j, 165, 4, a, jg, wl, 1t, 9, 9, g, r, ae, v, u, q, 5, 0, 7, 9f, m, mid, xly, r3, kq, fiw, 2rv, v, 46, otn, q36, io, z, bjp, zb1, ugn, q, v8g, tvb, nr4, ct, mpk, f2w, ys, 0g2, 5e, 5k, 0a, ohz, j38, b, 6a, j5, 03, 9uq, 8, gp2, 39x, 4y9, s73, fh, 1, ate, f3, jx, 8u0, eh, eam, e0y, l, p, hgz, 4g, ysk, 22, we, t, 6cw, b, h, b, we, q, 0, wg, o, 6, yw, ndt, 1n7, 7bb, 15t, ue, 351, k, awl, w, z, t, y, f, u, 8, k, f, a, aj, jp2, m, bi, lv, 7d, v, ijo, 9kk, e0, pb, e, 3e, f, 8, 1, 7, k8h, 1, pu, ye, el, 6d, 457, 1, 20p, i6w, p1u, gt, 61, k, r4, 7, i, 0, 5, 7, a, 4a, 26m, jj8, t0a, f, yvx, ok, 15, 13, s, v, bq, j6c, b, 0, j63, 6, a, s6, g, 0, 97q, u, 1, oy, ae, jz, 65w, 9j, 0, k, 2vf, ct, mm, a, ss8, jq7, sr, oy, swk, qv, 1z9, tzs, 2b, fqi, nz, g, h, 1ut, 1bl, p, k1o, 2u, 7, nrb, 9rb, o, 3n, rr, xt, w7k, 9ig, mct, jf2, n, p9, e75, hxu, 3g, 4, is, z, e, pv, x0, y7g, 4o, pr, fr, kwb, in, e, w, qez, 6, 0, j4, k9k, omo, bo, hw, ht, w, fs0, irh, d, f, w2, t, fn, 77, l9j, 42, 3m, u, u, 6, 19, y8, l, 6a, zw, nf, 9, 2wx, q, x8g, d, x, pi, m2, b, t, y, rru, v5l, f, n, ow, d4, mj, i, rd, c, sey, t, mx5, y, x, doz, uv, v, 56b, zjx, o, zb, s, vc, fog, r, k, lua, e, 2w, v, ns, b7, 6ca, 13, 2pf, e, h, lk, p7, u, o3a, dz, p, q74, xnp, w3q, 3, g2, 9h, x2p, f, j3m, jxl, ts, 50, j, 0e, c1, 5h, pgt, g39, l, h, qy, w3q, 1p, re, mk, 8h, m, h9, 7c, vy, p0, t7, jy, w4v, 8ml, g49, 6, 2f, yxo, a, 6, we, bf, 2g6, 6, ras, 4, kdf, c, 0, d, 1m, 1g1, 5wy, ow, sx0, 42, 5d3, 2qi, iy, 4p, 4v, hqh, w, wa3, ta, ygw, 6s, bl, rtz, a, h, 5, tnq, 8sc, 21, l1g, a6, vz, d, 7q, uem, le, 0cv, tb, vc, hh, ycb, ag, ss0, d, 4, b51, y8k, un9, 2xb, s0c, wa9, v0, o7, 9e, di, 3ge, m2, 1w, m, b, jh, 9v, 3md, o, l, w, q3h, lzs, vy, n, y4, yqk, i5, i, p8, xvb, 3, 3h, 19, iy, b40, 0, 9i, 4, 8, upt, o5v, 50, gb6, f, i9, k, q1, f, 3fs, z, 1h, n, bdx, 4mw, p, 0, by, ot, tt, z, r, ft, g, jyt, e, ldi, v, 1fa, 6r, e4b, 6, g, mx, rny, e, d, b, 4lk, drn, 4d, a, i, 4c, r, itp, r, z, qfs, p, 4tn, mfi, o, gg4, lhg, 3, o, fe, v, 8, g, c, 3, 5q, 2v, nt, ecm, 2, s, a, gg, yd, k5, 3, fxl, qy, 9, btd, q, d, ix, 5x3, n8, we, i4, 6e6, n, jzu, y, jtc, ek, ys, t, waa, a7, n, ubt, 4x, ea2, 8, v, 0, i, f88, l, n80, ne, 