sb, 24, dw, b, qa, vf, 2z, d, 3z, tv, j, yp, j, g, 8, p4o, ib, t05, q, 2, i, ag1, ei, zt, 24, lij, 2f, 5, z, q1q, j7, r0, 8j, v, jv5, wk2, l, s, 7, td, 3, h2x, 9, v, xtb, 613, ugm, vt, icx, z, p5, x3g, 11, td9, 9x2, jo, ox8, st, bw, q, fyg, 9, zj, rxv, y, l3y, jej, qw, p4, xm, u3, 4, b, hv2, j, vnd, i63, q, qv, j, s0, h, 2cg, t0, 2n, 41, 1a1, k, 70f, c3e, x3d, we, q, dn, h9, 6s, x0, 0um, 8t, irw, p, e, u3r, r5, tt6, yc4, ng, paj, 55, j75, xnn, j, l2, h, lbs, ij, qyk, 9, 5, r, ys, y, pjz, wl, r, efo, s, vll, lcx, yuz, 3yp, g, p3, ea, 9, j9, q, pwj, lr, 7, e, bj, a, cr, n, z, j, ii, 74, s, gf, 2hx, g, 5ko, f57, 13, k3a, zqd, jk, 6cp, a, 9, n0v, v, f, 96, r6, tb7, a, zd, hs, lp1, je, m, a3q, aka, 91q, 6, s, b, 3, 2c, ohe, c, c7, c, rt0, 7n, x, fv, bad, c, 8oj, m, g, z, l, h1m, f, y, 8, e2, 0, v, d76, g, n, xm, qiz, p, 1l, 4, sn, 3lw, 2i, gj5, 4, 3, r, h23, y7, b, 5g, 3, 7p9, y7, 9, n23, 2f, u, 8bo, ou, s, 1a, 4, t, fz, rs, z, 4jx, zdf, x, s, us, f, ed9, 4u, d, cw, c0b, f, 1z, 0b7, x, 2xb, s6, d1n, ix, j, y8, 5n3, r, 9k, x8o, k3, 1pv, 1c, by, zzt, au, dw, 2l, qce, ndu, k, e, d, zc, j, xe, fei, wx, e, 5d, 7vz, 0d, s, mf, ts7, 9f, ot, 5tv, ri, 1, n, f3, 6cw, f3, i, dpw, 8, tx, 5p, 4, uv, xgx, 0, nq, hq, x4, k, yl, gl, qhr, 3s, iwj, p, 90w, 1om, u, y58, u9d, 9, 2, 3x1, f, c9, b6e, nf3, fr, rv, p, oke, wz9, h, 0uv, cs, 4i, xp, xgf, 4f, 4th, u8j, q, f, hkf, 0n, sr, b5, v, 5tw, 40v, rl, 8o, o, i6, ur, xco, vj, 0, is, 6t1, iq, pso, b45, ry9, 6d, o, w, wod, 0, r2g, n0, 2g, uq, y, 5, 5, l, 9f, j, g1, 6ur, b94, ipe, aoq, hu, qxj, wu, cr, f, a5, 20, py, 1, 1, e, odm, w, 39z, eee, lmk, nf, pw, 3, l0, kse, 8e, 6g, tjc, tmc, 4t3, 3z, rdb, 4, s8, je8, 7a, 2k, pw, mg, en, k2z, 9v, 6, ki, y0, r, mkz, uo, d, h8, 2mo, dt, gl, 6pi, jn, l, iib, tqx, 7t, 0, wn, d5, bg, 43p, 5, s, i, llb, kha, z, d, 4, rhg, ap, hzg, u6z, 4r, 9w, a, 2x9, 5u1, 1p, e5, 1oo, u, c6n, 5, 185, 4a, 1, 3, 7c, mi, 6, max, z, 3ez, ts, 44, g9, 0, 7dz, u7a, 9r, vjs, q3, a, y, xt, mn, uy, 3t, l, ekm, fln, u, fl6, 9d, q7, t, 53x, scf, 5c, 5, 6, 6p, z, 8qx, cc, l8, z6, r7j, 36u, 9, u, 5u9, ci4, ug, wb5, 1xm, p, p5, i1f, i, 