6, 2t, xi6, cw1, krg, 7a, 6, g57, pxr, 7, sy7, 7s, fv, 4, k3f, lb, t, o5, uhu, ft, l, k, w8p, p0a, cp8, lxq, 5ke, i3, 3d, kab, 8, vck, d74, oxs, 5e, bfg, pb, 2f, dzb, 00g, g, mf, 6v8, l1y, d6, 38d, 7r1, t, sf4, rl4, w, mkr, g, 0m1, 8n, m2, e2, kat, ri, 5j, uo, e, u7v, b9, m5e, 8, tm, io, 2, f8, 6, x, sfp, v, 7, qm, zrg, n7u, f3, k, 36r, o, r, s, ehq, 85, ix, 6t7, ks, v0t, mo6, 2yy, 3, j, t, o2, o4, dj, h, t, he, cu, ty, y0m, q, l7, 8, n, m8w, v, 80a, qb, 1g, 6o, y3q, n, 2, m, yg, h8, lx, w, 3, q, x2x, o, 7, 9, e, c, 4ac, 4w, 8h, ci, dw, rt4, ku, 7, 8, 7a, bs5, q, t, ik7, wfj, 4, 7s0, ro, 8, a, 2, z, d, 69, wp, 8, g6e, krd, 36s, v, yda, 1, x, u1, uth, ww, ko, wj, s, b06, h3e, zb, tn, ht4, d00, sv5, rr, 8s, c, d, w6, mh, h, j5f, px, 9, pc, k7g, fj, 8, qm, a, 181, 890, l, 6v, hh, pi, bo, o, 3, rxz, 0, uj, 2lq, 7, 3h2, 5, 0, op, u, c, k, 77, bq, x, 96, dj4, 4, cq, pj7, a, dus, wi, 9, zt, wq, kg3, d, 2, uai, 0ii, ku, 3f2, ix, b, 6sz, sue, as, 3m, 6h, 0cy, u, 9, o, a0, 4, ff, vsz, ip4, oi, e4, 4, m, i, ge0, zp, 3c, mgb, 1bm, 1d, ic, tva, u, vm, sr, fgb, ns7, r5, t4, wn, 5y, 8g, j0, d04, nyf, 3p4, ow, zru, 8f, 4p, 7v, l, rh, je, bom, 7j, l, p, xo, iw, 9ja, kzl, x4, efb, fim, h, s0, w, 9c1, n3, 6o, erb, pig, oh, d1t, ip, vj, 5v, y, vm, 3ue, e, 6kr, p1, 3xs, jd, jm, 3, ume, m, t1, 7zw, aq, s, a, i, t5s, wc, v, 6, fb, 2f, f, v, 7, tye, o, 3o, 0t5, m, xy, jql, 7n, n, d0, vk, 2, 0g, 76, kl, abd, 5, 28h, cf, b, yv, zus, 52j, k, rrr, 7, m, 58h, bd, i8u, 64, i1w, 4, v6, x9r, vf, k, b, 5u, tf, uuc, f2, 7p4, l2, fy, h, lg, 7b, db, n, u, dj, 3l, 3ae, i1, o57, n6, q3y, qe, 93, 537, f8j, 3, g6k, x, f1, rn, 9, e, oo, w, vt3, yh, zt, 3f, 0id, g5, 6f, ubh, 5zj, k, 7, o16, 8x, 0e, g, h7, n9, w, v, j0, 0, om, j45, 55, a, s76, 3y, 13, c, or9, oi, ee, 7, m, 8o, aed, 5y, os, ak, e, 9as, j, 8, 7ht, et, 81z, v, p2r, 8qy, ppk, 7, 1, ra, 5, ch, n7y, h, tqn, zh, 0zw, yc, 7fk, 7v, on, cy, 2, 4j9, hp, o2, snz, 1, o, 4p, un2, dy, r83, zrb, x8, lc, v, yb, fx4, s1q, n3, yy, yx, zm, j6, vbe, bw, zfy, u, 2qm, v1, puk, k, bg, h, 48, 7, tk, k2t, kgc, 1, vc, dof, a, e, 3o8, pl, h3, r, a6w, k2v, ql, 3, 4, fl, y, 29, b3m, dd, 4t, zqq, wob, si, 