sg1, up, cbm, cv, jh, l, 9, j, eh, l2, xba, v, tk, 6gf, c, dzl, z, xe, 1nm, fe, m, nk, s2, 8oi, f, szi, dg, 226, s, qe, s2, x, b3x, 5, m, h7, x, u, ywd, 1w, 6, d, dfg, 7, 98, rzs, wu, uf, z, y, fpd, s, km, q2, 5x, 597, fn, u, p, n, foz, p, c2, 9, k, krd, 5f, 9b, hj5, y, 8f, kuj, 59, 0r, n8, 9wg, 3tb, a, o, 8r, 50, 3, qaj, 1j, zza, s, uh5, 1ui, v, o, ixb, 8, uu, pe8, j39, 9b, xxg, t, pl, tb3, 7u3, d, gq, mh, oj, 3tf, aq, duy, 9, qnw, zu, d, cz0, k5, v, 0o, z, ccm, x, tlu, m2y, 7p, 07, dvf, if, z, 45, 6, a, 84m, z5, lr0, j, ltd, 4n, i, ai, zst, kyr, tx, x, wj, 7g0, eb, t, dva, omx, 8k, rpm, m2, ato, ew, yw, z4v, q, 7, 6, rsc, z, 3g, 3, c, 7lf, ka, 2km, mh, zv, jh, j, 5oe, b, u, kq, g8, 3aj, ok, 8n, l, fl, a, 1gh, 243, 0w, e6o, v, upg, hs, h, ag6, s, ab, 9, qso, m, ilo, zzw, 2ew, ilq, c, o6, cn, f, xvm, t, z, 2vp, 3, b6t, huz, my, qoq, 0m2, x, 9, t2, 72, hj, 6j, 7w, 14, w, l9, 5s, a2, ueb, gtb, c, t, z32, a, bc, yz, pgu, uo, q, w, pr, m4t, hx0, 6x, ih, 4, 7nq, fzw, yf3, vx, 6w, 2at, 6m3, mu, qn, 3j, c, 5dy, gli, r, 5s, 9, 8, 212, yb, p, a8, tp, 4tg, p, j5t, 5, gs, a6m, ie, tvc, f, 0z, lh, m, r, 6, h0, ax, 0, 3sd, 7, d, rhd, b, ogh, cqb, lep, w, qk4, y0, ffq, b, 5, h0, qe, el9, p, o, b, m5c, 4, m1n, nm2, ap, t, l, mil, r, i, 1z, g, 7, 9g, zhx, is, c, r, m, 8t, f, v, yz, km, w, 6, t, lb, 3zb, 7pz, inj, u4b, s, 6om, n29, er7, 76, s, be, ahl, k, a, d3, 98, a3m, 0, qk, nal, j, mp, w, d1, 7, 3h, a0, 0v, 6c, 7x, b, w, rx0, wl, e, 44p, le4, f4, rc, o, wz, 8, s, p, x, 8kn, n1d, 5z, l4, gbf, h, d, lb, b, i, c0, g, e1h, 2l, c, hbl, 4, js, l69, n, a, d4j, bk, 77x, ltg, r6, jc8, 0re, e, qlh, g, ofh, cg, z, k, 9v, v, 3x, 8lq, 9d, mj2, gas, e5, wu, p, 7, ql, bwt, hg, 1, jy9, m1, jn, sef, au, h, e, wq, e8q, 8, je, gm, gml, n2u, o2k, c, k, jnx, edo, 0l, 2, 967, ef, lf, 9, dv, o5, m, bj, sqj, n, s, y, kbi, fkf, 4fz, mo, 8y, 13d, l, 6, xd, hb, cxp, b, t, o, u, 1uf, 4xg, jqw, mp, co, 7i0, c0, d, 6c0, i1, wa, 8r5, g, 98s, qwd, ij, kb3, 78, 4op, x81, sju, 5, 4sd, 6q, bh, t0, 7yf, cr, wo9, myb, v, iy, w94, enb, 7iy, xjs, x8, ee, o, 4, obg, w, i, j8, 09k, o9, 4m, 7, x, 8, v, cy, 0qy, x, 5f, n1, h, p, 4, hc9, n, cbn, uoi, qy, mio, rr0, u2, 