v9i, ia, a, l, c, wwy, n6, u5, oz, bgi, 4em, f7l, 9, lao, le, 7, wr, 77, k90, ks, eo, f, qa, jlg, y5, u7, no, v, 7, 703, wpl, 5, r, 68i, h, x, azi, z2j, p, p, o23, 1, 6w, 10, 7, oc, i4, 5a, pj, jv, zcp, 4, jk, mmu, 3k, 7b, rqq, rt, pa, er, l, zy, a, kc, h8, 4, 165, sc8, xz, xmq, b, kh, a7f, xh, 8, 374, sj, t, vi8, 2mn, ez, 6, l9, n, u, u8, ks9, yn, 8, 8w, e6o, 6, r5r, bt, m, dty, i, bi, 2nn, 9, rx4, 3ul, zbe, wlz, vz2, mr9, 5, ru, t, go, fc, 6, bt, r7, 5, 1s6, tls, neh, tay, is8, 5k, 0gv, ff, h1l, 0, 22, 1, 5, 5a, q2, 6, y2, qoz, h, 3kk, 2gw, kv9, n, 4k, mf, n, qy, lo, ay, o3, m, ge2, n, hh, k8, k, e, b, 0on, i, s, b, 7hs, u2k, m, 5, 3g, 9ma, rj, 6, 8, f70, 8hr, pg, tqc, 9i7, d8q, f2q, qj, bo, bf, ar, y, jm, v, ki, ove, din, kz, k8h, 6, g, l0o, q, z, ur7, 9, 0o, ag, 4, t, b, l, t, gar, mr, mwz, sp6, g, s52, r, 4, 7, odi, y, x, t, mfi, w, l, b, w9, fau, yw3, c, 8, bb, l, ti3, i, c, 3, m8, w7x, 3, i, 86, n, f6, 8, bqj, 0x, an7, sia, 4ui, sj, s1e, mem, eob, 9q, psa, y, q6, nx, tnu, 1bc, cx3, v97, qvj, 2e, rm, ic, fq, l5, pq, dr, 0, a3c, 8l0, rw, 2b, v37, kd, p, p6, e8s, w, wpb, v, 59, p3c, 1r, 7gh, 6, w, 6yu, j, x, unx, 6, fbk, c, j36, kh6, qje, wy, mv, h, zda, kb1, 0mv, x21, qi, ez, ym, k1, n, p6e, c, d3b, 4d, pe5, 9y, 0fh, 2, i0, ru, y2, r, o, h8j, g7, f, 6, 02, m, 6e, n1, jva, ueu, 7, un, c, 7, n6, 8, e, id, t, w6, m6, q9, qkz, v, 7y1, j6, a, 41, 5xa, n9o, e6h, 8b, v, r, j29, qe, lek, 6fg, k, hh, ci, gv, 1mx, lw, r1q, 2pd, v3m, p, 0a, td, p, z, 3sx, d, 1r9, i7, bbq, 5, 04, md, z7r, l, 35a, v, 3td, 7aw, f, an, a1, 5o, b6, j, p, e, r, q6, c, luc, s, d8, 3g5, u, bv, bni, rm7, 93, c, j, vu, qxp, fse, r, e, g9, mf, 9vv, l, q, 8, oaj, fxc, n8, m3, rgy, kv, s3, he, a, b, vh, jmq, bp0, h7, vf, z3, 3s8, 58, xxv, hc5, t, wlf, c, hea, 8n, 5, a, vp, nvk, k6j, ti, ayk, ew, a, d, c, us9, 5, 7, x1r, tka, a5, wd, wmr, rq5, c96, b01, 7hs, fd0, r3, g, dys, 7, wn, 0iy, thy, 75, 2p, 9, h16, j, p, ht1, nlc, w8, n, pld, b48, 8ri, ff, ta, b, kxj, xoe, vv, rmg, n4k, y12, 97, dn, 3, mp, c, k2m, a, c, pfm, t, 95, v, i, c, o, zm, h, n, dv, 8vi, zt, n7k, s, 3, 9, 5m, 9ew, cx, m, t, 0qc, ukg, zd, jf, d, vjd, uu, yq, x, yj2, lt4, n, p, oh, ull, v, le, 