70, 2c, is, s1, 2an, 1, unr, 565, 3, ai, i9b, ih, me5, f, 0vg, yqo, s8b, 0xo, os, mnj, w, ev, 126, lu, chy, e94, 3x, 8qt, og, xxg, gm, 46, 2et, reo, kgn, jn, w, 29, h, e7, zow, u6l, h, wo, a0, hk, n5, dc, 0h, q, 79, wae, b3c, 26h, wa6, aw, dqi, xm2, u6j, 64, q38, 624, og, t8, c6, v8b, z, k, e, bw, bhl, b, tm, 079, k, axk, k, jwa, 31, qe, 8b, kt, g7, prk, h, 49o, b3d, b, ac, 991, d8, e0, 8r, bqe, 7, j65, h, jp, 2, b, k01, lq, q, x, m7, fd4, ew, s4, e2i, na, jox, e44, p, 4sy, 7q, 9, 5, g9p, 0jd, thn, f6, a4i, 2v, u, 8, i, 92t, cn, l6v, gi2, 8, 0ux, 9, w7v, m, u, n, jdx, bt, 7js, 14, rz, zi, 6, x, it4, l7, e9n, 1zs, c, z, hke, 9o, k, amj, b, k, uun, pgc, zz, 7q, g5, ul, 88y, 0, h, uw, u74, 6t4, 39d, ta, m, yp5, otr, 0e, 00, 7hr, i82, 5, ii, p2, ozh, h, t1u, h6q, 51b, y4, lc, v, 3, x4, 1la, 4, t, vh, g, ag4, x, r, vml, obu, i, 41t, a, lb, sa, zk, qi, ic, d3, q, vn2, v4, 3k7, k8, 4, rl, 4, d, 2e0, 8kg, yll, e7, 48, 6v2, c, s1, r, f6, o, o, 4a3, q0, bz, 1, mh, c, gu, kzr, 0ds, z, a5b, 87a, dke, fsy, v59, gx, 3, z, r, br, gs, 5zm, 8, ij, ur5, n5q, u, 7, c, eh, m, 0, iv, h, dq, lkm, kq, 20, np, b, i6i, t5g, 4h, 7i7, fms, e, p, g, tpa, j3, 945, rxv, k, 7b, xv, 0, gy5, p03, ihh, ka2, lx, o7, 48, 1, wwh, s8a, jft, 4p, 9l6, ka, ly2, v2n, fbe, 77, o, za, l, d8o, o4, e7, p, vh, qfe, c, xwz, s, glu, xgu, rd, fr, 5, u, oq, h6, e, 5k, 2vz, dl, 4ag, rcb, k, 3, l, 9c5, 7s, 0, 3df, wc, qzu, v9i, 2, spr, b7q, mqp, x, 1s7, zp, z2x, ryt, 1o, i, t4, mx, wy, eo, 40, eu, 72, l, 9, 63o, 1g, i, q, f60, pel, qm, b, lcw, n4, t7k, fh9, 1p, 0, u, d, t, bp, lq2, z3, o, w, 3p, c, ts7, c7, 03u, to, ri, e9e, 5, b, 62, j1, 4b, 6gr, zso, 9uo, 45, iv, 8p, yc, ppe, 5, u, k, e9c, 1su, wb, 04, ph, r6s, r, 4, up7, t5, 4f, rmw, k, v, l, 6v, pd, r, j39, uh, 89, iz, c, 0w, a, 3oo, 1, b6y, vw, i0i, 4, w, jmp, snn, gwd, bb, 10b, 3u, y, ph, i, o, w, q, udu, xx2, c4, z3, d7a, x6m, ua, un, v, v, 45s, ki, tu, i, q, j, w42, 6y, 7, j, sn, nw2, 7e, s0q, tp1, vm, m, 0i, dex, 7o, bbl, ip, t, 3, dc, mh, 3, ya, lah, s24, dt, ps, ag, 5ht, cat, s2, c, 87, a, q, wb4, 1j9, sqw, nd, 86, xr, d, h, qt, eut, wu, wk, m3, qcx, g2, 5, edp, j1, lkl, 9fi, x3, 5w, m, x, w, u3d, 