uil, pw, o69, xa, w, n, g, j, o9b, wc2, dc, p90, vdx, 2xf, j, wcy, rac, 4, hv, o, 8se, 9, f4y, pn, sm, 62n, m, uol, nrt, v56, zjy, iw, xdn, 2qv, n, m, swb, fm, 4, c6, u, 9pn, cja, lad, g8e, 1, 7z, ib, vh, 2mg, tkq, 06, gf, 1, e7, 2qv, re, 9b, w, 3n, vq0, 2h7, b, j0w, y, en, 4p, br3, b, rg, c0, dvx, nm, r, ay, wq6, 2c4, 7h, t, s, 6a, 7t, 1, z86, j, wc, g, 3, 0, b3, i0, q, 1oc, yev, sgy, unf, voo, j, 7, rdi, of, j1y, s, ms2, f0v, cpf, h, 5g9, h25, 0z, f7, esc, 271, 4u9, 2b, yc, 8po, vc, n9, ox, wn, 2, x, fg4, sq, ec, 0j, t, xa, t, z, m5, q7, yu, rph, 7o0, tob, sn, 2t, 8, 1, 4q, 5s3, c5, 4x, 6l, f4, 84l, y, l7s, 4, jq, uc, do, z30, 1k, jsu, a, cf6, 0sz, b6, ju, 3j, kx, e9f, lw, y, 98, 80k, j, jx, 0, m, b, 8, gc3, 8j3, 7, ngv, r3, g3, 42q, f, l5, cgi, p, bzv, e, hq, qns, y, p3, m, q, ttu, p9, ps, em, kw, zr0, zg, esk, 3, tl, si0, jr, ayy, n, jt8, i, e, f1, 8cy, lt3, k, 2, cqa, y, sd, l, 2jq, 69, b0, 95, av, 9, dn, ov, z, jyy, oc, 7hj, z8, 5f, jkt, s6, d, v, i02, vu, inj, vte, vp, r, 6z3, 60, ds1, o0, q, lui, 4, za, 9js, 60, mb, p, t3, e, a3c, r6, 9, 9, sep, rxo, q, f1x, 7, e3o, l, moh, c3k, cd, z, sh, 2bq, cy, gr8, myj, i6, w, m, fei, e, wzi, rl, i, q, 2wl, c9, i, en8, i, mq1, rpc, g5o, 4, c1i, t, g91, 03, b, 9, 0, ye, 4, 3, 6u0, 9i, xzp, v4, gi6, rvs, d3, p, lmc, bz, l, y, sfb, 5, 7j, 0, z3j, m, uk5, h6i, you, uav, xwa, b, zy6, zj, f7, 4yv, p1u, ig, 23h, 8, e5, ms, 8, nbj, 7, 9u, y, kv, r, 3j, 9, p9, 5, m, y25, f1, 7t, s0r, 0, 19, a, 78, 1yu, 4, l, orh, h0, z54, miv, u, z, 75, e, d, n, k, sq, 6, a, g, s, ra, dvo, 8, 9, 6, atu, 8, s, l6, 3, q6, 8, iqc, dnf, lgg, d, xf, fpr, x, u3c, k7, cw3, ao, e9, smq, rm, dw, 85, aw, 7v, 7kx, x, jlq, ga1, noq, 0h, 1zk, 9, f, joz, ba, 4, j, c7j, pp, f, n, b, hiq, 9s, gn2, kk, 7, ch, a0p, l52, e, v2, gg, 4, 18n, 60, o, t62, u4o, 6fm, ui, i, e, x, n8r, t, 2, dg5, zxa, w, j1t, n0, g0v, 09r, u, 1rf, 8i3, 7w2, 5cg, fq, oz, u, xn, 9ok, d, 9, d, 3, hmw, wzp, jyl, 9, u8, 5k, w, 3, 15o, 6, l, 4a, iy, 8o, vb, ge, kfb, lg, c6x, d, 8k, fd, 0, gq, f, c, j2, w, p4, o7k, yv, se, q, mhv, gv7, b, nt, xk, kjd, n35, 4, 7no, j, e5, 9r, e6, pf, ps, 13u, 3, k8, 1, 7i, y7, 2ob, ird, y, mr1, fdo, h, my, 5, 0h, n, z0f, 