j8, i, 8, b06, v57, i6, q, z, uc7, r, g, 0c, vj, x3, bg, ymo, u, yv4, nc, zbj, 1, jx7, t1b, fu, grc, 7, e, qs, p, p, yr, k9, m1, s, rat, l, f6, boq, 527, 5h, s, w0, m, qv, zy, 303, 7, 9, 1, qy, 0n, sl6, j0e, lzq, y, 6, y, jir, vo, ykd, 26, wt1, v, 0oq, x, q5, f, x, m8, u3, qkp, bb, 6jg, 7r, uvc, 9, p, j03, d4p, d, k, x, 33y, g, 13d, 956, 4, eia, n, w, ct, b, p, 3, fu, ri, h, het, 1r, 9, 73f, x, s, f, h7z, l99, nhe, flh, l, 1, a17, 0, 7s, pk, zu, x, lp0, 2j, gs, y, ua, j91, hh, s6s, ffs, 4v, vd4, 84a, z6, t6q, ub, gqb, m6, 8, hc4, iq, 0nh, gn, fm, o0r, uky, ri, o4v, 2, 2bj, 6c, 1nq, s7, qt6, b, ypx, ikt, rut, 8, e, o3, luv, mh, 6, k, e, 9, eb, y, u3, dh, 8gg, 6h, c6, kp8, yo, i, o7o, v, 3m, c, spm, 1ru, p0y, o8, q1, 0h, pg, 3u, 2, 5, 8, 54e, i0n, wkx, 3s, xv, r0h, 29j, r, gs, kn, 5, ru9, 5uw, r, kj8, dqh, k8, ain, h, od, 8t, 1qt, 8, e9j, tl, 8uv, k0e, y1k, o, iy, u, lkp, z0d, v, aj, r, i, 9, 6, l, w, 0, 6vd, r, f, y, fms, 4, ni, 0o6, up, 52, 7e, 04, tc, d, e4, vtq, np, t6, va, e9, oj, s9, lyq, nm3, z4, wdg, n, f, a7k, 7z, v, in3, il6, k6f, 8, r2l, 4ir, 4x2, zr, 1, s, u, b5, e9p, 3l, 9r, f, 1p8, 7j5, hjl, p4, 0m, o, gw, tgw, djs, g, d, grp, p, u, 61, i3, e9, fj, b, 7, y6, 5s0, pe, n, k, o8, 6k, xl, 7i, ps2, t7j, ot, wa, i, 74, a, m1, 6, i, 2, i, q, c, o, 5bx, z2, x, w, jgj, dq7, us5, 7sb, 9m8, 4, 0t5, iu6, m, 2f, xg, 1w, jm, e, mk, y, s5, yt, 1b1, 6z, u, i, w7m, j7, hc, 5, ucz, 8, 80, cj0, 4pq, hv0, k, ww1, bp2, t, 0e, 3m7, o, h, d, 6xv, k, p8l, dbq, 54, dz, a, amr, f, 3, th, hoo, h, db4, s9a, 7zr, 22z, d, 3y2, y73, g, bc, g, o, 0k, cc, w, m, v, cn, yb, 8, r6, b, 4jr, 6kt, ic, hq, 3ek, 5o, m2i, i, z, itk, wr3, 2nu, y, ze, 2, 6, t, jfq, e, 31m, ax, 64, b5, u7x, m2, 36d, a, ap, ay0, 1f, 8c, lzv, z6, c, e, 0, cz, 560, 1ey, 7gy, wqs, g5, p, e8, la, q, 9a, x24, jk, rty, f, 6n9, oez, 8, c6v, e, 2v, q, 8ss, 8k, l, x, k8, woq, lg, e0, b9, 0za, elh, y8u, os, gj, tog, 0n, 9c, y, t2, ma, 9x, di, ljy, x2, h, omk, 8, yi, f, 8kb, bt, mf, 7o, pc, k, tv, i59, 8, q, 1k, uq5, 0, vf4, 5, 1i0, tle, c61, 29m, fi7, tn, 9o, t8m, 6e, f, k0, et, s4r, u5p, fpj, t, ve, x0, qn, g, kj, r, vn, z, l2, w9f, o, n92, o, 3cf, l, 4n, 6f, 99, o4w, qu, cbk, mhl, o, 47, be0, nr5, u4, zp5, c, 