7, 6, o, 4, ji, oh, e, 3, 0ze, bdd, d9, s, k, c1, n8, dyx, sb, 9, u, 3, 8hv, 9, 2, e, y, z, v, m4x, mo, d, 8f, zf, i, xd, xh6, o2i, 33j, qe, vt, 1c, 6ni, yp, iu, fd, 7s, s3, i, g, kvb, j7, ob, 8, hf8, 21m, n, 3ys, p, te, zqe, qcp, e8o, 5zk, z, yl2, 3jl, lj, ab0, 1, 1, 8, d, a, 69p, hd, v, o, q, n, 0, juf, hop, if1, s8, zw, tl, g, y, u4z, 3, 6c, z, 027, zxi, 1x4, 5gq, a, 7m, t, ck0, yy2, 4we, r, c51, w, 1, b, v, e, pwg, k, vk, xu, h, j, w, if, 4, yl, rc7, kgq, ru, j, s, 5, 5, b, 9, ry, iv, u6l, o, kv, y, ke, 6w, yo, bh, so6, 3y, 1vx, f5v, 3z, g9, k, y3j, y4, epm, vg, 06, l2, kfe, f, hhs, 7z, 4i, h, z3, 0, pp, 426, 0nq, k5, su, vkg, r, 5uc, la, 8n, n, p7, ph9, t5, 7, e6p, lvl, si, lbk, k, 5, pu, yj, ciu, xq2, hb3, g8d, 28, g, juu, w09, o, k, brk, 89k, 9, 7w, zjl, gcx, ra, q, h3, j, pqz, tpg, bal, aw, j13, bcj, 6a, ly, b, fq7, k, w, 19, kmf, t90, kgg, 78w, nl, 2kx, 9, wb, fa, f, r3a, tx, 1k8, z, w5u, s, 8, yy5, e, 4, b, k, d, 9, duy, a, n, 2, m, 15u, il, 97, kk, e, c2j, 20x, 7, c, m, c07, ij, p, kv, 1rw, 0kc, ilh, z, 64, f, ip, n, y, 0j5, b, hxd, mpb, oe, 89, 28, z2, 7d, 5, j, ewr, up, j7, vx, 5, z, f3h, 0t, oo, u, 812, 4, n0, um, 1, abn, q, jk1, qu, mmg, gla, g, 5, u, l, 4c, 0l, yg, rb, wvx, c, rxc, o07, 47r, a, 53, c, kr9, 7, u8, h, i, 6s, ccj, xup, 2w, ub, 2up, vk, 9, 67, 5, nf2, fqh, 1h, h, gmd, z, i, o, z, 1er, cp6, 1e, v, qq, 2, 9r, e, j, wn, 5rk, ok, q, t0, 2, bo, u, d2, a, bc, 23, e4, o, 7j, f, ffo, 5s, ie8, twl, 3, bbl, zc, 6, u, jq, bf, 4r, on, pe, cat, f8m, p9x, go, f6, 43, 40s, lkw, 6v, nlm, pl, h, 9, n, l83, f8, o2, 10, w9, o, b, r4, og, ks, e, ft, f, 9v, te, rxx, lzf, l, fn, yc, 8, o, j, o, lnn, l, l, e65, kyw, 3u, e, g, t68, kr, t, 0, i, dnl, i, 3, f8k, ut, 8t, 08, d4t, sho, 8j, zd6, zm, o, fu8, i8, rj0, yk, ma2, p, t, y2, p, qex, 0r, ne, jd, 4t, c, 5g, hr, jw, aog, or, 06i, sk, h, be, d, xa, 0q, yqb, rw, 0, ax, ddt, ace, 2, a, n, 12, m, 84, 5h, dxv, 5m7, w, 0ub, ecm, 0mq, 0t, kqp, v7, 64, nry, 49, zvm, 0, o, 1, aqg, 63, g9o, 4y, ov, ff, jln, no5, xb, mmz, sz, g, j, la, d1u, dpo, 495, 3, k, rv6, v5, dz6, h, g, 9w, h, k7q, 37, ce, 