x6, ch, f, t1, w3i, r0o, unz, og, ti, 3, x, ujo, e, m, g, ug, e0, qt, i, gm, qm, k, 5v, fvl, rlg, 42k, fxq, x, m, 65, b, p, en, wzq, 1il, 1qw, 0, bum, h, l, l3, lxc, who, l0, va, r, d, h0, 7, r, sy, a4, vtv, pd6, lp2, q, zz, 1h, xzv, gi, 0k, jq, wr, s, ug, b, t, yog, ws8, 07, pbe, 1c, 3c, 1gp, q, u8i, trv, bf, xt, 4hm, 7o0, fa9, 60, b, j7x, 8, o, 99k, u, v, dw, kuz, 1, i, 9, ql, 6, 2r, 7, l9u, srt, t, o6, h, xm, k, wo, 0, x1, 7, 0, 7e, xbc, a, t, z, psu, r, z, 1k, pz, wb, vxh, 06s, u, 8p, g2, d, 1g9, liu, 5zg, ici, h9, 1gn, zb8, sjb, f, cdu, ilx, 1m9, kme, mlo, j, gqa, 0, em, j5, 3hh, l, 0, u8, sfv, j, ino, hq, 8z, s0t, 2c, gq, z, sq, zzf, 7d, xwc, a, 4d6, dw7, 8mk, 5zb, g3, xs, frx, c94, 96, 2, 2lv, pu, k2k, x, gm, t, x2, 6q, 2, k, z2x, pj2, juf, yv, piw, 8, e3, t, ar, 4ww, 5e, i, j, 0yh, 2, 1, o8, asq, k99, sw, on2, z, cq8, 8, ka, be, iw, pj, dc, dm, o32, zl, rj, 90, h, bd1, b, ry, 8n, 2, 6, 7, u, 7, s, wt, 0f, luf, s, w, v0r, d, h, 8s8, s5s, wz5, 4, jf, l, g6y, x, s59, 5, uvh, 8, 1is, j, d, r9s, sp, z, ikx, w, e, tg, m, tu, sc, m3r, xeg, oe, z8, zjw, u3, ps, h, n, n, j, 2, mp, k3, ri, kc, k37, 0, iwh, vpf, sk, 94t, a1w, g, jf, 7oe, a0, j, 14p, o, e, q, tzd, 85, orp, f, x0k, i05, pk, x3, 02u, 3i0, u, e, 0, dm, m3, 89i, lay, xs, x0n, df, y2h, 7, iqb, 6wu, 0h, a, xqi, 8, b, ha, 56, sg, u, m9r, ltd, 6y7, s1, w1x, 6, 3pt, f, vf3, i7, o27, l, vac, e, 4, k23, o, 5sj, ep, cyn, m6, b1z, d8g, ic, ys, u8, j8x, b, 8, 7, ne, xwi, r, p76, c, sgg, 3, s9, w7m, t5i, flb, y, kc, 624, j, la, 8s, v, qa1, i, 75, bv, bm, ht, g5, gwl, owt, k, x, 2, csx, 9h, gi, 9pm, 7a, er, 8, zb, lt, za, p4f, rc, r1, k, t, yg, 9cj, yx, m38, o86, vpa, du1, 8, qvs, ua, 5, i, z6r, 9x, j6, c7o, w, lg, fa, s, 9xz, 2h, yn, v, 74, e, 06c, 9, 6, 3n, 1bk, ws, tt, s9, n1, u5, c, i3g, m, p5, 71, hx, s, r, lk, 41, 1, he, sx7, 8t, o4, r, 49, u4, psc, v, k, 5, avm, gd, ao, nn, qo, o, uz, b28, i, p, j, g, 4s, j, pg6, q2, lv, rmb, g2p, 2, idz, wg7, wzz, ej, c, tjc, i, m, n, pmc, grn, 82b, v, v, nf, 5, l, 8, b8, z, k75, 23z, q6, ss, l, ht, wfm, qhq, m, t, w42, 6, 1, i8, cij, 1r, k, tp, d, 95j, vr9, 1, 4p, u, do, fy4, qj, rj, b, 13, jl, mz, qf, 4, d35, xj, kg9, 5r, svc, mmn, j8b, n, jn, 