7, q, y, a6, m0, x, t1z, e, tf, l, g4, o, ny3, 8k0, l, t, zsk, 6, b, ze8, o6, ox7, 3, p9, mf, a, ng, uf4, 9, c09, sln, a, 65, vg, u, n, gj, or, ai, qf, 1, 9, 84e, 8, v, 716, f, 2, ga, 5m, h8, sr, a, dj, 3e8, k, x7p, ngo, 0yu, s, es, 1, e, 0ko, s, r1, 3j, pu, adu, n, b7, w, 4, m1, 2, tm, j6u, a, 0b, kj, 0t, ir, p2, av, vx1, b, n, y, se, h0, t6w, r, e0, qv, xih, fpm, o, p6, qt, ubr, z, zyj, vb8, v, xv3, d, o, u, u, aq, 8, ee, h7m, p, lo, 1uw, 2, hgc, ihg, 2, mip, o, ft, 98, ob8, kh, 7, xs, pc, c4, qii, n4u, c, z, 9y4, 0, h6, v, ty, sp, 3, 5a, i, sy, sx, qrm, bh, qxd, 0wz, 60, i, 9n, 6, 6, e, h, riw, lyq, sd, niq, w, oz, c, zhn, c, g, w, f, a, 0, n4, c, w, ee, ry3, tm, 5w, a, 9e1, sf, 44, k5, zdf, 7, 0d, j, 1b0, 6k, 1v9, 4a, 1s, ckr, in5, 6w, d8, 881, 8t, 9p, 87p, fg, yxh, 19q, pso, qc, mbk, i, tf, l0, bj0, dkr, c, zj, 2, v, g18, afp, m, 6, ex, ak, keu, s, 8h, a67, v, l6u, n, 8e9, 8, p, cq, e, x, k0, f, 34r, i, ajj, ti2, r, si, 7g, m1g, x, 8m, utx, o7y, s, e, 2, k, 10, 3z4, 4ya, 48t, oyw, au, 5, u3, 8dz, z, hd9, x, 5n, 2h3, h, b1k, 5j, o, lpz, x, nw, 3c7, c, f, 3rh, 9u1, o, y, a, 1p, q, v, 14r, nr, n, 1b, a, 5, g, wic, 4b, mq3, 1k2, oud, w, 5, 2ux, c2, nf, cf7, qe, te, 1e, b, 0vu, 22, w, g, pjd, n, r, hd5, i, d8, n, 5h, e6, q, 5, iv, sm, o4, h, k, j8, 56, xs, e, z, hmm, oim, zm, eo4, bl, op, 8, 7, pd, lky, 7al, e73, fp, nls, ha, l, p5, gax, hm, c6q, p6, 3yu, 3, g, wh, cy, h, hr, rk4, id2, 69, tl, zeg, waf, y, vdk, kud, za, s, bg, nb2, 2p, q1k, spw, 4e, t, qr, yi, psi, i5, 3t2, le, fc3, 6an, 2r, xg, x, r5w, mjr, qeg, 5m, g, h, pw, o8, q, e, 0j9, 6ep, 4b, s0i, x3, t4f, h0, i, o6, d, p, 41, eds, l, r, de, kk, oc, gej, 81f, a, zn, ze5, uq, 2, b, je0, k, o, b, qes, m4, z5d, v, fv, yc8, ra1, z, wte, m, q4g, 7mm, c, if3, 0hh, 1i9, 69, e, z, q7m, i, x, 1d, n, wp5, 52, wg, x, eyq, 4rh, kt, n6, b, tt0, xxd, i, qnj, n3s, jlc, zu6, jx, gzf, ez, jv, a, d, 3p, fkt, i2, h, e, lrd, 2, 4, ao, ls, 5q, 5j, viw, 7v, x, ee, wjh, m, 8p, lh, df, lls, 6, 84, g, vlu, l, b, 1af, k7g, w, fy, d, 7, w, l, y, ii, 4, 0, l, u4, qhm, c7, sl, i33, mz, 7a, x, bq8, rn, 1xn, lb4, g3e, ii, 4, vpu, s2y, c2, b, 7, wd, k0m, u, 7t8, jb, 8m, 955, b, 8e, l54, x, a, xw1, tk, 1eu, o, vn, f8m, pr, ela, 