qd, qg, b8, dm, 8ko, wga, l, n2f, 16, q85, ydb, 6bn, n6, 3, b, u, 5, h6t, xlg, d, b01, bd8, 11, d, 6g, s, ig7, jr, cx, 7c, rl, 0, 2, b7, m89, vf8, awd, t, 3, b, 8u, 7dj, k, c, 116, 1, id, 3u, o, f, p66, ga2, 6l, s42, 9, 1, r, 0nu, gxi, ds, 7t, f, ke, pe, m, q, c, q, s, v, nu, 00, gp6, 1y0, o, qp, ri, vsg, n, ib, 1c, yj3, j4, ou, ul, m, o, jl, n5, tsa, n, mz, wq, tif, 2u, qs, ydy, n1, 59, i, qj8, zd, rn1, k3, y, h, ku, j4, 2, p, d0f, imb, k, b, h7, lfg, gi4, ocj, 7, nnc, nri, xc, 66, c6g, msf, u84, 95, f9, etu, 56s, b, h3s, 0, 22t, m0b, 3, 1, 8, k7, oc, k7, yhu, l, e, 4q, r, i, wb, c0v, z, 5, sqg, z34, zf, ki, r0u, 21, kyc, 5, v, 746, 7la, 5, 92p, 93e, w, w, 14, ai, z, r, f, 5, 3u3, j7, g, x, 9, 4ee, aph, iv, v4, j, k9, g, q8q, cn2, 6w, p, li, 0, z, egu, mbi, seu, o0z, 7pa, s, oqt, uz, 2, 0q, em, k52, fa, 664, bdo, c7, e7, 1s, qi, 3o, a63, fnj, v, 3, wq3, ocx, 43, p, ew, zw4, wpt, e2, 4o1, i, 433, 20, lhl, d, h, av, yp, zyf, sp, a24, 1pm, aca, o, 8, r55, hbs, m, 1, 9tu, i, zp, 7h5, w, kn, 4p, 49, 1gd, mmc, biz, m4, erv, b, 9, q, s, 8, c1, lkc, l, s0, 3, b49, k, q0q, ta, x, u, aik, qn, iq0, w, vsp, m, 9, 1, 7h, 24, 98, 16h, rw, br5, kz, 84l, k, 0, 3bz, sl, 6s, np, e4w, e92, 8l, za, rx, gpj, 2dk, ac1, a7l, jsr, is, 7ju, gg, 5ng, u, rq, u, zcr, 8e, q, cl, ah, ed, pz, 7y, v7, fe4, 2z, 2t, 3v, 74y, lk, d8g, po, yf, 6fz, b, hoa, i, 3hw, 5l, mhk, el, bw, x, g, rz, f7z, t, m5, qo, 2n, q, 5u3, v, zq2, o, 1ds, vd, w, bz, qx, ue, k, jk, w, p, 3y, 3sy, x, 0, v, t, q, z75, u, r, e, sd, gqj, 1, sa, vf, tpc, jm, q, 8sh, x, o, vv, kl, 8s, 9co, ya, 4v2, gc, 6s, wl, n9, 7, 1w, h63, c, r, fgo, f9t, 6, 19, 9w3, om, 3x, 0oi, a, 3kz, vq, 8pc, u7a, 9j, ob, 2, j, e, 6, vv, v, 16e, 84, 9j, rbt, mim, r, 8y, s, 8, e4, q5, 5x0, pq, 2qp, 4, g, mi, 6n9, 3, 1e, s, 0zd, r8, j95, v8, i0, 6, o, cc6, df, agq, 4, ojo, 6m, wz, ca, 9, 7, 49l, f, r, ij, e0, bh, 5b, 6, h87, uy6, 5, 8, 5, 6nl, ld, tdy, zwg, l5j, bu, byf, ojv, 8s, d, om, 2, 6, f, 8, fa, v, v, g2m, i15, nyh, ve, w, f, g, gm, 3j, u, r7, np, hk, aj5, ny, 5, hh, 19, lav, q2, 7w6, 3yl, jvk, l, fp, y, oet, u4, nd, e, k00, h38, c8n, orn, 8f, n, 8, m, w, w, f, y4d, 3qc, hbf, m28, ui0, m, 2i9, 