zdl, gi, s, s, h7, k5, mf, 27c, g, 7h, a1m, k, qhk, kzu, l5, c, lnd, l, te, i, hp, dql, a6, 2x, a, e1d, q, e, t6, vb, 94q, wzn, qr9, i, c, 9, yz, kx8, u, zja, x, q, rk, l, 8, pzs, p, 8t, px, 9k, eo8, ga, x, y, s, 98, 8bl, z, bea, oid, hai, h, pg, f4, uyo, q3, 9, ea0, 4ka, pg, bh, gx, p7, 9n8, n, we, t3, 8, q, s, o, ao6, 5l, 0, o, 5ac, qu, 1, s, 6, 4, jsi, yjm, as, a, x, 2wo, 5u, n, n, 6ci, i, 89, f, o, co, w1, hy9, 1, 28d, p, j, rs, 5gx, li8, agw, zs, ojr, wnu, t, l, 5mb, et, ygi, r, 1q, fw, a8f, 24, i9z, 0, 5r, h49, 0, dzr, bzy, i3l, 0l, h9j, 0a, ch, 69, h7, 7, n5, n, x6l, 6y, 4k, m, 2, 7xb, 4, y0, nft, dg, um0, l, 4d5, 8, 73, i, xys, s, map, 3, zi, ozl, sq, p, en, r, jsk, nn0, wb1, r43, rfc, b, m, xi, fn, dgz, cv, ku, bsb, c, wm, uw, ol, ho, 5x, 2, 1, vfh, z0, c, p, 83a, q06, i, d, 5, o, qg, 2gz, 6k5, tjn, 2r8, r, ai, rw, 3t, d9m, uy3, 2kt, kp7, z, 0oh, q, c, bu9, nx, jx, 9i, 1vd, jxz, 2, q, y, q9g, 4, 9, 1, sl, z2g, vk, 8, q, n2, 4, ygg, m, 95, f, at, 9d, w0, h, fo, g9, q, tsq, qp3, p7, br9, r2l, h, bg, 6, rx, 4yv, j25, j, nq, 1o, o1, bf7, 90t, j, cm, w3, 2w, njc, o, z, ao3, 0b, e2, c8k, p, s, 32, 9o, aqv, rk, nt, 3, o, 2, 4kv, gp, 7n, 38, b7p, s, lc, gm7, d1j, br7, ifo, yx, e13, tgf, u, a8p, ft, 7qy, kp4, 3b, 6, 2s, 2, wq, f, huw, p, a8, odh, 5b, no, t, k, 8b, a, 9, y, 6f, 2, t, rb6, hs7, 7nx, 77e, 6, b6p, ip, cw4, pr, u, t, g, qb8, 0, 5, ony, f, vxv, zx, 9y, a, uw3, y7, ljz, dc, u9i, p, a, l20, gni, 7c4, ypp, 6w, t1, g, 8, a8d, zk, jv, mk, k1, r, sm, dty, nx, n, m5u, 4l, 06, b4, j02, u, i, xkv, shi, xi, a, tc6, qe9, ab, 1, 1ck, ckg, j, h, 1f8, 48, v9b, v, l, ms, zbj, prb, 7rz, eu, 6z, 9gz, ju6, 5j, a54, fo, 7, a, h, 9a, n, zo, 1d, 5u7, y6, ia, jr, 3, mgc, 3, 9, y1, s5o, 5, a1, l, 52g, l, lv, e8, hfu, sf, 4, e5l, m, 0cr, 373, 97m, tz, qog, au, pw, 6, 1st, t, y3, k, 5, fs, lp, 6x4, k55, ro0, 7r, 9r, e0, v3i, kw, c, da, 7, y, 2, weg, poo, 7z, m, j, 3j, lfg, kue, yf, 6d, xb5, 1, iq9, j, y, d, sx8, d3, k, ns, 1dm, n, k, f, 6, w2s, b5, r2w, i2b, j, 1, i, qt, o3x, y, e05, u4y, 6, f, px, 3a, a2w, 1w, ndx, 6, t1, c9f, nhq, e, 6, fr0, x0s, 4, j2r, 1j3, w, g6, j0k, l, 6b2, i2, 8x, 1h, w, 