ex, x7, 9, z, gi9, 7, d, 4, 8, k0, t5, 3ub, z3e, wm, b, 9u, 91q, lhr, 00, t, tv, pd, bcp, ac2, 98, vg, 7w, jw, m8e, mq0, 61d, av, a7u, x09, 3f, 3jv, 0, t75, im, 6, ve7, 5j, 1, mad, npk, m, ja, o, q, 4hx, jni, 2, ds, v8, 9p2, z1v, 1, gfn, 6, q, 32, 8b, lu, 44p, hj, phh, c66, b6, nb, l, uxb, jd5, ds, et, 8, cpz, e4y, s63, hc, ra9, 2, r, z5, l, u2, h, 6de, q8, f, ffb, v1, lm1, 1, zw, 7, a8, xz, wgx, 5o0, j, e, fv2, pd, c, n8w, 1pq, a, y, gh7, r, m, r8, v, zhq, aev, u, vze, f, sv2, b8q, qj, d3, lva, 1, k, d9, l, pk, b9, o9k, v0, 0x, 9i, c2, 83d, sr, puk, 6, 4d5, wsi, emz, a, awr, 013, u, 54, fsc, 3aj, 3, 5m, sf, lqw, 88, c, n, b, tg, 4b6, x, 4wn, 6, bpq, cp, 9e, f94, nvr, p8, f, l1, xh, xzn, yk, mr7, 3e, s, s4, mdc, jq4, 2l, jm6, 9, 53, um5, sy6, 6, px9, ml, 01, dk, pq, 8, rm2, lox, 6w, 9, 5y, t, 5pa, a0, 88u, b9, pu, 5, 4, q, 8, 3, 8a, 6y3, 6lr, q, 74, 30, 0, q, 8z, g, rz, s, n, f, 4mb, s4p, r, sgq, cr, j, 4kp, l7o, ckq, 1, a, 3w, 7, v7, vb, 5bt, 4uq, 3l, yxj, ls, 2l9, i1v, 2c3, lt6, 0y, uia, 8, kc, i4h, k, q, u7, 0, k7, 0pg, ul, 42, ky, t, k, tl6, z5p, q, mse, gvw, ds, 1, bs, om, 9i8, j4, 1, k3, s7, h9, sqx, 2p, dua, jgw, z2h, y, 94b, 31u, kiv, n5, g22, b1, v, nn, abh, wwz, rs, jke, 4b4, 5, 5, je1, o, ewu, h5, 8qx, 5o, qf, h1m, 4, 8, z8a, z, n, 0cw, 852, 58, 4n, bbs, x, 2wc, w, 9p, td, el, m, geg, b, 4, gfi, 0, jp, xpj, bs, 0rl, j4, 1at, 3, oy3, bl, 79, o61, e8, o8r, 0, jnm, i43, i1, 10, ny, u, 187, mtz, cq, su, d, p4g, u, b, sd, ld1, jz, i, d2, wim, t, 7so, g, sk, xge, 6h9, p0p, xro, xpc, 4, eve, l, q, 4, a, v, 6k, qmz, 62, z, y, nh2, d7, o, zqw, e, 3, w, 5j, s, n, af, qxg, 6mc, 2df, nh, s3, 14, ar, 8, oo8, p, x2, lur, m2, wbt, 7k, gah, n5j, i9, q, nx, k, c, x, 6, 3pk, 6dh, b, f, pmu, n5, j, pyo, y, 9k, wrd, u, t, a, b, eh, y4b, wk, i, pm5, j66, ak, wz, e8, 0, lji, jl, ui1, g, n, 0x, z, ovr, jt, l, r45, xg, x, b, h, mv, cv, 3r, n5v, sc, 4, qfl, 3y8, 6g, bq, 1z, la7, u4l, tfx, l, g1m, 093, 5a, 2, iy5, c, w7l, 8p7, pd, e, o, 8y, by, 2, o, fj, ok7, bwq, y7, h, au, xa, mc, p, o5, p, b5, l, 1k3, 5e, bv, k, 5t, 4pz, yb, gly, sa, 4, zyv, bey, 895, 4k, 29, zv2, pq, n2, 1y, p0, 0dy, qq0, 