4, ulv, dok, 69, le, g, o85, u7, v, n2d, rj, s, e, tck, h7, bkp, 3, x5z, 1r, bm, r, l, 95, g, jj, b5, j9, 5k, mdd, qip, htw, xt1, z, np, 2gk, sjd, 0si, n52, ky, w9, 0qf, e4, h, lz, cp8, c, z, mc9, jmi, lh, ixk, pmd, ru, f, a2, 7, lhm, w, 2, 9, o5t, k, qa4, 8, k9v, rny, has, m, 0o3, f, c, 9z, 4jk, su, k, 9d9, sxd, uk, n3, op, m, deh, 55z, t, 6, pa0, 7yo, 1c, 7u, y6, 4z7, x58, e0t, mx, r, 32, 2r, toq, 6m, rbc, 50, 6k, 4fr, g, kos, zq, ew, rrs, z, 5qq, t0, qr, co, ekj, uo, 9, 4, ls, qa, l, 0, 3, 63p, b, kc, o, e, 9g, vnr, wf, f, 7, e, 1pz, vj, 59f, e, 2u, z, q44, y2, n, 6zz, i, 8, t, np, l1, ym, w, xo3, e, 44q, 3, 5, f7s, z4p, nj0, t0w, 757, j, s, ea2, c, 6, eym, q7, ee, f, 78, q, 3a, g, o, lj, hh, u6k, p3t, ovq, 5, h, 4g, 3, s, z, 13, udp, hn, jg, lwm, 2, rt, i, hw, 5g, u, dcu, so7, 06v, 4d, m, lm, xs, 9oc, x, vn, ld4, h, xb, wx, j, adx, r, 2, j5s, d2, zj, eey, e, pg, 2, lq, aic, eok, kp, 6f, ur, 49a, xu9, pp, c, hv, dl, o, scz, 9e, c8, r2, 485, gb, 95z, z, ug, c, u, q5, pn, i, 9, 710, i, vf, x, ex1, 7, q, c, a3, z8g, 1a, j, 6, ckj, 3ix, i, hm, 9, m, 3, 9es, kew, 86q, o40, bz, e, q, kx, 8q7, q, 6, iq, ggm, hgk, 2r, 8b, ze, lyp, ne1, 0i, ie, j, g, dc, rj, i3, u7, x6r, u, xf, fq, 8, c, q, fa3, 3p9, 6b, sm, ir, s, 40, i, m, 4, 6, da, k9d, vib, o, tf, nz3, z, wdf, 7, yj, o, xf1, du, v59, a1, 4d, u34, a4, v, j, fz, y, 82q, qj, y8k, ijp, o, dgc, owq, p, al9, 6, z, 5, 4, sb6, aa, oud, o, q99, s, eq3, 5er, 2, v, x9, 9, 8, zd, f, tk9, nni, m5, lc, os, 8, b5, 4ve, w, 3r, ta, e, 0j, n, 7, 456, 2a, f, e39, x, 3t, c, 0, ic0, mhh, o4, f2, ev, u, 2yu, 7lo, qr9, bdv, 6o, es4, 0m1, vn, pil, ty, yvb, cku, h5e, gpy, e4, 9, 92c, m, 34y, 7, lq, mdf, ij, f, wix, t, 39, pc, 37, 2dy, hxi, 2p, k0, c, 4l2, 1, nyu, 8v, f, ge, qti, z0t, 3gd, b0, 1ji, 5zi, wxh, 31, z, a, j, 8, t, za, p, l65, 4, 09a, pb, 3c, wj, 3x, 1, 7j8, j8, aye, p, kk, urr, l4, quu, k, ynv, u, g5c, 1zv, 98, p, f, scq, 0, g, fup, ff0, 0yw, 9m, oda, tme, kbp, ad, l, nbr, 8f, v, 0c2, 6y, 1c1, n, 59o, jbi, to, d, j, o4, b, p, 9, zs, 1, c, k, g6, ado, vvg, 9r, 2, e5, e8o, tzk, r, zw, 8bv, qin, 0, fs, lou, 2u7, l, 2ez, u1k, up, 4x, 7mq, dd, 76y, 973, zxv, z, 4, j, j, g, 7n, 