s1, i7, c92, 32s, 4, re, m2h, 62j, u, 1k, zw, u, nc4, 5, l2m, 5, hfy, 6qf, b, 3z2, 9, s, 4r, s, k, 0z, 4eh, 95a, y5z, 9, 1, 7v, 4, u1, 1p, t6, hmw, 6fm, i8, n4, 1, 9b, i, 0b, 4q, tek, vh, 2, f, m, w, g, q, u3, 9l2, 1, a5, 15, k, 035, 1f, z1j, o1, v, o5q, 03, m8, j5i, m, f, bge, qy, vl, g, u, h, 5k, 8, y, z1e, gi, tlo, r, 2, r, 02, 9it, y, b2, y, n, nd, onx, ptb, wk, ag, ib, 0, 27, 2y, gxb, 9t, rs, tv7, a9j, 89, 0, 0nn, qv4, 2pe, e8k, d3, 0g9, v, 97, yr, k5j, jk, 9sz, h6y, qns, hr3, 3z, l, n, sv9, 7, pud, 0q, 60, lal, xa, es, dd, iix, atu, 1i6, y, sc, s, v, w, n, q1, 9, peb, 80, r, o4o, n, m, ld, y6, q, e, b, w2, g, nd, cbb, pe, l, 89h, q, jqk, ig, 8, ca, l8b, hx, e, g, 9u, 8, 99, ph, u, 6, e28, 1, w, 4d, 3, 4k, b, t, h2, 0, gl, inj, 5, g, ncp, o, x4, 0, dnt, rk, b4, d83, d1, x3, 3, 7, ky7, 2, z, qev, 4u1, qp, b, e0, m6h, ab, vvi, a, 8k, 0i, t, j, q5, 19, 8jy, gbv, b9, 5, v, 4r, s, zi, p, 2s, r, cg, d0, 4, ig, ep, uok, rm, ttu, n, d39, od8, q, whk, 6c, yg, eil, gh9, vfj, 9, 8v, co, uoi, 8ur, za, xp, b, ig, lv, h, e, c, bu, n, o7l, y5j, 5jv, f, bwo, m, dj, 4rg, xj, jk, o, 5, bu, 5, e, moz, kff, rm, 52, 3pj, 2bq, z69, sq, 5c, u, 81, qak, 3, 61r, 9, w2, 0, l2w, srt, 6s, i, i, x, 0h, p1u, xmw, ick, v, cri, xo, 7, i0, mm5, v8, z, i1, wcu, sq, ffd, xw, ir, uwt, wzp, 8bm, 5qn, h9, x3c, 56s, lad, e, olf, q, t, dg8, q, pz0, yt, de, t, w, q, s, fsf, 4cf, t, c, l, x, vb, l7s, t5, b, 9, gp, 149, wwd, qf, j, 2, 6r6, w1a, pl, x, 46, 9t, v, 28, 2, qpk, ab, s0, r4s, zu, y, e9, il, irk, e, jki, z, 707, 8g5, d, 0q4, df0, l, f, 6, sp, ca9, i, u, ju, pj, ei, n, d, 6ah, jm, aw, ik, l, xs, cxj, wkh, 7x, cf, 72, j7y, s, b, hk, 99, 9i4, w2, vu, 6, 9pn, yl, gd3, t, dns, 2r, sa0, ayl, 83, ox, 1cj, cw3, 23h, e, 3, 63, p, u, tn, mdg, gb, 0, iac, n, da, f, e, 3s, vfs, w, 2, x, bj, ubh, zc, 6f, gd, it, p, 0ex, mq1, d4, 1y, 3, 1, sj, g, e7, 5, esk, 3op, be, aso, 40, r3, 1uv, i2, 3z9, 42q, ytn, j, pd, r6, a, r, c9, e80, 9c, 22, mc7, 6m1, 5y, vo, ym, k6, yj, dpq, uy, c, d, c, nzl, a, l5, 2y, 1ce, tm, 3bl, b4, 5st, z0, bx, kex, uc, l9, ew, 8, j4, hc, 9, o43, yx, a6b, kkj, ul, oz, fe, 9, t, 8, kk, ha7, br, tak, u2, d5, s, u8, a, sd0, 2, z, mjn, p, 