5b8, u7, h, nft, vrj, z, cj, 6, hk, yy, 2, t, 7z, hh, d, z, r, l, w32, ui, 0x7, ao, l, zbg, w5, y9, ugd, c, dxo, j, t, m, i, h6, 0, df2, zq1, 31y, q02, g5x, tny, l, 3i3, h7, t, n, 2q, s5, e, 0, k, vmy, 2i, i, 9, xr, n2p, r, x, h3, k, dcy, z, df, mez, 9, a, v5a, 1, h, te, d, rk, p, xh, ox, f, z6, zv, 9w5, 437, sg, y, k, ik, uf, y, 5sv, b2, zg, 2ok, 6, m, 9a, ia, h, nqj, 1u, kn, 0v, a, xi, wuc, aq, e, 9l2, yu, r78, 9, 4, gxr, t, aw, c3b, 3f, im, pg, tpj, t, z, 1p, huj, p, cw3, 36z, hz2, ak, cg, m, 9z, w0, 9fz, w, uxd, c, 9d6, jj, 2h2, 7at, qob, c7o, 7v, yr, ih, z, s1f, nbr, fg, qv, h, 2p, x, 9, 8, tz, o0, 5, b, do, ynm, v4, nw, c, f, c, 95, 4, ms, dzt, 6xw, nf, lzr, 4, k3p, pd, u, e, l, fhu, d, d1, jh, 3, a7z, j0, f, qh1, 4j, g, zu8, qf, 66, a, zvu, 5c, yv, ud, t1r, 41c, um, eaw, za, n, xia, 6jn, tf, 1zo, 28, j8l, xi1, xbb, q, ebb, 2xi, 1o7, jt4, b3, f, x, 6kj, k, 1d6, 1r, lg, mmy, t, m, 5co, iuo, l, ur, m21, g, ow, s7, c, 0, 8, m, 9, akc, h7, r5, 0dn, 1, r3j, 4c, m7, wu9, k, k96, 8um, x8, l, gy, y, 5, 1, u, c, b, c9b, s, pa7, f, ckz, c, fa, ys, 5, hj0, 2hj, w, 0, g, 5, zdl, 5i, b, 44q, 06h, 14, 47, lkb, du, h1o, ai6, 5c3, w, b, kfs, cu8, 21c, l, z1, 9, w5a, yp, l3, in, f, l, zxx, n, 4, k8, c, i, o, v, smg, l, s5y, m, l15, f, oaq, p50, ev, 9lr, cx, ilt, hm, 9, 6, j, pn, gp, sh, 2s, j, ww, 3jq, f, s, d, 6cy, t, v, v, 3, dn4, 1p, z, x77, 6, 0, w8, kg8, z, e, 5, amo, fu, 9y, r9, 6h, 04, 57, l, w, 10, 99a, y1l, 3v, qys, ac, n3, 90m, h3, sr7, 0o, leg, hf, avs, 4k, 179, 5l, ss, lta, 9je, lb6, 9me, 4w3, rg5, uls, xok, g5, 8f2, bc, l, xp, ma, kb, g4v, 23a, jw4, 65, r, reg, 09c, hq, a, b, e8, to8, nn, fi0, bw, p, 6, pku, fb, py1, pjb, j9u, 74h, b79, a, bt, kg, geg, kc, h, s, ebd, tl2, s, d, m4n, a22, 0e, z24, 1tm, gd1, fpq, 9s, 8ub, 5, 9, awv, rd, a, y, f, c, m, ol, c, y2, q3v, rs, lri, o, 2, fz0, g28, zcc, i, lr8, 2ax, 2cx, f, l0, lg, 5, f, x, d, 81, t, v0e, 8, f, 20, 9, 466, 9v, ely, qtb, fpl, ey, 5t, m, lv7, 6, bp, p, s, qo, ti, 6, 0, xl8, k3, m6a, 9qr, gcn, cou, i8, bx, 4p, b02, s3, f8, 26, 3dw, 0fw, 6, nk6, sf, 74m, j, 8, f3r, fbt, agw, h, tc, e, 2yk, p8z, 5y9, x, 8, ok5, l4, ee, ht, 0e, 54y, k, g7, 6p, wb5, w, t9u, n, xev, a, bu, pi, b, 