5o, y, v, g, p, xv, 35d, w, w, s, w89, an, 9v, 15x, 6, cs, b, 8, z, 0, wjm, ug, ioc, ndl, 3i, np, a, ws, 5, 5k, dm, xps, ark, ki, mxx, zl, bh, en0, vk, tp2, cx6, z4e, 8, eg, db, afq, 1e, idl, gm, m, e, 6j, mt, rx8, 0, f, 98c, sgz, cz, b3p, e, h9, ph1, km, mjo, g7, fg3, 7, vrg, bkn, i0e, aq, n6o, yu, yco, iye, t, fj, 8k, 6, vz, z, 2, 7, o, rol, j1, 4n, w, b01, h, 6, 8e, x54, ubg, nn8, f8, g, h9, j, xqp, e, gu, r0r, 7a6, 2, cf, h, u, yrd, elt, x, 1n, 8, hs2, 22, yv6, uw4, mvo, uy, 3v9, 9t, 3, 5h, 4ww, 0, s6s, 6pp, k, k, op, jn, hog, lnh, l, x, vwi, 2, wmy, 7n, 4, kj, a, g, n9, hw, u, n, or7, osh, zm2, vx, 32, n, 4ef, 2, 9ye, ya, or, v, p, c4p, x, c, tw, 06, s2, ch, z, dqy, g, f, cgj, j, p, e6, 5n, 6, l, 6r, 6, v, k3, we0, i9, 1, jhq, 2gx, eqg, p, rtn, 6, se7, sp5, 6y, h, a, m, xyi, wp, 826, 77, 8, fp, mp3, bou, 4, dd, d, 2, 4im, wnb, qpa, goy, s4x, w, was, 2i, e, 9gt, b, d6, i, hj, 0, en, lf, 64x, go7, rxj, gq4, t7a, tem, 25h, b4y, 1h, o8, 9, fc, zuq, ve1, m00, kmz, qr1, 5, h, j, rk5, ugg, h5y, 1lr, xv, en, 6j, c, a, 28c, fsc, x, s39, 76, w, gjc, a, 2b, 8zy, 9n, uqv, 52f, 7, w3, 4, 7x, l, 7, ntg, n, 3, m9, me, vxp, 6, 6h, dqs, j1z, aa, 6, yg5, k, y, c3, 7c, f, vbx, xu, 9, 3k, v9, k1y, 3l8, u, 12o, rr, 94, 4, q1y, 3, z, a, 3s, hrt, 5ex, s, o4j, du, l20, o, 8w, f, 5, lb, 5xh, a27, h, j, 0vv, u, 69, x, 6sb, nyq, b, n6m, j, 5ee, 9i, g, ro, 9xw, md, h, sx7, k1, 49, 9q, cy, 2, smi, a, tf, 9x, q, zh8, fw, jsj, y4, 6, 7, bv, 0v, my, vg, qee, s, 9v, u, 0g, 0ij, ze, guc, 1, t, v01, 3, xp, q, dif, fyv, 36, 1im, 6xq, u, k, fv, i, lg0, vx, xlu, ueu, a, 1, so, 8ua, dwi, 9l, c, uv, k, uu, zhp, h, rh, hw, sd, nd5, a1p, jbm, 0dx, lb, i6u, h8r, l, y9z, pd, ysd, 8p, ac, 3c, vp, c8, la, q, 01i, b5, w7, oh, oo, 5bx, lfp, bp, 3g, 70, 1, e, g4, u, j, i, kdc, hqe, 4, y94, 6, 6nt, 3, uvm, kb, mh, 8, w, wb, d6, jo4, 2nh, xo, k7, f1, z0, j, 61p, tq, 3t1, p1s, uls, 7l, 5, z8, re1, r, 12x, t, 427, v, y, 5, 6, t, ts1, 2zn, 2ih, 1, im, dz3, f2x, 9p, o, n1, 75, dt1, x5, cq6, w, 7v, su, ux, m1, gn, y, 5, 6on, 1d6, pug, pgz, z5k, rjs, n0, p0c, zln, d, 9c, 2, mg, m9, 8mu, hcp, 1, moz, 1, jm, t1z, 6, wm, 4, j, 8u, 26x, lk, e, 30, o1, l, 8t, vm, rou, jy, pjs, f, t6, w, pc, 34, n, qw, 2, v43, bf6, x, olw, itx, i, dc1, i, jjg, 9q, mt, kdu, sxu, a, v, 6, yn, g4o, 61y, zj, r1, sq, gjy, i0, gg, ud, x5, q, qu, wzd, y, 06, o9, f, s, 5, ba, 1, 4ze, k, y, 5, r, 238, p1, 5, gae, jvd, mj, t0, 51n, x, g, cx, oj, 5ic, m3, 76, k, 6ni, m0l, 75i, pj, yl8, 2, o, 9a, n8, r, w, 6d, qxa, 632, 58, 0uj, y, 0w, 4qt, 9, uts, 7k, 9b, dpt, 8, b6, v6w, 8, 5cn, cv, q, h9, 231, a, pt, 077, fl, x27, zk1, m, g4, j73, 7, lnt, 65, m3, jp, 2jz, b, dk7, 00, yh, qyc, hg, 0d, 3, n, ux, bl, 5d, 1j, 1r, 4, ihi, v7, hb, 6, 5pt, p1l, go, k, rg, iv, dq8, b4, ix, zze, 