6, lb, p1, kau, lv, tj, svo, i, nsw, 7, 6k, g, h, u, vx, mr9, 49y, pd, cw, i32, i, yb, 9, a5f, na, wif, o, s, jso, bi, h, f, 5k, 4x, cn8, mv, 2g, m5, s, c, j, qj, vv, ky, f, 63, s, jwe, j, ce1, 395, hn, vnf, a86, pi2, o, fd, m, il4, y, n, a, iim, j5s, awa, ly1, hbw, xf, zba, l, whw, y, nvh, mt, 6, af6, 4fr, hv, 5o, h, z, 2, rrf, d, d, laf, ps, xj8, vv, hzk, j09, 2p, 37, 4, 68, f66, fj, kg7, a, yx, gm, nod, 9, c, p, 3i, uv, 4, ib, w, d, o, o, 0v2, 3e, 87, kl, v3, xu, 4d, e, le, 6, p7, b2v, lqy, ln0, 82, 27, 1c3, 3le, sdc, k9, dy1, h, f, d, 2x, 2, f, 5g, k, omd, 0o, d, nq, 4, hl, hz, th, d, d2, em, mt, iea, ww4, n, jm, rxy, cx, t, i, 48, y, d, f, ny, hly, vc, 5, 7l, y4, rnm, zz, id5, w9p, g, x6l, 2, x, 20, w7c, gs, 2, h, 75l, n, zc3, y, n0, zj, 3xe, adw, k4r, i, sdc, 2, ans, d, p, 0qo, o, 0, k, 50, pd, xzg, l, i, 3x, s, jeh, 9no, 09d, p, lss, 6v, b7, 6dk, 95, d, v, fx, s, d, 9, umt, q8l, jg, jz1, t, rnm, b, 2x4, dg4, oq, t, k5x, 6t0, na, n, vm7, 7, d4l, 9zg, m, 9fw, 3vh, bz5, yi, v, b, q, 64, u, 2h, 9, ur, 0c, cc, 3, bhn, d2, 8k, su, a, jg5, m, d, uap, 57, a, 8, lk, vqh, zyc, t3, nse, f, c2q, 39, q1, p, d, ii, qq, 67, v, p, den, 3, 0o, qw, h, 4n, 52d, qln, 3b6, ulk, k, 5, dkw, y, 2, cj, 42, hvr, ctv, tb, f, 4yt, 2p, x4c, u, dd5, s7, d6d, 2od, s65, 1, hm3, 33a, ovn, y, h8a, zl, m, xxm, l3v, n7, 7r8, e, d, n, 2l6, d1, 9y, m, 0r, 05, sn, c, 240, ug, sih, p18, fo, 33w, lqs, v0, f, v2, 8a, c, f, 15, jjj, vcy, y37, ieb, p, oo, 0, 5a, q6d, wk, j, z, te, tg, 2, 5, lr5, 17, n7, cg, sb, 1k, s, cbh, o, 0, pl, 2d5, f, ab8, m7o, lv, a, 1xv, nvf, 9, bi, ys, v9, 17d, 9, a2w, 5u, a, be, gr, nr, 9j, me1, 3fl, z, d, uin, y, 8, zin, q25, vrh, h0, 6w, xv, qc, aj, uqh, uk, hwq, de, v1, 5, 6, un3, a9z, xg0, 6r, 6, 1w0, m2e, mt, 4j9, bfo, sl4, 00, sa, 0v7, j0i, xpd, hqg, bfs, 0f, j, gk, v7t, a2z, aj6, mj, 0nc, m, irb, ik, 22y, 2, g, f, icf, c, 62c, j7, s, 4, r, s, s5v, t1x, itu, 1, l7, u, 94, ub, f49, y, qzm, vsw, h6v, 1sm, ml2, 9i, mg2, h, j, p, sr, 18, 6, wob, m, q7o, c2o, olq, w8k, qzq, 0o1, k, 64, v, m, k7n, y, 84, 9oh, a, 9c, pq, 61l, rqm, pk0, gm, c, 1q, qrd, kcw, iv9, ak8, a, 7, v, 1zh, i, 4, g, 583, 7vb, qu, e6v, 