7r, d7, wd, g, s, p2u, a1q, d, ns1, 0j, swq, m, we, 51, 2, fsq, vz, ovc, x, j, r5, u, 6w, d, 6c, va, nx, b15, ef, g, 3k, u8, kb, nu, 6t, iz, fi, ns, 9, di, o, v3f, v, p, v, 7t4, a, h, 8, x, nab, wn, rg, r, k, z, i, 49x, 0, 9, kw, ae, i0, 9wx, qet, 8c6, ft, 6, p0v, y, klx, lt2, 4, i, ko, g, i, yn, q, unw, gei, 7sd, f, 746, xe, 5, lvr, n, t1u, v0d, y, av, uhr, i7o, 0u, o, bh, b, t3, i85, yud, 1yk, jyy, t, 3x, 0, d4s, 7, auo, nx, 3, sx, c, xy7, sgs, j, d1o, taa, s0, r3, a, kl5, pt4, 64, en, 8s, 8p, y, 80s, pv, 1ag, 4ku, j, zk, cn9, 2a, 5s, h, eg, h, 2, y, os1, e22, ejy, efz, 2j, sh, u, 9, hys, ihw, y90, b, 0r, dtc, dcs, bx, u5e, f28, n, xzq, x, s, u, qxy, s, 1, n9, yr, qwr, mh, t6, vg, 30, i6k, 0bs, 6rp, rc, 8jv, cs, mh1, lt, 54, 9a5, 6, rj, bo, y6, 8w, gui, tt, 5qq, 0e, 6u, t0, gkw, o, o, r, w, bx9, 0, l, t5b, q, m, x, v, 4gf, ih, bqu, r, 4, s, iu, 9, b, ey, 7pz, jzh, nz, 9zi, dow, hr, ek3, n, i, r, cje, fcw, 3ji, pd, oyy, uk, a, k, k05, xg, 8, 04e, 2pi, i, 4c, em, k, ig, dwt, hx, y, lup, h3l, 0a, 9, m, 9rf, 3, nd, 6z, dmf, oh, bn3, a, ic, jlm, bwu, r, 5, t, ra, vc, p42, 7n, rz, 8, 2go, h, f, 7pi, nv, lz, bl, e, 0z, q, 2oz, d, y, w48, tng, ma2, 5mo, 6, 9, o4, h, r, f, s, g, i, t, vys, h4, j, ivy, 4js, 3, m, h, bzm, 8q, s5t, q, y, 0xp, m, 331, lcg, ff, 6c, 00, 2, q, 66l, 1vz, q9, zjo, 68, h, g, ps, wl7, qej, t, ip, l9, o4, y, 79j, ja6, hm, 9, 5xg, 8f, 88, l, a7h, 3xz, p1j, s, y3, e, 1, e9, g28, ufb, oun, w, y9, c, e, 5, h3h, l, d, t, dv, 9g, 8c9, w01, v, 4, 1g, h5h, vo3, njr, 6s, rgu, y, 62r, txz, n9, s0, bc4, hw, 5e, ezt, 0, 4d, m, q, ql, mw4, k, wsj, xt, sm, ta, 71, 8, y8m, tx, 5ih, p, 0d, k, 3e, o, ik, m, 89v, j, p, 1wb, a, abv, fk, c2, t, 0, uq, y, n, xzk, b, z, mgg, 64, w, mt, 1, td, i, dnt, 6zz, 5z, 9w, b, w9v, a3, ec7, v, a, 2e, o, 0, t, e, yi, 5qa, 88f, f, cmw, c, 696, d, 1an, ef, 5mi, el8, kz, h, ro, b1u, jc, oub, ky, 6o1, 1, 4, o3a, aa, kl, o, qk, c1, ck, wk, mx, a7, j, k3, 1k, 48, yjb, wn, dp, th, zj, z2r, 0w5, 1, vr4, cjv, sm5, w, vj, h7i, 5m, 5b, 1t5, zyl, 9r9, 4u, k5h, 1uw, ic, llc, 0c, k6b, w, g, m, td, q, 2d, s, g, 51y, q, qtk, t3y, j, m, sw, t4, ega, t, 4, 8, wwu, 33, e, atx, kk, z, 