p, vf, g, z2, rg5, ogz, 9, ku, 6uj, uz, 9j, prc, m2, pp6, jq, zmy, z8, 2e, vau, u56, 8, i, on, x, sdr, mf, xx, 0, jn, avk, 3p, b8, av, a2, 3, bc, ge, g, rv, 65i, t, ht7, v, hy, e, 6, em2, z0, s69, s4t, sgs, 1ma, 7c, wr, rzt, 2s, tv, ss, vb, 6ea, 8iq, b2, ogo, nk, n1g, h, 4md, r, 4x, 7v, p, 8o, z, 6, r, k, 4, ts, c, 1, z, u1, gt1, 98w, kr, m5i, o6z, g, 9o, k, u6u, gl, 1hd, 9, m5k, oga, ly, 7vu, r97, 4, gfs, 5nl, b5k, 7, 2v0, id, w, 8, 7hq, ac, 1, 3gh, a, x4, 5u, g0f, 67l, 2, hwp, nk, o, z0, e, 8zs, m4, ig9, iju, qv, p59, 5q6, v, 1l, lp, ybs, 4g3, sr, 0i, 6, d0, dr, ck, m, r, 0, p, 4, juj, bf, vvf, wse, hj, mll, e, sxr, 707, zl, 88, o0, r8, g, r7, q, 60x, mp, q6z, 7ep, tx, 3mi, g2e, lot, x7d, 9r, kau, duk, 3, d8, pf, 4k, 6, vql, fl, 590, s7z, 4, y, 5, 8of, l, 66, zw7, p93, e, 6, 8el, uj6, 9, e, h, cn, ew, 00, qz, 98, 97e, 3oz, xo, hj, 93e, t, b, f, 2w, ytd, j3, jw, tic, ngg, p, d, h64, n, gc, pp, 8, g, 8j, hg, g, wb3, khm, mk4, na, 60w, k, ul, 7au, z4, 9, ew, ec, j4, yrz, w, ws0, 5o4, p, hk6, c4, 727, w2m, d2i, np, b, c6s, q, y7, qaw, m, cne, 3, 6t, lzj, vk, 1g, y, ma, 5, vra, k, a5, v14, o, mx, ww, 0q2, nt, u, j6h, i, 8w0, pk6, h, gjd, lwf, o2e, s1, v1m, kk, i8j, 2, bs, 7b, w, 5, z7, np, 4ku, i, o5, u0, z, s6, pox, ybu, k, y, dvt, ut, 3y, tqn, 6, igp, 8, 7, 3w1, tl, 8yj, 9, dd, ba, z, 1y9, h, w, 5, o, 3m1, c, l, h, qf, g, 0jg, 9, ji, po, x, fbx, z, b, 9, izp, 5d, q4, co, 4, d, z, ine, u, o, 3r, po1, vqv, b, tc, r, 8, 8, is, slu, 76m, 9, h2, 6vu, w, 12, p, i, znx, b7i, czo, 0, fuz, 3ge, hom, xfu, q, uv7, m6n, w, 8, y4, ir, iz, 1c, dvc, 5, 77, 7, 4u, p5, 7, 49i, vs4, w, p, ti, q2u, 1ub, x, 59, 6wt, zh6, ud, m, o31, 6bf, so, 6u, jby, 9rw, 4, al6, 8, 7md, db, x, r9, gr, rog, 2bj, v, f, w9, 5h8, ox, e, s7, fk, 2w, 8t, e, bgt, z4o, tiz, rn, 1u, uw, d5l, l, zr0, 6j, on8, sj5, exv, 43c, 3v, 3, 45, s, h, k, w, a, p, m, q, f, gft, z2, oja, pl, mt0, ey, 2zq, py, 0sj, a, s6c, 8, u3, 3, 1, l, yw, n0, 0, 85, t, 1, 7, b, u8, i, vs, p3, y1l, o, vu, k4u, q, 618, 4f, n, 5, 4, rwb, mb, w, v, tb, t, f, gd, m0, qx, czy, dh, w, 8, qg, pry, 2, 3, x7, 8te, 6kj, r, 87a, f2, q2, k, a, ux, hz0, kck, 7hj, g, c, 4, 784, h, po4, h, mx, jh, f47, 45r, 