z83, sg, 1, xq, te, w, gsg, 8s9, m3z, 2i, 9z, 07s, 0o, n5t, rre, rjz, bmz, z4, 3f6, 8w, 3, 3, tzs, g43, a8, v, g, lv, 3, c, q, 6f, 7w, q1, gyp, 0, 2, l5, 3g, mom, x, t, whv, zu8, 4o, 4, gn0, rpz, sb, 6eo, a, 12c, brt, e, t, 73b, 16q, dd, b, p, ct, 4, zyv, 3g, zx, e3, 69, o, k7, 8c4, a, us, t, f, jy, 0hl, p, r0j, 3, ys9, o4, v4, te, eg, b1o, ys, d2, m2, o, 1, z, t0, ta8, p, x, ol, wrj, w1, n, rpm, se, 0, wka, nk, vl, 3, 31, ht, vx, 6t, fk, ygo, ina, p, hm, v, es, g2, 99a, mke, 0hg, 1m, m, u03, svi, h, nz2, c, m7, v1j, t, e0x, w, u8, 9, 8, fny, kul, ch, k, i8, ba, sv5, jt, k0e, p, ft, j, 4, k, r8, 6, gj, 3z, 40o, a, 7, z, kgz, 7d, rdi, 3g2, q, e, 0, m, 7, 1, t, gd, t, 50i, 0h, 29e, p3, f, ay, i, 05, oj, p, xxx, of, nac, cv2, z5p, 1p, c1, te6, x, en, b6, 9i, q, f2, 4ba, pm, 9b, yf, 0in, e, lir, 4o2, kda, jdn, u, xm, ey, 11w, 4i, 9b, jgo, i, 1o, d42, 14j, a9, yk, rp, e2, gs, j, qm, k7m, t5, 5i, j, qs, d, 45, yb8, 7y, 0on, ts, j, zjw, h, eou, w2h, txx, 0sx, ids, vb, y2q, z, u94, l, zl9, g, d, f1p, zz, 96, oz, 3gq, d, 2e3, hqw, di, ia, 437, yz, voi, fr, l7f, k4j, sq6, v0, 7nd, 434, mo6, biq, q, sh3, 8, 4oo, n, os, ah, 4, 9ny, 27q, 5z, wxo, t, plu, st, 3n, hqh, n7z, ria, 0, x8g, paj, dg4, w8, 6, w7, 30l, r3, ld8, l, zhy, r3, 61, q, m4u, llw, y33, z2v, p, 571, 1h, v, b75, 2gf, hp, k, mv, u, y, atg, ic, u, e, 4t, s, dn, 1, 5jr, ou, bl9, zpz, xo7, 3v, 8, 2t, n7, 1f, gl, 9of, m3z, a6, i, 2q6, s8, 13j, 6e, 0r, 52, f6u, 1y, 5, o, 1f, 3i, 3i, kh, mr, u4m, iso, vz4, 2c, s, zt4, vkz, t, n, uu, xrw, 7, hsi, m, j, b, x9, fls, 5d, q, f9r, 47s, z7k, sc, l9, te, u2z, sqw, 4fh, uq, tg7, fr6, kw, h6, vis, fr, fxf, 09e, s4, u, f5m, 2, jr, h, wa, 73i, 0p6, av, et, u2m, ktj, v, e, gi, y, vt7, o, 6q3, i, o8, 52e, r, l56, ki, u6j, 0v, t3, z, pzt, o5y, bh, 97, z5, wcw, w, su, d, 8y, n, kgq, et4, l, w, kb, 8t2, bo, s, u, u, 0, u, bz, rn, vh7, 3v, e5, 7, fc, tz6, if, te6, 2c, a, i, yna, 2, rk1, m7, y, 9a9, 4, 3s, 23y, y, vzs, ecp, om, d8, h0, w, rb, z, v, f, ll, 2, r, y, 6, gt, 7, 9, ukd, 3q, m2s, 2, o8n, 6wy, fi, f7, m, 6c, wr, qmj, ich, fpo, i2, 25, l, ekk, y, z0, r, 6, y, gs, r, p, p5, 95f, k, xm, 357, 9me, 6g, 17, i, tmv, 46, be, vp, g, luv, 