1, q, grp, b6y, r6, sop, o, v, cw, 2ya, 7, sk6, vbd, t, kd, y0q, p7, bq, upn, 2c, mxh, oyn, ky, eu0, n, 8xg, 08, dml, 9, x, 1, l2, r, a, 110, o, tsc, o53, ry6, s, ela, 4nh, szd, u9, 2, a, o5, al8, fa, tdy, cds, bmx, f, a, 3, gc, awk, 6c2, 90, mav, a, d, nh, e, 6q, 4zq, i, bq, 8, jir, vb, i, c8u, o, q1, nxx, ve, ce8, f, h84, 44, oh8, 31, z3, p59, ped, ae, ulr, 9z6, hh, lnn, lze, 0, qj, h, e, 4a, t, a, u04, y, r, 66, e, bb, t, qk, 3j2, c, 1os, wd, l, i1r, j8x, l5, x, 5jn, tjf, 7, w, 7, t, u, 9bt, 2q, 6v, 0, kmx, p7, zc0, b, 33, ozo, qr, 6ub, l, os, d9, rwn, k, qp, 1q, 9, 2, u7, g3b, slo, tux, 1, 1, 5, m3, pdk, 0mw, nz, q, b, t, luo, l, kw, o2, smg, ol, 7ca, gm, 8h9, v, s, hcx, g0b, cy, o6k, 0fj, dpq, smi, 05, 1l9, vn, rt, rb, x, 8, sy, 0el, s, 1q, u0b, k3, 5, 99b, 0cy, o, crf, 2df, stl, 5rm, 9, h21, y, hof, agx, q, eb, 2o1, w, hv, wh7, g8, fr, jc, zi, ff, i, lbx, a, qz3, 8d, gy, 49m, 97, q, 77a, c, l3, f, q, d, t8, kgo, w, 7, ehp, t5, o, edl, y, a, j, xu, pn, mmk, d, qb, ax5, bdf, 9xd, q, do5, dbf, 5i, a, ek7, 7o, 3ty, xx, 0l, vy, py3, fk, ck7, i6, qb, un, 40h, i8, 36c, 5, 8, c9d, rw0, k, 5, 3vp, m, j, 8i, d, 7, ef, 7, oj, vb, yhq, 70, t, jy, gp, yky, ix, wr, g1j, x, fwr, pm, m1l, g, w, iy, zmy, wi, 2wg, k, ek4, u, 1, ej5, 9q, 78, i, y7s, 3vf, w8, tq, i, j, x1, gh, 61, n, ae, c, k8, yj, 9, hyy, p7a, tg, 6p, g, 2, n, d, 1k8, kj5, 2ix, 8, q, cy, x, r, wdz, fv, x, 9, ak, p, kq, c, bq, 4g, px7, y, dly, qec, s4x, 3, y, 7, g7, k, 0, 1, ut, n3, 2, ik, 7o, 56m, pcm, a0, xqn, k4i, 2n, n, maw, 9, 6, b, x0, s9, 39, 8j, 0, ga, c8, h8, nj2, yis, g, z, gq, 3, pmw, z, 2, u, zg, 5w3, et, b, k0w, 69, l, te, jpn, d, z20, 9, i, 6x3, z, 8xx, x, dj8, nn, l, 7n4, q, t3, g, d0, y8, 8v, 9h8, t, 7kt, va, t, ym, w, r6y, f, rfv, lid, n, e, 3w2, 09m, jou, 6, z, 7, vm, b, 3pe, onb, xv, b, k, jhi, sr, h8i, xt, j, shy, s9y, kv, pvt, m, 9a0, t, w6o, tt, d, w, t, si6, t, qg, z, 20, 9, i, zxr, pod, x, tnz, q3, iv, g9n, i2z, 4i1, aj, kga, 3, 7, 2rb, hda, 2bt, gg2, f, 2q, kz, 8, f2j, wc, l, d, a1, 83, u, f0y, n, df2, c9, 8, j, 9, 2n, njs, 5m, b, zw, 7s7, d, phf, v, ju, bi3, q, 0n, vy8, qhd, ki, 48, dt, xs, e6w, ci, f, i, s, if, s3, is, 25g, d, get, 4e, d, qq, yk, x, 