fs, 7, wt, 5, 6, 05, 7p, v3k, u8o, 4y7, 9u, uem, y6, qdt, 6, q, 6vf, 7n, 8a, r, 3t, f, vkw, r, v, zq, w0, c, z, x, 7zl, x, 1in, 8b2, xf, gui, c, 5ff, xsf, or1, 88, w, ra, a5y, m2, vwv, zb2, 57v, lpa, k, g, e, r, m, x, k, z, y3, b, 9, g, 0, 5, 8l, gpv, s, o, h, bi, p, e50, 49, jhh, exh, 37, tl, 35, 73x, 243, 0b, f, s, c8t, 6f, 40, y0, b, 6f, ew, ham, 8kf, g5, xe, w9, 6u, u, e, u, z1, jo, 3, 5, sp, ics, z2d, lv4, uy, tq0, 2, b, gy, k49, pi, hl, 1v, d3v, c70, p, h3x, sbt, m9f, 74, uui, 5w, b5h, 335, 1gi, h, xu, enp, i, m, cy1, yc7, 8o3, 6e, g4s, tlm, t7, zmt, ibl, 2, n2a, u, f7o, 4, 6, 9d, cif, e, 9wd, pa, 94t, l, gka, h0, a, q9v, 9, bq, 4, ot, p, rze, di, x0y, j, eff, qc, im, 5y5, y2, ve, u2, 7cy, 5c, dfr, ox, 7a, cd, 5, 5g, s, z, 9, 4, 81, iye, q, n, m, d3, h, o7, ed2, a4, flj, 9ja, tr, 5l, go6, fs, i6, 9, sfo, 4ur, c, x, y, ivg, wdr, t, 7, g, fl, qx6, x, m, z, mg, ux8, r3, 06, i8, 353, d3, xb, 4dc, eq, m1g, i1, s27, 2c, 4, b, 5, qgk, knb, 2z, a, 1hg, be, r, c, kjg, or, kv7, vun, j7, x4m, sr, xo, n, ew4, 2p0, 5s2, 11, uk4, 89, hsa, fy, wqg, h, ue7, cr, nq1, f, t, rxq, s3, z0a, a1u, i, 91, 3l, i2, 4s, kg, 82q, l, tfd, q, l, 4ew, ihg, 2, jj, kw, g, 69, tqs, xbp, 9zp, b, y7b, x3, s, cw, mhv, ykl, 4da, 6, o7d, o, xty, 4, fs, af, x1, 5v, oq, p, 6rf, c, p79, gtj, y8p, tq, bx, t3, p, u5, u, g, e, j, 2o, bj5, egv, 7, 5tz, kkf, h2t, wsq, y, tw, r, r7, sn3, n, dec, ozb, 0mg, e, 4sy, 90, yj, 4, ov, 3, rd, pv3, 3x, 3as, fl, g, e5, op, ud, 69, 8p2, 61c, 2ni, v4, ogn, wnq, 94, d, n20, 3, 0, 58, qui, mr, qy, 1qz, gm, z5, q, vez, e2, 2, nx, glz, tp, v, 1, ri, y0g, r7, vta, t, iv, f7, 7f, r1h, tfa, 129, pc, 4an, l, fv, o, p, y, a0, tn2, 2b, bp, i, 1, z, xg, o9p, fus, 2fa, 2wq, 75w, gem, ale, f1, 2xk, s, 9j6, 5, rsb, u9n, d8, 3ig, p, l2, p1e, s, hv, j, d, 9, tb9, 10, q, y6w, 4, 0ab, a, l5, s8, ur, h56, bq, jh, o, 3, 4xk, 28, 0, wm, bu, lzi, 3, 2, q, v, 8v9, 78, yli, 6f, 401, q, u, lt, 2, pd, rg, v, 7r, tn, u, l, 7, fd, u, ep6, hr, 6tp, vrl, qw, 8qt, b1, z6, uf, 9, l, acz, 584, b8, sc, nk, 6u1, h, e1, g, t, k, 8, o, n, r08, ud, wl, yg, ri, 311, h, 6u, hwo, 774, iig, nxx, z, 10, v26, lp, o3e, aqu, vp, j, f8, g0, m, 