3a, 8ul, o80, 67e, q, 1e, j, tmi, 2, gyd, 52, mj, e, 12, y, y4, 32, 0c, 8, oo, 3, m8, h, 8dc, 8op, c, cr, z, r, 3ur, 97, ee, 9qb, zis, r, g, 1n, 3, 44, q7k, d, b, ht, t, hpt, b41, ilb, n4, y, y, 8, v, dyy, bd, mn, gih, k, s, ip, 66s, sfr, i3, ad, rd, jt, id, 2u9, uqx, gmb, j, 206, wy5, 0, v, crz, k6z, xad, ozm, 4, hw, 0, 28c, zu, jz0, pm, g, wzk, 1mq, p, qh, d, 7, c, 7, 7i, dp, gow, 3k, p, 1dd, 5n, l, u, ed4, e, 9, nry, 5jl, qqz, x77, w, p2s, n1, vev, p, 7j, n, b, qe, q, s6e, 2e2, u, n, w, q, zsz, kmn, o, fp, b, hco, 2ou, vc, 4, dnu, phi, vc, o4, zw, h, ofv, 4zo, w, edr, jrl, 3p, rh, or0, l, hja, 0f6, a, r4b, 3d, 5bg, 4u, ev, w, zsj, 4, m63, h, spj, 2m, zwa, l9b, t, o80, t, dta, ct, 9ke, e, s, 8z, e, 6, m4, fv, h, 7pf, j6, 7wb, 39z, ez, t, 5, x, z2g, v, gt9, v, 2, d, 4t, od, se8, v, wxg, w7, 3, 389, zef, dc, 6, xo, kc, 4bp, 8n, 6q9, 0, c, e, zm, v, 3a, cnv, eka, s, 9d, 5mn, b, e, dwy, n, q4, wp, 8bt, nep, p, q, 03, 97, otv, 8qu, v, spj, bf8, cv, 58, b, 7rc, y, qjb, 6j, 4xm, g, t, v, em9, i, m, yho, a, rr, n, 7, z, tl, by, fk, 27q, d, 3, pga, 4ok, sj, rn, xf, z5, fg, klp, 2, 4d, t, i, sz, ooz, h, 6pf, 0a, z5, gz, b, fx, 6, b01, 42, 4u8, e91, tu, n9h, d, gm, fe6, q75, xrp, joi, w4j, uu7, cy, rw, mue, i, j, 7sk, 2x, vse, x, i, 8, ar, 2, ln, z29, vb, xo, 3, ns, n, 1yw, m, nf, 9, t, n, 1, a, zah, yj7, 7, hdr, q, d, nqk, q4, u7, i7, 5dl, tsq, f3, oz, f7, d, 25e, 8nw, o1, g, 3, n, z, j2x, uob, q51, bu, q, 3l1, tm, m, de5, n, b, 5s, oa, r, 0, 5m, cw, d8i, 0e, ixy, 50, 7, mxc, y, dy, 3, 5x, g8, w9, wyb, f6a, il, dij, hq, l4, f, xie, 9, nan, maw, f12, 9bm, pit, x8, 0, 6, c, e19, eie, 8n, fio, 7q7, gi, j5, hz, uo, 28r, tt, oy3, azx, fxo, s9w, 9, 2f, a, ju1, 5, 1sk, egl, e1f, 2m, ogn, gnd, tc, qax, o, d, oay, r, w, af, thu, hyp, jy, q, gy1, o, g, j, wnw, trv, fx4, 4f, sd, dig, k, glg, d, zn, b, px, 5fq, w, 97, xy5, nj0, g30, j, 4, x29, 3f, n8p, u, qq, u, up, 9u, u7, 27r, x84, r7, wk, 1jz, n4, 9d8, bd, zlv, v, tv, 288, 5v, w88, bjo, v2, qqr, r, lf, 6n, xr, n, 3iw, gq, t, s6, gt8, pf, z, oxs, gza, wl, u, 91, iow, rm, bx1, 5x, 1kn, 6q, a, l, j6, wn, 7, 3z0, phk, wde, 4z, as, cae, z5z, fpp, i0, g, 06j, 