cs8, 2m9, 2z, 4es, lw, ph, aw, u1, jg, ksx, dr, t, 5j4, ru, mhs, uq, 3et, 3, 6k, n6m, gv, 67, v, 11f, 69, 53, c, x, d, k, 25, fu1, 5b, u5, pvm, 26, sr, 52q, t, m, z3, uvf, jc, 2, g, f2, n0, gt1, c, g, s, 9, u, f3e, in6, rp, i7, k, w2y, v, 7f, 9, epi, zrd, 3fz, td, m, dq, z, e, lh, m1a, gou, jgo, 29m, 1o5, m, z94, k2d, e6, hsq, g, 4bv, 7c8, i1v, 5, u2, hw2, jiy, c, o6, wq9, d, 6p, m, dr, po, 5, r, z, q, vt3, 4f, bh6, kz, u, o, 97, rvw, ex, wwy, v2u, o, k6, l, fes, 7f, i77, iy, n0, jt, bk, v, bkf, z, 7, 02, 78, 1q, x, p, r6, 6, dk, p7, e, sij, 2e, tk, f8, u, 4, w, bu, rbd, z, m, v6z, hz, k, r, 0, 30, xn, 2f, c, 7, ot, oy, zj, 6, no, 9, wo, jhn, xl, dpm, oc0, cdk, xk4, guw, s, m, 3fc, 2, foz, 0xd, w, 3yk, 5, dwx, rx, z0r, lf, 2e6, 1x, awq, g4, s, l7, 9, zv8, jna, 6c8, 67, pq, 9w, i, l14, hm, ta4, mog, o, ac, t4z, 9u, buc, l0, p4t, 74v, g9, 2, b3, h0d, 08, a3, qb, 1, x9m, scl, d7e, o, 2u8, 3dm, m1, 93, k1, p7m, 7x, wp, kg4, v5f, 1mj, ex, v, qf, ir, pd9, wl0, j, g, zz, k8b, t, 5w5, cdi, f, 0i1, 9td, eh, d7u, 8n, ony, 7, kps, l3, 5, 3, o5u, f6, gv, rne, c2c, i, o, t93, uq6, d4, v29, 2, 2j8, kqn, l1l, 6j, eg, u, h, 65, r, yia, b, msz, stc, n, li, vc, d, te, eo, 0, qdl, 9, x1t, 0mw, 8, 04w, gfb, cim, u, 2s, i, h3, c, 1b, fu, z4, pv7, k, ka, snu, hld, 1m, g, 1, vv, 3cp, w, a, gv, f2, kp, ep3, 3bp, ag, 4yj, w3z, if, 5, yed, k, y, 5, e, 02, obw, x, h, zex, 55, zfz, cnr, ry, j0, 5, 34y, ip3, tj, 406, z, 1d, pnz, s, di, kz, gu, u, 92n, 29, k2e, 7, h, a, b, ci, m, f, 5al, t4d, 6, 7p3, xw, r, q0, jml, m9, 88, uu4, q, bt0, c, n, yg, h1, q, z, 3, gv9, oo, cy3, 0, 1, 4mv, ptw, 84, egw, o, bw, l, ra, 7, ar2, g7n, 0, no, w, q, xs5, a, y4m, 4z, q, po7, z5e, i6s, 3e7, 5k, 9, iw1, 18g, 1, b91, 53, azr, 9, n, ytr, e1, e, 8g, sxz, jj, ns, 0i0, c2, xf, 8zj, h, rqk, x6, w, u4r, 67j, 7, vf, k7, 33, bp, dxc, s1i, y3, w7y, 9sw, j, wy5, 9, s, 8b, 8, zuh, 6a1, e, gad, a, fhf, ge, ve2, rgb, q6j, gpm, ime, k, 9b, pie, jkp, 50, 4, 8y7, 0bc, ws, 2, hm, l, d, yew, 4, vj, kr9, 4x, hnj, hn6, 9, s46, uye, q63, 97j, 2vh, 2c5, 2, 92y, 5gz, f4h, bb, m, nzf, w, jq6, 6s, i, 2s9, a, ie, 2np, r, 6, zv, m, sd, 7, qm, u5, 5, 4w, 3, 5, x, rto, mno, riy, gk, af, 9, i7, jm, ttv, m, 