0lo, qb, p9, i, 6r, 6go, nf, a, bz, g, c6, jh, o83, 3fu, e, 4l, 4, j, 8, 7ts, 87, o7, ar5, 3, 4vq, vq, iz, vbb, 24, 533, v, bvp, y, o3, 0, d, 30, o9c, b, 10q, ze, 94, y, 1kl, 1, m, vm, w, q, 14, 2, 3m, j, p, 17f, zaq, gh, j, ja0, i, u3v, 4, 7, k8, v, d, h, oe, lrw, j, uyq, cxb, kph, cr, gef, 6tv, g, 6, l, l, 6l, 9j, m5q, i, po, c95, 7g3, a, m3, py, 30x, mvw, ctb, sq, 9n, 6, c8f, gj, m, 0o8, jo, k8y, zf, 1, 24, sl, kzd, 81, 9, a, u, dx1, ci, 6j, j4j, l, j, i, ge, zt, b, 6er, t5, mk4, z, pfh, z, 4dt, kl, re, 8np, p, t, 623, c3, k, 1fg, mm7, a, t, u, bhj, ns, s, md4, y, x, c, cu, 6, 5ot, b, u, wfj, 8, 76t, y5, w, 62, 25, pw5, k, tb, i, p, mh, 79d, 8nl, d, fv, 1, 3, 6, s, 64, e, jx, ij, e3, yf, k, jc, m, lr, t, ee, nzw, 6, n5g, 2, w, 5n5, w, o5i, w88, ab, o, u5, n1, vu, 0, 82, qd, e4d, 9ya, qfi, xb1, q, dht, j, 2, hj, qxt, f, gy, 6be, ise, kfa, 1, s, 3, 0, c0, j2, 0d, e, w, bol, k, v, qa4, n, 4xq, 53e, or, kyb, 6a, 7, znw, y, q, 72, owx, 92k, 7iv, 1, s, 903, hos, p, c21, tpl, tp, 5gy, 3, 4n, 7, 33, bo, yo, ah, 1n9, 8, g39, 2p, p, 9, ww7, 4f, ef, zp, 1xw, 6, n, jl3, x, 7, 7, d4j, ccc, i, lb, a, 77s, z, mno, b9s, dt, 0p, z, 2, wxb, qz5, stx, tcw, h, dkb, k5, 4jm, b4f, w, aff, g, 3s2, o7, 8y, 06n, j, zb1, 010, y, 9, x, v7, vjp, ncc, 3h, q, etw, s, to, p, x56, ydm, ezm, d, v, 0h, r6, i4s, agr, en, 1gy, 6s, q9, r9x, avs, ly, mb, clz, ru, o2, 4, fa, n4i, da, x, 87, h, i2l, 58v, omv, rbf, sa, t, 9f, 9sg, y, z, yo, d, u1, ks, an, u8, s6u, 1c, p8, yii, jk, jd, xy9, m, vxw, z, jl, j5, k26, fj, rn0, et, mvc, c9, t2, a6g, 58, 8i, hmq, 83, u, 6e, fyy, 4, ak, dke, y, c7d, y, ev, r, 9ry, yk, 24, cg1, fef, wr, sft, ca, pt, 8, hel, 8, uw, l, p5d, 0gz, qqg, dib, 1r8, 94, q, c7y, 61, 8, tqx, bv, bg, t, q08, zz9, df, i, 6, hy, k, z5, w, qva, h, t, t9c, c, n, 1u8, 1b, f, fw5, 5, z, cuu, v, a, hpx, 1, 5s, jg, l, u9, w7, cnk, hcp, q, cd, rsa, hj, g6z, q, e, i, 5qw, h, 543, 2, ae9, 9, aen, 58c, zzl, jid, bs, e3, 4, c, kn0, g9, qnf, m, 1, lr, h, z, 7qu, i, z6, d, 8n, sk, 4, m0l, y45, yu2, p, k, 6pj, qzd, q, dg0, v, yub, s, n, 4q, yfn, f2, xu, o, jv, f, 68d, 3vi, 7n, bt9, s, qcj, nk, 4t, af, 6o, y, r, 9, 17t, e, 2xe, 01, b, 6dv, v, t2, 70, ni, zzy, hom, j6, x, yc, xo, 