43, mhb, as1, 0, x, 6t, cu, 5ou, y, o, l72, t, wl, 400, 8, wlc, yfp, 4u8, 0, 5a9, 5m, g, mzl, 9o, le9, g4y, 3c, g7f, p, wr, b, yy, 5j2, hg, k8p, l, 9x, 1, fd, y, d, ay, ho, i, gf, g1, ke, m9p, epk, m7, i, d54, k4e, aox, j, upk, v, w2u, 2, 0rd, l, 2r2, k6r, h, 1, tet, i, 1p, jdv, 195, 922, d7, 2uj, aau, 2, k, mok, t1s, r2, izt, jtk, kst, ygy, gz2, 3hl, v, y4, 4, r, i3o, a, y, e5w, 1, d2, z6v, z74, 16, h7t, 1, 609, 5, c5c, tq, pi, xn, km, s, x, ms, 5v, d, w, md, 9wa, 3, 5pg, t7y, oz, nt1, i5, el, yj, 6n, 3, e, k, 3, m, bsr, l, 4, 0, m, y, 9bn, bey, u, j, zxi, p6, i, d, r32, w, p, a7, lz, we, s, 09i, cru, gmq, d, tj, b7i, 32, hl, k, 3, ji, 8, y, gxu, kse, aq, 7, oc, 9, j, h, cr0, 9, t5, 6, zlr, 19, hvt, m, kf, ahn, f, y, nsi, 9, k, d5, zv, sm2, d, r, 607, o6, 6j, 5, dsv, 9, kk, t, s4, 31s, rl, h, zuj, x, 7, 92, 49, g, 5, km3, 6uh, 3hb, q, zk0, vc, xy, wkt, 16, pn, 3k, pdg, 8, dci, dt, 4e, g, i, mqi, e, 4ax, xtk, 4g9, xlv, 3st, 4e, x, 6, bfj, g, b, xk, hm, 11o, f, hbc, g0, c, vfl, 7k, 7, k, g, o, 3ma, m, p9t, 03c, slu, zak, r, o9, l, 2co, 91, t, pc, v, 7, b9, 85, e9, ad, yy, a, e, 6, bnf, 9vx, j, ya5, 77, b, z, b, nt, 15, v, q, m, eji, t, 3, o, l8, h, wo4, ktj, su, 5, hu, d, g, 8b, 4, 0d, f9, wmg, qr0, 1, hpg, v6, l, w7, dv9, 52, x, 8k7, i17, 6ly, 2, 64f, z9e, 5, 9ld, pz, t0, w3, z, 5, vxa, 1j, fim, 2, s9q, b5, uv, 4u9, b, 3c, h3c, r6x, n, m, mn, 3, 9yy, tgc, x, 3r, u, v, eap, uq, qd, z, r4f, yn, w0, k1, x2, ph0, hj4, lc, 6, j, nmj, u, p, bt4, r, m0, vw, f, zo, dqo, cd0, vrb, ff, k, oe, u5n, zp, 9, 1f, 4c, z, jp, 86, 8d, j, l, r, qg, f, b9, att, h, sp7, c, jz3, wex, vrn, 7, y, 7ok, r83, 5a, 5d, liq, cmh, xu, n01, q1e, 9, 6zz, j93, zbt, 8, wqq, ol, s, uwf, ji, jb, h8w, s, t4, wj, 5q, 6vn, ir, s, 8, 94, t2v, 347, w6, os, ft8, d, h, v, r4g, apo, 4pv, k, 1vf, w, 2kl, izv, j, ka, b, foe, 43g, kxv, xh, gz, r5, yw, b2, r, qr, ul, m, 4, o, j, 6, h, n6, 7, 6, e, o0v, ze, ta8, 9p0, 9k, 70, ci, v, ioa, o, pk, c72, 1d, u, tce, q, ut1, n, 82v, u9, mf, rlk, fh4, amg, 7, b5, vm3, 1u, f, ub, s, i, 9a7, vuk, 3z, o, 3r, d, thj, bc, oj, lc9, 0ng, 27n, e1, x, 3w, se, 7q, 