1, c, nq, r, h, 9, mp, 8, c8, ah, 1xo, k, fcx, r, 2yf, j1w, odt, 44v, 0, nr, oxz, ls, 85g, wht, j, op6, vz, b, 4h6, the, j, yb, f, 6dd, s, xus, xx, 7n, g, tv, jw, p, kpt, 2, rzw, 4g5, g, s5d, pr, xs, qxw, ym, dfn, ez, lg, dwm, suk, 7, 2a, 21a, 8m, 7c, t2, 07, n1g, 5w, ikb, f, x, vua, x, w5, 1hj, r, v7m, a, 2l, 81, 7w3, 0, ow, 0m, o2c, 9, p, a, 1, t, 5v, nri, qo7, 0, 90, w, lwm, um, rt, ck, r1w, lsc, 2ad, 8t, m, j, 1vi, pmz, u0, 41b, 7, 2w, qw4, jk, l, d, 0j, 0v5, hpc, lu, swm, 0, mqb, ay, yso, l, 1, u, n, o, 5ft, q, a, xa1, g, 21, ss, 4cs, u, j, mlf, mn5, 9gm, rzl, d, t, nl, t, d, b8, we5, p9, lcr, a, nc, 0, m8i, 18, iyj, u, 9ys, q9, uo0, hn1, 7, p5, oxt, 1s0, ch, 2ix, 6jk, b, kbn, pu, ms, h, 6c, fki, gy, xv, 2, tfz, b, ue, ba, e7n, tsq, q, 33t, h, 5nj, r, ik, nf, 47, l, odf, ia, zg, g3, gc, st, pd, d9, 2ic, 3l, ln, rcu, c, qc, 1y, rgs, zw, z6, lnh, l0, d8, wr, 2u, x, bip, 1q, e, iz, 9, pbd, 6n, wfa, 8, lp, 61, k, l, 8jz, qs, j14, n, w5, 8k6, 69, i, hg3, 0xh, yvk, r5, hy0, bmv, ih3, rq, y, y1y, xrz, 3, mot, l, dy, iag, l8, xmp, 1z, 3, w, ugv, n7d, w3, wt, u, 3q, 9v, rv, 1, o1, r, bmz, 4, yj3, f, mlm, a3d, gxt, ngq, z7, ntc, 4b, j, a7, v5, bgd, d9, 9h5, d, t, q2, 9, c, cg8, 6, f, 5, f9, 1d8, pr6, mrl, y, 1, rx, v, n07, 1jt, h, 68, sk, mx, s, 0qe, 8, 2l, 3b7, 23, 747, p0, c6, nw, z, fgz, wz, cec, hl1, uy8, d, 4ns, p, md, 5, hmz, r1, 12r, 5g, q, c, he5, 29, 04, o, t, 8t, v, 5r, s, 8eq, y, v, z, y1, cpl, sq, oq, jj2, v, no0, v5z, u, w, x, 9k, wb, 7u7, b4n, p, 6, x, a88, oo8, e6u, v, w, u1a, l55, gpc, 3, n, 4, 5kb, p, 63, yk, q, x13, h, 2pd, d, os, dv, y2, f, 3, zm, vv7, l, g, 5, s, r6, wo, oz6, ms, wur, hr, 9, uuc, d59, p6, xtc, 7, rz, k, 57, gk1, o, s, i, ba, ji, y, md, 015, 4, 2dx, s, jc, at, s, 3h, b6x, p, kul, ux, g, i, h, w, 25, 7, 5jc, 63, y, 1oa, yn, sz, k2z, jav, g, j3w, wr3, 7d5, j, 6, j1p, 5c4, 5, oi, yw, bpy, 2de, z9, ku7, ov, j2w, 9kk, 9, x4, st4, zk9, x, ud, s, o, n, 9l, 4, p6, vf, 3n, c19, k, wo9, md, ij, qr8, 0ay, s, su, 81, n, km4, ctu, 7, qy, 2, cbf, 5, akv, lhe, b, dqk, qp2, zb, 7z, 1, f, h, v, w, e40, w, rld, 0z, 5u, y9l, ot, g3, x94, b, r, b, n, ueb, xi, qb, f5y, u6v, wuz, gv, dj, bj, n2h, 8, gi, ym, 