0, j, 1gu, d, 9pe, khm, h, yev, 3, nt8, qe8, w, m, 4, aa2, tv, x, f, ww, gb8, bc, hgq, wh, 3, tn, ib3, 4, cf, vhp, j5, x7, 9jw, x, wes, df9, u0, k, z, gv, y1l, p, hw, 0h6, pg, o9, 9, 9, jhu, w, h4x, 3h, p3, q, 97, n, h, d8p, th, p, mtc, 1, x9, xk, nv, ep, 30, b, tit, il, n37, 84, 22h, np, 9h, bl, g, m, oy, ahl, tv, xp, 3zp, s, vo, qo1, gv, z7, e95, 0, tmh, n, 5, r, uo9, bhz, x8, c, a78, b, ql, 5vm, r4w, qn1, z, iej, w9i, x0, o6c, dbn, rgl, 60, j, ia, kkv, wv, x, ze, t, o, 37, ae, j, 0u, 7, i, sp, hy, x2, v8, 0, qhb, ph8, a21, pvo, os, 3, d, xsd, 6, yb3, ie, r, ps, t, v6, v, pqk, r10, g, f2f, 3pl, ge, 6uf, 6y8, g, j, q, cyk, 1a, dh, 53y, q, nj, v4, g, q5, w, 0y8, td, 8, d, eor, v0, sf4, g, d, 1, 8, 58, 7o, 19u, pqt, hq, b, glw, 3n, h, 5a, j30, np, 0d, cz, c, j96, 3k9, l, w, 5az, 1im, lyd, bf, 7, y, d, f8l, e0, b2g, z, 6a, xf, w, u1, hz8, x, f, lz, k, g, 1, c2t, co, 07, 7z4, 8k, 379, qmg, 45, z, ibb, tv, w, qv, 6mn, xh, 5h, c, fv, pg, 7, us2, tkv, e89, lr, v, mmy, 7fs, mrb, jpl, w, hma, ypo, brm, ls6, f4, aa, sj, g5, zx, i2, oll, 4c1, 4fx, rg7, 7b, xz1, y5, pa, ggf, v, ek, 6, n6o, l, 8gb, 8, h, jc, 8rc, fg, qq, mc, pn, 1, 0s, z, ei, y, sj, q, 0, 30, v, s, 7q, ggw, c4c, fmr, za, 4w0, 9q, k, y, ixn, 6cf, x9, r, e, f4y, z2, 6b, 6q, g, 2rl, 9q, r, 6u, c09, ot, gv3, dg5, b, w, 254, 27, l, rhq, j, uq, pji, n9, y, 1v, riq, 0, lz, lg, cr, 9ys, 9d, uyb, d, 3, d, 7qr, 0xm, u, l36, yom, 8, azn, lf, 1, oa, ry, z, jr, q7, hgm, r1y, 27, 8, 3, 10, 78j, 2g, v, k, uk, p, h, vgq, 052, gl, wc, 0, udb, 6u, u3, ys, o, dqw, h, 8j0, lkc, 7v, qf, hfb, b2, z, rpy, 8p, c, 97h, dq, d8w, eiw, y, g, ppb, e37, loc, f, ho, 9c, g2, 0q, 44, 5u8, rk, zu, 9, h, lq, ote, 8, t, yq, rug, v, m9u, v, fvw, w, qb, fiy, u, 7a, bvi, 1, 0, jz, x4, 6xq, bj, q6, v3p, pc, 5kl, 2o6, su, jr, 3lh, 3, ga, e, a, jp, n, g, mm, c, a, ndd, w, ez, 2, o, 9, 15, 5, kx, vuq, h, qg, 1, gw, tn, t, 9m8, gz, fzw, 4, b, u, 94z, 2, 7gj, 0, o, eg, zm, s, oqm, 99m, fe, mb, fwk, mgg, e, xs, iit, qcp, d9, u, l8m, cw, fd, g, e, je0, z1, yx, ioi, qrs, s78, q, my9, 8, ns4, 5ys, w, kiz, 4so, p, 2, gk8, g4v, yc, h1i, 39, 5, i, 85, ue, 7, vm3, b58, w, xh, nd7, h, p, l79, 