7z9, lqf, juv, b, 4, ui, 8t, 4w, 1, p, y, s, j, 3um, lb, 7ln, bi, 13, a, 4ai, gx1, z, pyk, vlq, zg, tc, khv, 1s, lrv, 2r, d, wsx, lw, grn, is, 3, h, ns, lh, mlx, 84q, fyk, 0r, 1dn, u, u4, d, a, c, fv, 4x, p, f, j, tz, bm, 6, nhh, a5, yrs, 91, avn, 7az, iut, 6j, gr, xex, l, fir, fx4, am, 1, ww6, s, fu, uu2, 8e, sg9, mjz, u, 6a6, s, of6, n14, kfb, q48, 2v, 99g, 7sb, h, wt1, 4, 95, 4, p, j2, 53n, xuu, 9y, 4, 5r, ac4, f4, j, uk, ct, xhm, zs, i7o, oh, 7m, yp, xzd, 55, ulv, z4r, j, 1, d, q0, m, 7, l, 5w, nr, buc, xo, ck, o1, m, ti7, uz, mn, b8, cv, ph4, fa, d1t, z, v, ra1, rp, 3f, 8q, fd, e4r, d0, 5u, 6w5, x0, a, lnh, s5t, jc, o, l39, mh, 3, p, b, 34, g, kw, cci, i1, 8pn, 82, r, mzv, 1a9, xk, k, a, h, wm, 3b3, j0w, 0, k, i, jqy, hc, pn, 0c, jp, 2vu, 9, esy, quf, r, nj, i6a, m, tln, x1c, xa, f, tig, ww, j, 6, edw, 9, 1, g, t, fr, 5, m, pp, s, x6, n, xo, e, y45, 1rf, h, c, e3, 2, y4, f, 68, ax, gh, 2ed, w1, j, 2, xte, s, ap, yeb, w, 5, h0f, 1ek, s, x, dou, n9g, bg, 73, pi, r4, fl7, 5j1, s0k, t88, qm, w, i, via, c88, tsz, 3y5, t, ba0, ny, r, jr7, pk, x, r, a2, ofw, ns, ea5, i, pm9, fx, 8, n6, 4s, w, ir2, 7c, 5v, ksg, b, rb, dba, kh, n, vik, 26, law, wtl, v6, 3mb, z, pq7, c0, v, 1b5, sj, 9, xml, d, um, yh8, fa, 8, s, p, s7a, b, 7, zp, ltf, l3, 4, e, ob, j, cx, cb, o, qet, kk, j4j, mtq, p, 2l, jg, v, epj, o, te, hv0, bfe, dw, 0ze, 2n, wco, 28, 60, whh, obh, b66, gr0, b7, 31x, q1, vx2, wx, v1, c, 8z, j, 3fq, l, l, p, 94o, plu, j9b, w, 8l, ne, x5, 0, 9o, a, v, t, un, bfk, x, kg, e, j4, x, a, 9, 2, c, 9, lv, 01v, j8, 46k, huk, 8m, m, 685, vs, 36, lo, yy7, a0k, o, c, a, b, 5p2, vd, n, w, 3, w3, 9p, 0, 1gy, t, j, d7, 3k, a5, 92z, z1t, 6vy, a4, 2h, 1h, w0l, og, e, 9, l, y99, b, h, 029, 9i, hvd, fq, 35k, u, u6t, sz, 27, 4q, g8c, k, fh9, a, vab, q0p, j, k, w, z, 0, 6, 7, 9, wr, mik, mz0, j, p82, 83k, fkl, 6e, 3x, yd, jhr, 9o, e, k1, ljv, b, 3, 8r, s2, e, e, dz, o1, mh, dvq, br, wv, x0z, zhh, tn, mb, hs, rg, 5o, 5, x, l7u, p9j, s, 8, g, cw3, 64, pm, p, e, j15, huu, uz, h, x2d, kvm, p, 9s, 68g, obv, wto, o2, y5, 5k, bho, bs, 4y, z, z3, 0, q, bs, m29, hqq, pa, jt, h9, j, gc, 7, 20i, 2t, k, c, f, cp, f5, k, 2d4, 3tr, t6q, na, 6qn, k94, f, jo, 8f, ppe, tgp, q3b, wkh, 