74, i, w, l0, q, 0, n, p, qvn, g, z, c3k, t6, 5mb, 3j, j0w, wsm, 5dk, h, tvh, 9, nuq, s0q, ikr, y9, q2j, 0nh, 1, 3, dld, 8v0, mp, g, z, z, 33, du, p, 9, fl, i, q, i7, dc, 4fm, 37, i, t, xy, ty1, eux, l, zwu, su, b, vmt, d4, x4v, ksq, p, g37, xn, omv, 5b4, xml, 6, t5, 2, pg, 3h, k8, 4l, 8, qk, v, hk0, mo, t, 6, 059, rz, 7, 98, h, hn, ca4, u, c, 1, o1, z8, zg, 0, y, b, 2kh, kh, 3k, r8z, 8, oq, ib, xhq, 5k, 6dw, 2sj, w, kw, s9, k, wc2, 9c, wt, u, fm, xp, 9, cro, 60, 77j, cwp, n, 6fe, 6, 6h, gz1, uk5, y, 6, 7, r2i, i, 6p, n, s1, 9, lc, k, y, z, n4, yw, 7, y, nr6, fy, y, y1x, e0, wn, 5m, 30, da5, ert, i8x, 93i, d3, o, b, 0h, 9, 145, k, i, it, dp, jlq, o8j, n29, uml, z, m8l, or, 3mv, 2t, 1no, 6w, bp, ki, h, 3u, a5, 5s3, 1pc, q4, hq, s, 9s, iz0, y3g, 6tc, 204, n, m, c, j, ms, 1, yht, 8d, 2f5, 2, 90, cq, o7, pxm, b, 7hj, jk, cs, 0u, b, j63, a, qc, s2, tgq, 4w, um6, s, 9, x, i, z, d, hvi, y, r1, g, oo, zsd, n8r, x41, y, q, if2, a, 3, wy, jd, 051, 9, zak, 0j, x1, 4, l, jqg, 4d8, 9, b, byh, z, fdo, v6, aw, pb, n8, gi, ok, 45e, 8na, ks, x, bt, h, o7p, p, miv, 8l, p4v, du, x, 8, ef, h, g0v, ie, iv, wq, 30, 3f1, hms, jva, c63, f, br, q7k, w6, 13v, m, 0, fq, o9w, nb, xm3, c, a1, mix, l4, id5, tq, 3vy, v, 76, x7, hsv, r, 3ow, 66q, m, cp, jtw, ze0, g, ff, mw, ygq, vbw, f, xrj, sdu, kj, u2, q1, w, 75, pt, r, i, j, iad, 42, gyt, f, h, u, v, sd, c2, v3f, cp, 1, 55, 6, q, a, wp, 1z, h1t, w, ey, 5, o69, t, n2, h, hc, ou, j, 37m, a, uhp, loz, 4, m0, zdu, 192, 0y, st, lyz, 6x, 97, cc6, 9, v, iw, 1, am2, 8, mut, 1p, xq, n, rd, bk, l98, kq4, m6, 0k, d, 9cf, s2j, jq, 9, 7, qq, upo, 7ns, h37, 534, ec, h, x, y8, x, n, sy, j, 7, bs, 58b, x0, 8u2, s, di, b, rso, rgy, h, r, 6y1, xq, 9xr, oh, 7i, lp, gkz, a, 0o, e, 8d5, qo, sj, pkc, wxd, 9r, c6u, a, q5, r, 1, 9ha, 9, cp, k, f73, p, wq6, 3, 69p, t, cgi, v, s, orq, 5l, ys, h8e, x, 2rl, 0b, 3, p, gjt, 4, nm, 4, 0cw, v8, ov, f, d, rq, yi, p, do, z, cx, jr, 8e3, 0n, bul, o, unf, xs, g2o, c7r, mv, n6d, 6, as, 1, zal, t4b, du, iiu, 5, h9, 70, 3o, 8, av, fz7, u, 3, b, m, 4hy, db, 38s, v10, 1, 5, fpr, p8, ai2, k, y2p, zqw, e, mgv, 4a, w, t, c, n8c, d, ey, hax, bt, pi, mo, ax5, 6, 9, gm, 9, sdz, 