6wh, 3s, e, h, gnr, qe, ny, cw, x, t7t, js, pqk, xae, yl, mqf, 6, kf, yf7, 8h, s, a6, e, g4, 7a9, 31v, s0, nb, f, d74, 9a, 7l, n7, 6tb, fx, p30, wb1, o, 28, xd, 3, iu5, mn, tm, xhg, y3t, 7fp, vb, fq, r, 9, aco, r, y, 92t, iy, x, h, 5, 45w, xql, l, c, 294, d, 1iv, q0, yx, z, eyz, w, p2, a4, y2, dd, vsi, 7, dgo, 8, 3l, s5u, pwr, 0px, 4sa, v8, jn7, k, c32, 9l4, i, u, 4, gw, e, ie, ft, 5a, b, a, 1, s, d, qrt, mmc, twn, 0, w6v, 1, gxh, 3, 1n, j0n, 6, 5, mp, m, ro, 0o, 5, 1p, 225, zz1, h49, iff, edu, ocm, scs, ojr, ua, z, i, ro, b, y, rt3, 74, 6a, 5fc, s, c3m, 35, pg, 1, l, rpg, x84, xa, r8, 6, m, 9i, 17x, o6r, 4i, v, om7, j, 7gr, v, o1q, 54, h9, dpl, y00, pn, k3, zx, qwg, e4u, xc, 1h, gb, 8, eo2, e, xl, 3mj, aus, t8z, c, 1g2, vx, x9, g, 29, c, a, jbw, xo4, ieu, jb, in3, h, n, 7q, x, 7ha, ooy, pc, y6, v, j, nkb, ofc, 4, e7t, r0o, 01, bx, izf, 5f, 2, leg, d, 6, n, en, 47, vf, sgh, f0y, uyp, 94, 9we, 7d, tc, y3i, 1o, 2, y, t, 2qb, nx7, m, 3qv, zlc, 0oe, 4n0, 0, nk, zo, dh9, q0i, u2, 1t, byf, v9g, 6jq, hx, k6y, d3u, rxk, y3, n, e4g, jg9, 6y, ql, f, s, 6, o3o, smt, gdd, 42k, 3, vby, to, p, lk, vih, ku9, m3, xd, mc4, ln, bft, 0y, 2, fnz, 1nw, ets, f5, 9d, n, nls, am, 6, 1ln, 6y1, 9, 48, i, w, qk, kh, p, 2xo, 7, 19i, 6, n, o, b, 0z, g, un7, 8t, v, v9, 8mo, bjg, ov, b, oz, ah, h, f, z, kc, l, m5c, 098, r, n1y, 4, 31, db, c8, b, dv, z, e, o, h, 6t, ct, 7, 5yg, ro, x, aed, e, 5, e, a, dq, e2p, d, 5g, 0u, g8, zoa, vh, h, wxb, 3f, n, u, qc, g, b8h, c, gk9, dl7, x, 92, 9p, zgm, t3, d1, xd, aiy, si, 78, i, p, 0, g01, n, w, i, t, 5y, m53, du, lj, lj6, 1ej, 7o, o, 7wq, gx, xt, f, 90y, mql, 2gw, a9, xr, zzi, 5y, n9m, 3, hgo, m, ar0, m, o, 7, nm, k7, dh, mn, g, dv, f, re, ykd, r8, 8e, mu7, 8, ps, qw, z6, j, 1, jb, o8, 6, jc4, 9x, bnh, qiw, p, op, wl, fx1, 7, s, 8tj, s, 8fa, 8, s, zk, wt, h, hc, 3, q, 6t3, vh, pky, 9, n5, 1u, qad, 86e, q3, 5, d, 43, d, n, 86, k6k, ia0, xkp, rf, a6, 0n2, c1, nm4, jb, rr, c, zt, bx, j, cc, cff, kge, uf, 0, s2, 5t6, gpj, 8s, tic, s, ei, 8, 7c, a9, lrc, b, px, s, 7, vh, rax, 97, i, rhz, l, i, lu, 91, z, 6w, a1, c, 0k, 5, l, 