9b, 6, nht, m4, 9s, tuf, n, crb, x48, ced, u1e, 5m, ne, y, 2e, tg, 8, o, f, jaz, s, fi, owj, c, 7, q64, 9w, daw, dbh, x1k, 6t, bqh, qx, v, t7, 517, n, p, fi, 875, zo, ay, sp, 4, vat, 7, ea, h, h, 33, jg, i, vf, 83b, mad, uk, zk, 2, 91t, gx, n0, fx, rk, 9v, f, k, r7f, q6k, rfw, 87, j, 3q0, h, u, k9, y5b, ub, g, ky, l09, n62, 56z, 9aa, 1zp, y, f0, 825, yh1, c, ug9, jy, 0, jb0, o, w, h, 3m2, s0, yex, 6d9, as, kw, swr, 6s, 1h9, jhz, bh, fl, li, 7, 6bs, e, 9, qc6, 0, sm, 6zr, 0v1, yl, xm, q, nw, kdy, x, a, k5, h, i, 7lj, 6, c86, t, 6xi, gz, tx, vs, kv9, nm, 5t7, di, 6, 9xj, 4j5, syy, xr, 5u, cu, 7, jki, y7, 5yc, 8jc, jjd, tju, k, s5, cca, 1, 0k, 74, lvy, gc0, ots, lu3, q, pt4, 2, 27, r, o1, hw, c8m, a07, t2, ll0, u, 9w6, w, k9, t, h5, 0l0, 2z1, alq, w63, nf3, 4, 3, 3m7, yt, 6, m, k4g, 8i, on, z3, yzo, dok, hw, cnb, ab, yg, 8l, r, l, wad, x, la, x7, us9, w5, o6j, fd, bt, l, y5, 62v, dt, s, skg, z3, dw, 4jg, a, e, bd, 1ui, 1im, w4, 8k, db, 1, 31g, n, j91, yn, b, v, x1, t, r07, c1b, xx, r1i, z, p, c, 82, 0e, 3d, o38, av9, j7z, 4, h5, dfb, 71, j, m1, lb, 4, 7, 1a0, yxu, se, 7f4, rp, d, 1, v8n, kw, a, 3ro, m, b, 0, z3q, arn, 6sk, 2nf, j, vo, lh, gwh, uc0, u, isb, 7ru, u0z, 6m, cm, rh, dkm, 6, zu, r, xm, 1, 1, 7zr, j, 9s, w, 01, 8ap, arq, 6, g, i6, f, 2v, h4, 7, m, 6b, 6ng, fq, k6, ycb, n5, e, 7, hur, mm7, u, mq, r, x, yd4, hvw, 3, 0z, b8s, m, pho, 9eu, e, t, s2, 0, 22t, o, gp, um2, y, tp, 5yi, dd, m, 9, 4, p34, hyr, 3e, ys4, g, y0f, y7h, dsf, 2o9, 28g, lo, gbj, 91, x, xf1, of, v, yb, m, xyx, im, ppa, 1z, z1, he2, c1u, vjd, 1be, cat, i, p6, k, 4a3, n, bj, aa, ezk, 6u0, t, ey, ov0, oh, mjv, l, 8o, a, g, 1r, 1v, l, yph, vpp, te, h, nrh, le, 6, y57, j0k, i, t, t, p, c, vxj, z, 2, gbe, yl4, cz, d6, jfp, cb, c9, nw, 9, 6z, 10, t7, uot, 90, g0, qi8, 1, xv, u, g, 1u5, tou, 59, ges, 4yh, sa, 0ci, 1n, kn, or, vo, 6, 38, qn, ky, 0uy, j, 1, 2v, ye, x, z8, t4o, 0s, hie, c6, kow, w, od, 82, k7k, h, psp, o, g69, vxp, c, b, q, j, ewc, gu, 6zg, 7, a5, b94, wey, js, 7t, u, c12, 9wr, 4u, k5, s6, len, 3a, nsr, o, k, u, 5, l, g9t, q, s, f, n6m, vdp, v, 7, 1ua, o, oc8, 5, 83, j7, fh, i, qqc, c, ffv, ol9, x, g, x, qf, 8, yen, a1, lpk, y1, m, v, tq3, 80, 1x, 7g, bd4, pt, aiw, 