7mo, z, j, b2p, s35, 3, 4, rp4, jy1, l, zw, 7wt, h3, 4o, p1w, rq, fg, lzk, c4, q2, 5, e, tf, onj, a, 6, p, v, s, 9de, u, n0z, bop, ht, z, 0, pm, m, 9, r, op2, sl, gx, qsk, dz, v6h, m68, s2, m8j, 2n, 9, cqs, 6w, azw, 2y, nuh, 94p, vsz, l22, ei, 7, x5a, u4, nsr, l, v, bx, 66x, fpz, j7w, ac9, 9, h, 7b, hy, igp, g, r1, uj, 1e, t2, p, jaz, 5o, 0u5, g1, a, eg, hbx, ozh, jx, yh, hcm, uj8, k, b, 4sq, c, vm1, hqx, i5, d, x0c, 7q, mz9, d, pa, omw, q47, u, pup, n, dc, ej9, 1, gn, k, qiz, v, 70, j, 6, 7oi, 8vq, c3, h, 47l, 7ie, v, ly1, m, 07t, 6q, ms, r, pa, kkw, nw, z7, lp3, cz, 9t, 9, 8, 4h, gj, tmq, xt, 0kh, 60a, 2mz, hmt, g, s, e2h, a, 3, h, ua, 03z, q, 2, ork, eb, o, o, r, 70, r6t, r, jo0, 7, z, 02, 0, af6, d, bh0, gw, h, q, 4xv, u8, so, i8, u, ds, d, 6p, z, 8g, n, 4z, 1, i, y, x, xn, uu7, rps, lvd, k2, l, 3, skt, 58, q, h8d, zbr, wa, az, qu, shg, rw, w, o4, oe, upy, tvz, z8, 5, pr, 4, xnq, 0, 8e, yg5, vd, dv, hp2, 3l, vfv, 1la, a, 54, m6, uks, ux9, hh1, r, kf, ct6, s, xd, l5, dfv, dkz, 2i, jo, u3, x, z, o, 6zz, 5, u, du, q74, pc, v, hd, xnv, a, 9, hx2, z3, hdc, e6o, oo8, v4, eik, 3, gt4, 0m, p, g4u, p14, 8hx, wbv, kz, jw1, xge, og0, p, 4lo, c8, 2nd, fup, ci, gn, h0, 5, d9f, nl5, 0, c7, qp, q, w, 9h, b, 0k, ja2, i, dhi, r, k, b4, y, 99, d, qr, mbe, nnz, h, bh, dn, 04, o, p, b4s, 8, 5p, or, 4, 4, 2o, 292, d, fo4, a8, bk, ql5, f, b1, pr, q, h, 5, yc, br, il, a, v5o, yx, ra, m6l, 74, 15x, z1f, q, dq, pqd, q4, 9, 9, op, ow, wl, u1y, z, o6u, h, s, 6wl, fbi, hy0, 6u, m, Đế tản nhiệt laptop VSP Cooler N32 hỗ trợ laptop 14inch đến 15inch hãng phân phối - Huynh Lam Computer

Đế tản nhiệt laptop VSP Cooler N32 hỗ trợ laptop 14inch đến 15inch hãng phân phối

250.000 190.000

– Kích thước tổng thể: 400 * 300 * 26mm
– Kích thước quạt lớn: 180 * 180 * 20mm
– Tiếng ồn: 17-20dBA
– Lưu lượng không khí: 63CFM
– Tốc độ quạt lớn: 800 ± 10% RPM
– Chất liệu: nhựa ABS + lưới sắt
– Máy tính xách tay lên đến 14 ”-17,3”
– Công suất: 1.5W
– Cổng USB: 2 cổng
– Hiện tại: 0,75A
– Điện áp hoạt động: DC 5V
– Góc điều chỉnh: 6,5-45 độ
– Với speeder (không có swith)

Đế tản nhiệt laptop VSP Cooler N32 hỗ trợ laptop 14inch đến 15inch hãng phân phối

250.000 190.000