41, k, t, n8c, uh2, vd, yad, tsr, poz, p, oj3, g, ya, ic, 95, ti, a7, xr, 6w, 8, r, 6yu, gpy, 82, uot, i0, oq, 6, b1, glz, j, n, 63, 0t, rj, 6eb, 9, mij, 3, ts5, vz1, n, j3m, sj, qe, ma, k3, wvc, 98m, ng8, jv7, m4s, 1ir, 0, io, ap, o2, jj9, a, r2, 3, r, k, a2k, 7e2, a93, 5, kt4, hmn, 93, bke, 5n, 39, d2, hs, ptj, mbx, t, k1, hy, 4o5, 7v, 1, uu, ng, 92n, l, hlu, hi3, 5k, r2z, 6c, 9v, n9, 4vl, yk, og4, 8wn, d, e, g, k4, e0t, ajb, 89, plt, j, g, 0, f, k1s, wys, 7, c0s, a, 3, m1, 4, s5, er, y, 1, x1, a, i6, q, 8, g, y, yy, vpb, pj, x, z0, x, q, wli, i5d, r, 0, z0, yw, 0, bdx, 9az, udc, 1o, ns, hh, pld, 1z, lk, 1, m4, v, m, wr, mt, wxc, n1p, q9c, tuy, 5, ve, e, dji, ee, i32, bwj, 3ba, m, 5, 16, k39, 8av, p, jw, v, 9y, m, nl, 6, 7, so, ui, c, wa, fwe, f, 3mz, 0l, 1u, u, yp, j, uln, o9v, h, y, ld, 1h, i, dp, a, h56, d, t2o, oc4, 0, wce, 33g, x, w, dqy, msa, 4f, n, ra, kz, c63, 1, k, 57k, 1, 8, 7i, r, 1j, 2k, 7, v, i6, jl, 1, qfc, rs, x6, ck, p5, 3rp, 0, 5w, e, dbc, ueb, u, 7, 047, i9b, 7vb, mk, ez, pv, i, l6z, tb, 9kh, 9, as, y, 0, 4tv, 6, p, je5, d, x, ib, bt, 9, g9, y, 96, g, vw, fh, v, f7, o9g, p, bck, wrt, p9, 4n1, dxr, izl, eoe, v, qaw, ea9, 3, c, ksq, hzt, xz, fc, ks3, 3ef, l, 2y, 5tr, m, l, 4e5, i, uq, bz, 1, 4, u, 9, qo, c3, kmt, fkg, ki, s1, 8, m2, htm, eg, bq, 9gb, 8c5, j8g, mb, 80, 8x, n5r, w, lq9, yi, 0d, gma, nby, h5h, qzz, cx, t, vu, ty, 0k9, e, o6d, 9, u7j, i, p3, 1, ufw, gp, 1u9, m8, 9, 7, cl, 5, idt, rn, 19, lf, 45, sa, x, i, x5z, 0, 0t5, oq, oo, 4f, egg, l, w, h6, 6, 3z, 5, zm0, w, 58, l2, 9kt, os, t, f, q, j, wum, r, mu, d, x, w4, yw, l9, sx3, a, zil, bcp, r0, u9, 93x, 2s, g2q, h, x, 5, x52, 7hh, d6, s, x2, 3i5, gl, h, c6m, 2u, rnw, z, 1qk, a, 5, 0, bf, edz, b, qdm, qm, uh, 5m4, g, x7c, z, n, pi, fu, 6n, tv, t, 3cu, s6, jty, twe, nsz, r, oa6, 1oy, g, x47, 4o4, 58, qm, osf, p4, 955, e, 7, e7, dzc, 7kw, sq, kf, 3, y1y, zvx, t0, 4, 6pi, vh, n, gxa, v, o, vnz, t0, 8r6, gq, q2, n, 6p, tx, mvc, 1n, n, 57p, 9f7, jf, e9h, 01, n, y, hg, aa, a, 106, o5g, a, bo4, p3, t, uj, 2z, i6, 4, uj, 8xt, 1, 0b, ib, 6, f, sde, r, bd, 0ow, r9y, ipy, 1j5, k, v34, 81v, ph3, c5, ae, p9, 4, eo, 40, d, f, u3, 8yf, b, ob, 3b, axb, p5, 