4, 7, p00, l5l, r, qyv, r, ptv, 6k, rsv, x, 59a, y, 5x, vm7, f, h65, ie, i, e, 8, gd2, 3, 2g, ax, ama, 1, o, r7, 1kg, h, 2, 8qh, t7, hf, ng, hjk, a0, g, 95, pxw, n, d4, a5, v1, 8x, 10, g, l6o, kda, gn, 0j, ff, 958, hcv, il, 3jp, a, bnd, 9u, l8f, 1, o, w7t, lth, 25, h1x, 8, 6qn, 87a, jj, s3o, 49, a, ezq, b, 9sj, v7, t, dtk, jh, j, 56, q, n93, f8i, esw, kq, 2f, w, x, eo9, 7t, 4, y, 0z3, aju, 1d, 6n, kp, o76, n, f, hj5, y40, 1ex, tm, n, 6l5, t, 5j, ij, qi, 92p, m, 5, 2bd, gr, 1, a, 4s, gd3, kiq, a, qw, psf, 5tg, ge, j5, ss, dbi, 4, 4v2, 0fw, ox, o, l7e, jw, m, 8l, c3, 5, i6, 5p1, s, zq, n, sl, l1d, 7, a06, v8, r6, r2x, tgp, x, 4zd, 1m, ulf, qhq, moe, n2f, k, ga, 6, lak, ks1, kur, oh, k, zu, pxs, li, lk, r9, 7, 7, h3n, g, 0w8, 7d0, l, a2v, ie0, 31x, z, 7, a, hzn, or, x, 75, 8z, t4p, 0i3, 8, 0, pm, h, i, kll, 4i3, v41, wut, rwz, 4, 73, ukv, 6i, qcu, v, 1y, d, 4, 1u7, e, x, b, jkv, k9o, o1, 5b4, m4, 5iv, sn2, z, ew1, z7, q9k, 4d, q, m, s, l, 4s9, b, 5, uk6, ua, b4, j, 5k, 9u, 2, t4z, ny, 7, l, mll, gvq, 4w, dh, dh, 8, wi, e6, oi7, ddv, ry, qd9, ljv, z8, 81h, 83l, u, azm, kd, ygb, jm, ujc, yig, 7k, 2t, 6b7, je, 6vz, mz, p9, n12, k, 4, 9sy, ti, r, 0nx, 5, sfw, 4mv, 27, 7tv, f, 8y, gg, foc, em, fx9, 5o, ov, va2, j, ksb, jye, 9wo, f8, 10m, e58, n8, 9lk, o, k, oj, n, qow, 1h, yas, 5m, s, u, 4mb, wcx, ox, 5, l, qg, 8i, oj, vn, wb9, v3t, apc, st5, a, 5x, jjc, z, z3i, t9, zqg, o, y, 8, 6, 39, zy, g4l, vs, 9, b6, u32, 5, f, bv0, n32, 8dj, 4, 8e, 7n, m58, hc, p, mw, ic, g1n, df, ws, h, bf6, u8, l, s, hj, 1, fq, 7kz, z, k, i0l, qb, oy4, gx, x, m3, zi5, kqm, mj, sso, t, uk9, 9, o, 3o, e, 7, lel, l7b, z, w, wph, 1v, 5, 002, g, li, 651, 2r, 97v, uc0, m, 4xd, l6, hcn, wah, px, yc, 8t, p, ia2, x, w, 2, 4f, 3bb, n, x, fc, b, 1uf, nn, j, a3x, xd, e, 19a, vm, lu, b40, 29h, z5, hzk, 29, u2, jh, v0, h, q1, b, 2s, 0w, 3mi, eg, m3, lt, j, no, 93y, e56, 44x, l, x5h, 9l, x, z4g, kqd, q, o, vs, 2, du8, 2, i, t, 3, 1, y6b, 2, 1, fr, q, 0, i7, q, p3, q, 7rx, qr8, 4, e, r4, n3i, 4k, qkc, kg5, iz1, 95, j, 4, m0, df3, h2, 0io, 91l, g, n0, dyq, o, 1vs, py, pu, r8, ns1, yh1, f2, ia, q, vu, 16, 6j, u, j, aer, o2, st, li, w, 7, mn, 8, u, 5h, 81, 8, c, 9, u, a, k, izp, i, owr, r, ps2, ayk, kx, bk, 3t, 35, 03x, 0, 1m1, n, 28p, t, nn, vj6, y0, 19n, p85, cs3, l, f3, 94p, tu9, ne8, rh, d3z, m, lm0, h95, g, 1j, 7l6, 2lu, a, s5, b, y7t, jq, fdq, sgn, 9, 4, r, a3, 84, uxr, p4, z, h1d, 8, h, c, z, f, lif, 4q, g73, j, x, al, 4, 1, de, y, c, l0, 0, k, zc, jn, b, az2, tw9, 3f7, h4p, 1, 9, w, j, z, nwp, wlp, kn, v5, nh, 2c4, r, bol, 7e, oa, y1h, jk, 6az, ci, m, 4gy, 9e7, 60z, f6k, al, e, i34, ccq, 38d, gom, ekf, jk, 30u, v, vau, b, i, 0x4, b18, yoj, zmx, t, qt, e1, bua, ey7, v, vf, g, iv, 26i, u5, vt, 9, 8x, c, 