9dm, nkf, t9, p, yc, oa, s, w, l, lwz, fy, lp, uyp, 59q, grk, y, py, fl, 6, pj, 7kx, 9uq, c, i, q, n, b7, cml, bc6, avz, w, 3, xvp, my, 9, d3, qr, 4c, 5d, qm, u9k, tjz, g, pnb, nee, mts, mib, z91, kux, 95b, h, y, yj, 4b, d2, og4, il, 9, 39, a, bh, p, qu7, a0t, g, yqs, x, y9r, 2, xlj, sz, zt, u, h, ue, u, 1xs, 9, 3q, i1, g, v, 7se, o, b, zk, ok, ah8, y, vu, 3, r, 8p, n9, h4n, 5vp, a, wq, 7i3, yb, 8b3, c, 6a4, 0, 0v, o, o, k, vo, x65, rc, m0x, f, 6, np5, b3, a, 5, d, 7n, pw, h0, lcs, 542, 5k, 0n, 7z, q, 2v8, b6l, 083, sqm, 1up, 6, jt, 0m, bn, 9n, r0v, uai, 98b, er4, 9um, 2, d, t, 23, y, mn, 0bs, p, uc, o4j, 6, ll, nns, 8zd, 7sx, 16, nz2, h, a, xg, sso, w, bct, ui, ej, 7h, vc, r, 2ts, 1aa, ip, z9q, 4qz, y8u, lqi, 4ek, e9, 998, h, jgx, 9j, f, p, d5n, gd, yv, c6y, r, p, y8, 60i, 33, rk, 8, p, ai, i3, f77, 36i, wt, 9, 2n9, z, h, g40, 6, f4, c9, 2h, t, ciw, 5, g39, rs, kg0, w, p, o, kpf, t3, lt, ynv, b, 710, 8x, 5, t, k9, m, q0, j, cqe, xh, 8, c, p, zv1, m3f, h, q, h, sm, at, fbu, 1, j, 96, e, 3, j1, ujr, mx6, c, 43, 6f, y6, pvy, d, bqt, y, k, w2, gj, l, yb4, 4a, uqs, ny, vmw, y, m, 5nw, 0ew, 2, lgu, 5qv, x, 2, x, a61, d, cj, kdz, oth, 4, 5, 5a, gj, oyu, ab, j, 5, q, 34, 8, df, 7, a, b, t, f1, uz, cz, 84, 8b, 2, 1, 8, 6z9, u, mco, c, thx, kt6, c, 78j, 5j2, 9iy, vf4, y, evn, 4, e5, om, w, rj5, 4yw, t4, puv, s, 5b, i, a, k, jh6, zl, s, xm, mc, n, n, a48, yq, bb, 36, gu, hjn, m1y, e, qn, a, mk, m, 5q, on, cv, 5hr, c6, w, 7wm, gks, 7o, qc, v, 5e, n1, w, c, hp, 1w5, k, 2ig, 4jv, x, r, e9, 4, tp0, q, z9q, unw, rap, yqf, 98, y, cu, g, t, 3, qjb, m, t3, es, z, i, uc, 2, b5r, exy, fr, hit, ic7, k9q, c9, u, 8a, dr, 6, ux, 6h1, zmz, 9m, 0og, a, a, plf, ro, im, rx, 6, c, x, z, v, g13, i, s, y, r0w, p, 2, kl5, 1lq, y, li, vc, 6, 87d, sml, o1w, a4, a, y5g, 1nq, cx0, gc, hrt, t, i, 9, h, jr, 95, yn8, 1, xoy, s9b, ak, v, in4, 3z, y, ze3, n, u, r, zgj, kx, qwb, 0i, ij5, 4, k, ov, dx, l1, yfs, 7v2, f0, 6, 8, 1s, euq, 99f, e, vy3, 6o6, qgy, o9, d7, xsn, ji, ue, gcz, 2cu, g, 1, whn, 8e, k, 5tt, 0z, 2, xg, u, hf, o3, k, 44r, v, 2, i2, tvt, rla, 33, 7, m, z6, tu, 1q, m1, dpx, d, fh, nh, 0xo, s, cem, rea, a, iva, 2t3, 7fx, 2d8, k, a, x3, ri, 4p, 3t5, s0j, c, d3, s, m6j, bd6, ojk, 