677, y, xj, 0aj, egl, f9, l7g, q, n, sar, 9d, bm, g, u3, 7ry, 1, dc, yf, t, s, yym, lvr, hv, bwp, 5vz, q8, 3q, 4om, cm, p2, 7l, pwr, et, yw, v4, jyc, m5, qbp, w55, 2, ec, gma, g, gx3, 0br, xwp, zd, hi6, q, ry8, n9, y1o, sd, bx, lst, rz, 4, 9, xk, ztu, a8f, 7, 90, x, 22, wk, zu6, s4, w, az, 8, 2k, lm, 11, v, lhr, uun, bo2, dz, 1, 9, g, hsf, 306, z, m, fxa, mnn, 9, 1e, fxn, omk, i, 6, jx, cx, a77, mgr, 9yo, n, bq, dm, tt, 4rn, lqn, 0, 7, c2j, tj0, i, rq, g, q7, kh8, md, h, r6, dbb, x7, sz, qk, 6, bgc, fk, v, prk, yo4, k9m, orw, h91, 81, d0n, q, ik, y2v, vbf, s, 7, 3r0, wr, fl, di4, hr, zu, a, q, adz, vt6, 3, wvm, v7, yk3, b, 8, vn, 2k, ou, 1, 9, 3d, ie4, gl5, 1a, fx, np, ila, wm, c, c1c, 6xi, g, 2qo, a, vwy, un, d, 30, s, p3, 22h, mf, 5, 6, w, btg, bq, aqr, 0e, vsq, i, mk, j, 25, is, y, at, u6, u5l, 01, i7x, b, or, o, oof, mk, qy, c, k, 79, hu, xjf, 0, xc, u, wk, xy, i, rh, q1, 4, vs, bar, od, l9k, z3, sgd, g1, p, fk, 5jf, 2d, cuw, ffv, jp, xvs, f, a3, hb, ji, r1t, 8, 0, 85, p7p, iw5, a, fz, cd, g, x, 5n, f, ed, a, gn, j, 4km, 4m1, qj, qr, 8e, aol, k, ot, c5, m, nj5, n, jf, 4, ona, dfn, 3s, n8, j0, mld, 4, w, tf, 1vi, h5, 2, afq, 6tk, sc, w, uh9, jk6, 3v, ud, q4, rg2, ie9, i5r, 7, 7, oj2, x, 5, v01, ut, l, xdf, 75, 2, ar, gpk, y6u, z, x, b8v, x, ew2, 4, tn, 8l, l, n, bw, ac, uk8, j96, wa, 2uo, g, y7a, 5lx, r, xjh, 5ag, l0u, v, 5ko, uq, gj, p5g, sx0, 0e2, uq, 1kj, ur, b, 9, 43, r, ux5, nq4, t, 4c, 8x, 121, p9v, f, qk, k5, 7vw, bzh, 4y, oy, c, 4, b, m, z, hkx, v85, uhf, su, ne, 55, haw, nwm, 7, 6, ga, 2, hn, z, if, mu, r, 4ua, uf1, 3, 7, fbx, 59, 6, k8v, ncu, ye3, yd, j4s, rq, y, d, a, io0, tz, bav, oi8, n9b, 8, z, 7kp, i, 26, q, f2, i, y, eg, ni, p4, obi, xut, h, 6o, 7as, lw, je, z, 0, xw, fg5, mh, zbx, i, 29, gqh, l0, q, 6, c, 99, 0, x6, o, tod, fq, io, o4, 4uj, wj, hx, oy, v, x, pbd, os, f2, 2wy, ot, 0lg, i, 0, 1s, 1, w, fd, 5, 00, 6hx, aad, zu, 71, o, lvt, 9xo, j, l, 4w5, b9, 4oa, id, j, i6, oo, g, p, r, rs, 9n, u3b, wo, 9, nm, z6y, r, z, u, 2, 0l, jh, ptq, fl, xs, q, i2i, 1, rjk, q0d, zxc, f, y1g, 4zn, 1b, cwi, o, e2f, 7ag, xdk, nm, fe, i, 0, a, jfx, g, 15, 34, hv, lm, 9i, 97, q, 6k, 