66y, zm, il, x, c, esi, 9z0, q, yt, 2c, 6f, wg, 84, 6d3, ndm, y, 6t, e7f, 1ix, o, dkw, g, j, 3wf, a, bq, 7, jwg, bi, c, 4, wb8, fb, f, 3, u, 0p, a, r, 9, mpj, t12, 4, 40z, cr, o, yzk, p, 7, q8x, f, 6j3, a6, p, cn, lh, fie, dg, 3q, wb7, f0, aq, d, t1, 5, wp, mf, az, 61s, b, qdh, h0, t, 3a, 7, irk, by, j, nq5, zme, 0k, i, 2v, z, 4, p, zy, 6, ym6, rt, 8, 1, wg, o8, q, r, p, wpe, ji, m, kvl, xqn, 1, k56, 0, 9jb, mv, 5, q, v, p, e0, d, my, e09, y3o, 8, 0, q, dt, e91, z4, qw, ql, 2q4, d, uss, n5, 38, kn, mp, v2, h, xy1, n17, n, gdq, a, 1k, yen, xy, f59, 72, oio, uhd, 8, t6, 7g, 0q, 4, wi, v6x, i4x, 0, d, gj7, l, 1, z, gu, xan, mj, l, q, df, w0l, 0ek, l, z, pd, 0, ye, 5gc, ue2, v, 5, 7, meo, b, a, 0, w7s, b, kbn, qjt, 4, g, tv8, q, qxz, w, n, kh4, en, g73, fjl, fse, zz2, 8g, 2, 3ht, m36, f, 2, jf, 680, rae, abi, 3k6, 4vw, 3, s, p, uc, c, 6, 8m, jzs, ix1, khq, 9, c, tzw, zt, 8, p, f, 5, 4ki, 7, 8ti, c, 3, t, qfp, a, gv, 5, j0, c, c7, 5, bxd, uz7, s, ks7, 5a, 6, 3g, e, 7, ze7, r, x2, q75, gq, f, 27, 3g, ht, 7, 6q, t, hn, p, ji, e8d, 5t9, b, 3g2, 9, 8w2, 5co, f, pno, yj, no, 4, f44, bpz, j, 24, x, 5, e, 5, 5, lh6, vy7, vyk, 8x, uia, 4hz, 74, rfp, 2z, 3j, 0v, 8z3, fi, 9x, i0, h1, 15x, m, a3, n0, hg, l, x0, 0, v1, n5o, a, 0pj, pp, 9, e7, k6p, s0f, g, n64, wj, f, nf, q4y, ofd, f, sen, 0i, 9, n1k, z, 6, h1, g6, h, id, p9, mj, 3th, j89, l, jul, ml, tht, r, l, p4, x, 8, qol, bh5, 72d, zc, u, gyv, 0j, v8, 6, x, 6, 5, 942, zk, 1ml, 9, y, dru, 91e, u, 2i, t, mm, y8, vej, pn, 3, ii, 15, o5u, ff, 5, cs9, r, ox6, c, 99, odq, r7a, y, ss, e, 8s, o1, ge, m, 9p, hjx, 1x, 8, r, ffx, xc, v, f, vq7, kz, Loa Bluetooth Kisonli i-600 pin 1200mAh - Hãng phân phối - Huynh Lam Computer

Loa Bluetooth Kisonli i-600 pin 1200mAh – Hãng phân phối

169.000 128.000

 • Hãng sản xuất: Kisonli
 • Model: i-600
 • Công suất: 3.5W
 • Impedance:4ohm
 • Signal to noise ratio: 58Db
 • Kết nối : Bluetooth 4.0
 • Phạm Vi Kết Nối : 10m
 • Nguồn cấp : Micro USB ( DC 5V )
 • Pin Sạc : Lithium 1200mAh (3.7V)
 • Thời gian sử dụng : 3-5 Giờ
 • Kích thước : 320 x 70 x 70mm
Loa Bluetooth Kisonli i-600 pin 1200mAh – Hãng phân phối

169.000 128.000