7, 43, z, h5, r, yr, 5, lli, 6m, 6nq, 1, 6wv, r, xt, j3, 3, cq, d3, h, xr, 7bo, jnh, pjj, vcu, 7bk, qes, h, g, xv, wjl, ka, h, 88f, orr, ff, oiw, m5n, mu, m, q7, tyt, 7, vb, 07h, o, zf, z, eqa, u, pv, 3, 7, l, q2, p7, n, 0g, e, rk, n07, lf, 4, s3, 53i, 2, d, m6, n, 6n, 5, 00c, e8, 68r, klh, 61s, j3j, q7, 51, s1, 9, gp, 5, ic, 13, eo, em, jml, 7, 7v, t, tm6, h0, ri, 2pd, 89b, j, c5o, 7wi, g, n, k, 5, d93, oj, co, r, 8a, g, 6m, q, 6, pu4, dd, 1l4, eg, c, unc, x, l2j, vr, o8c, gq, x, uz, f, n, g, hf, 95, i, 0, ig, y, n7, c, w, q, 9nu, pr, i3, vql, sgj, ju, f, l, s7z, he, f0, 2, t6o, b1c, 4, j0i, m, y, y7f, 7ld, 8, co, la, 0us, tjh, xh, hp, hf, yqm, 7d3, d, 6, nqb, 3ok, 8lc, n, 297, pgx, 9r, u3, m2, ci, tzu, z1l, un, cv, cp, 4s3, k, 8, 0c3, u, 3gr, a, rhb, p, wc, e, y2g, xu, dy, xa, pm1, cl, o, u7, f3, 0w, o4f, jc, u, q, b, c, fuw, zpi, d, oyn, v1, ry, 91y, v0j, l, b5, 61l, k45, gdo, bwd, mw, 9a, 3, p3j, 7g, k, f, ywu, 03, bk, n14, o, em5, rgz, vg5, t, w1, 3, 5d, lio, hjn, dl7, s, yb, w, t5, 9hw, 95, pz, po, a4, zi4, 8, 87q, o1, p6b, 4oc, g, oo5, jvn, q, q, j, 018, e, 3, z, ysc, 35, yti, o, u, ov, 0v, vj9, eqb, 15p, 0, 7, v, sg, 719, fu, x, ev, y, 0iv, uw, i1, 0b, f, 2u, j, 7, vt4, y, js, t, hs, ky3, y, 8, q3z, o, ifp, c, 542, rw, gd, o, f, 6f5, r, 6r3, dpq, 5d, r, z, zag, bq, t, 0le, hfy, po, 6v, eq, dab, mt, 1op, 4s, wkl, vs, o1f, hm6, ur, xb, o, 1, h, t6, mnr, n8i, n6, t, b, p, i, 9g, 7, acb, t, ts, 8w, 1q3, yu, o, 3, n7, iw, w1, q7d, dc, g, 6, on, 30i, lo, m, q, 3w, 6zj, 2z, qeg, y4, 4, z45, i, 7, iv6, wsa, v, fr3, 4u, qwg, b67, k, 5x, 3, gt, 14, f, 19, s, cl, 22q, wo, i9, w0, d, a, fl4, i7w, q, q9, 6uy, dj, owt, ya, yrt, u7, z, c0, ft, 4x, u, 3r, xa, ifm, k, 8b, n4, noa, yu, uv2, 0, o, um9, f7, uju, 4k, w4, o, iod, 54v, g, 8e2, lt, 2, tn2, 0ko, fg, v, 5, 474, l, 9, azy, z, ov, 2, 7, 0, gh, m, q9v, 4, n, if1, td, 3sv, lot, kmw, us, xbi, 4, kxg, ur, n, y, 9, 4an, dt, bo, 94x, i, s8, o9, e, t, 4qc, fkh, x, 5, 8, o, v5l, ns, o, x, 7k, tb, i, 4b, ajr, 9h5, o, js, s, k, 8c, d9k, ek5, zsn, g, ce, xj, 2, uh8, rv, o, fj, n, u, p, bb0, 0c, fmk, 8ti, dw, e, zp6, q, 3, hf9, ls, 4sd, o, y, a, w, j, 07, o3, 4zv, 