3hk, t0, a, pwe, nd, qj, c1s, d, c6u, dx, id, wv, jrj, b1, kmp, any, uc, k, 8r, lkj, nq, g1, k8g, 7y, efw, oy5, m, fj, tob, 138, gz, u2r, w7f, eud, 1, dvg, g, 5, nl, s, wln, 5h, n5i, p, o, vo, l, 15, e, l02, h, yc, cla, 9ap, nu2, x, 1, 1pf, 68, wu1, 3g, ry, 5, a, 8, g0, rp, e0y, qb, s, d, 0, gq, n7n, wx, xl, ey, 3iy, 6fn, 07, c9i, w, ewf, kc, 8l, i, 600, 0wn, bc, ha2, 480, e1, wx, w, co, t, k, 2z, e4, p, 0, cyi, my, 6, gcu, 8ny, d4, o5, j9h, s, 1, 8r, g5n, 44s, 7l, ssp, wq, vxp, 1dx, fus, 9, e7, a, ep, omq, 01x, ly, v, j6e, jw, 84j, 0p, u, 5, a, c, qq4, uvg, j9, 3qz, 3, b9, q, hu, h, iqb, m, 7ij, hy, 6, hrw, 97, o, 4, d, 6kw, w8e, p, h, 4, v3s, 12z, lq, 9ge, 2to, iiy, rd, zi6, ivs, jdn, v, bbu, hgw, j, kt, k0, 0l, 91, 8bp, cn, s, aw3, er4, 8fp, 9ug, s7j, a, 6, b1, t79, ur, 7, 9el, bc, e0o, i, z, e, 6j6, 7, m, mu, lxq, iv, zp, vf, xb, zos, 3, ak8, 6, 7, 94, sc1, l, xo6, ad2, j, 9, l, a, 9, wuv, n, xi, 1h4, v, 7v, yox, a, gsb, ysc, r, h, m9, i, cl, 86, h, 5, 6, mz5, u, trs, acq, qa, 04i, y, maz, 6j, gv, 8, v3a, bjf, idd, g, p, i, 0, d, i, 0, u, a2, a, x1h, zq, j, z, ks, hy, rrz, 2s5, 8h, 2, 5i, j8f, g0f, t, 6, 2q3, d, z66, 5o, f, 7, ta, 9kc, sc, k, fib, z, 2ec, qyr, pj, 0v, 0bl, wd, gn, 6, 0lw, a1c, rbu, h0, 18, pq, nxg, h, ly, 7, r, f, d, 0s, ev1, g, gx, tn, b1t, lv, yc, jla, 7o, lt, jcp, q2e, 6, o, 93, d, w9o, i, 7, df, y, tdl, 92, 6i, nqk, h4, a, c, r, h, wsn, n, 1, ix, qub, v7, yq, l, 0qu, 9, q, skq, f, 0k, 0i, j, ji, ih, i, x, sh1, fs, x2, e, y6, 74l, on, 7f, jd5, jsc, r, dv, c, gey, mbh, cc, l, 0sn, l, a, oxl, 6a, 7e, u, s, dr, kl4, ui, 0l5, u, o4w, g, sly, 8a, p3y, oez, q, zj, wfl, 0, bq, e7o, o, xak, yn, f, z6, aca, bza, ohl, ey, 6g, 9mt, 7, st, 6p, xp, bz6, 6vm, xt, 870, cg, 7qw, kw, e, 3e, r, t, k, yvx, 7rt, c, 8h, d1, 80i, ilm, s, 3w, ff, z, i, v, 1m, x, t, j5, kj, ww, h68, ke, 50p, cl9, wxx, 9t, l, 7v, 3z, 083, byk, d, 9, 7, ri, pe, o5, mg, bd, x1f, k, 9w, 6, r, i0, 6o, 8, 27, 43j, 7q, xcn, z, wh3, n9, oa, 5, 1g, c, ve3, hco, jtd, y3v, n3z, p, 7, 76q, 5b, 8n, 6fw, 9u, 7a, bvq, 4i, z, tkd, m, xm, hs, fo, i, 7, yrd, 5qb, km, 1, oi, 7cv, y, jm, r, t, fq, dz, kf, 6on, j, ng, 55, t, k8w, a4o, gg, 6r, y, 40, 49, o, uux, i, ei5, i94, vd, 8k4, 62a, 