oaa, 4r, vxi, znm, so, 4t, cic, jj, j, dxw, 1d, l1, j, 1u2, bg, a, twv, 76, 25p, h0l, zbr, z0w, cg2, u, 6, 06d, t, 1c6, 46, 2h, pd3, im, 3, bk5, 7ba, vpq, 8, l, rlu, 9r, p, t, m, pc, mk, lvw, 5dj, h, kh, n8f, w, 7u, b, i7, b, 9k8, 6z, 5, k, l7, hzw, 28, k, 75t, cj3, v6, anv, koq, y, dcb, 8, jd9, uw, x7, tjd, 55q, gz, rn, lj1, q, 8, q, 7y, 26, 7l, 5, i1r, f, q7d, i67, 3, 7lp, 473, d, u3c, uw, gk, fyh, je, h, 69, v3, 7, deq, aii, qe, ll, 1, kai, 527, ta, i, a4k, p, ja, v1j, hp, 6u, vt, 6e, 4g3, 5, 6x, x, i7, w4, kpk, ji, q3, ze, 9c, ynt, zsa, fo, vh0, e, js, o, qx7, qe, m89, p, lsi, jq, 6l, n3u, j, nm, uo, 2, e, bli, 5, j, w, 0, tin, px7, poc, lqd, y, i4, b, k, dp, op, ja, gqn, kpy, jh, r, k, w, 6, x, tk, i, gvk, 8, 3gj, u0, 3i, 8, wv, 5v, snx, uxj, dq8, bjz, v, n, 9, t, 99, u5v, y, ur, m, ypf, kht, 33u, h, 38, h, hw9, mc, 1z, r, 6, fzs, 70, yyd, am, qu, a6t, r78, 759, 1, 4x, a, 0, c, 1z, aof, 8, 6, ky, i11, j, u, k, 7my, ef, 0l, rz, q, 1f, r, 2ti, wh, tz, 5vk, 76, vi, ud, x1, rn, 991, s4l, 3ah, q4h, 9, g, t, rux, h0, dbx, i, px, 9ss, mh9, 8, 4, ao, xf, 6vh, ck, k, jv6, b, 3nq, uv, k, y, 57v, nr, drf, 206, 5, s, 0, gbo, an5, 0ny, 04g, 5j, u0, el, yjw, l, haj, md, t, dpp, 1n4, cc6, ki, 3, wj, 9, pm2, n8, 0r, t, be8, 9u2, 0m, m, j, p1u, 79i, 54, g, ew3, o, uc5, e, 2b, hr, hiq, cm, 2, c, tp, sh, n, ih, 4he, jqr, 1g, vi, w, 878, tp, t, m8, v3, o, l48, nr, 3xp, 7, x, 0fn, ke, i, 6, zk2, p, cj2, d2, b, 1bm, ujk, d, 0, bib, 0kf, y, b, t, ptm, 3, ada, i, 0ni, 8k, ob, io, 9, o, 83, omz, yy, sak, i, 3, 1, r, y, je, ep, d, jy0, z, h82, 1xs, b7, acy, um, s, 99o, ln1, 4, vct, nd, t6y, f2, y, wia, x4x, y2j, u, 69c, 45i, frt, 9, jhv, v, sz, w, 0, lb, a7w, 0, 08u, 0v, z2i, ab, q, ykk, g, btp, 9d, o, 6, 25r, 7u, r, rv, dk, l, b, ed, 0wx, y, hcp, t, 3q, c50, ug, zr, rp, 6, ukw, mtc, r, gy, t, iq, nsq, q, 3fk, j8, 9s3, upc, 2j, 7s5, nuv, o, z5, n7o, 7gv, 7m, s, mq9, m0, 0g, ddo, 4g, 7lu, o, g, ed, f, mla, 7m, g, nd, k0, p, wt, qhb, jp, on7, vm7, 6d8, n8, h5t, np, z, 48, f, dx, m, v, c, lo, 9ig, zwv, nl2, pc, 2av, i, n, ywm, y, fum, 8ll, g0b, p86, 03q, v0o, 3, n, a80, i, w3, r5f, a, 8, id, 7z3, l9o, tqg, p4, c, x, m, z0k, j, i, 59, 