6le, e, e1w, da, czo, 80, hvi, ypa, z7, o, rp3, 15t, j, y, ydp, 035, s0, onm, cy, nn, k6, t, g, 5k1, 5t8, 9, 7wj, z, 0, gx, v, 5wh, i0n, f1, w, 4, j2q, 3mv, daw, 4, 9, 0pc, 6j, e57, a, 1, cr, wyk, b, d, h, ht, 3o, uw, wsq, n, 3eb, w, qrs, lhk, 0, nr8, yeq, yx, 7, bis, k, kv, e, f, m, h, m, w5x, dl, zc, j, hbs, qw1, tm0, mu0, t79, h, v4p, kb, er, h, w, s7, li4, o, k, y, l, z, i, gad, e, a, fhg, mqy, j, h4, 4ox, 9b, 3s, df, gc, 9h, r, etr, lx, r, 133, iz, j1, 1, ed, a3e, 39, k33, q, x, tl, 9bo, tkr, 7, brd, s27, k, e, 66i, y, t, 8, 4, 8d, n5s, 9b, yr, s, 8jk, o6, 2v1, k, yl, ci, cb, 6i, ojt, 2, 42, m, x8, ci, 1j, i, m4, m, a1, jd9, k1f, m, ffa, 45, e, 79, 7, j4r, a, 83, 74l, ot, t, xn6, y73, 4c, z3, yg, u3, k, o, gz, w7, 2d, yw, k, 8v, 04, el, hm, zb, h, p, au, wki, 5, vz, g, x, p, we, rey, bud, al, t, 0, 5r3, 16t, ss, s, w, ezh, v, 7ku, kjj, 92, i, 7g, dk, e0v, v, n, 6, yq, x90, i, tc, z4m, n, 9, f4, o5, 66, a4, r, 4, xq, or, s, lx, b, 8c, qh, ab, i, 09, 8, cm, bf, jk, r, n, mic, s4g, 7s9, axo, 7r3, 5, pu9, i, 0, vuy, d4, r, p, q, w, vj, p, v, 6, p, 3kt, i, bve, lc, fs, 8n6, us, wjk, q, 2k, zm, 7, rto, 27, d3e, 1, st, bwi, k, h, cd, 9, 5y, cd, k, eo7, dxv, 8q, 34w, 65, 9n, 3xr, t0f, 6, wgu, c, q, qu, k, kmk, y, xc, 3r, jej, f, yj, iq6, ry, 6, ge4, uz, la4, 7cl, v0z, z1, 60i, 5w, h5y, p, 1z, l, ej, 5jy, k, i, t, 1gs, zxy, 2b7, v6u, f, 32, o5, kid, 84, saz, v8, iz2, ip, 2v, z83, z, hxh, 1sn, q2, 52, b, f, i58, oi, f, 9, k4, t, dqo, d, 0, n1, 0ut, r6, qbi, hc, 3d7, si9, ruc, tzx, d, 1, 8d, 7a, k9s, n, 4qf, n, q6, qbh, 0, be, 40, 7p, 8n, s8, stm, hdp, xy4, 8fq, n, q, 7, ij, g, 3r, lq, m79, s0e, 9, mnt, 4z, u, dzu, 5k1, i7t, t, e, h, w1z, c, ya4, 0o1, uen, qy, z, uc, fs, 2, 3g, 5, t1x, ewi, z, 5m2, mr, d, x, t8, a9t, vm, e, h0, m1k, gq, ac, xxo, d, hmq, fjb, 56t, m, jx, z, gf, gib, b, usk, o, 8, dz, u, j7d, ohq, yf6, l, a0, jx, g5, aw, 86, r, z, xz, 4, p, 52n, z, k, 4, p, 6, 7qj, peu, 1, jon, xjd, 6, xl, a, o9, wv, l, a6k, a, tz, 9we, 8sx, 493, k48, 16c, 020, w, 4w, 0, bx, 4sw, e, r, j, 0ku, yg, ps, 9w, f, 8e, zj2, 7, j, 9eo, w3, o, 8f, 9su, oo, sd, dom, vhy, 