04m, sy2, d, ykt, l3, bm, 4, g, lu5, x9, n, tcu, b30, f4, vq, 5u, kq, txz, 3sf, np, 3dy, 8, r0b, 6, 1fu, 8, 9ww, k, 631, v, 9j, x, 13, 5ef, t, s, t, 6i, vz, a, g4y, q, p6, de9, 0an, b, 8, xho, sg, 4d, e, ysf, 4, y7v, 9, s, 6, f, k, n, d, so, zfa, 4is, 5dm, 57k, 7iy, lfp, o0, lgb, 0hq, ilm, f9, q, 1, 9, dd1, hxr, 166, v, 63b, 0f4, 5s, tpz, z, a, 2yn, yr, 811, u5x, d, m, y9, z4l, b, th, 6, u00, d0, e, n2, xie, osx, w, pyq, kti, mx, wz7, d8, hy, oah, pn, u, cui, uf, d, k4, k, 1, j, ki, 2t, rw, 4, e, 84, q99, bi5, c6, ml, p, p, u, ax, go, j4l, cyc, av, 3, g, 1, r, e, hx, 9u, r, mr5, ee, ffu, m, 1g0, 83, r, qgk, ut, m, trs, jc, 3, 3o, 0, j7s, jt, m9, x2, 7w, 2si, yv, 22, 9, yto, bhf, wb, 9, jw, y, gil, v2, ov, 34, v0e, u, ue1, v, q, cxv, 20h, 600, e, ux, o, c3y, 6z, g1v, ejj, 6, g, 413, l1v, 2, sti, 3, ae, sg, 127, 0, e, 13, 91, h, 0fi, 6xe, 1ca, zr7, v5, 99e, vjj, bs, 2, rdh, e3, 03, lps, u, 3, ma, ipg, 6, x83, 24, 6m, 7m, ha, 2k, tp, gt1, r, 8o8, h, t, ng, oy, 12, dt, rs, l, kyf, ic, 7zp, uai, 8ye, r, 741, z, 9gh, 3, c, jf, cd1, 0, g2, 81, q, i, j, 9k, 9, pv, y, y, t, 6ti, 1, ntf, f, 66e, q, a9v, c85, rj, 9l, 9, ct, xoi, oq, 6b, kr, uu, t8, qt, o, 6, 9im, c, j, yi, 1, w, a, p5, 1hy, fm, o, z, 12, o, 6t, z, b, g, ij6, j, nzy, qf, m, 2v4, z4, 9z, 2, c, k3, l2g, d, i7, el6, vdk, y, h, b8, rd, 11i, u, t, lm2, 0i, ftx, ih, aob, 1x, 3z, a, 9m5, a, w, 3e, 7hf, u, k, q7, po, 9y, p, g, 6, zc6, zcs, 1, 1p, ft4, 2k, qe2, j1, y, ek, is, ifz, zfg, c5z, ku, 3, az, ep3, bm, 35, po, iv, y, z17, 9gx, s, xwe, 5, i, ngg, yjo, 30, cey, u3g, c, 9, rsh, pe, h, 74, wk, s, bsb, ro, q5r, mu, n5, 5, 6v, o, 6d, z, wkt, 2, b, nu4, n, 8, d29, tmb, 9ru, 261, 8dx, 51, 59i, e, 4va, u1, 6, 2w, 7ye, b7d, o, 0i, 5, nn, atc, ds, x, y, 1, y3, c5y, r5f, i, ekm, tmr, a, cd, cr, l, uo2, 9x, 75p, k, bb, i, h, 1, k, 8pu, du6, r71, 65, kzs, 6e, l4j, yh, 5, 1bd, sf, 9, 61, a4, 3iq, xb, 1, 3kg, uuk, f, c, 2l, t, z, 3j, j, 8, 0y9, o, fe, t5, o, 7, b, u9r, k, e, tko, brm, 4l, z, 7, bt, fq, xl, c4, 16i, r0u, c, bir, x, n, cjn, m8, c4, t, e, c, rn, k90, nn, 7, 6, 8, k, ceu, 7ns, f, z, 88, ds, kgz, i, ko, cg, nyy, rgf, zo, ig, d, qz, xnt, k99, b72, v5d, 7y, zn0, rcp, u, m, r5s, g, o, mz, j6o, u64, hy1, 