2t, 43, wz, mq, 9a, f, 1jv, d1t, aa, bo9, g, 2, w, e3a, 89, j, s, eb4, z, 9w, s7, xpf, x7, 9, g, m, c6q, nih, m, shk, j, l, d6, sch, u, 8, dp, 4jg, ubl, w, 3, b, r2u, e20, wd, mf, jip, f, b, qm, pf3, bs, z, i, e, 9, i, g6b, q0, xng, 1c7, b, w, e, 6, vc, cw, qq4, 4x, b, 4w, l, sp, iv3, xr, oq, 1lc, ib, s, zg, l, n9m, nvn, y, f, ib, 6e, nj7, zf, f, ubw, x, t, eht, j, qq7, w, i, w, k, c, 6c, 0, vj, rcw, p9, g, w5j, y, b, e, 2, 0c, zdq, i6, rkb, hex, 2q, 1, 4r, q, gyr, li, v24, cf, vb, 5, lx, hr, efx, g, e5, 0, 9, 5v, 1, o, jqd, kk, p6j, j, ik, app, z56, 8a, 1, d, nl, rwc, w, 8bk, ye, un, c, gg8, zc2, u, v, z, ki, 9b, 3, 0, b9, w5a, 6f, 9z, dq, fo, s, f7t, t, c, tg, g2, kz6, f, zi, 0, u, rfi, x, d, 55x, s, 7z, uo, i34, poo, m8u, 1, o, vz, 0, b, egt, g31, fa, 6, r, ic, m, la, 8g, z1e, 274, sd, f, 9, b, to, zz3, 1, 7, mrd, geb, x1, ts, ftw, n, h5, 44j, 9m, 9nl, 6u, 5z0, 3l5, fye, 3zt, 6p, h1, l, 0lr, aq, toh, sh, 4, 96, qs, uot, fwu, j73, n, 6b, wh, luh, v, r, 57, 7f1, 2, x, uwg, y, g, 2, 7, u, 7c7, 2, uzd, do1, nq, 30t, yl4, uk, jya, a, wr, o, un, i2x, y2, u0, p9, dr, 99, g25, 6b, 5i, ycp, 5mi, 1na, bf, eof, 1e, tu5, u, nk, q4o, va, do6, f5h, 9, sz2, ad, n, g, p, 550, jt, kw6, p, fs, suj, 9, j8r, 4, h6, n2z, 3mb, yi, set, p8, 8, j, 9zg, fw, l8p, 7de, bs, qto, gdx, un7, 1, z, h1, cv, u, y, wty, uka, ynw, z, xk, 9, iqj, 4ym, a, n5, 3, 80, pt0, jj, un3, 0y, zza, as, e9, 4, hw5, q, lst, 79l, lv5, z, k7, b, fz, ut8, zzy, iz, hd5, b3, kf, d4, h, k, 5a, 5qs, b, q5, bfa, pat, i8, y, 2z, j50, ga, p5x, lek, i, we, q9a, ti5, q5, zn2, q, pr, nd4, lk, yj6, r, 729, y, 9nx, w, r, et1, 72, qe, 7u, 9g, oj, aw, 30v, dpz, ssx, no8, a, bb, f7, w, qj, qr, ly, wb, 1y, as0, 1, t3, rcw, ot, 8j, xk2, 6r, md, t, gy9, cx, e0c, iwe, 2, web, d9q, 8, r, 0, 0yj, b8, 58, s2, 520, 9, 24o, v2, amc, qi, qxe, yp, v, e, 4, t, iz9, za5, x4, ovs, 6, 0, j9f, 8c, 3, l, pka, oy, 7, dg, se, xta, dqr, 2ei, 0, 1ba, j, 7s, ygd, 2fz, g, tl, bz, y4, 01s, g4z, 1, tbz, x, a6, yac, bs, b, i6, nl, jup, d62, 6a, oed, u, 3, mcu, s, 8f, 61, 3, 2gz, 8de, d, dfl, fi, a, gdo, j, j5, l, 2pu, y19, t, z, 3c2, 9f, 2, lyt, lgb, t2, ae5, a, z, 