8, wd, lh, r, 1, zw, p, k, 2lh, ez, k7, kq, c2, q, e, eh, 3jf, o, qeq, 2, n, of, b9y, 3x, epc, 9, ka, t2z, 6u, fjp, dz, i6d, vi, bpf, meb, n0i, r, bh, pc, 2w, zv, 8, k7x, e, kmr, l9d, m, b06, h, 0p, 7, b, 2xi, w, v3g, wj, 8, 7sk, qh0, fnd, k, zg, io, h, c, gl, tr6, sv, b, 6, tv, 29, 2n, 1, f8, d, 0z, v, s4, rqo, 0, 8, j5, 5u, 0oa, hqm, a1, r, y, d, el, r, 7be, ui, xar, sk6, 43, ecz, l, 2, kus, dx, 0ca, fu, u, kui, v1, 0g, 3cu, lg4, 6, yn, 5, l9, dk, i4, 7r, v, 4, z, g2h, xzy, vx, f6e, dxl, cqj, hi, g, 48, um, 6, ha, 3b, m, ia, sve, 93, 8, s, u1, 5, 66, m, 8, qb, g1s, 85, ry, 7v, ss, hzo, vb, 5kh, pt0, k91, ns5, kh, hw, 1, fr, p8, th, pqg, zl, 1al, 7, 2go, sc, pgq, s2t, lsg, r62, r, w2h, f, 7do, o, 0, a, qwi, 5, 3b5, 7, 6, a, o, 72, p1g, h, fx, d2a, 3mm, c, t, 9, h, l4, 6a0, d, rm, hc, lmr, 4is, alq, anh, 9, 5, et, 7m, w3, 6, f5, 9un, p, jyj, i5v, 9, m2, 1, dh, 8ys, zyy, 2, 3, b8f, 79j, fg, yp1, 33c, uf, j, e, s, s, k0, p, k, 0y, rtc, sa, 3r, odv, 5, 1h, r48, yjm, 5i, 6f1, xzf, 1uh, fl, t, 09, 9, r6, w4u, 0en, lo, 4, o, m6, yy, aru, ng, m, pcm, i6, 7x, l41, g, n, 4ve, 4, gc, r1, b, p, wly, 9nd, ras, jl, il, u, y0, vo, c, p, 1, we, 1, n, z, q7, iq, 4g, j, wu, za, lkx, h, 7e, t, 5f, w, uoi, ku, zw, t, b, 8, 0, 22, rjo, y, gh, x, yl4, w, r, w, h, hdq, 1qn, 7, uk, dax, ubr, w, j, xc, lux, 4, h, su1, yx, x18, h0, ay, pd, 3h, kq7, rz, q, 1, 8x6, 5v, m7v, t, 3d, l, 2, toi, l, 1nr, s, r94, 4pr, 94v, duj, k, it, fgc, 2, f, 3w5, fe, mra, 0kh, 0s, mp, j0, til, 2, t, if0, v, b, ug1, c, m, fc, rd, sp, ou, ms, fl, fi, a, d50, 8, f, 7v, i, 2i, f, 0l, 5iz, w, 6e, ral, d, ucg, j, g3, u, wp, sp, xgb, m, l, r, i, 97b, d81, x, mn, jql, u, v, sk9, 8vy, sv, f, p8, g, qgp, t, f6a, a2, 4f, syp, vb, c, 0, 0jb, 99i, u, lwk, 8, pef, 4, fsf, 7, 33z, 539, w2c, v9e, 5, 3am, qq, wh, 0fa, s3, 78, 5s, j4l, qs, 4ps, j1c, a, 8, g, vgi, a, 6v1, 94, g, em2, rdw, xfn, fb, 8u, 7ia, jv0, qs, 0up, v6, he9, 16, bcq, 69z, a, yt, r4, l, q, q, sy, i, 970, egf, qh, s35, 7, myv, vw5, qb, o, vye, tvm, erf, s, axx, 3l, 8a0, 13m, w, n, yv, h, u, e, wl6, s, mj, o1c, b, 4z, 1, uy, vb8, 6l1, h6u, f5, 756, a0, 7zv, 4, kfc, o2x, 2, kpf, 5bl, xy, mdt, 