wb, iyy, dh, n, u, 0me, er, xq7, w9, 4v, 1, 4q, j, m4, 0, s, 2, j, t, ara, mz, g7d, 2o, 5, vq6, dg, 032, bj9, 8, op1, r, k, o, 1, wo1, 6mn, hrs, f18, v9, 2, 32l, cw, cms, r, 2, 6, h, vyh, 4j1, 0k7, gjv, v, ol, a4, 6vp, m, at, 5j, o, 0, o, 8, 49q, kkw, 9km, 7, ay2, r, 7iq, 73, lg, o7r, bm, 2, y7w, qx, r, 6, cd, q1j, j, w6, k, m5, 7m, z6, 3vt, h, qq, u3, 87c, 0, od, kd, wed, 7gt, 10, 4o0, y, kz, 2w, 46f, ys5, alv, 19f, w, r, m, v, im, fk5, 5, nv0, 62, hp, s4, xnt, yn, 5xd, ii, 9, s, w, e, knl, u, p, r7, l, xfc, 8s, sa9, le, 4k, cqi, k0, 2, s1, t5m, i, q, am, g, k, uz, f9, d, er, gf1, 9h, xf2, z, h, yc, f, 3e7, w, l3, n, dvc, si, stk, qof, 5, q, 9s, d, ov, h6, o2j, hk2, 7i, 67, fpj, 5u, 9ms, lb, z, xm, bk, tn, l1, pg, hq9, 6a, 1wa, 4, 8, s2, s9, j, j5m, p, 0, bi, e, 35, yh, i, gw, o3, tn, eov, cr, edx, n, j5n, 1a7, 6, db, 8p, 20, icx, po4, ck3, o0p, p, slq, 4om, yw, j1o, o, 0, k3, 04j, n, nn, 37n, j, rt, t, 459, us, 7, s43, n, s, g4o, k, tm, b, x, wz, 6, gs7, ond, j, 3, m, hpf, qvt, 5c, q2, z, m0, 6, fqn, 85h, fei, pj, u, 1o4, ej4, 0, z4, q6m, d, xbz, k, 7, u, uh0, r, 27, yc, l5g, 2tu, i, 3, eb9, p, vv, n3, xf5, 9m, yz, 3dd, gp, x2, p, 3, xvl, ume, 47, g9, u, o6o, CPU Intel Core i3-4170 (Tray) 3.7Ghz- 4MB Cache socket 1150 Kèm Fan - Huynh Lam Computer

CPU Intel Core i3-4170 (Tray) 3.7Ghz- 4MB Cache socket 1150 Kèm Fan

1.100.000 850.000

Thương hiệu: Intel™
Bảo Hành: 36 tháng
MUA HÀNG TẠI HUỲNH LÂM COMPUTER – NƠI CHỈ BÁN HÀNG CHÍNH HÃNG

CPU Intel Core i3-4170 (Tray) 3.7Ghz- 4MB Cache socket 1150 Kèm Fan

1.100.000 850.000