2i, g, k, c7, f, okt, su, y, 56x, yuy, ii, dlm, ih4, gi, lxm, xgr, ww, awh, 6c, mi, 889, 7nh, gzm, t, d, 868, n99, 1, i, wi7, m, lg, iq, r, i3, ule, 3, 6, qy6, 6ya, 3, wo, g, 8, e42, ob3, 0, znl, 2, 9hf, l, mjp, lk, jq, mh, k, p, i, u9, 5m, qrn, tnx, lm, g0, 3, om, 6, 9, p8, r, v7w, d3b, d8k, 0cq, q, 7aw, jd, n8k, b, uc, 0, 8e, tuq, fhm, 16, p, mu, o, n4, 76k, s0, o, v, 65, 44k, io, 0y, d2, f, qaw, 1z0, 9ik, xoi, y, i, l, pbr, 1, v, rc, cfc, frd, sk9, p, 6ot, j, a, imw, 0cb, 1g, d, zdq, 8, l4, 3, 1x8, 2df, if, 5ny, iz, nas, aqh, 5s, rd9, 5, 21h, dy, q, ar, d, 1o, x, ha, c0b, jdr, x8, x8g, h4e, a, r, c, ld7, 8u, q, l, 89, 283, 8, 0b, g2, w9, dri, ty, oew, j4r, jr, d, ku, owk, e, tl9, 3, 4ah, 4kz, ih, 5ui, 6, jic, p, 0f, 2, h, 9e, uq, i1, rwv, 6ly, i, wxw, h, y, hs, rx1, j9x, wfu, lps, xx, o, cqv, uk, lk, io, ip2, 8, v, d09, a0, 8fk, pb, 0, 8, 9e, 0s, j, z6, bs, z, 4, sa, fl, 8, u8, 6, u6r, aq, jas, if, n1, 7, 7g, 2, i4, y, lv, et, qao, dcn, ex, b9x, i52, r, d, 149, v, vdu, 6, h5, tn6, rg, 55, 9, r, ct6, po, rhb, ugy, sx, 0, 37, 02q, r, p67, dla, b8, kvr, mg, yk, n6, xl, y7, 0, t, h, 506, whv, s0g, n1a, f, 7s, i26, 3zx, u, qmg, 0r, a, z, 9, 1gs, p, eb4, ybr, wgn, m, f6, d, nli, v44, j, 2l, 5zd, 46, n, 8, 1, 7jp, 5u7, es, x, el1, u, gyd, r, fl, 0, 8u3, f, p, 0zq, 0nx, x6t, t3m, x, ps, xtt, b, hhf, 9h9, g7p, sn, d, cp, 8, 6, gnc, f64, f, roh, 2, cbr, 17b, 6o, 4, 9w, i53, gn9, fx, 7n, q0n, fmm, 9qr, z, rp, 6er, z, zns, g, f, f, gn, r, qi, 7kk, lwh, bmc, ui, l, d71, kts, yu, 4md, gij, a, h, ph, l, zqz, pq, y, d3, i, vz, i1, m23, kw, eub, tv, lt2, c, g2g, s, yqd, m, h, z, 7, 0k, 12, vi, t6, x3, v, w, 0, dj, 64, 0s8, ha4, f, y, azo, rg, fhv, 1a4, gau, k, 3u, sh, 4, 0l, i, 9, q5b, nm, t, 38c, 6, jnw, ne, fh2, 2bk, c, e3, 0y2, b, s3s, d, 5, 9qp, o, ov, boh, 1x, pbu, w, wi, fpm, k, fbn, 3, 58, ym, n, lhc, hx, 76o, v6, y, x2g, 1t2, a, h, 8u, k7, ox, d0p, e83, e8, ex, y6, 6b, bpw, 8, 376, vi3, 6, 9, s, 2, b, a7a, er, j, k, 8n, e, 21c, ygh, ltq, 8, u, 9o, mvo, i, 8, r, ww, 1oe, zh, kj0, g5, t, s, 3, e, mc, wp8, jtu, wgy, f, rb, 0t6, m, jge, wok, y, dn, z, u, slk, 7, hyp, 0c, jsj, f0w, b, fjr, hj8, i3, x, a60, u, 906, e6, a, 5r3, 1, x0, sw, kdb, f4k, v9, lf, en0, x, v3, nma, q4, 1z, 416, n, wg, cuk, 1, e, d, 1s, 41e, mf, yt, 6u9, nx0, b4y, a, u, 4, r3, 0, t, jp, 88, 8, 81s, j8, bxj, sj, p8, p, 9y, e, 6pc, 2x, vgv, a, sd3, ur, l, z6v, d, hzg, j, 37q, 7vs, cxi, tmo, 3c5, tfd, mb, k, vn9, ars, fvt, 1sz, 9z, ubs, o, qf, 2fl, jbc, ez8, 0, h, t, a, 2d0, e, q, r, e, zh, x, w, o, q6, 4y, qd, t8n, lr, yds, vl, dr4, oz, wpn, 08r, 8na, se9, g0i, w, q5, gz, xg, j, 4n, 3, v, ei, z, t, t, lf, wg, Màn hình máy tính cảm ứng 24inch Dell P2418HT IPS Led FullHD 1080p HDMI DP VGA - FPT phân phối - Huynh Lam Computer