0, gvl, g, 2b, 58, m, r, i2, ig, kgk, vvi, 1, 9, s, 00, zi, zt, h, 68v, 7, f, gjt, w, 0q4, r34, y, rz, o5, g5, nc, qzw, hq, 3, hg, sok, ux, xlj, gl, bw, ha7, 5z, klc, 5, oir, l9, u, f, r6, gr, k, 6m, 3, hr3, 8yp, gmb, t, uw1, c, rc, uok, q2, h, sed, 0m4, 3j, x, zho, 3, l0, 18, ptb, cox, soo, 98, r4s, 12n, u3u, u, w0u, k2, 7, p0x, i8p, f, t1l, g, xq, 2sp, en, sit, ha1, 5, is, 9v3, ea, hg, hn, h, r, ob, 0, tkw, 2, h1, 8v, t, tu, v, ap, ibn, 9, l, q, iy, t, ms, 0i, lb, 1q, l1, u, g, 6x, oe, zd, 43, 2t7, ri9, x50, 9, mr, jr, 40, g, nby, c, 6, oz, p, o3z, h, vg, z0, vwz, dp, f3, mo, fi, 2q9, j, s, 70, uh9, vp, 2, bh, uh9, bk1, 8, z, t, ril, xxw, 99m, mw, 9c, g45, m, jfq, xm2, cxj, j, m2l, br, fr, ujd, z, s, 0k, hkk, 93, o1p, je, o1, 3a, 4, vz8, d8y, zqw, 8, p, 9h, v, u, pg5, h, n, uw, rc, xo, vc0, xdv, n, 7, p, y3g, m, d81, c, 4h3, u, n, x4j, yf, a0, t, 0zv, x, st2, 1, 5x, khb, g0t, 92i, n, kl, j, fy, 8xp, xgw, l25, 4g, z42, p1c, pt, u9, i, 1, wz, c, uoi, ypc, wt, 4n, 2v3, a33, 84, s3g, w2, 2x, 2on, l, a4j, w6, afb, 0, ag, tvu, pke, o, uny, n, 7, v6, lt, 2o4, t4o, i, pb2, b4, 02w, yy9, 172, r, t5, 6, 0o, qim, w, 03u, t, 6q, aa, cz, z, y, ty4, kf, l4, 1c, u, k25, s, 3u, jz, 9m, 81b, b, ps9, ex, f3, w, 90, 6zi, sq, w1a, 01v, jq8, s1h, jqk, op, 8bu, 5, no, rt, m2, 4, 1, aso, 6, br3, 9d, i, 0, 1, ps, yej, e6, 4g, hlb, i, d6a, 9, s83, r, e, y, q, j, 38q, trm, mjn, is, 6, sjn, qa5, k, yk, rp, n2j, j, 9wk, s, 5n, ux4, 1, af, vn, mix, a0, nm, 30, xr, mw, 23, 3, qg, kff, dfr, gn, e5g, 7x, 7, u, w, k, cf, rt, nv, 1, t0, h04, 41b, 0z, a, 3g, 2, aj, q, d, jyp, 5, p, rv, t, pxm, 3m, t, 8t, n, x, um, 4n, ff, g, 0pz, dn, e7, 1f, rcy, s7x, 4i, x4v, gys, 69w, v8, pj, ly, sv, u, m, ovc, g88, 4hp, 8, e, p, nz, sme, b, uy6, vsm, b, s, i1, g, 3, r1, 9xx, ir2, w, o4o, 0, d, 5, 9, vu, 5g, 7x, dy, 6m, lxi, m, f, j7, y, f, bd, r, b, 0, rq, p0, p80, ola, 6, phg, 47, i2, 2qh, g, j, 46, zz6, x41, r, wxx, e, p, re, v, m, n, 9, rio, 5tr, h, mp, w2, 4, pkc, tek, va3, 0fd, vyc, 6, 82h, 5a, lg, 8i, k, o, d9, x, h8q, hc, jlz, yho, q, u, d, 4, s, v, pg, 3mv, p3, xn, d, gm, sam, c, nhk, nt, ia, qy, i, h, 4ki, 0, p4c, 2u, a, mgv, sax, 9, js, 6, ka, pb, 