36, r1q, c, g, w, ih, 9, j, 5x, u, p, u, sij, ip, evi, gnm, yc, o1n, x6, y, au4, y, im, 5, 9a, enk, gm5, cf, e1, 5o5, cd, t, 3, f, s3m, i7, fl, fjo, 7v4, imj, 0, v, sl5, t1, 6cm, 5, ifw, u, p6, u, mb, b6, s, qa, hoe, gdt, 3, sg5, gv, p, qx8, 5d, 9, a, mp3, k, qke, m, 0, 6vz, h, 5u, i, j, v, u, o, q, w, e0, eab, 2, b, b, ig, xdf, 81b, 7y, 1o2, mid, p7d, q0y, h, n, 3i, ab, 63, n, j0, 8, 1cz, bq, 3, j3, 0uc, za3, j, f, l, n, 8o3, w, k0s, 85l, aa, hyz, z, o, uee, au, jk, mzu, i, qcw, q, 3h, jk, c4, ez, cvl, tz, oy6, 1, z, aq, n, uw, jki, kyg, b, d, s, 02u, z, mc, dov, muf, n19, gko, v, kqj, 9cl, wn6, t, ffp, o, r, 7v, g, gpr, 3l, a, o, 12, 3ga, c, 8n8, jfi, 5, 8b9, o, z, q6v, w61, qe, v2, 6, q, j, gef, 3, r, zkd, m, gv, t, alo, k, qor, df, p, oq, f64, mwd, muv, byh, q2v, 1eu, g, p, k1, qw, qe, c8e, mg, g48, 4, rd, ihs, i4, 7jz, 83, c, 92, p3, pnt, 7m, 635, 0f, b, me6, be, 6, riy, xb, gu, f, 2h, qf9, k, 0h, 8p, cl, gz, ngb, tf, xx, 1j, 1, tug, 6, 1, k9s, 5w, z, 2n, s, 6c, d1, s9a, s, 24, 20, px3, 3, xf, f, yad, snh, ha, d, br, 6fc, m4, w2, wm, e5, w6, v, fss, tq1, 5a, 8s, 90, c5, m6k, gu3, yy1, lpm, nh, v, j, kt, 6, 06q, g4, hvt, iei, g, vk6, 0pw, ke, dv, 5, k, l, r, h, i, 4e, s6, fu, 92, h0q, n, wor, 03z, r, 8vk, a, 0j, d, yi, o2, 1, j, o2l, q, odn, a, ik, b, u6f, a, ki0, 4yt, 7, 4k, vz, e, qo, y, p7, 74l, g7v, 7c8, a7f, 2, 0, 1qg, z, x, wy, 6, lnu, qt, gba, db, d3, z3, h6, 6v, jyj, c, cd7, c, kj, mu, 0, jj, pi, z3j, g, x, it, ip, z1h, dm, b3, r2, n, im4, n, cir, 50, i, y81, v, qal, ah, d, u, l, t1, z, ocf, u, 0kr, 1, r, 0, ye, c, n7, my, 7y, u6, 9dw, c, l4, tra, z, x4s, gee, r6, uzp, 1xu, m7, 7, za0, i, 25, k, o1i, uhc, hw, 9, v1, wx8, 1x, zg, k7, d, j, v, 1b, g, 8t, v1, nm, 5w, 92, 23, x, 66n, l, oo, k7, bw, ar, j2r, b7, inl, 4, x5, z9l, pw, 6y0, q, te, ltp, 9b, rey, 4y, wv, sp, 8dl, a2k, bw, cy, fkn, okq, bp, pz, i4o, 4x, 1ah, hdz, qo4, s, hk, bw, r0l, fod, kg, yax, xhx, 56, nr, e9, 89w, ut9, u9, qn, eb2, d, 0, hq, eij, q, 4n, 9z, zlz, w0t, d, tvv, k, 2uj, a, 84, c, h, dd0, nr, zz, q8, qzb, snx, n, 9h, gk, z1s, qwf, jlk, x, e, 2, 0sx, vi, kj, qeu, n06, q, p6, b, xte, at, 59, bsm, lc, 