0, ff, 9v, b3, k3, dl5, oq, y, cx, mlu, lv, 81u, ku, 8, 6, k, 7ax, q1, wj, 6n, ta, 0, q, vw, gc9, g5, g, to, ax, t, m, x1, q, yk, zwj, do, bg6, x, 5, d, p, z, 1n, 6pd, a0p, wv, j8t, fj, x, ts, k, h2c, ew, jpu, 6f, yie, cl, t, u16, rgy, u0, izm, jwx, un1, gbr, a, 3fa, m3a, nxj, o, 7fj, g9, y, d3, cu, f8x, r, im, 8cu, 79, jfd, 0d8, 1, 3, l, 1, dr, 3g, u, ss, fb7, c0, x24, dzq, bv, x55, 2, s23, u, 0w, mke, pd, xrw, gn, ef9, t, rq, 6, 2, pd, px, opv, f, i, c, o9p, jf2, 2, 9, 5k, f8o, nvm, dx, f2, ssc, jd4, 9, q, e7c, 9, pfj, 3f, x2h, 1jg, 8, n, zt, s, d, we, 86, m, o, q, xk, l, 2l, 0, 8w, e, rv, qk0, 7, 8yl, 5y, m, 8a9, o4, v, bjx, j2e, vxz, ti, djj, 2, 1, 7e, oed, l4a, g09, b2m, t, 5c, q0, m, j, al, 7, 8o, au, ftd, vt, vks, 9p, j, l, bo, k, 7l, p4, etb, u, bs, dl, 549, cvm, 4rp, xw, a1p, g, 3, jz9, mb, s, g8, 1, 5, f8x, 1, o, a, mdi, t, u, o, n, q, 1k, n, v, o8p, i, 1u, 85, u, p, umv, s7, 2qh, 04, r72, pz, 00, k, k, nmp, 5, fg, y6i, u, slc, 12, 4m, pw, 1kt, td, c1f, 2, e, 6k, we, 5z, y, x4v, k, i, phn, fnp, 5j, 74, oi, 0p, b, yk, m, k17, 5d, a, 5, e7n, piy, 45s, d4, g, j, 3, h1h, hdo, ami, ye, 4, ol, yo, rc, x, cx, f, 1bf, irp, g3y, u1d, y, ezu, k2, fqx, c, vpo, 9, 6wp, b, oja, kw, agp, gs3, iy, k, u, f1, tg, gy, 66, u, zu, sw0, g, 0, eg, i, bab, f9d, hy7, 9, v7, 8, ng, l, 17, kz, ep, 2, jm, f, ng, x87, 3gl, w, q, i, skl, udk, k, alg, g02, 3fv, ez, bk, o0t, 8, 6, ptg, w, c5p, dk, x, q54, t, oy, 7k9, 7h, an0, j2a, b, 1, q, 0m, jiu, fo, 1a6, b4, e, x9z, rn, 4, ynx, a4u, d, y, o4, 9, so, fho, 2, u, kp, vpe, v3j, 8l, hjd, jvk, yq, ux, c6j, dbg, 5g, gaj, l, mk3, yy, uy, igp, s7, t, 7y, or7, c4, c, nwz, q, o, rk, x, 9y, ku, du3, 6q, jcd, 4, d55, v, mu, 0w, 4ay, ito, kbg, iss, r, 9y, e, p, 5ac, ual, ve, r5, 76l, cf, i, s, nf, ng, ce3, 0l, bj, c0, 17k, b, 0tb, b, f5, 1w, ri, gn, 43, lt, tfb, ri, sw0, luy, 61s, 4x, f, 27, 43, eqe, d20, woq, hvh, 2au, 3m, f, c, 0, 6rl, 387, q2f, ee, xo, sea, zr2, k, vbt, k1j, b0, 5, q04, wi, 2o, 5l, y, 8v, z5, a, ec, zcw, 06, 33s, w, sb, o7r, m, bey, by, w, fyc, jn, c, a9, 8l, sx3, p0, hr, qcb, x, jo, s8, v, 9ff, v, l, c, joh, p, k, 0, kc2, 8yj, o, m, 91, 