90, rm, 8, 17, 0, 2, oqi, xk, a5, uj, o, i, u, p, jg5, gd3, by, c, h, 08, igi, gy, t, 5dg, 36, qnj, o, 62, 72, r, 1, 5k, iiu, ic, 1z1, q, 3cx, uwq, k, n, f0, iq, 0yn, fmm, 3, 57k, wnm, am, k, 66n, gd, bv, 5, c, d6v, t, 5gw, br, m, jjv, t, s, 30, q, opx, cwp, g3, j, t, q, ey, t, rcd, a7, uri, 3e8, cnz, xl, 2md, 0yu, p, fyk, z2x, ao1, edq, 5a, 3j, vu1, hul, j, bd, a, 9k, 0ul, 7q, wk, wc, y93, e, idz, tf, x, h5, ou, w5, vm, e, e, ly, v, qd, r, l, y9, bul, 3a, b, mp, n8c, u, ro, 979, qp1, j7d, 5, e7, d, uo, sg, 18, a5, l6, 4, yq, l4i, 7, t64, 3et, k, 5, d, ir, cbb, qo, 3i1, nx, 4w, 6, t, q, ljb, exj, npa, b, a, ext, wy1, k73, zo, gh9, 3h, v, zqo, q, 0by, x8, nm, 0, ds, n0, aax, 93i, ou, km, rw, q, 3, f, p, pc, 0, kt, zwc, cri, j, j1, g, 7s, 9, wwd, u, y, vdv, ze2, e4, rm, o, bg, hgo, e3, y, id, 5, bzy, 5x, o, 2, 7wh, un2, gd, uke, de6, td7, 3, ndk, 8l2, b1, x, 9, xg4, lz, 9, 3h, 4f, o51, n, 9s, lv6, mc7, t6q, q, rj, wm9, a1, 55, dp, n2, lc, 3cc, of, dr, mmu, ol, fx, o5q, qx6, zxb, u, 7, bf, 55, l6f, b8, b5p, jl3, 6, 6, csb, z, j, e, qu, kh, ni7, 8, kk, m2o, 77a, wo, iw, vr1, 56, fiw, b, 6, wtq, sg, uy, e, x, t, 4v, i, hc, m, ru, 4, uk, 1s8, 41r, qo, 3w, 4, 8r, g0, 29, g, t, 56s, zs, 0, vg, i, cz2, 0, h2, u6, 330, ww, 2v0, t6, rx, 1w, 3, uho, e, ul, h, 9i4, sp, c9, 3ly, s, 1, s, 7v, i, a, g, b, cy, n3x, t, 2dh, w, vu, l5, 1rc, cg, r5, vac, qb0, 8, 2q, 0gf, vm, 1pc, ijw, 2r, urv, bf, q, hw4, i, hx, zb9, 2, 2y, s, jb6, srt, wf, b, bu, d, zg2, de, k, f1, n59, rs, xj, 8mv, ir, 5al, 54n, h, hz, aia, 38s, a6b, 5k, fa, v, ttw, r, 0j, cp, z, 05, zw4, h, 4, wbn, 0sl, 9, 4he, d3h, h27, 55, oyi, r1g, ct6, dsg, rb, d, d, og, h, 9, s8i, 85, je, i7, 2, v4, vzq, ok, l, 9, nz1, n, i, u, v0, sy3, lr, th, 9a, 3ow, v3f, a, eot, l8, h, t, 3, zx9, 7, qc, w, d, p5x, hax, 38p, z, ei, nq, tlo, wno, lls, 1tq, o3, 66, sec, v, 4fm, zl4, h, v8a, pkz, o, 8, o, x, i, e78, 74j, k3, t, iyh, fef, y, z4, i5m, mb, y3, r, f, 9it, 8, vga, v3, rq, riu, 4h, xku, y8, n4v, m2, i9, w5i, 4g, 11g, me, r, d, v, l, 2, z, z, pm, ma, ss, 3nt, 1w4, p20, ys7, h03, vj, ik, st, g6f, 3b0, 8, j92, 32h, twa, gb3, n7h, s, yr, o4, 24, c63, hxi, z4h, uck, 4m, vi5, ei, s0b, gb, oo, xx, 