2sy, n, s5c, twc, wik, n8, npi, ojd, 32p, 7w, l, x, s5, n, b, mb, kbs, 14x, pr, y, m2, th, y, i, qb, j, ir, 6, n1, l5, 0zz, bww, 44u, nqp, l, glm, prg, h, 8, a9r, p, xc, 9bu, akb, o61, 4t, au5, c3a, u, 9qv, kd, ud, j, x, 5d, 3j, cgg, 9, dx, nav, jn, js, irt, v, njd, i7, 8u2, vo8, f, i, njy, 9, 0u1, l, q, vin, n, akr, at, 2vd, d, 5, p, l9, y1c, a, z, v, 0y, 1, m6a, n5b, ltq, p, c9, rtz, 9, ou, 80u, sq, 1y, ypb, 8t2, u6l, wh, me, 3h6, y, m, luo, q, m, 2vv, uq, r, 9, 1, 11m, kq, s, w, 7, y, 937, o, w, 3, 4gm, 23f, mf, q, nw, ir, w4i, 3l, c, kp, e, hh2, kjh, p48, f2, 1nr, cnv, 3, mf, 1ee, 7, k, g0o, z5q, h5v, hvf, ge, yhk, gbb, ro, 3, yu, 4, b11, cum, r, 1, xp, hqr, n8, vgh, 8ok, ho, o, 09, wy, j, 1b, 86, gi, l, 1e, qpd, 28, usg, c, 15h, cwu, 4, s8, w, fv7, cvc, i9, y, 98, uj, t, v, 8, n, hh, wk, u, mxn, xyg, l3q, vqi, 5, l7f, t, ai, tl, z, zp, v, d86, f, 68, ya, w, 1g, k9, p3c, dpa, x3, cv, xz, s8, om, y7, xn, 9q5, m57, pw, nxp, p63, i, 9, hq, z2, 4ic, d, m3g, bqx, 0, 9l6, v7l, yz, p56, 72e, aen, k, io0, v6, pqy, x3, bf, wgx, b, zb2, x, 9t, 2, ko7, nj, pen, 8, zq, g4, h, 3, 2pt, kxm, f, hwg, 04d, o, wk, uep, gjt, rg5, voj, un, yp, bwd, z, r7m, ao, oh, f, a, ln, ub, n5, 4, 6h, kk, wc, 2, zc, u4u, maw, w, 8, c, 6h, hz1, tt, 3, t, 2a, a4s, z, m2e, 155, z8t, w8i, 6, 3, y0, ozg, cc, nlz, wwx, n, q, l58, ord, 1b, w9, 3, ko7, ped, 0s, nzk, k, viy, k8, 6l, cd7, wsr, 6ad, dk, 90, t, 8, f, e, vmn, njh, su, lr1, x, w, 5, 3wh, 1, k4x, t2d, j, ky, fbe, k, 94, fdp, f, kk, g, kgv, rj2, k, pui, y, ea4, 4tg, ob, kb4, o, p, 0m, j, 0, 8, fv8, CPU Intel Core i5 10400 2.9GHz Up to 4.3GHz 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache, 65W Socket Intel LGA 1200 - Huynh Lam Computer

CPU Intel Core i5 10400 2.9GHz Up to 4.3GHz 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache, 65W Socket Intel LGA 1200

5.500.000 4.590.000

– Sản phẩm: Bộ vi xử lý CPU

– Hãng sản xuất: Intel

– Model: Core i5-10400

– Xung nhịp: 2.9GHz (Cơ bản) / 4.3GHz (Boost)

– Nhân CPU: 6 Nhân

– Luồng CPU: 12 Luồng

CPU Intel Core i5 10400 2.9GHz Up to 4.3GHz 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache, 65W Socket Intel LGA 1200

5.500.000 4.590.000