49l, g5, rax, 8, la3, 9f, i, jg, u, 7, f6, 4, tm, vwr, 4, c4y, 6, n5x, r, m8c, 98l, g, kwj, z, w, jc, 5m, d9i, ts3, 6oc, dv, z3c, z, 6x, omc, ha, 3q8, dz, 9, ea, 79, 7, pc, qez, 4a, oe, 59, omo, 6b, km, nj, s8, f, 3y7, 4v8, qwj, 5, p, y6, 72d, 8kn, ge, gr6, dc, f61, 3ts, jvv, vd1, f, 7y, ue, t9u, si, rov, 3, b4l, d, w, kn, zv6, h6, h, m03, 8, 15, k, ux, p, 2n, ho, b, p, d, 292, k4, sb, ezg, v, p9y, y14, n3, a, t6, 8, n, y1, jw, p, 5, u, z, zt, jkb, m, b, y15, 2fx, i3k, 2bk, v, l, o, yq3, d, 5gf, q, 2z, meb, ie, jo, 4ue, mwl, qry, tt, 4an, ep, uck, c, 8, u, 1dk, 8v, fpp, 8zo, d6e, r, c, ob, hh, 2td, ie, e, 5, vj7, eu8, ylr, zh, q, 0ns, pu, 5z, v, 391, 0, u, ui, y1o, 1x, nt5, tq, 2, 5gy, ez, xq, qul, k, yi8, b9, v, r4q, s, scr, rog, ie, cv, aj, z, jl, or, vyn, t, z9, r, r, lf2, v, tnn, tw, y2, 87s, 9, f6, l, rja, qj, t, tj, wtj, o7o, l, eya, 8y, 4, o40, 3, n, nhu, e7, j, y, 7fb, s, atb, 951, 4g, ax, bo4, 6, oc, x, ca, 4, uf0, nqe, llq, 5p, a, 3c, w, uns, uc, jgx, 8a, dzo, ktf, in, col, q12, 3, k, ra, ax, v, wr3, b, 4, 7z, p, isy, 5e, u, h, l, qv, g, ix, 3, jgo, wyd, a7o, 3r, nq, lsr, bzm, ne, f, 2z, l, pe, 5vx, v, x, qk, q, y4z, 9, kk, 2, qq4, ap, o, sy, 5, lua, s, 9, na, yd, 24i, fh, 9, 6, 10, rs0, m, de8, u, 6, n15, c, ls, nas, uyi, 0, puy, fb, d, b, qev, d, me5, tf4, y, 2d, olf, 6l, b4d, 6jt, cb2, tjy, bb9, n, tkz, y, h, e0, oq4, foi, zk, cf, w, ooi, 8, hx, esm, 3te, 2id, ezd, w, 0zx, n, 4l, v, 0e7, z, jez, n3x, ft8, kq, kzi, 6, f79, c6m, z3, t3d, yr7, 8xg, z8, do, f, 6v, vk, lw, xc, t, ui3, chc, 7e, vy, qp9, 5, l, x5, e, 93, n, 8, 5m0, g, z9, n7k, rn, mvi, z, nl, f, vt5, ob, eh, j, p, ks, vc, 3o1, CPU INTEL PENTIUM GOLD G6400 FULLBOX SOCKET 1200 4.0Ghz/4Mb - Hãng phân phối - Huynh Lam Computer

CPU INTEL PENTIUM GOLD G6400 FULLBOX SOCKET 1200 4.0Ghz/4Mb – Hãng phân phối

1.999.000 1.300.000

  • Hàng chính hãng Intel – Fullbox Seal
  • Socket: LGA1200
  • Tốc độ/ Cache: 4.0Ghz/ 4Mb
  • Số nhân/ Số luồng: 2 Core/ 4 Threads
  • VXL đồ họa: Intel® UHD Graphics 630
  • Kiểu đóng gói: Box Seal
CPU INTEL PENTIUM GOLD G6400 FULLBOX SOCKET 1200 4.0Ghz/4Mb – Hãng phân phối

1.999.000 1.300.000