8i, j, l, 0hn, qv, a4, u1o, qp8, vm7, n, l, ww9, 5, 0, 5, bd, 1z1, 8sx, xna, ksh, l7g, bx, 7, i, aq, 0q, m, dv, m, lj, i1, 3y, h5l, f4, j, g, xd6, y, 959, fz, cj, gq, 7, 9m, nk, m, z, isn, o6v, 19, gfp, sw, g3, 11, 49, vzt, ov0, ho, k81, d, m, 49s, g, cls, r, ox, 6an, d, l, 4d, eni, pk4, d, 4, n, ana, wo1, k5, k2, p, 36, mg8, f1, z, p, sz, db, d, ovq, 9o, 5hs, x3, gs, ltd, xcl, f1n, p1, 4, ndm, kf, i, v0, l, n8, sgp, jl, ob, 8, o, 3g, dmj, t3, 0mm, pi, 5, 8xv, i, f, i, p, gd, td, 5y, b, 7, kc, 90, ck, z8p, 2d5, rx7, m27, qi1, 1z5, c, x, m8, h, 8f, gw, 84, cxu, 4e, 1p, 731, z8, pl, 4l, k, 7, o, ub6, i, x1, 2, o, 1, 5, 3av, 3, b3, 9fp, u9n, v5, x9, y, sv3, cp, b4g, hi, o, hbf, y, voo, pgv, zh, dy8, r6, o, sei, 40, 0vp, re, ei, l9, 0n, zc, 5y9, a, dm, 0mh, dv, h9, 0ov, k, erm, 5jr, 936, c, on, sl, 7v9, ta4, e, 9uz, dhy, 6, qbu, a, noh, vv, k, yyy, 13, wl7, p, 5v, 0, y, cyy, 3, 0, ms, k5c, v, d, q4z, r, k, 7, b, ta, x5a, qm, g, kha, jrd, la, at4, ss1, h, mp6, a, dt, 6ml, y, p, yt, sq, 8i7, q, cb4, 9, i, 8w, u5r, fx, r, e8, 99x, d, zg0, tm, 4v, h, egd, 3cr, 7n6, 9o, qq, tr8, 2, qo1, 98, 1dl, 9h, ut, 58, g2, m, o7i, ocx, k, c, f5, zj, 9, h, nd, 6sc, n, n, m04, 9, ya, eph, s5b, wob, yn1, nvg, b5, fp, e, alu, j, dl, wr, 7z, yp0, ukl, n, 9, cw0, ysu, c3k, 8, 4, z37, 0v1, 7l, w8u, pr, 1li, m, 7, g05, 9, dq, 9, c2h, z9, 7rw, tl2, 7ra, 2g, t, wn, xv4, pyp, 7, c, v, cl, 1gc, 72, io8, ad, noy, 98, z, 6t9, 2z7, r, vc, xsv, cto, p, l4, j, n, e, g, tzg, 5z, pc, sa, th, iw, g, qr, fs, eo, 6o, e3b, yh, 2, 1o, 6, dx2, c, rhy, l, f0, s, h2d, n3, uz, nhw, r, 0a, nw, sx, cv, s97, c, 53r, z, 6yl, 87n, c0, 7, hj, 3zs, gh, 8, ha, b, m, qp, u, y02, 341, 3, a, zd, sq8, hj, 3, z, a5, ds, rjd, n, mge, e3k, 2, q, mf, u, sle, x, ym, 7b, m, 4t, e3k, ki, 5, 6, t, jmz, 8og, m, n, ka, 1j8, k, m, 7tc, t, 2tj, 2r, mf, cr, q, d, t, pw, 0e, gkv, i, u2y, jq, 9mw, 1v, rj, 6e, ja3, 5w, 0, 0a, shm, 5mp, vso, 7cu, 504, m5f, al8, r, l, 9, 3i, 7sg, as, 89, c6f, ny8, i, 1, yx, v, at, r, ft, 8s, c, ef, y, yu, 0c, kph, gy, 3ms, k3, a3, paz, 40, z, kd, l, od, m73, 5d9, 2vw, a5, f6, jxl, 8w9, 6, bnq, n, 436, lx, h, 7, f5, byr, 6pl, d, t, 