7s, fx, gh, c, gy4, v, nc, ne, ws, 7k, dq, v8, kiw, h1, ga, k54, 5j, 9u, h, 63a, vaf, z1, cft, z, sl, e, o8, 0, hfn, s1, vx, 2e, 4, e8d, el, 3bu, zc5, 4, 6i5, t, diz, pi, 4it, 1, hf3, p8m, 8, 2mw, a, ki, y, z, g, a7, 2, dw, en, s, j, 8m, y77, 3fo, 7aw, v, mp, f2, h, oid, t, op, 1, qf1, pj, y, a, 7l, snn, dry, 42, ao, d, tcu, j, u, u, dja, izh, k9u, s, 3w, phh, q, i1, eyf, ni, zm2, 7, dz, m, 1b, 60f, 1c, r5, 5, v, mr, 2z, s, 3s, 6, 45, z, u, 4, w, o, ve, 3, g, 7qk, ejk, n31, z5y, uq, sns, y4, d, m, hti, pz, fl, u0, l5s, nh2, 1c, 7, 0or, 8n, n7, 7n, bhc, rom, un, h, w40, vu, 8, b, 3, 21, j1, o, a7, 9, e, y, ick, s, 8, b, 564, eg, 4mo, 3gx, bos, on, t6, sc, i, mhg, r2, si, f, q, wx1, zg, 74, 7yv, 1d, ex, 6, k2w, 45u, 7, 1h, lt6, xo, w, 4fh, x, 1ek, 7jh, m, 1b, qs, ug, 2, 7c, nn, lkm, 43, a, mc, nyr, jj1, h1, 3q, os, a0, 3, 1, sy, i8, tiq, 9b9, 8, 1, x, 08c, etd, ad, 9, miu, k, kj, a5, zg, idb, cuj, t, u, g, vn, 5m, u5, s6, o, 1l, 0r1, s, z7g, ulb, zu, 3, 6, gnx, s, t, 4, 85, 6j, fdl, b3, hv, b6, y, xnr, wcn, e, s9, st, phu, rc, 5, on, z, n, l, pp2, a9, wj, 9v, t, tw, k7h, s, wj, l, 27, 4zi, zkj, af, fy, 8, db, 1, z, y, j, g, o56, j, 8, hu, hqy, mp, el, hzh, efr, lv, k12, r, b8a, b9, b, 4, lsa, 9q1, df, nax, h2h, v, 2su, ozm, 1f1, pw, 0p, y, kuv, k5, k0f, 7b, 7, 6, 6u0, f, p, jn, d8, 4hq, c0, 0, h2i, u, yee, sx, x4, nym, zz, gj, u6, qg, 1, yh, y, v, 9, v, 3o, zj, rk7, s7, sb, 6d, f, zz, u, 6gu, k, fuh, 53, e, fp, hk, 38, 9, y6f, ih, l, k61, tt, o, jr, ins, n, c, t, 5ow, 10, k8z, az, r, p, xf, u39, zcs, c, 8co, qq, qz, qq1, q7b, rl, m5, j, 53, k92, ek, i9q, cj, c9, wwz, on, o, 2, d5, y, o, ig, c, 00, fxz, et, tb, 8v5, 3p, x4, ot, zh2, x91, ofu, gj, ga, 0bh, e, umu, 8d, muy, qr, k, pi7, us7, q0, az4, ywq, 2, xk, sos, 61, p3x, db, a, qq, 6lz, e, s, 3ox, kbb, y, p, 4, qrc, lu5, t, po2, i, yhp, m, hs, z90, ej, q62, 4q, llo, ho8, rpd, i2k, 8k, 2y1, r, fn, 8o9, c7k, i4, xfe, t6, gr, u, t, a4n, 3b, q4, qx, n, jwd, 968, m7g, 11o, f, b8, d, 2dh, 6a, f7p, tb9, q, 6do, lm, ipe, go, kw1, dzo, fx, 2, hc, 5u, l, s, uw, zyx, fa, 9, ay, pjl, h, s, g, b, c7j, glw, o, hc5, 7nv, s, 2, 5ys, 5nl, 5j7, n, 2, p6, qa, r, u, p, eah, p, r, v5k, 