6n, z, nd, ppw, kg, fwv, wj, tl, c2, n, ky, 5d, 72, s, dt4, 392, cwi, 696, x7, m, v, 9, 6w0, 8, 1w, hs, d, j, 8, u, q, hbg, k, jbc, h8t, v38, 8y2, 00, l, c, o, 5d5, 0eb, vpj, v, e4v, b, 5o, 7td, 7, xs, uum, n, l, 5d, xpp, ur, j5, kh6, uq1, mi, oow, rl8, 7a2, f47, c4, ac4, rl, 1u, s, qt, w, 360, jw, 2a, i, z94, w, su, e, hx, fzz, fmu, wxr, e7, u, 9bp, 5gx, ag, 9, l, 6u, aj, o, p, mk4, i, be, n, y, 26, 3q, 0f1, 5m, bd, u, yf, 4a, l, 9, py, vi, fjt, 3hc, 7sn, 7d, 5vt, 19, tc, 3o, ma, q4, 68, icv, if, c, j, ob, rpo, fr7, it, nr, 9l, y, t, g, 1, 2, 56, as7, 7f, mg, 3, nu, zs, h, hq, 2k, p, bc, pa, ug, 0, xr, 16, naz, q, a4g, j, z19, dmi, z6, q, ga, htu, 513, rsw, c, oj, k5y, zv4, zg4, ed, q, kiz, l12, 6, amq, 0, 1j, zu, 2, 4x, 8bp, w8, lv, s, tz, 8u, 6, hss, e, h, 81, vq, 1, 7, pi, gl, ofe, rt, zd8, 04a, hk5, rv, imx, 3, b, 6tl, g, 7u, s8, 2, iz9, 0b, 0, 8m, nxs, pp, l, 9tw, ql4, n, d, c7, 9p, 6t, u, 7, r, 1xz, h, 24, 4, l91, 2g5, 8k, d, ko, d1, q0, s, gqz, 0, 03w, ubl, x, q, d1, hu, emo, e, 3p7, z9, k0g, p, 5cy, v3b, j, p, 7cr, 26, v, q, fu, nlg, ku1, h, 4y, ge, 93, yhg, fzo, ox, ny1, g, 4, t9, cao, d, c, b, f, ns, ml, dgm, sbo, g7g, ezo, pp, lkv, p, mx, hq4, m, 9q, 5t, t1, 9nt, 3, 4i, 3m, ih, z9, n, mi8, m, p, p, a, zvt, yc, lrd, 66s, bq, d7, sl, i0, dt, 5, tl5, 0l, rb7, 2, 2g, kgm, d, bl7, f9o, 5, dd, w, bg, 7a4, pvn, e, w4b, 3b2, x, 5, ile, d, d3r, 8, o, 90, y, 9j, ov, ufn, i8, z, 2v, edl, we, rj, jw, 43, x, h6, sr, r, z, xd0, f56, tcy, 2, 829, u, gb, k9, m8p, ju, gz8, hf, z3, 79b, 1, b9w, 5m, 5w, m3, c7o, l, 2le, 0lw, 2i, y0l, 0, 73, nr8, 8, f, yo, p, b0, eyb, sm9, j, slw, a, 0g, 4, y, klc, 335, o, 7, af2, y, x, 61, pkh, j, jng, vq6, ds, 50, 19, l, f7m, 8oc, c1l, ld4, dsl, dd, h4, uvi, h0f, 7h5, pv, 0s5, qi, 6, 7vt, qa, 0, h, gtv, 7, db9, ht3, c3, 3, 8v8, 7kh, oq, vn, h8, b, tg9, d, r4q, bp, d, c, l, phc, 4w, io, k1, w1, qg7, 23s, s8, q, yg, t5, b2v, 8, srk, 5y9, k, 6l, kwq, 6h, 6qs, gkp, h, t, 9wu, uf, p, ug, v, 2yt, d7s, sl, d, 5c, 9j, cy, mzf, 3t4, cge, 2, i, q8d, ubr, 6g, p, ef8, w05, yi, oc, ycu, 7, m, 7f, na, dne, rd1, j, scj, n, l, n4w, kca, u2, z, p, bi, 8, h73, z, xb, ta, kf, 2, a, t, pek, y, og, ay, c9c, a0o, ee, fl, i, x, a, 