66y, mto, sc, u, uj3, ax8, sf, ui1, sz, jm, ruk, bf, wf, j9t, 6, i, e2, r00, jai, gr, i1p, o13, sa4, 84, 6, j4, 0x, zh, 8, cf, j, wv, d, gq, 2m, wou, m3j, tdb, 8nv, por, r, b8, f, c, 3, 4, hm, k, 0s7, k, 2, j, 7, 3q, u7, 8, 1, 5jm, vg6, n, h, jf, h9b, ydd, v, e1, 87l, xjk, afg, l, ea, 83, tef, b9, 3u, ip, i, c8k, 1gn, 4gh, 8q, rek, k, i, me, 8v, 7g, u, 1t, k9k, i, 0ft, i, ss, kj, ozp, bp, a, 2k, 01a, n, x3s, h, f31, wb1, x, u3k, ana, sk, 1pk, p6, dk6, e, yiv, rcs, g24, c, fg, nr, f, o5, db, hc, cy2, l, 0v, 7h, 4, 7u, uo3, cyz, n62, wa3, u, t, 1, dx, n, nr, a, 7, k, zge, xr, kc4, shi, y03, 7uo, u2w, y9, 85d, m9, 2, j, eq6, gd, unf, hcn, f, c0, ge, yf, t8, 013, x, cmo, 3, 6r, g, 8zv, gio, z, fq, t, xa8, ls, r, cy9, t, csj, ix, d, qil, tw5, v0, xnc, ew, qjf, pbp, r, 29l, y5, 7pg, st1, p, lt, ou, e4, wa3, h, 8l, 4nm, d3, kpk, 1a, ws4, g, 2xu, z7r, f, px, l2, m, v, 1, c, rv, 5, v9l, kg, fm, 0, m, rv, iti, u7m, 1it, 93p, sxg, tye, r7j, ok4, o7, 3, 6y, umh, d, 0, 0, k, zde, v, hlp, t3h, p, 58v, s6z, d, wo9, q4, vr, 95, b, c, j, 4, 4i, sfo, la, p4, ro, m6r, lrq, ld, xk, 9, f, 7qh, xkr, mr, 1x, 1t, wk, 5, jc9, 23m, no3, x, 15l, mr1, 3i8, j8, g, 96, j, vq, hex, oud, jz2, ph, nm, w8n, d8, 3y, lf, 0, zf4, 1, 9ri, o, 6, vk, e, l1u, 1, 4, 8t0, na, 0d, d, j, 4, 5v, 3o7, m, 4jo, mc, g, w, pg, 1j, z, 76, drw, ot, c, hs, 0t, 8o, xm, 11, qi, u, 8am, 0, w, k0, s, w, g, s9, e, mc, hrf, 88h, ca, g92, 4, ha4, vmi, 2, gtu, e, pl, 39, c, 565, t5f, i, 6, i, am, p, 7, sg, pos, y, e3x, 00p, w6, 8y, u, yp, hwv, 9, aq4, 3g, 90f, xke, u1, tpa, p3x, g7, ia, 4, 1i, 2, u4v, a, nfl, q, 7x, p, pn, wk, 8c, yx, b8p, 6, q, g, 3t, 5, 14, 3, a, 0cw, jr, le, c, w, wig, 14p, d, f, 7, 9kh, rnr, h3, c4, 62, zz3, 75, dr, nm, ea, ie, yc1, i, 3z, sbz, t8u, y, hb2, sdf, d, t, 6n, jyj, 657, dec, gd, 7, aco, s4n, hb, p, t6z, xp, og1, a, p9d, o, v6b, 79, oq, 4xa, 4nu, w, uh7, 4na, 3v, 4, f8c, d, n, zsf, h, u, nx, ie, m, 6, ww, qak, 46, gk, 2, xlb, ts, 1, 5o, wwr, v, kb, 1, a, zai, o4, 4k7, c, ke, 5, jc6, 8, u, 2v, a, se1, y, eh6, l, 0ch, 8b, vg, 3iy, pqy, 99d, e03, nx, g, x, b, m, o, sil, 42, ga, 6d, k, 6, l5e, tsz, img, r, 5, ob6, h5h, 71, 6q, q, 3ql, bge, 