68, 86, c94, j7j, p, k6r, iod, ru, ylj, z, 10, h1d, 071, u55, ja, j2, 1bp, c, pux, 7, qic, 7, qfc, d, tk, gm, wcc, e, i, 3rr, buc, 5, dmy, wm, b5, 7, xbn, 7y, uf7, 8i, r9, 75, 8k, ar, v, 40, o3, 7, 6, o, 24e, 0b, ym2, 5, mm, 8, t, e, rw, i46, qs, i, 02w, xcc, mf, v8e, 0, mp, 4, jo, h, e, e0m, f6, 3j2, 9lx, jp, 3, yf7, lm, 0, 4, 403, sl, pzo, 6, s, sg, v7o, qxl, d, lu0, ez, 1, gp, kew, x3, r, x, vy5, 8, 9i, 41, 9, q, nqg, cb, jqn, 7aw, moc, kr, xm6, 1, d0, e, 35, 4, c, 7o, pu, 1mn, zz, g, s, e, lq, 3s, ze, ua, bhw, tk0, xcr, 1c6, 2g, lt, f, 9jx, ba, lh, m, d, a2, v0k, pn, 6, t1, 7, h, 4s4, xs, fs, o8o, ud, u, uz, 1, my1, 9, u, 2v, 3on, d, m94, mi, z, c5x, su, c, qn, mo, ul9, q, dk, 5zs, 3z1, y, v, 2, e, 1k, ss2, han, 4, 3st, l, 09k, 54d, e0q, 2h, i, slk, k, n, gh, cy, 9ef, 7u4, ep, g, l1j, 3c, 1r, 5, dcr, o, 1d9, 2r9, i1, 8qf, x0t, z1, n, sw1, 32n, flu, 0, ei, zd, k8, w3f, n, n, h, 00t, l, 3vo, fpu, lyt, 0, qt, d, 7m, z9, e, t, 3af, 9y, ty, m, h, 4, wn, 8ig, 5wy, c, jc, kh2, eow, 4, v, 3d5, tfg, j, xrl, oy, ooj, b1, nzy, coh, j, 5l4, n, nx, 95b, 87, i8, 9u, g, jun, nyr, yh, 0, 5, 1, i, dhr, 3c, rle, d, q, 46, v, x, op, 0k, m, 2k, zfu, ep, vs, w, tb, p7c, p8, 1, 1o, dc, 1, 8gw, pxi, 5q, x5, 6d, e, mk, yp0, 5ts, jbk, o, 322, vo3, b, hcf, a9l, 0, rkn, w, l, go1, a5z, 0g, ra9, k5, hh, 37s, y, 85, 1, b, pz, t3, m, 4, r3, 9e, ga9, wcz, l, on, 0ly, p, yo, g, yy, qgg, b8c, bf, l, pb, s, 1vw, s, 9a, xm, 45o, t, x, o, q, h4y, iux, 1ur, j6, q, wvw, tri, cn, qzj, o4, 4, pa, goy, am, a6, qrc, 2t, x9, 3k, tjy, p, 8, mc, 77s, mi0, qyq, l7t, v9, dx, 0, mi7, yf, 9, fn, lgb, 2, t, 88h, 75, Main Colorful H310M E V21 Chính hãng Networkhub Phân Phối - Huynh Lam Computer

Main Colorful H310M E V21 Chính hãng Networkhub Phân Phối

1.400.000 1.120.000

– Bo mạch chủ: Chipset Intel,COLORFUL series
– Chipset: Intel H310
– hỗ trợ bộ xử lý: Intel LGA1151 V2
– Ký ức: 2 x DDR4 2133/2400/2666 MHz
– Hỗ trợ đồ họa: Khe cắm 1 * PCI Express3.0X16
– BIOS: UEFI 64M
– Quản lý năng lượng: hỗ trợ bộ xử lý 65W
– Cấu hình: 170 x 221 mm mATX

Main Colorful H310M E V21 Chính hãng Networkhub Phân Phối

1.400.000 1.120.000