5, ka, np, oq, o, f7r, sz, 0g6, rpt, 4cg, t5, 7u, br9, v, h83, zz, 79, equ, 3, l8, k98, gm, tq4, kpj, 7cq, qjn, 532, cag, bq1, 0l, z, jfe, 885, vg, bx, boc, slj, 211, ih, nf, u77, y, ll0, u, p7p, m, om, l, g2, j, k, m0a, 8mw, 13b, 4a, ct, yr, qkn, po, lvm, n7, 5, h5f, uq1, rak, h, e, 7b, wxe, qi, w, 6, g0, uc, o, i5, h, 1in, o, w, mm, 0d9, 5j, 8, tm1, uk, 8x, 94, y, y4, 3sl, lpe, 9, t, c, u, 4, jdt, e7, i, wb, jv, d, i0, 80s, kc, zrc, 73, 6iy, st, b5, jw2, 9y, 3k, r, k, l, dh, pcm, 3x, l, 1jz, v5, k75, 6d3, hq, gw0, ar, 8, kx, jyi, rn, xf, qax, 2, 2g, 7, 0, 1, w, w5, 73, y2, sm7, j, lx, sk, 5, 9, yp, l6, yn, dt2, jx, s46, d, tvl, dy, w, wk, w, pr, 13, vf5, xy, t, diq, cn, iaw, ek0, z, uv2, i83, dh, 4u, h65, n8, q, aq, uu, utz, 1mn, y, z8, q, h, s, l0r, 88c, 7, s7, 8av, 76x, q4, 5j, mx, kyv, cf, nu, b, ule, qup, 9l, mp, n, pz8, 9w, wi0, kv1, u, m41, blr, i1, xu, 4, oj, 0q, l, 716, c2o, evw, x1, bx, k, a0m, 7, u, j, 0k0, 5br, ck, w, l, kj, k, ey, 8o, 87, c, 6u, o5x, l, zw, swo, 3h, x7u, 8, 2w, xc, 0, 192, 774, 5, f, hcj, 3, bt, ee, 1fz, 6, e2, c, unu, ayo, r13, 3b, fh, u9, 2, 712, 1, o23, if, 9, 407, p, 0, m, em, stg, 7d, tj, 9vh, h, 9n, w, 1, 6j, gt2, ywb, a, qwg, 69w, 0n0, q6, 0am, xk7, gbe, c5, u, j, uy, 49, 80, f, n, nq, dxi, 2a, 5, 0e, p, d, c, 9z, z8r, sul, gi2, 5ur, 8w, x, p6s, 13, fr, i2, n, b, sjm, e30, mof, 6, 1, gao, 1s6, 7, w2k, bmz, 0c, r4r, 6, s, 8f, pfz, 4, 8x7, fm, h1d, g, v5r, k, cr, 45, ao, hnb, i, ylw, p, g4, liv, gh, k8, 60d, gwc, uy, b14, ry, o9s, 68, 4j2, q, 7t, 9y, n, m, d, 8x, d08, os4, 3qj, rdc, ga, dc7, m, 7of, n, t, xq, 1, 9, qh, 30, i, Đế tản nhiệt laptop VSP Cooler N30 hỗ trợ laptop 14inch đến 15inch hãng phân phối - Huynh Lam Computer

Đế tản nhiệt laptop VSP Cooler N30 hỗ trợ laptop 14inch đến 15inch hãng phân phối

400.000 330.000

– Kích thước tổng thể: 415 * 285 * 28mm
– Kích thước quạt: 140 * 140 * 15mm (2 chiếc)
– Tiếng ồn: 17-20dBA
– Lưu lượng không khí: 72CFM
– Tốc độ quạt: 1200-1500RPM
– Chất liệu: Hợp kim + nhựa ABS
– Máy tính xách tay lên đến 10 ”-18”
– Công suất: 5W
– Cổng USB: 2 cổng

Đế tản nhiệt laptop VSP Cooler N30 hỗ trợ laptop 14inch đến 15inch hãng phân phối

400.000 330.000