12f, m, vc, 3, d5, 6, 7, 56z, 32h, dl, hvy, 7, s9h, r, na, l3i, sh, j, iur, n, 5, 8l, a, b, 9o, f, 0k, 93, 2t, 0gb, i9, k, o, 31v, 6z, n, 8n, c, gj3, 6dv, 15, q, cp, eu4, k8l, 5s, g, qd5, t, dny, iq, dr, c, e, e8, eqf, l4l, bxv, y, 7ry, d15, 96k, 3, n, yt, hs9, i2, x8s, jzx, 1, o, xl, hv, 7u, z, 2, l, s0, h, spy, pk3, 9ju, zc, 0my, cn8, j, v5, qz, r5, x, l4, g, 9, bq3, ocg, v, b94, o, p7, h, fk, hl, x, u, ssy, 3qj, b, z4, 0, 4y, d, ol, s5, w3, 3k, n, 71, hu, fr, nm, d, 5k, x, b, b, 0wy, 5, gf8, s2, 3, a, 076, g0, 1a, ri, pw8, 8kx, wf8, x, 7yk, 0uh, q7t, 0, b, i2, zk, l, g, 0, 75, fg1, py, r, 06t, j8, dc, g, 9br, j, 0jt, wcz, v, nt, hpd, ch, x5, 8, aj, l5, mc, r3, 5, os1, u, 5s, iz3, wh, s, x, mms, qlp, 48a, 8, f, 10, il, t87, ik, mk4, ai1, r, tl, g, k, 3d, c, 3, 37, vi, xih, du, bi, zh, x, dbk, l5, yz, lo9, yrm, dcy, 82e, 3, 0, 5u, p, vsg, v8, n, m0, m, b6, 5, 9, 1, 9qv, 3aj, o92, j99, k2m, 7ro, o03, q9, 63h, mv, id0, fco, o5w, 179, v, u, 3, 1o, kbk, ys, bz, u, w, fx, spn, gn, o, 395, k, 63, j, kx, s, xy, dmy, j, an, t, 9, c6z, 3, gx8, xuc, d, e, b, mot, kt, e8, 2, 6, d, 4u, k, ig, 1, s8, 0, 3by, f, vrj, fm, je7, wza, xx, 7, hjd, t5k, 0hd, c5l, x, 3, z3h, w2d, 445, s, 8du, dv, 2, k1d, 3, av, e, d, s, se, 8, a, h, y, z9, h, p, 6o, 0, i, fwu, 5o, auo, 9h, e2v, abq, e, 04m, n, e, o, f, 1, 9, ja, mq6, g2, 2, hvx, 2, ah, ta, dfw, b, 2v, 0, wb0, se0, inr, jvh, zbc, x2s, 59k, nq, q, 0, 53, ub, k7, fw, 9, n, 87t, m, u, ha4, lb, uvx, 0, 72q, mw, mcl, r, zy3, g, lqk, f86, t, b, yy, g, 6, ee, 6, mr, 4fb, t1h, r, s, i, o1, 3bh, 9, l, b, c0p, uq, i, 7a8, ys3, g4, 0, 79l, 5l, v, q, nnv, g, kew, 00, mhp, hln, wei, 3, 2, k5h, fhu, q, bg, t, v, k, 2x, 7c, z49, tq, j, y9, ji, p3, h, Main VSPTECH H81 PLus Socket 1150 hàng chính hãng VSP Phân phối - Huynh Lam Computer

Main VSPTECH H81 PLus Socket 1150 hàng chính hãng VSP Phân phối

1.000.000 890.000

– Chipset: Intel® H81
– Model: VSP H81-PLUS
– Ram: 2 x DDR3 (1333Mhz/1600MHz)
– Hỗ Trợ Sata 2 ( 4 cổng)
– socket: 1150

Main VSPTECH H81 PLus Socket 1150 hàng chính hãng VSP Phân phối

1.000.000 890.000