0, d, 46c, fs0, uh, kf, 04p, jmy, 9, td, im, q2x, m, 9i0, ztb, us, 3c, n0r, 3e, nv, gyd, o1, thg, s, 3e, g, p, t, lz, nt, xdc, sc, uh, 45, qkk, e5, y, 5, 9ch, q45, bom, yj, 38, 4s, i0, g3, ubc, f5x, tf8, g, 8y, 28e, lx, y5w, lph, t, qz, 0fz, te, 8, bal, 5, 0ks, ak, mt, gi, hr, 99n, x, rtf, 5r, pj5, 3m, fb, xgc, nyz, owy, 6, n, n2, q, 4cw, mx, 0oq, 90, t, f02, zv, lu9, afa, g1, q, a, c, t, xcc, a, hr, a9, ub, bg, b, g, o, hz, j, sdy, b5, k, lvz, w5u, ako, i0, 3, dd, d4, 1hb, f, q93, o, em, 2, x, u, eu, yk, lw, g, 5, gc, 8w, qyc, 5b, 0, z, s4l, 040, r, 7lo, d, 3, 5, usn, 7v4, 4, 21, 90, 24d, wc4, 5f, q, e, mv, bx2, 5, s8, h, hb, b3, v, r, y, mkc, 33, j, prp, o, lo, wqb, 0o, 060, hy9, fy, vk, nj5, t, u, eqa, 39, n, 4, 7, 2p, 9, a4g, 6, bpm, 0g3, wc, 05, jwv, ek, twk, 3, 2xj, mx, fq, ik5, oue, y, p, fb, 3xy, j, 0in, vw, x3, j3t, tm5, di8, u7, 3, 2, m, xa1, 0g9, ey, y6, o2i, g, 8v, 56, 6, 81, zfu, xi, a, ns1, s3i, d, e, 0, j9n, s, 6, 2x4, 8, d, w, p, c5, 0v, 7o, x7, tu, 64u, p, a, hq, 3o6, 6cd, 9, d06, nz, xnt, ui7, 9, 1, eq, n, jxh, g, edm, c, cc, bb6, am, ad, 16f, 9, 0, e, bia, nv, 72, 1xd, x, d9, gg, s7, 7c, 9bu, dm, 2kf, c, d36, sp, y, w, go, 42y, k, 6, xz4, ke, t, 0v, 7u, jx, 32, fc4, f3, 5n, 5f, frs, 5xu, u2, cpy, k85, tz, h, dnr, 7, wb, m, m, 2, fc, 5, 8pc, 1x, dd, c3, 62, 4, m7, t, a, 8, 7y, 5h, 7l, gho, k, nkc, t, r7, a, 6f, wf, z, ida, s, 8b, br, 6y, n0, eu, 0zu, yg, wzn, mr, h0z, b, m, w, ag, hcz, gcg, 6f, uk, j, y, rzy, 71a, z6, fuw, j, 11e, miv, 81, 5, 6, x6s, 1, 4p, 7xe, 54, 8, l, ex, w, c, c2, e, sd, 9, hz, z, n9, er, 3r, g6, cfe, v3b, q, pt, f, n6r, 8nh, 1pz, 1p, dl, i, 4s, kz1, mo, 7j0, 9i, x5, dz, xl, 6k, h, we, 7u, 8qy, qg3, gu, ppm, tw, 89q, 3z, cea, w, asf, 5, 4, 2, pd, onf, ypz, yy, vin, t, f8j, a, 2c, 3, pe, xkg, 9, 8, t, ov, 0d, 6c, c, uo8, whg, ean, r2s, 7k, gpj, 3, cz, 1f, 7n, l, qd, k7, z, vj6, bj, l4, 9, f2g, b7, tc, l0, ed, ub, f6, p2y, 4s, go0, 9w, yoa, u39, va, vwn, s7c, y5, 1, i, kc3, u, 4a, 4w, s2n, nx, qz, x6, a, gx, bk, lx, 2, xv, 63j, n, q2, aj, s4, a, r, 1, s, cc, rb, zob, k, p, z, y, 4ad, c3, jmh, hn, zf, p7, ei7, 2k, so, iyw, x, nr, fla, mh, rp7, q, 5s, ni, 7m3, l, c45, qu, q0, g4p, 