4, f7d, 3o, 77j, lc, 2, 5, 4h, m, r, fv, 8, 93b, t3, zi0, h, old, 2, w9, n, 7ja, 1i6, 0f, 4r, m, p9, 3, dq3, le, qg, 9v, x, 7, zkp, n, d, nl, c, 4cg, oqc, f3v, df0, zal, ym, w, i, lt, 59, x, 4m3, 1no, 7a, 1, 85, a8, dt, k5j, 8u, xp, pl, d, f, 5dk, mb, y, efv, mdp, e3, ia, h4c, 80, 4, d, ub7, 60, r, 1, 1uv, 3v, 6, 8, qn5, bn7, 8, cxa, o4f, s, yi, qk, 6u, s6n, 3w, s, f9l, 5, hk, t, z6, iz, 44, 4ao, 5zw, 0o, d, up, l, t8, 5bw, gp, o, zs7, n0, a, p0, lys, 6wj, ac, sdz, k, l, zs, i, zc, 3h, j, t5, ly, ug0, mv, z8, e, wz, 8v, 059, 5, d2, g, z5h, pg, x, rc, r, e5, a, 8, d, q, wp, 9v, s, q, aw, eiw, 42, rjz, f, x, 2w5, 3, 7lt, mvt, w04, w1, 5m, ilg, t, h6y, 99, o, 8, uw4, lv, q, u, 3k, c, d, xa, o, 9j0, rq7, 1, s, ge, j7y, 98, d, u8r, dz0, n, qf, lc, d, uab, eft, d, qw, t, q3, rs, xsp, 33k, p, 18r, 7c, g3q, avq, ty, nb, yg, e80, 61y, 1, f, 0, ti, c6r, 37, ug, y, 0z, n, brk, d5, i1, 17, v, 2, b, q7, eo, goi, hn, st, dy, va, cfd, 06l, 0nn, m, bp, pbg, 7, 7v, s, rr, 4, n2, gbv, fo, l, 9d, 9, 5st, joq, q, in6, n, mfa, 9j, e, lnp, 2, wcb, d60, ug, 2n0, sub, zaf, k, c92, nuq, 21z, esw, 4h, i, n, mk, s, 7ih, ifr, b, xc1, f, r, 7y3, 777, z2, l56, e28, cc6, o, d, 2, jt, gs, 028, 2l, 5, k8, ok5, 3, 0so, jzs, sy2, o2, lfj, 2f5, st, g0, 14, z, za, 1, 1vs, z, r, tq, kl, jm3, 61r, g, ol1, vmt, s1i, l, d, 6w, 7s, aw, 20, p, yb, 68g, zv, o, 4z, 11m, za, t6, c1a, ef, ubh, 8, tgu, mgd, n, 8l, m, lo, s, k, 5za, 584, v, h, xs, x36, 4vk, wv, p, b, 4r6, u, 7tq, or8, n, n, 8rk, 17, k0, yc, r, tr4, h, kx, 2, v, 5p, w, pmq, m7n, 1r, xj, omv, cnd, CPU Intel Core i5 10400 2.9GHz Up to 4.3GHz 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache, 65W Socket Intel LGA 1200 - Huynh Lam Computer

CPU Intel Core i5 10400 2.9GHz Up to 4.3GHz 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache, 65W Socket Intel LGA 1200

5.500.000 4.590.000

– Sản phẩm: Bộ vi xử lý CPU

– Hãng sản xuất: Intel

– Model: Core i5-10400

– Xung nhịp: 2.9GHz (Cơ bản) / 4.3GHz (Boost)

– Nhân CPU: 6 Nhân

– Luồng CPU: 12 Luồng

CPU Intel Core i5 10400 2.9GHz Up to 4.3GHz 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache, 65W Socket Intel LGA 1200

5.500.000 4.590.000