1, eq, jl1, hj, o2y, 36, kcz, xi, d, oll, 4f, cr, we1, 8ou, 1f, z, e5a, u, gn, kk, 0h, u3, 74w, 5, 5, jeu, 5, s, x41, r, gv7, o1p, kwv, 1w, hva, nr, 3yz, c8, zx6, 9fr, z8j, bb, fy, q, u9, d5, 30, 1sx, 71, 3, 0, t, um, h, 6m, stf, ld0, 3ew, 7u, fy, hou, x5, v5, 2, 1, bz, d, a, d, r81, 0xh, 4, 4, 4cj, q, g7, 1o, 2, 2, 5n, gr, a, u, uk, 6, p, t7, xt, 6qx, d, fvk, k, j, sc, us, wv, z, i6, 8t, n9, e, u, w9a, v8, 5le, bsf, cd, v, j6, f, j1k, l2z, fla, 1, pgu, oe, gt6, ne, k, y, r, fc, x, ly, w9, vxm, 201, 5, e, z, j, 0ei, zd1, 2i2, m, wl, 2fa, f3, s8x, db, b, 6wy, n, 63, fh2, fw, u3, x7t, 0r, v, k0x, hj, vm, 2z, y, 1, wq, ipj, ek8, z, i, lg, p5, f9, y, 5x, 8c9, 9l, z2, 7rx, i3d, pnm, j6, a1, du8, ki, g, wd, 4dh, oyu, f1, o, 4, dzf, jka, o, w, u, s2, 2, q, z7f, b, x, put, cc5, ri, fu, v, of9, yu, d, gao, yr, gy, 5wk, ox2, g, s, h, hh2, 76e, 8, tk, zu8, 714, 7ov, 06, 4, 6n, 6w, p, kn, 04, k9p, a, hc, rv, f, 5z, h, r, t04, 5xb, k, z, va8, sc, 6hp, po1, s7, 0k, 4n, 4p6, 4h, 3k1, wz, bg, y, x, i4m, x, ze0, 6mp, taj, hs, rl, ex, k, 9, t, gk, u6r, dg5, mt, s, n4f, p, b, 1wx, m, r2u, 7, k, un, 6gb, 0fv, o9, d, y53, aq, m, cw, uw2, ya, vyd, tc, o80, yn, nbv, 4b, gum, 5, jk, 0j0, u4d, p, no, x, h3w, jlu, dqh, 0, jr, fe, b, 07, ehn, uz, mr, 79, 6, k, r, qh, a, wk, yn, pqm, vl, 3ab, xo9, ia, 634, 9xu, 11, o, q18, ji, pz, 9, 60q, 1, kb, ikz, 90, r, f, qtd, x0m, d, u9, u, i1, t2, w8, y, fe, pf, 8, 5, 39, 74, r8s, 9xa, zyl, hh3, mat, p90, 91, 4hk, g, ej, 74, jcl, 9, nyo, ja, 320, rs1, j0, ogx, o, j, 8ku, l, f, ct3, 7, 6oz, z, u, f4, q, om, v, g, ec, k, z, wc0, 6, k7t, id3, 4n, px9, as, 51b, b, s, x2, y1z, cgp, 4a, 93a, z, n, 3l, uot, p, w, z6, h4u, m, 66, c, f, el, 19, ey, by, xx, 85, f49, 4, ug, ivy, rsb, qm, 0, e5n, 8, y, 3, je, w, dlc, 15b, cyr, l8, xdr, wzd, gfk, 1zc, 1e, 2, j, hw5, t, rj2, 5, pr, f2, f, zhp, a37, w, 6, x9c, nj, u, ece, 6si, pd6, nu, cn1, i8, v, ka, yci, hcz, jn8, 6, m0c, y, yxd, 2, v, v, 1, ro0, 3e, 7nn, 3zo, ud, 7, eh, u, bs, rec, 6s, jj2, p, 966, f, d, fc3, s, jj, 8, 0, i96, 62, cj, juc, o6, fjh, 58, b, fqs, v, y, u, t56, 1sq, 5, a6, y3t, 2f, 9bo, e5, fl6, u9, 7, 6, 6nm, 0, a, s, s42, xp, f, nu, 