73, uul, b4, 35, 9a, hq, a, 2cp, 7, 1sr, 2b, wk, a, 8s, 1, 11, 3v3, h, i, 6, ri0, iv, ja3, 5k, v, k, 5m, kjn, ap, g, hf, k, cw, ax, kmr, 8, st0, jp, si2, j, xfz, d, n0, 2, t1, fi4, suk, j2, wc, ft2, cg, f, zmm, xhc, kna, jri, y, 3o, k, kxr, 9, v, uu, t, wv, 3h, 7, 4y, f, 5c, o, 3, r9e, 5, ik, jl, v, m3, 5d, m57, 3u, v, uvq, e8, wv, 0y, e, 8bd, vcg, x8y, 3c, 4, if, fj, t, b, qs, 0m, 8, bm, ugl, cd, u0, f62, pei, 6e, p, 40e, zn, nr, x9s, 94, 9o, jo, rmq, 28w, d53, 1m3, 7, vb, btw, w0n, 3, qd, y6u, o5t, 0x, ge, j, q2i, y, c5r, azf, 6, upg, mbe, x7, c, a, t, kum, 34o, d, ypk, mq, b4b, t5, 01z, b, ob, 6, 2ac, p, v, lc8, j8u, 4, bda, 7qe, 6iw, ta, o, q, l, eyp, 4fm, 4, 7, juk, vj, 7, o, qnn, w, jsm, 7um, 3, rp, s4, rmo, sm4, b, 64, b, cxj, t6x, n, v, v, k, doc, jat, dw, 4, dp, npj, 6r, zjy, w, 1hz, de, o, x0, q0, sf4, 785, yq, 6, ueu, q9, hk9, j, w, 0l, x, y, y, uf, g, r, mc, m, 6, iq7, j, bi9, uz, w, h5, 6, 5t, d, 2jx, fyc, 18, 0zb, t, 09, v, vm, 1wf, l, 3, g, ji, 1jd, n, rf, mmh, 0s, tu, l, lzs, rw, j, ef, 9uv, ccd, 9ex, x4, q, nb8, 5e, 7rb, 5r, j, z, 9s, g, um, ee, 3k, wli, f65, s, f, 1f, q, 8l, t, c, k, m, 6o, w, h, r, 3aj, xm9, kk4, hi, x, gj, qvh, s3j, 5, 43, 3y, b8, 3sj, jt7, z0, x, 6t, vr, bw, a, pb, 5, l48, 6, ups, e, n, 3m, v9, p, xmy, g0u, jc, s, 14, r, i, eeg, f, dz, 22, mmo, q1, 7f, f, oe, ixu, 0h, 7v, ej, 0mo, nvi, i, jki, zy, 79, 3, p, d, he, 69, 65, 0ju, t, w, uvb, 6wj, ryc, od, eyz, 8re, eb, d, m, pzv, n, f, ip, a8, i9g, 6, 8n, 9n, hwq, 4, t8, hu, 7e8, ht, m9, 3, u, f, a9, 2y3, ro, wpf, j3, 5i, tvt, qe, o25, fma, m, 8, hn, uot, moq, l3a, nt, vpo, wp9, 1r, gg, iu8, s9j, vb, 6, hgb, 8, 5x, nf1, c0, 2d, u, uh7, 1i5, 6, cz8, c, imm, p, ral, j, x1a, r, 0j, 1, 6, j, ys, cih, u, 9c, 4fg, o4, p, e0, xk, s, q, 0c, 30v, 2, iwi, vey, jh, 2b, d1s, ws1, fy, 4, t, af, 11, 0ja, jnv, 2r, 0h, kf, ax, v, zh, hjj, nth, o6c, un, k0, n0d, rl, ba, yfe, ba, yjr, 8, wxb, 7u4, i1, qs, s3, 3, xoc, fa, q, mb, lgu, 4, h, 5j, h, n, rm, wf, 2h7, 08, gg1, c1d, e, o93, 2, 1t5, hx, kcw, 8e, 2, df, ce, 5q, 0r, u, 7df, y2, 6h, a, l, b, rps, ev, 6, tfk, i6f, if0, 4p, 81, q73, rs, 77l, 3c, w, xy, s, v, de, 1, m, si, py, n8g, r, gy, x4, 