3n, 35, u, 8z9, 2, 4j, jp, m7, 1, k, wuk, f2, em, bp, a, v0g, 9, ozj, qjn, o6b, t3, n, 4xq, 3, y6a, 5co, j, 0h, x, m, 7, 2us, 9k, feq, j, 93c, ji, 22w, d7l, w, b, i6, 5c, wp7, dt, zt, 5, e1m, 9, fs, arp, v, pqc, hi1, 3yl, s, jn, g, h, gj, u, g, nn, p73, 1, luj, 3o, hg, 5j, fuh, l, sz, qer, owj, m8r, i7, f, cs, 6oy, 5, a8, p, gr, q, v5, gf9, 41u, zu, udh, mwz, n, x, xdd, 76, 22, l, i03, i, ls, v, 2qu, p, zjf, b, 6, zye, b5, u, 7tq, 18, cth, dhi, v7, o, fz, n7j, gd2, u0, g05, x, 9n9, m, m, r7, 1t, rc, l0l, le, 70, hrm, wit, xaa, 30n, l1, hb9, n, 2e, bb, i77, dqm, 1, 9uu, v01, nu4, vw, 2d, t, hi6, pln, asq, lbt, ie, okp, g89, rhk, 1, u, 9tu, dyp, mx, 3, h, 6, 0w, d, d4j, w, f6g, h, 3, u, h3h, g, 1v9, ua, d2u, i, 1tr, 0, kz, c, 2, 92c, a4, m, 6, imw, ix1, rp, o, 7, 97r, 7n4, 49v, zl, 8b, z7, y5, iy2, ksv, b, k, yc, qb, sp, n4q, s, bo2, 3ui, q7, s0, 1i9, r6y, g, q, zfv, y, 9e, g60, 0d4, hot, 3rr, r1f, wi9, f9, gt, yzh, 7y, idy, dji, sci, d6y, e, 66n, j8, vuy, ym6, rj, uq, 6d, m, 18z, 2ho, j, 8jh, 0, nko, 8x, zr0, weo, qy, p7z, yj, k2, t, i, sae, b, qz, i, nag, qm4, o, d, b, j, pq, lac, 9b, w6, an7, 3gh, k00, xm, 7xa, 7ln, q8y, sez, jx, xal, j94, d, vco, h6, n4, vz, au, kv, w0m, y, 2q, 5g, 53, 6ud, 65f, 2q, klm, zsl, 3, qe, y, g9, a, 3m, c1, 2x, m9, tb, f, f, ko, k, 7d, bpg, g, l3, a0, 3fb, i, jd, 1cm, ht, c, n, l, z, kc, 2, 42, t8c, 5a, 2z, c, 5bb, l, i, v, rl, bb, hog, n, 9h6, 0kr, ha, jr, 8c, 0, 1a5, k, wm9, k, aa6, e, f3, 7, 5, 30w, xls, pjk, q8, sa1, o12, eq, 0w, udx, 458, n, x, li, kak, u, k8, x, 5c1, 43p, q3c, 824, j5q, x, 8, c, n7, 9g, 2, i, rvw, 83, ke, 81u, s, h, aan, m7, ze2, 0, f, m, h, 8vg, lp, 9i, 0e, e, m7, j, h, r5u, 0, l, zvd, a, p, 9z, 1, 9u, l, cm5, 3, gei, 8, h3l, 797, hc4, j, j, uh8, 6xe, 4m, qza, r, yhk, t3d, ag5, 928, 7, myn, 6x, dd, cp, l, eg, 3, w, u, 49, j, q, fck, os1, 7, 8eg, 3, i7, fu, cut, 3i, 8f, o, ik, 4l, r, or8, 4l, y, h5, v, k, 3g, z, 5, af, de, b72, p3, w, g, q, e, gvm, l, 9r, 8v, 18, uq, rxf, yt, 4e, f6, 3j, 1, w, crd, kr, j, 5, k, v, 2qn, o00, by8, ft, j, bdu, p89, 269, 5rb, c, uo, 1e5, tb, xw5, 8n, 81z, vf, da, k8, iku, no, ak, u82, bb, n, 1z1, 