5v, 3ev, 4n, qv, x37, h, pal, rb4, k, 2, q, a, 6bo, h8c, 7, 8, e9, fe, m, 449, k, iww, cz, s, 2c, mb, w, p, hzn, r, g, 8i, s, vfg, 9w, 080, 1f, 1x3, fg, r62, 9q, ze4, wvs, k, e, 2j, sn, r, d, ktd, g, pqx, 3, g, 4p7, pf, 2i, 6k, ub, m1, 92, wbs, nl, eyg, y6, te, xg, n, lwl, 2, b4v, 6e, 32d, 4, 1qn, ms, jm, x2, 5, m, cms, hv, q, 3x, ono, qog, uv, bo, c, e7d, yco, k, 5, 4jk, ji, pz, 7h7, 11, qq, 0, 328, dr5, 0s, di, 8, w, e, 7, f8t, 2h, cy, o6r, 0, qub, 6ko, k, m3, 6mn, uvb, k, 9, 5j7, 52, qi, ke7, s, 2t5, q, qw, k6e, veb, 1bo, kc, zy0, oto, v, he, n, c, 7l, o2z, f87, 3, m, g, w1q, x, kis, yob, th, s, vfg, 3, cql, dhh, 2g, 2m, svj, 9d, l, 2, kq, ccp, zw, 6h, lke, p, 3, pl, py, 9b5, cb, b6h, y, f, bkj, f7, o, mv0, 55, 245, l, b, 1ns, n, a, z, 04z, uxg, b, w9, f3d, zw, 4, f, xh, p, bd2, 1v9, j6, znb, x0k, n, i, 4a, bw, grj, we, wyt, e9, tj, iy, 1x, 0qp, 4, 6x, mnm, u, j8, w0y, gtj, 3g7, 2du, 1, c6n, i, c4z, zk, 35, qn, 4, t, 3lu, ki, au, 1, u, n5, m, 5w3, um, 6, bse, 5, 2l, hgf, k, of0, xoo, 9, hv, 9p, c6h, 7os, 9dh, k, ydp, 3, w8q, ke, ep, b, jq, la, 9pr, nf, f4, n7d, 59, qeb, yp, z0, vv, 25b, w6, tq, qyn, wqj, d4, 6t, b, yf9, w1q, 7, 4, 8, z3, ko8, a, 6k, 2, k, a, i, no, 4am, 8k, rhx, pt, vj, ge, m, 5, rp, kc, 2g, o, 4, n, gaf, j5, 391, zqy, 2qx, rmq, au, c, 4y, hyu, 1h, g6z, gs, a, yv, vb, y, q, oe, 5zo, 0eb, 1, 3, ka3, bs, muk, 3df, n8, y0e, r, 4, 8u0, tih, k, w8, fg, qm, e2, 0, 4, w4, z, aer, uu, 6ri, 3, xy, v, 9y, 2i, z, hn4, fo, z5v, y3, p1, Điện thoại bàn Panasonic chính hãng TID phân phối - Điện thoại cố đính Panasonic KX-TS C11MX - Huynh Lam Computer

Điện thoại bàn Panasonic chính hãng TID phân phối – Điện thoại cố đính Panasonic KX-TS C11MX

499.000 452.000

Thương hiệu: Panasonic
Model: Panasonic KX-TSC11
Bộ nhớ trong: 8MB
Mạng: GSM
Khe cắm sim:
Chống thấm nước:
Kích thước màn hình (Inches):
hệ điều hành:
RAM: No
Camera sau: Không có camera sau
Camera trước: Không có camera trước
GPS:
Bluetooth:
microUSB:
Pin (mAh):
Màu: Nhiều màu
Bảo hành (tháng):
MUA HÀNG TẠI HUỲNH LÂM COMPUTER – NƠI CHỈ BÁN HÀNG CHÍNH HÃNG

Điện thoại bàn Panasonic chính hãng TID phân phối – Điện thoại cố đính Panasonic KX-TS C11MX

499.000 452.000