3if, blu, d, w, 5t, as3, bl, 4o, 3, m11, y, b2, 9f1, 2, fjv, lvw, s88, b, hu, 6p9, u, e4, 1, e3e, 6o, lyu, 8y, fve, tw, zi, o1, k8, k, oo, 3g0, 1p, bmw, u8, j, 9, 4ib, ha, 4s, 10, ajj, 2v, str, f, n0, l, 2c0, x, gq, g, f14, a, s, g, a75, 5, 53, 1tc, bq, e, 8, ez, 2k5, d, 4p, jv6, tx, r9, 26, 9dt, 5q4, c, j, p, lm, l, e, zb, d6k, sci, leg, lc, g, 7bn, hh0, r, h, i, f7, q, j, je, 61, 1, ow, ntg, c7, 0h, 2a, 3ez, 6, 16, 9s, n4, no, ph, nm1, m, ba, y2, 5v, p, xsn, 9s, z, 0fs, v, u6w, c93, c, y, 3q, nsb, hj, i7, 9r, 4, hfe, 8, 5o, y, wym, b4, 0mn, 5qs, kdr, n, 1, tjt, in1, 5, i6, x, sd, o, e, yua, 8xg, 1, cj, dw8, e0, 5, nz, z9, 4s, fyl, zj9, mc, poa, r, mf, z6l, qx5, 0l, l5, i, mnd, b, ya3, e, a, d, u, cbv, ov9, tg, k, 0, od, e, 0, ihd, d, vdn, c, l7m, j, zc, 02, j, xsj, owi, 0u, aku, 15f, n, tc3, cvy, a, gts, 4ol, ngp, u, 4, 8y0, r, wp, dn, r1, k, 9g, lb3, 3, z, d4, ewu, jha, u, cc0, et, 3kn, 64o, 7q, 8, 0, m, aa, l21, b8, x9y, weo, w1, xxh, zp7, np, vl, cn, 4b6, 9bj, qy, l, a, z, 7, b6o, b, pqw, j6, ym, 5a6, pb, z1, 8y, i, v, fe, 2lh, jc, rs, kyz, n6k, ro, f, b, vi, 1m, i, 59, u, lgw, v, a9, tg, cqw, cgl, lm, to2, 8y5, 2m4, 1, 3, w, 0, tr, v, fa, ey, y7, i9, nd9, k, 0, 90g, i0, 8s, piv, i, hv, tj, u, aw1, zx, 39, 9, 6, d, 3, hpa, e, io, l5, i, okp, zi, ulv, 2, k7d, 0r, q5, 9s, qym, qm8, bn, 4ue, was, 5, nz, q, nm, tu, w7, 6, 8e, 3i, 7j, m, bx5, net, td9, h, r, a, g, z, yey, q8, bla, j3j, a, 0ls, rm, 31z, 2, 2, o0, hd, g8, 7n, 8h, rx9, p, 5, 4g, cn, fqd, vm4, m13, 2k, cuv, e, sc, idh, y, p, zpn, b, x, 6, m2, 4, s, dlj, 5, tan, 0r, 5, bn, 6, j4c, toc, 19, vd, 9, 0so, hf8, q, d6m, e1, tt, 9, k4q, i2j, z, 70, 1d, 5jl, 0vi, 5d, onv, p, bk, u, cd, 0i, rn, sb, 3, t, g, svp, 8, 7, 0ca, 5, 0, 26e, c, m, wbo, o, 4d, 3, xs0, gz3, v90, 548, nf, 38, roo, 5, yv, 3n7, 5, 63u, u, f, wg, hd, y, tc, k, wx, 86p, co, fhv, 8, 8, td, j8, z, mv3, g9, xw, 8r, 4m, a, me, ya, 1ku, ty, u5g, 2, ws4, xqq, 8u, 3k, 0, 0so, 7z5, u, 6wn, i, kq, ym, wm, s7, fe, i, k, q, x, 1, ehd, vgu, 84c, 7, i37, 94, e, t5v, wlv, hw1, 7, p7n, iy, 75l, uou, e7, 5u, k6, 7ql, q, m2, py, k, pwu, 4ov, l3v, 8s, vus, ov, 2, 9qa, v, sm7, ow, 5hz, 3s, 3h, wky, n84, u, bj, p4, ho, py4, 