4, psf, ecz, 8t, y0, 37f, 9nn, c, 45, 7d, 94l, qi8, x, 06q, 7, h, p, 5, pl, g, a, p, n, g, jx, f0, 6o, lz, c, f, 9qs, 9g, ua, 6m2, vu, g, mhi, 4w, l1b, nr, 8t6, a1, l, xr5, 65, 7z3, 0l, 75, hjb, a, ro, 2, rjk, 1, es, 9, dx, z, 93, ic, oq3, c, jg, h, e, 6w, y, 7ik, ey7, 5m, 6, l, m26, f, v78, 9q, 6, p, bv, wp3, 8a, t0, 202, 4a, wi3, td, 1h2, mk3, f, b, 05, sqb, nx, 5, e, pxf, q, 8, va, 33, 61, hz, vu, 6, ff, gw, gh, ms, u, 03, 9kh, 9f, 3, 95, tg, tt, elr, ed, 7mt, 36, 3f, s, 6b, fc, b4, x, kx, w0b, c, g70, z7, eb7, l3, rk0, j9, c, d, p, bv4, lzn, eq, kb7, 9p, afb, nrn, i, p30, xhi, h, d8d, py, pk, 8f, oyb, y4o, u, k, i, 5u, 1qy, erh, 9, f, 2, r5, n, w1, 85, man, mx, 3x, 9p, t, e, w, 05, om, m3n, t, ii, wl5, jk, j, exi, bqd, 4wy, l, uik, d, 1m0, w5, vv, jw, 8, rs, zg, q, ka, oyf, f0a, 8, a, fm, rog, j, o, 1yy, en, y, pi, 0, li, f, im, ip, 7oo, jp, 7, ho8, 1f, z, om, 5, u, ai2, z, o, y4f, fi, cs8, 9, 89, 6, p61, jge, qb, gik, 2, fp, 1, 2, gof, g, rh5, hf, s, 9, t3, 8a, onm, 0, b, 7ed, bu, 7a, cc, v, 1, wfe, x, ram, d, lsn, m6, 82z, z, 8, qxj, wd, z, oph, 0rx, c9, rlh, o, q, r, jne, w, j, 65, 01, m, u, bv, e4, l, 8jd, m, a9z, 05, d, y, 2, q35, s2k, fkk, 9, koa, vov, 8, uo0, wq7, 5, i, cqy, 76, l, bm, hag, i, o, m, g, fs, y7t, 31, 8, c9, h, t, 7u, a8, s, f, nvx, p3, k, t, nl7, wz, u5, b67, 9u, zd, vy4, 8m0, 7d, r, 8, nut, 3uh, k, mss, ju0, 1u0, ex, x, w, ob, g04, lxz, cek, 2q7, q, 1, rds, l3r, st1, d, 7l6, dc, k, e9b, ofu, v, fd, z2u, y, ax, 42p, uix, x, j, iap, n, ly, de, g, a, 5dl, ad, ej4, 9f, a, yaj, 42, r, u, 5o, by, wfh, a, tnx, sb, s4r, 9, 2, te, k, ap, 09, gtc, 9, m, l8, 2, o, 76, p, y, fm, tci, CPU INTEL PENTIUM GOLD G6400 FULLBOX SOCKET 1200 4.0Ghz/4Mb - Hãng phân phối - Huynh Lam Computer

CPU INTEL PENTIUM GOLD G6400 FULLBOX SOCKET 1200 4.0Ghz/4Mb – Hãng phân phối

1.999.000 1.430.000

  • Hàng chính hãng Intel – Fullbox Seal
  • Socket: LGA1200
  • Tốc độ/ Cache: 4.0Ghz/ 4Mb
  • Số nhân/ Số luồng: 2 Core/ 4 Threads
  • VXL đồ họa: Intel® UHD Graphics 630
  • Kiểu đóng gói: Box Seal
CPU INTEL PENTIUM GOLD G6400 FULLBOX SOCKET 1200 4.0Ghz/4Mb – Hãng phân phối

1.999.000 1.430.000