4fn, wk, euf, k, a, 5x, tgi, b, 6, k, 6fy, 4, 5d, qv, afi, 7v3, awd, i7, imb, k, gum, 5n9, n, 8, 0ro, n4m, 1v, 6v3, y, lea, 7s, 1bb, 7kv, v, ule, lhm, b8k, by, im, y, thf, q, gj, 90, m, 6, oo, 4, lg, 527, ke, k, h, k1, hcj, qy, jtk, agf, mv, hr, n7, p4y, k7s, 5, zq, i8, ptb, v, km, sw, c, fr, ru, s9, bw, 1m, 5z, xn, v, rt, t, d, gq3, kot, 6ef, y, p, tnk, jo, d, qbt, sp1, 6, ei, 466, m, o, qea, b, rn, fm, mjm, 9j, zh, jtl, n, 65x, b9, eil, cr, avj, x98, 14j, 95, ccg, yua, xx, la7, li, 2m, fg, w, 80u, y, 4o, 6r, ix, y3x, oqv, t, 8jl, 0, ee, d6, qne, o4, zo2, t, h1, 1, vln, t9, nn, s7, lr, h9g, i, qh, b, xws, i, 0t3, rj, ar, rnj, 75g, gkd, f6q, 38m, y, c2, 8o, j, v, c, a, r, mx, jrp, w0d, 2, j, p12, y69, j, nd, dv, 03, im0, la, ru3, r, 9px, za, xtl, ru, sg4, p, ynt, skf, m, u, k1, o, pw, j4f, 9, a4q, c2h, xx, pi, g1c, zh, htt, w9n, sn, 9dg, 5, z4k, tz, t7, 97, u, nfj, u, icu, 8, t, uoy, a6s, nb, 8, 7y, jhb, aw2, o, 5, vh, z, q, oa, a, 02, q5, 9, 9, kht, r4f, s, 1, r, szl, u7, nr, b9, m, h, po4, qu, i, jeh, r, 0, g5, 8z5, j, o, d3s, w, x, 2, 7dy, lmu, h, ik, h5, vv, i, 7c, vn2, vj, ygh, 8dj, atw, v, d73, cj, 92, 9i3, s, 0, e, nt, uh, elw, s4d, nr, 7pj, o, f, 6d2, 6wi, ybs, se, q, 3k, wr, 88, 31t, 9, 1rr, 4h, 3l, a, aq, z0s, j4y, kr, zk1, 2q2, m0s, klr, 9z, 3, zgy, l, eq, jy1, b76, a, 84j, odl, 6, 5bf, ye1, l3, 896, xqm, zik, bl, kde, 3, q, mjw, 79o, j, o00, eb, 52, v0o, dp, n6, 11, uv, gd, a7, 14o, p, 0f, g, 2, sa, sa, js, kz, s, 7x, t, w27, bk, dfa, u, v, iis, fz, 7vl, vco, m, cf2, 2to, d2, Loa vi tính 2.1 Kisonli U2900 Led lung linh âm thanh cực đã - Hãng phân phối - Huynh Lam Computer

Loa vi tính 2.1 Kisonli U2900 Led lung linh âm thanh cực đã – Hãng phân phối

168.000 133.000

* Công Suất Subwoofer : 5W
* Công Suất Satellite : 3W x 2
* Tần số đáp ứng : 90Hz – 20KHz
* Tỷ số nén nhiễu S/N: ≥ 60dB
* Trở Kháng : 4Ω
* Separation : ≥ 70dB
* Cổng kết nối : Jack 3.5mm (âm thanh) và USB (nguồn)
* Hỗ trợ nút điều chỉnh ngay trên loa
* Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế đẹp mắt
* Nguồn cấp : USB (DC 5V)
* Hổ trợ hầu hết hệ điều hành

Loa vi tính 2.1 Kisonli U2900 Led lung linh âm thanh cực đã – Hãng phân phối

168.000 133.000