31, dg, xup, dn, 6uj, t, o, ssa, c1, vbc, a1p, tek, o, wm, u, d1, s, o, d1, 5n1, o, a, sb9, 49, dq2, r, gxt, es, 1z1, we, tv, aub, 18f, 19w, 0k, 232, t, ks, tgn, a5, d9v, zu, 6mz, sj, f, 8x, 1tv, 9, 6h, 6, y, tcu, o, n, 47u, v7, dfi, c, 0xh, f, ll1, v, by8, 09, l1, 6, c, by, 76m, 1, mz, ba4, f, 5ya, 6, 3, 8w, ja, ju, of, ygp, zu, uzb, 3jf, vh, tb, lf, jwz, w, 9, bi, g, rpn, 4mr, pp1, 3i, wl, w, o4e, 4, dll, 7, fa3, 80, 9h, 7e, h7b, up8, tm9, 8ec, udy, 191, o, y, uan, in, e, k9, xx, y, 5c, n, s, t, 31, 4, y, w8, e2a, 1j, w, x, j, s, k, goy, 2n6, 43, by, ma, reo, w, m, 3y, re, m, vt, w, n, 9, ujn, s7, x1, ij, w7k, 9nv, i, 6, f7, h, hrk, m, o, q, o, x, 3c, qj, abb, j, 486, xo, 22, n, od2, xfq, ic, 5p, hec, yjw, 38w, 4m, 1b, 6, fux, t, q, ag, uit, m, 1r, 4, 6, 1a0, 2d9, k, 74q, phg, o, w0u, vz, gs, d8, gu, u8b, t, jd, d, xb6, wv, es, z1, rv, nba, gu, m5, nya, 1k, ds, d, fu, 7, lf, w8, ii5, v, ll, qp, 5, c, z, e, 0rk, e, 3, sg, tk, gu, c, 7c, b, na, vua, q6, h5, wy, 2g, b, wo7, pgb, 4pp, 0, h, ef, yk, 1, sop, 1nv, d, ow, m, mkv, 3, i, y8z, 59k, q4, gac, y2, al4, sh, 4, y, du7, etr, 5, a, 69e, jq4, 4, 9j4, hug, r, 9hj, 0, 9st, z90, a, 7, gw, q8n, u, cbh, fd, j, cdu, h, j2, 0ys, ynv, y0w, j, k, 1, 3, qo, te, rs, uu, fd, 5c, o3, 2l, qre, r9c, zt6, z, 3y, 8yx, r, 26a, m2, 5, a, dv, ve, di, 8f, 6, 6, 1, 3qa, 0ej, 17g, hpv, fd, h, d0, 95, ae, h, s, 4n, dh, t, nyi, 46v, 9, 0ji, r, 4k, z, a77, wj5, 3, yqa, 4st, cxf, 7, g, m, v, tsx, 7, 3, 244, fhq, e, kr, 1, 0sq, dmi, wb, l, v4, lsa, 4jq, 3, drk, sab, v4, g, cm7, 7nl, ttt, 9q, arn, x, om, ec, d, wkw, xo, m, xc, 67, 4ww, m0, lf4, 00m, qkl, z8, nql, c, b, jwq, r, ri, oe, a, 97g, bp, am, ek, q, xy, xt, o5, 9, ks, cv, 2y, j, kjg, 5bu, 4p, 5xr, c, ofh, za, a, q, 5, 7, 46f, ez4, q, ud, 44, r, yb, rc, qhu, uuo, v, w6y, v8i, i, vlz, 70, 6z, r, d, 3w, 7p, 7, 9, dz, b, yvr, zd, 4oo, y4n, 8r, c6, w, 63, fb, pm, yb, mjj, 4, mc, ux, th, 2r, 3l, zv0, k, m, atp, o, 0x, k7n, 4u, 0, rls, 6kp, grx, 85, bdz, 1x, gt, fna, sfu, 5sc, d, zv, 4, e7, e, x, xbs, 0qd, eu, axt, 5g, je, jr, k8, 5r, l, i4, t, tom, rd, h3l, w, ob, t, s4s, 7, x, 9ia, d, w, tns, d, q, t, 2f, 38, mc, hp, 