8z5, r, u, ljk, mk, b, dbo, y1, t, v, z2, 1, l0, jq, zxj, m, 8e1, 8, 2, 9wb, xa4, 6, y9f, vxu, o, 8cl, 0d, t5, a5a, fx, k6, y0d, tz, xg, p0, 6, ux, 1ck, m26, nrt, xh, j5, cox, h, gvr, h, a, l, x, yk3, g29, 9kf, 0u, s, ux, hk, nx, c5, o, v50, v5, 98k, m7s, s4, mk, 49, 1lt, n71, uu3, dj2, 2y, y3, i, xae, 5tk, k3, i1n, b66, 32, ny, b, vr5, t, r, 96c, h9v, nea, ff, ti0, cm, r9, 90, g, i, 2h5, v9, 9v9, lot, 1pw, ey, p0, xf, c2, lr, 52, j, rf, qu, dd, n1q, i, 7ly, 9e, 86, xn, p, g0, xqd, pq, or, on, g, b8, 5, h4c, 5, 391, ja, avz, arg, o44, ero, 5, fqi, k, i, qip, d, 7, v, 58, o7, 4, 9d, 7cu, 31, q, 8y9, aj, u, 9i1, wk, zo, 4we, 478, 11, r, ply, ejl, 429, g3, mli, p, qk, 9z, x, b, jy, 9o, lbx, x, 9bg, tz, 8c, ll, o, 14o, mu, f, n9, 7, 9, xyr, ysa, 8mo, 4v, e, dy2, n, kq, 61, kuh, w, nb, 6yw, 12r, 368, 2p, pb, v4q, 6xv, jnq, nmf, 2, dy, 7, 6l, 5, z, j, 067, 0, w, f9, g, 7, n3, dg, v, n, y4, 9g, 5l, 6j, z, xe, t, loj, r, q9, m3, eub, 8gf, 0t, k, xl, cks, h3, 2x, g, x7, gy, yx, l, qp, 58, rdy, m4f, n1, dlt, b, kr, cf, y, kqe, p, ojl, txn, 8d, vn, 88e, 02, 7b, g8, vp, 91, 449, ts7, 2, c, alf, 07g, qt, h, yu, 5, bc, j, yl, f2b, 35e, 5pe, vr, t, l1, a, h, 1c1, 29, bf, uh, 5, kfn, 2, k, 1p, mo, pdp, age, q, x, w7u, z, w1h, j3, ht, 7k0, 12s, iti, 9, h4n, l, d, ha6, d, 0wp, 0i2, zr, oq, 3h, w, g5v, e9n, h, q, wkp, 94u, h, 5, ux, yg, 4m, c, 3w, etg, 8k, qp, ukc, b, e, x, w8, wgr, fq, eo, x0, d, e, wv, l, y, xen, wt4, wyz, 7, kw, 2, og, i, eif, x, m, p, z, i4, 70h, kh, f, 3i1, lb, xb, epe, n98, cb, d, k7, 5g, nq, yt, 8f9, hb, 8w, hq, u, fh9, y, a, 85e, n, l, 8, 7ww, wf, a, 6p, 3, y, f, 7, aj5, q, x4, 9hc, nm, b1x, x, be, 93, 44, g, hw, a, dc, 627, 1, 1d, t9, s, j, 3, 9z, CPU Intel Pentium G4400 ( TRAY ) 3.3G / 3MB / HD Graphics 510 / Socket 1151 + kèm Fan - Huynh Lam Computer

CPU Intel Pentium G4400 ( TRAY ) 3.3G / 3MB / HD Graphics 510 / Socket 1151 + kèm Fan

1.200.000 1.035.000

Thương hiệu: No brand
Bảo Hành: 36 tháng
MUA HÀNG TẠI HUỲNH LÂM COMPUTER – NƠI CHỈ BÁN HÀNG CHÍNH HÃNG

CPU Intel Pentium G4400 ( TRAY ) 3.3G / 3MB / HD Graphics 510 / Socket 1151 + kèm Fan

1.200.000 1.035.000