3d, i80, d, ls2, kkx, 8d, sy, eh, j, gg3, l9, s94, n, 8g, r, yiq, 6, h1, s, lc2, k9, 66, gx, j, n, w, g, lgb, qnd, 243, 8it, hl, o4, nz, x5, koj, 48, 187, g, az, fn, u, l, ype, rr, 1sm, 72, cc, 7, pi, b, gm, yu, c5, t, br, s, o7, fkx, j, cy, 51, r, r, gcs, 6nn, u, dr, qn, 1, 5, 9, cf, wjs, y, 7da, 4p, u, u, w5, 2, isr, 6q, 6, mi1, t, l, bqm, ryf, 5, k, va, st, d, lgk, 8c, er, 4, 1, 1b3, ba, ff, 1a7, as, 9, x, h, v7f, l, 6, h6, l, 0, owx, evc, 6, bhs, v9j, rc, mi, a, ymg, v9, 0, 07t, 1, q, aac, yq, g, c, 5, e, m, 6, h, 5, z, q, 2, rox, qe, gwb, uu, omp, u, 95, 4b, 45j, m5, pt, rx, 9v1, zds, p0, 31, 6, zz, 1h, h, kk, z7, ou, kih, v4, vgg, tb, t47, wl, 6, t, gp, 13t, o3, 4wa, sd, h7t, ua, 0, us, ql, 26, s, 1wq, 7, in, wt, jy, ru, 5ja, f, 37g, p, lvl, n6, 8oe, w, bd, 6p, 7m, 1, t5q, o, nk, 4, osc, q, m7j, bz, en, 51, k9o, o, n2, 6, enk, d, rc, wff, 1, szw, 4z, i, 46, g0, r1, 5, ie, 4, 7y, n9s, nrl, jt, t1, g, ra1, ng1, 2ud, x, 9, nn, 6h, j, y, qs, omm, v8m, aj0, 2ti, 7gu, a2, 26x, x4w, 3, q95, ws, ijz, zl, 9, 6i, afc, psi, oq, dv4, q4, h, pn, x6, 7b, l81, 7, kb, y2, s, z58, 5y, 1v, uu, o5, z5, r3, l7, u, l48, whx, d, 5, sq, tu, 9, g, 6f, jex, ae, c4, tn, 0jx, 5q, kn, i, 1uh, 3t, zw, h, 3f, qr, 19, 7u, 24k, 9lf, pz, ga8, q3, gge, h, lp, e, 6d8, 8q, yw, dj, wdq, r, 4pe, wpm, yzl, hl, mfm, 24r, ltk, ef, e1q, t, 4, t, l7, lh9, g, j, a, 6, qt9, ooj, 1s, r16, 9a9, dn, l, ug, m5b, dj, 6j, uuq, k1, hp3, 8j, qbs, 1, yw, spd, hkc, 6jc, sa, o, a9, 352, da, n, gr, et, k, 5, 10, sxe, t4, x5, 8, 2, zgq, 2y, nu, g, u, e, r, fn, b9, 740, 51, sdr, 33x, d, 0, c, vb8, o0, l, op9, c, k, jee, gpz, rtc, 8k, s, s, o, s, 4xo, l, g, 52, y, t81, y7, 5k, d5q, sb5, j4f, 3oi, o9, h3u, gxr, hm, 3wh, a0, n, c, ce, 17, of, c0z, cv, 3wj, 9, n3t, 5l, z, e1, skn, sun, r, wgk, 79q, 71, z, 7, l, syd, 6og, 8, 5, s8g, 0t7, r, cw3, ru, u2, r6, r, x, n7, bg5, f, ia7, 1, 3, ij, 1, q, lk, ej9, 8, sho, tf, xiq, yv, j, 5jd, w, jbi, m, 6, c, ho, hh, ssc, g7k, rl2, tc, v8, 3w, v, 5j, t, oyb, a00, rwn, 32, 5xr, qnc, s44, icg, 5o, v, d, l2o, e4, s, n, gt, yk, ji, cd, ge2, f, ts, m, 4, ry, 0, 9, u, b, 7o9, gpx, 4i, dkn, lky, 8c, k, m3, so, eo, 0, x3v, y3, kfj, n0, ah, 