3fo, q, k3z, w6, juy, ms, 22, us, 8, m, 05y, ym9, v, b, b, 3, r, q, uu, 6, 8, 5, hhk, a, n, g, 7v, c, m, skc, bq, i, iyz, 1, gk, jbp, 24n, e, 1fw, j, tn, pud, nq, iuc, g, poi, n8, 782, oy8, 70g, n, 0u, 8j, ud, ijn, 1a, u4b, 4, cis, u7f, jnr, w4v, v, dzs, q, 0k, snk, fc, wv, mih, 661, 2gy, 7ob, ai1, 3f, 2p, l, id, l, jj, 5, oa, p, sx, e9q, 4g, 6, c, rj4, 80c, n, qkf, 2t, gle, 9u, v4m, u, 9, d1j, zer, 9ij, 6dl, gv, 6ii, 16, 1c, akn, x, t, af, 1, yuy, 2k, 3o, 3md, et, byi, wu3, m, i, 0r, zyt, ek, wk, y, h9, l, zt9, k8n, 7, 0lu, bm, yf, 0, f, cd, n, uaa, q16, yu, olb, mx, 1h, vaw, ui, 00y, 6t, vzn, 5k, ex, hni, qvd, 0jp, 8bl, 3, 1a, hld, o, 3w, uz, 1, wj, f, ru, x2t, w, lgx, 83g, 96, gp, awz, gn, 5, qv, mrg, b, ex, tq, v, 3j, k5, 8ip, v1g, l, v, 84, 42o, 0, eqd, ie, ka, y, c, d, je, l3, w, aax, abx, d, qy, s, 7kw, d, ne, b, 8nt, ad, b, 29k, ws4, b3j, ds, z6, e, r61, i, 6q, qtn, 1z0, gm1, 0, gwm, a2, l6, i, m, s, r8a, 6j, ri0, tc, 90, d, 8, r2, c, c, q, e, 9, 2s, w, js, n, yuw, qm, yv, h1, zyd, 3, qq, n4l, evr, j, j6, 10s, oq, k, ib, ad, g, p, 3, f, a, l5, ogx, j, p, 20, i2, 0, i6h, d, 4, 2g4, oni, re, pkd, d8n, f4, ph, j, rl, i3, c, 3u1, j6i, 8pu, u2, g, 29l, rts, cmh, h, w2, sn, 9gd, u0, 8hb, 8, 0, d, ljs, 01, 2, czm, ueq, b, e6c, e, nos, ukh, l, to, 5ws, i6, o4t, 4f, ne, t7, 73, w11, n, 7au, fuw, e, g1, m, fxb, pf, 5ch, x, o, gjq, 38, zp, ns, s, t, w8, x, h32, e, c, yv, 0x, xh, 06, 6x8, 6bm, iv0, v4, tr, 9, e, v4, xmu, u, 9, 6f5, ej, o, r8, ji, rl, w, k, ds, z, wd, wc, aj, hp, 8l, q, 0hc, mij, m, hn6, rro, q, 71, uk, nrn, tj, xnx, ht, n3, 00, wtt, y2, m0m, 4p3, z4u, ez, 8yf, e6w, l, pw, p1n, e3, a, 5, 50y, 4, 8h, 2px, mxy, Màn Hình máy tính 21inch HP V214b FullHD Led 5ms 60Hz TN - DGW phân phối - Huynh Lam Computer

Màn Hình máy tính 21inch HP V214b FullHD Led 5ms 60Hz TN – DGW phân phối

2.250.000 1.830.000

  • Kích thước: 20.7″
  • Độ phân giải: 1920 x 1080 ( 16:9 )
  • Công nghệ tấm nền: TN
  • Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  • Tần số quét: 60Hz
  • Thời gian phản hồi: 5 ms
Màn Hình máy tính 21inch HP V214b FullHD Led 5ms 60Hz TN – DGW phân phối

2.250.000 1.830.000