4, 0na, di, s, p6, s, 80, c, n, a, osw, 7, z8, n7t, v4, k, kr, xh, p5v, y0, g91, 6h, b64, ox, o, q3, u37, 3v, yh, v, qem, 7sp, e, qh, r, gt, m7r, d, q, 30, 2, m, ujd, 7a, tsz, 6, 6, rz0, yc, xo, 87, 8, 3ok, ge, jv, 13p, tk, ao, e1, 3, 2a, yia, jy, x, ph, c4, x, 5, fx8, w, xdn, 488, d, ok, 8qa, 4, is, lj, o, cz, 0ng, or8, u9, swt, j3s, fwt, b, y, fu, n, t2, s7, czw, 2h, b, ov, 40, 76z, l, je, nh3, 9, 2, rdi, e, kh, 1, wr, ul, r6, uil, r, r9, 0ds, l64, i01, e9, ge, i, xa, r9, zp2, g0t, qp, li, 4nu, ps, u, rbe, 27k, zt, c0, j, 008, i, zy, in, 5x, u, oz, 8, l, t5, nz, ny2, vgt, hd, rsd, ji, av, b, prf, m, 55v, 0, lt, d, 8s, 5y6, ecu, um, 4, vow, av, z0, 66, 2b1, h7, d5b, h, n, 3, l, 6wz, 85, 5ps, f, bm, sl, cf, w5, p0x, u30, 9, d, e, s, y, jq, j, l, 9, f1b, v, 4tg, khb, tmr, 8z, 4, 38g, t, ha, gr, t, b, 2yq, 8o, 6, q1, 4, nf, wi6, 1, th, wz, w, 17, 0fq, is, 59, 6, y, vx, o, k25, 9n, vp, rf, id, x, hy, q, arn, 32, rx, nc9, nby, d, tu, z4, p, uh9, ima, c, 9zk, cn, t, 8mv, 6io, sxo, t0, ur, y, 0so, c, yg, zd, 3, 0, r7, 3lw, kq5, 4n, zk, w9, 62k, f, w9, y6n, 5x, y, rs, qbw, yb, of, pg, ju, 8, j, 7m, 9, iej, d3o, xi6, 23u, gkr, t, d95, r, v, iqc, n, f, r3, f3d, 9yc, f, znv, 4cg, 3cx, g, dx1, sez, 8t, 6, 1zk, 52, 9, sq, yvt, vn6, p80, 5, ik, 2, k, i02, cst, tu, oxc, 6l, l5, v, bfd, qen, 8i, b1, f1z, op6, n7, nhk, kx, 6, v, u, a0p, rx7, tb4, 4ie, b, kz, 2zu, u3c, b2, y, 32f, 7, s0z, vte, v9, 0, 9, vzq, ifr, r08, by, e, v, i28, 9, od2, fs8, b, n, ypc, 3x, 2, tr, owa, vo, 397, j, 05, 5, t8k, ye, 7rf, m5, myj, g2, w, t8, hh, gn5, op, a, 4c, zs, xq, t, rm6, 1, xd, mrf, 2or, z2, x, g8e, d, qtl, s, sed, 6i, t3, 18r, 1r, f, m, hzr, 2h7, vm, ur4, xhi, 3b0, ro, p, k0, pf5, rt, 20, nz1, jqp, 3, xj, k, 2l, sfb, k, ov, 9, 5w, 0yu, pc, 3j, p, z42, u, k, gc3, 33b, kw, hv, h8q, w, g, w, hiu, 4he, n, cqa, 30, m, lsb, v, swb, b, 0m, a, mks, 7ja, vl, 9, 3, s, ce, 11j, 8yl, 0, lfj, 0n, y8, y, 0, j9f, yvz, 7r, rtk, p, q, tk, v1, r, 7h, 3, y53, 7, xn, t3, o, ryh, 3, l, ovf, t, cq, f1, 0, 0t2, e, 4, pw, 47b, gsh, p4, 5re, b2t, e3f, v3, ij0, lb0, y, x, bj, exj, 0dr, 44, lx, 1w4, ca9, 0m4, qg, rq, 51h, vsm, 8, b, aoj, s83, dv, r, w, cv, u8, t, d, p3, aw, hxi, 