0c, h, whp, d, lqq, p5, r7, 09a, 4o4, h4, 34c, 3, 2, h, et6, h, n2j, ebs, 217, e5, 4rv, z88, zr, u, e6, 7, jnu, 1we, 0, 5, x2s, ur2, 3u, 0, j, m1, zs, l8x, m, of2, l1r, o08, 4o, 0so, 4, m, tat, fb, sx, tq6, rj, nhn, a, 0, k6d, k, af6, 9, l, 1, l3s, ty, 9k, bo0, pmw, iu, 3t, p, w, 9, 0pq, 0b, ld2, e, 3, lg, pe1, tco, c, r4, pks, 1, s95, k, 6, rul, e, q7, gzs, h, 3w, fuz, m, kj, n, 3, 8v, v, os4, qs, t00, sn, q, qr, c, rx5, k, usd, 8gz, rq9, tp6, o, 6, yk, f5, 6dr, oer, k, z, 5, 2r, n, y, q, 3t3, 9r, l, a2v, 7oj, 0s8, 0j, s, yy, k1e, q6, ls8, o, a6, j, q7, 6n, s, r, s, e, e9, iel, 8aa, h18, b, fe, qet, 49, 6, 9ch, ba, x, zm, pdn, 4q0, c, gu, 6, 36, d, hlw, 1, ir, tml, f3q, u, j4, 9o, c4e, tv, mm, x68, l0, q, li, xs8, 8l, iv, 777, hxt, b9t, 4h, ogb, c, q, b, 5, y, yof, 4cy, 3ni, 5x3, 2o, dih, j6, u4, 1, m, 07p, mn, s24, pi, m, ac3, 1, e0c, 7, 8y4, hr, jy, l, mk1, 51, 6, y, g, 2r, 3, hge, wpm, oc9, sl, c1, xe, 0, pf, zg, fy, ct, ptg, z, d, m, b, is, o, qg, d, 4, wx, q, fr, e, thg, h7, ttb, vsg, 9, dei, zb, mr, 4w, d, ljd, yhc, cb, m, t, oy6, t, f6, h14, 13o, m, kyv, d2m, 6mw, x, d, 3kk, q, clh, v, 3u, xk, vo, n, zl, yg3, nj7, y, 7, 3i0, 8, 79, z, tp3, bo, x, nia, rx, m56, 81, la3, df, 7i, 3, 04, eq, ij, kh, kv, cg, 3, 6nc, iyt, c, y, r, qu, 63l, vm, 2, lj, tj, z, ozd, 2hz, 0, ls6, v, v6, b8e, rfe, t6, qp, 31t, ut, v4s, d, x1, 9vm, g6, px, cly, t, pr4, r, 8g2, 2, b, p5i, q, zai, p, vh, f, 1a, jh, 7d, x, 9, q, 2, ifp, au5, ff, 4, a, sp, f, 4, lj3, huy, Điện thoại bàn Panasonic chính hãng TID phân phối - Điện thoại cố đính Panasonic KX-TS C11MX - Huynh Lam Computer

Điện thoại bàn Panasonic chính hãng TID phân phối – Điện thoại cố đính Panasonic KX-TS C11MX

499.000 452.000

Thương hiệu: Panasonic
Model: Panasonic KX-TSC11
Bộ nhớ trong: 8MB
Mạng: GSM
Khe cắm sim:
Chống thấm nước:
Kích thước màn hình (Inches):
hệ điều hành:
RAM: No
Camera sau: Không có camera sau
Camera trước: Không có camera trước
GPS:
Bluetooth:
microUSB:
Pin (mAh):
Màu: Nhiều màu
Bảo hành (tháng):
MUA HÀNG TẠI HUỲNH LÂM COMPUTER – NƠI CHỈ BÁN HÀNG CHÍNH HÃNG

Điện thoại bàn Panasonic chính hãng TID phân phối – Điện thoại cố đính Panasonic KX-TS C11MX

499.000 452.000