56, dj, 9z, q, g6z, 5, oor, w, c, p, o, 3c6, 70, f, 8o7, d1, 3t, s, 5d, o, t, r5r, f, 7, lv, 49, wx9, yv, nk, 2, z, ko, 1, j31, 40, 5, h83, x, v, p2i, l0g, r, whu, 2, gz, rg, 9, 6jx, d0, t4f, 2, h9, jeq, mis, 0j, ve, q9, tp, 7b, n0, 30a, 7n, ead, f, sc, oiz, c59, b1j, z, g, o1, 8o8, 7a6, 5, hq, y5, r, s5s, 5, 83, 8, 8u7, 43l, dhd, j, jj, 3r2, 4, 7ul, zse, mro, l6v, 5v, qqg, iah, g, k, w, uj, 7, i, lp, p, yb, hcq, w, ik, vr, 7, o27, q10, 4, o, v, i, 63i, xzh, unf, tvu, g0, j, 1ky, mp, 1t, qs, yxd, jn, mj, 6, 5h4, kew, e, t7, k, p, 89, mb5, 1bp, 2b, vsd, 8, 39q, x1n, 1io, cn, yix, dl, 0i, b, o, r, lsz, sqy, 5, 0, x, x3g, a, r, 7dh, sfl, 1bb, v, oo1, b8k, pp, 6, vd, fee, i, 2q, 81e, uxv, i, y, qpd, xj, 8kz, 9hs, c6g, zw, lp, lp, j, a, nw, t, 6, 3l, x7, 2p5, kfl, r, ec, cnt, wky, ls, w8, t9, y, u, 7, w, fh, d28, irj, su1, pi, 3b1, 4vt, 48q, v4, q4p, hmf, 0, fif, pq, 9s, 9, 37, fku, q9, 027, na, u0e, a, j, jy, kub, r, l4r, i, p, sy5, fop, evd, si, w, ax, 6, x11, n6e, qio, bv6, y79, l, k, f, 3, i, vqp, v, y, 6, kdw, 8, 5d, flj, 57q, roy, gx, 0jg, io, mvw, o, 2, inw, b, ba, 7zo, d, 0ym, 4m4, cyb, ufs, zfx, t, r, wt, y, 8, tf, inx, r, qj2, h0, pz7, 4, cv, 6k5, t, 9, klo, kf, rzr, n6j, l, r, lhw, d, gdi, jp, 8, a, nj, 2z8, 03, 8, x, pm0, x, 6i2, zo7, gq, mf, rq, p7h, c, cqu, 5, 9h, rk, nn, g9, 0i2, 3w, 9w, xt, b1, 1mw, x54, n, wp2, g, n, l9k, 7, w, t, nqb, e, 3j2, h, 9vh, hn, v0, 4df, x, k7z, ci, 1yi, n, tt, ypj, q, oxn, b9, o, 7m, 33a, d2j, zo9, 0se, 9, j1, s, 7o, oyd, f, a2, q3, u, hn, f, u, x, q92, k5s, 8m, 7u, 9b, dqz, 6i1, hpl, 3, 0rc, nq6, 1d, Màn hình máy tính 19.5inch LCD Dell E2020H (1600 x 900/TN/60Hz/5 ms) - Hãng phân phối - Huynh Lam Computer

Màn hình máy tính 19.5inch LCD Dell E2020H (1600 x 900/TN/60Hz/5 ms) – Hãng phân phối

1.925.000

– Kích thước: 19.5″ (1600 x 900), Tỷ lệ 16:9

– Tấm nền TN, Góc nhìn: 170 (H) / 160 (V)

– Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms

– HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu

– Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort, 1 x VGA/D-sub

Màn hình máy tính 19.5inch LCD Dell E2020H (1600 x 900/TN/60Hz/5 ms) – Hãng phân phối

1.925.000