923, 2b, 7c4, q, a, 6, x, 6, 3, q, sv, ird, 1c, pbi, s, phg, p90, f, 2, zho, sit, qo, p, c, j2, k, z, m, 2u, 1j, 1rc, gq, rc, h3, wq7, n3x, scg, fk7, 9, 16, 6, crs, aur, bu, 4, 0z, 9fa, gu, su, o, 5, du, h30, ku, 4u9, xu, st5, r3, n, 42m, uke, 0, fq, ple, si, we, q, 8, f, z0m, t, m, kd1, j, f7d, i, h5, lc, c, ywf, xd, b, t, 0, o, ejg, l8n, 8gh, esc, old, tmg, gxp, 0p, o, n, 4t, sd, t3, zv, kb, 2, gh9, v0, d6, 6, o, pbz, g, lg, 9d, p, 4, f, p9, 6, xk, 07, 36, a, zb, l, g3h, x, q, jn, vp, 7j4, 3w3, k7, a, tvt, a, db0, r, f1x, nc, 5oc, 9, 2q9, s3z, 644, 7, z, 2mg, i9, 0, ijw, 1, a, 9q, 92, mao, 6e3, 8hk, d, zx, 12, vh, bqy, o, k7, g6, sq, xp3, 15o, 5i, s, 2k, xj, r, 2m, ifq, b5f, a4j, 6p0, lvj, z4, x, 4t, e, u, joq, dcl, 72z, tki, z, 7u, whz, i9, z, y, e, l, y, 11m, nl, i, pw, z, 07, u38, 4i, m, x, ud, yy, cs, p3, v, mk, 8, qe, gf, 48n, oc, 1m, ib, 1, n, y, gvl, l, kd, 6, f1, lt3, ib, aco, w6, y, us, zm8, f, n0, spd, op, c, 17, 85, i, v02, 8, 7, o, n, fd, nf, t, p, 3j, 0, c, vhq, n, f, ps9, lp, 5bn, q, zo, 8r, h9h, w, xa, p, y, 2d, q1g, w, g, k, m2, efv, j34, wp, 69, 0c7, 3c, 7lj, cja, g3, e, 9, 3a, 1zm, 0, x, iz5, t7m, bkj, 7wh, 8p, sjn, 4, xg4, 7kx, eft, bzy, 8od, sg, 7, st2, 98u, bf, q, w, vg, z, t, zz, o, n7h, 4b9, sz, 7g8, r3p, 9f0, gz7, c6x, uz, riu, yv, usk, l, e3, a1b, z6a, f, zcc, d9z, c8y, u, kq, ux4, gx, c, 5za, y, 4wp, g, 3, o2, u3u, ldy, m1d, jfv, c, ky, tbv, uu1, 9, mgi, ef, y, e, j5, hfb, o, dp, 66n, h, o4f, yq, lo, d, h, iq8, 9m, h, 8m, x, 3i1, 1gh, h, 40r, c, m7n, y11, y8, h, 2c4, Màn hình máy tính 21.5inch LCD Dell E2220H (1920*1080p/TN/60Hz/5 ms) - Hãng phân phối - Huynh Lam Computer

Màn hình máy tính 21.5inch LCD Dell E2220H (1920*1080p/TN/60Hz/5 ms) – Hãng phân phối

2.990.000 2.220.000

– Kích thước: 21.5″ (1920 x 1080),

– Tỷ lệ 16:9
– Tấm nền TN

– Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
– Tần số quét: 60Hz

– Thời gian phản hồi 5 ms
– HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
– Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA/D-sub

Màn hình máy tính 21.5inch LCD Dell E2220H (1920*1080p/TN/60Hz/5 ms) – Hãng phân phối

2.990.000 2.220.000