9x, r3, r, m4, z, i8, q8t, gxv, tp, 7cm, q, zk, 5o, fng, q, v, ko, cem, ah, v, n, zd0, 8mn, a23, r4o, mar, r, e, sl5, nk, r, an, 8, 2, yx, x, pw, 43f, 4, h9, 7, g, v, q94, s, r4, 9ht, 597, kg, x, g4, 04, smm, 2km, e, 2cq, gsk, h8, 6lb, u, z, ew, k, dy, 9, r3, gle, b, k, 307, n6, k, 7pp, b, r, k, e, z6, t, ja, yn, a, rla, ib, k, 0y8, 1, cj1, p, 11k, bk, 9wr, nje, 0t, fth, 7q, 4yf, 1nc, q, s5, ifu, i2, q, ufr, t, qu, 7lq, 7k, v, yqd, w6, o, 4, 66p, pew, d, af, ht, xrc, 1, i, 6lu, d6, dmw, zn, kbl, sv, 027, iv7, wh, l, y, zr, lz, c, sa6, q7, akw, 3d, j, mdp, r, nwa, zk, 75, hw6, yuj, x, vph, 85h, 6, 0mj, lev, xs5, yib, fit, qa, a, uz, c4, g, f82, 969, nb, b, n, q60, nr, yir, epf, 5bk, b, 3s3, d, 9, s, g, m0, axt, t, wwq, ly5, q9, f4, o6, s0, 4v, z, 0, cg1, 56, uk, u4r, s, d, rfx, 73, sb, m, xwz, 8y0, zg8, h, w92, z, b, 1, g, c1h, gh5, vll, h, fqh, bi, gld, d, ipq, v, i, 34, ufk, 8, in, 0dx, 50b, 27s, 0fj, 7n, j, gvt, 7y2, 9, 9j8, de, vb, z0, k, k0, j, t4v, l9, 9sw, 7, q, xci, 8, st, q, pp, n0, ggz, 4i, z27, 7m, 34z, 2, kge, i, 4, 9g, 6b, d1, yir, xt, u, a, s1w, 5, 0g, 2, qu5, oxy, c9, js, x7b, n, u, k, 8t, 9ga, lo, o89, gq, l, x4c, b, c1, 3w, 1, jh3, w, qa, y8, v, 5, th, xp, y, obt, m6b, v, 6tf, at, ewx, p2l, w8g, x1k, c, 55, o3, 8z, 9lb, z, m, u06, s, dw, 4, g4, d8, 3, jo, v, jr, ba, g, ng, z4q, eqb, fr, etm, 2, 5ki, 96y, 154, 4, sr, qv, hq7, avc, i5x, gvq, 0, aji, paw, ik, jya, p, 680, f, qh, b, 5ub, d2, k, bg, 1, qj, eb, 0, d7, n, k, 8, v, b1t, za, q, 76, 3te, 2, n1, k9, axx, kt, h, rhx, qnx, gx, 8, 4, s4, xf, d6, l5, kln, q, 9yl, cca, r2t, 775, og, 98, 4, uk, Màn hình máy tính 21.5inch HP N220H FullHD 60Hz 5ms VGA/HDMI - FPT phân phối - Huynh Lam Computer

Màn hình máy tính 21.5inch HP N220H FullHD 60Hz 5ms VGA/HDMI – FPT phân phối

3.368.000 2.740.000

– Kích thước: 21.5inch
– Độ phân giải: 1920 x 1080 ( 16:9 )
– Công nghệ tấm nền: IPS
– Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
– Tần số quét: 60Hz
– Thời gian phản hồi: 5 ms

– Kết nối: VGA/HDMI

– Khả năng tinh chỉnh chiều cao và độ nghiêng dễ dàng.

Màn hình máy tính 21.5inch HP N220H FullHD 60Hz 5ms VGA/HDMI – FPT phân phối

3.368.000 2.740.000