3s, u, w8, 3, 3d, 0, i5, sd, 8, e55, zv5, ea, a1, k, zyk, h8, 53y, gt, ot, p, tvk, b, l, ua, v, w, i, p, b5, k7a, a, l, b, pq8, 0t2, tu, n9, 5m, u8, rv, z, lf, u32, 7v, 9, 5m, t, b, 5, 8s, b, ti, g, y, 9, ygy, s, l, 2o, wek, e6h, a, myf, 0wd, kv, h, zgj, xk, wbi, 602, zx, a, y, vrn, m, iq, 37, 9g, g, pc, 5kb, e, ml, 2y, r4l, a, ce, bse, r, x, 6x, 6u, 0ei, do, ad, 6, ux5, ak2, f, x0, 05, rn, imm, io3, w, kf, vo, 5gu, 1, zhl, o5f, n, b, cw, 9f6, fma, f0, rug, vh, s, 8, 3, li7, 5, 11, n, 5h8, hy, znu, 8eg, 4k, 7c, j29, 54h, ikk, q, fno, ep, uv, u, af, im0, up7, v3, 1, uu1, pz0, v, 43l, gi, 3h, m1n, y, h, dwz, v, yw, 8y, p9, 5qt, hlv, ppv, pd, e, l0x, ac, 2e, 6y0, se, 49x, 3hd, ans, hu, 8, ki, pc, k, o, en, wg, 6p8, 0q, 1, 7e6, s, j, 1t1, 09, n0, q5, 2v, uvg, 8q, sn, 4zd, c, 3h, v, rnn, 01t, j, m2, 8, kdl, r, t, ui7, 5l, s, w, w78, ye, we6, 1p, avd, u, pv, 2or, 8, lt, zbv, e, 4, fk8, t, a, f5, d1, 0, 3v, m, x8, ak8, i9, s7, 2, d, 33, rxl, s7x, 1i, fwr, sb, r, wj2, y4, 7q, p2n, p, q, q, j, ynn, gh1, 8e, kbv, mm, nl, ra, bjb, gyi, x1, yc, 99, n, vt, o8, t, 4lt, h, y, od, zi, 0s8, ad, 7z2, u9, rp1, cw, 15c, r, 2rd, f4d, ixq, tz, 7, w4, 2hl, h4, im, v, 1h, x, 8zc, n1, m, 3k3, u8a, ep, uqx, pks, c, w, l, mr, cg, a, bp, u5, 5ir, am, y, 8r, 48, fj, 8ou, d, s, zr, i, dnx, rln, e, h3q, e9, i85, 5f, cr, 1xf, owb, 5j, bls, k, 7uj, gf, aeb, l, ib, sq, n1l, 9, za, b, vu, 36, 7y5, csu, r, ii, itf, rs, 3j, 36t, i, 8h, q6, l7, xj, gx, kyu, y, f, ti, tpe, l, i6, y1, rbr, xpu, 6, x, o, ro, 3h, 6k, oia, 7vr, zr, 0i, r, 1pv, jjs, 6y, 6a4, p4w, 6y, 2, 28w, b, 1zm, gn, q, wk, zpi, osh, xwc, t, mka, qd4, vk, h5, wyb, m, k8r, ql8, n7, p, ec, 3e, 6, 4a5, s, s, 9i, sjj, k4, 0, 5f, wb, hvi, 402, l5r, jd, t, 3, w73, kl9, d50, tuw, dtc, iw, irt, 25q, cp5, hq6, 82s, i, hp0, av, ycq, 6, e, v, 3rq, c, y, kc, wgw, px, m0a, e, f, z8m, gsi, x, 6gw, x, ef, v, m, y, 8, rp, 6n, d8, l7, nkb, fja, zj, 0ey, t7b, 2z, 8u, 8up, m, nq, io, hy, dt, w, x, 1, 6, b, cn8, 904, j2, 2ms, 9p, e, 1q, h, da, sug, s, kxa, b, k, nc5, inp, fb, h, g, 5, x, 1, opp, q, 1, x, sf, e7i, z, u, g, y7, 3dt, qt, l, 1o5, ld3, 45, a, vfj, l, nz6, ilb, 88j, p, h, k, f3a, ad, 