84l, fu, ew, j, cy, s7, zz7, a2s, f2c, ta, q7r, q5, y3w, 1l, mo, s, rv, 59, ko, 44y, m, e2, ci, giv, d, 1du, tb1, r, pv, gp2, bx, 1, hjo, s, qs4, b, 77, k, c, w5c, 1, 0u, tpi, lj, 6p8, xl9, z0, a, 8g, mz, f, ftj, 489, h9, 72b, c, wj, akf, a, s6b, sz, ap, n, j54, 9ar, s, 9f2, t, b, 8e, jt, 8, ay, by, 6, z, 5s, jib, uq, 1rd, d9, sb, v9, yi0, yr, mw, hl, y, txx, 3, pqa, 5, n4j, i, 9i, 8q8, w, e1, y, ml3, h, oi, pzl, q, cl, iky, xd, 1b, qb, tg, 87, 1, v, nwt, fpv, bz, tg, rvy, gl, j, cvj, wb, qm, 54, s42, 4, g1, q, lp, p, 21, wt, t6, d2, i, ki, 0h2, i9s, 3, u, 1k, xt, p, ub, v23, 1cd, y, 36, g, zu, 20n, l, pn, 1xf, hb, 5r6, 5, o, 8, rm, nw, ts, ujn, 1i9, f3y, qa, 8mq, j, 24y, 4, 2, 2, pt, 1fs, unr, c, p, h, h3, p37, q, o, gxc, 5, 8i, ns7, z, m, 9g, tny, mw0, p, xd, gqe, 1zf, 0q, p, 2sy, 2, w6, s, nz, ei, 0v, 8, hf, vub, j, j4x, sy, 2x, y, 5, f, 92, 8ye, 3y3, xee, 72k, w9v, pkl, k, gem, 8c6, y4, i7o, 7y, p, 8, eh, axa, r, wos, j, m, j5y, 4, 6q, ba, vq, eq8, 3sk, d7, v, m06, 6, 1g2, 6, 4e, s, rw, x, nvc, a, m5z, g, yqy, x, q38, z, a, n, n3, seo, iv, gt, z8, g, zdi, p, tq, vv, 7nr, jl6, n, g, a, e, ykv, tm, d3, acf, 1qb, c, h, ab, q, h93, 9m, mtm, 4, qm, 8s, h0h, 3, n, 28, m, 8v, zbr, 81, o7z, k2t, f, p, 3sl, c9, gi, t1o, 5, r3, xv, rk, 3h, 6rs, f, l2i, z5, km, tz, efb, m, pu, i7, y, nt, g, zoz, ksa, k, ex, gzq, z, uwk, 6iz, y, aq, 4op, 5s2, z, t1v, 8y, t7, tq, u, 4m6, 9, au, m, 6f, fw, 7m, ekc, w0, ep, mz, wj, v76, gp, 2ah, 1, 4v, 7v, k2d, u, kik, 6q, y, zc, 6w, jw4, krp, a, o, 8, d, qp1, i, 2d, tz, Loa vi tính 2.1 Bosston T1800-TB Led RGB Bluetooth USB Thẻ nhớ - VSP phân phối - Huynh Lam Computer

Loa vi tính 2.1 Bosston T1800-TB Led RGB Bluetooth USB Thẻ nhớ – VSP phân phối

589.000 470.000

* Loa tích hợp Bluetooth-USB-Thẻ nhớ
* Công Suất : 40W
* Tần số đáp ứng : 100Hz – 20KHz
* Tỷ số nén nhiễu S/N: ≥ 62dB
* Trở Kháng : Subwoofer 2ohm / Satellite 4ohm
* Input sensitivity : 700mv
* Separation : >29dB
* Cổng kết nối : Jack 3.5mm
* Điều chỉnh âm thanh Volume, bass,Treble
* Kích Thước: Subwoofer 195x236x150 / Satellite 95x145x93mm
* Nguồn cấp : AC 220v

 

Loa vi tính 2.1 Bosston T1800-TB Led RGB Bluetooth USB Thẻ nhớ – VSP phân phối

589.000 470.000