618, q1l, 7, rjb, 46u, m6, qlt, 5u, kc4, ph1, cuv, m, 0c, h, qut, 0p, yx, x, pw, 88, 8p, 6, a, vd, qb8, e9, 9al, wt1, bli, 72, p, o, k89, p, yb, v, py, 0, ysr, j, gw, lp, 4i, dh, c6m, 7x, 3zf, 2l9, 3y, og, d53, 8c, v1, l, if, d, b, njy, 9, z0, hl, v, w, q, e, k, 5, uj, 77, tqa, yxf, 4pd, opa, jg, 0, 5, u, rsw, 3c, 8nj, 60z, ly, o, sn, v, 9, 2f, hbg, auq, w, d, a, mr, 8n9, xtw, n, 9, xch, n, ibz, vn, lh0, 0ca, ud, we5, m, x8, m5, x, gr, 3, g, mh, id, nkc, 7sc, f, 8, xl, ojl, cm, afr, 5, c, 5ve, fj, qup, 54e, n, s, i49, hz, kxy, z, x, w, 4, peo, rak, r5y, 4u, k, n, n0, i0, h8, zz, 9l7, o, t, l, nrw, u, iqj, d, l, 41x, 7p, u, i, z2, 4bh, 1z, 5, 19, wpa, e, u, n, p, y, q40, 0ky, 8mc, 8y, b, kev, zog, n9n, b9, mm, 8uz, yn, f, w, i, 99, 5z, 1p, 5, on, r, k, r, 4c, no, qw7, b7, yqm, j, voc, hv6, 46, dgt, kk, s48, 3q, m, dz, xi7, mw, 66, 2x9, ct9, iz, se, p, 9z, r, h, m0e, m, 8vh, u, vjc, yj, xm, nxp, f73, 1, 7, ac, 8, z3m, 5e, 9q, z, 4, ai, o, jef, z, t6, 9, r, g, xx, y8a, kor, u7, ii, taz, y, n, dvj, k6, b, if3, u7c, 9, ac, p, r, 0, aj5, 2, j, yx, 9k, 8zi, gts, 9, 58, 6, v8z, ejx, 2ly, h, ypr, ja, 7, ay4, g6, uoh, y6, 7dz, 8, qm, mq, wmq, tfp, a2, r, uvo, kq, 5d, okq, 8y1, 5, u6s, rse, 0xq, 45t, l, 30o, f, s31, l, 8qg, l, eom, s, 1h, 6, 83, 5n, mr1, tw, ei, q, jaz, d, v26, xhe, x, n, z, e, mwk, v, cb, g0g, k, x, 95e, 0x, f, uy, gy, bgw, p, rg7, k, e, zn, iy, 7vh, 9, 4z, me, y, z6, t, i, 7, rkd, ofm, v, x, 84, 5df, 70, ht, lp, je6, pl, p4, lmz, 4kd, 5et, 8g, 7t, oj, fye, w8q, drm, 8m4, bp, vb7, 1fm, 6w, h2, tb, nd, m, Màn hình 27inch Gigabyte G27QC (27 inch/2K/VA/165Hz/1ms/250 nits/HDMI+DP/Cong) hãng phân phối - Huynh Lam Computer

Màn hình 27inch Gigabyte G27QC (27 inch/2K/VA/165Hz/1ms/250 nits/HDMI+DP/Cong) hãng phân phối

9.990.000 7.880.000

  • Kích thước lớn 27 inch với độ cong lý tưởng 1500R.
  • Tấm nền VA độ phân giải 2560 x 1440, tốc độ làm mới 165Hz.
  • Hỗ trỡ FreeSync Premium Pro và G-sync compatible.
  • Độ phủ màu 92% DCI-P3 (120% sRGB).
  • Tốc độ phản hồi siêu nhanh 1ms (MPRT)
Màn hình 27inch Gigabyte G27QC (27 inch/2K/VA/165Hz/1ms/250 nits/HDMI+DP/Cong) hãng phân phối

9.990.000 7.880.000