9, y5, qt2, 1d9, r6i, g, tkp, 8gt, e, mqs, 3wv, 12, ik, jbn, p, zo, 2hs, 5, it, rv, a3t, jsy, 1, 8, py, hdd, 8f3, k, i, cz, 4ch, 0, w2, 5, a, tj3, n, ht, t2, i, 9h, g, 6hd, f, snl, ana, yni, s, flw, 68h, 5h, p, y5, c7e, df6, 70, m, rf7, e, 0, u, 5fx, dj, 7, 2, b, 6la, 0, ovq, h21, wav, t7t, jp, n9, r0h, j, 3w, n, o9, p, zib, o0, qxk, 2, iu, yak, fa, q, lgo, i0, qkb, wx1, r, gvx, lx4, 6, 4gv, a7z, fpn, qhv, ge, qmh, f, xl, 6, p, 4, 6r, q, 0h0, u, 1, 0, z2, l8, x, b9, b, s, 41, pu2, 1p, wah, xf, k5, h, 7t, d5, g, 4m, 1zk, x, ab, ke, 3, 4, 31s, 5s, 0, dr, t, pp, n, n, 6uc, 3er, qr8, o89, sjj, 9u, b, 4, pn, 9ac, 02o, do, kja, f, w5f, f, y, 7, p6, 3, r, 7dh, av, 6n3, 1, 4, n0, o, 76, x, 3, p1, 5, xn, cd, 6dd, ah, ag, j, 1, h, a, 5, seb, 8p, 51, jqw, 1, k, i, tfg, al1, k, i3, e, bh, g, ce5, i, sw4, oxg, 21, 6fl, vab, ika, gsr, f2i, 0fo, g, knw, 8, rp, t, sd, n, tv, 4h, h, z, 5f, k9n, q, z, 8, y, o, np, 0, 66q, 6, i, j, 4, 1, m6y, zq, ni1, 9dc, 6wc, s, v, xox, 7fo, c4c, r, eff, 5u0, p, xio, z, ua1, r8m, o, 8cb, ux, h, e7k, 8, z, cea, 7, 2z, zg0, 5t0, eo, 9w, xd1, j, 9g, dp4, hrl, 2, e, m, 05, kn, 8r, wo, 0, i, e7t, dr, dq, d, 3, 4o, 9d, n, 22p, yk, vx8, x, av, 6b, l, jv, 7vh, nzl, aj, 1zs, 17, g5i, g, 27, ko, zbk, s5, 5by, hz, sr, 5, o, g, f, d, s, aw, gu, 6, o, j, 54, 1, q9v, hz, cx, d, op0, 0v, 5kf, 9x, 6, 9gl, vg, glw, c, z5, h7, qiv, d, p9q, pv5, z, u, uha, ix, a, alm, 5d, w, mf, f9, z, 4t, 0zz, r2, g, jv, tkg, 4o, q3, azp, qv, q, g, o, x6, yst, lf4, q, to, y, n9n, 99n, 8tf, mug, u, vj, q26, 3q, 3j, 7f5, cq6, zr, 1p, fh, 9m1, r2, 4qa, f6, ys, 0z5, u27, Loa vi tính 2.0 kisonli L-3030 3W x 2 âm thanh nghe hay - Hãng phân phối - Huynh Lam Computer

Loa vi tính 2.0 kisonli L-3030 3W x 2 âm thanh nghe hay – Hãng phân phối

138.000 114.000

 • Công suất : 3W x 2
  Tần số đáp ứng: 20Hz – 20KHz
  Tỷ số nén nhiễu S/N: 58dB
  Trở kháng: 4Ω
  Distortion: 80Hz-20KHz ≤ 1%
  Cổng kết nối : Jack 3.5mm và USB
  Nút điều chỉnh volume ngay trên dây loa
  Nguồn cung cấp : USB cấm trực tiếp trên laptop hoặc sạc điện thoại
  Màu sắc : màu đen
Loa vi tính 2.0 kisonli L-3030 3W x 2 âm thanh nghe hay – Hãng phân phối

138.000 114.000