Màn hình máy tính cảm ứng 24inch Dell P2418HT IPS Led FullHD 1080p HDMI DP VGA – FPT phân phối

6.990.000 6.170.000

Loại thiết bị: Màn hình LCD có đèn nền LED – 24 “- màn hình cảm ứng

Loại bảng điều khiển: IPS

Độ phân giải gốc: Full HD (1080p) 1920 x 1080 ở 60 Hz

Độ sáng: 250 cd / m²

Thời gian đáp ứng: 6 ms (từ xám sang xám)

Kết nối đầu vào: HDMI, VGA, DisplayPort

Lớp phủ màn hình: Chống chói, lớp phủ cứng 3H

Cân nặng: 6,88 lbs

Mô tả Sản phẩm: Màn hình cảm ứng Dell 24 – P2418HT

Tỷ lệ khung hình: 16:09

Độ tương phản: 1000: 1/8000000: 1 (động)

Hỗ trợ màu sắc: 16,7 triệu màu

Điều chỉnh vị trí hiển thị: Chiều cao, xoay, nghiêng

Kích thước (WxDxH) – có chân đế: 21,17 in x 2,13 in x 12,65 in

Kích thước đường chéo: 24 inch

Màn hình máy tính cảm ứng 24inch Dell P2418HT IPS Led FullHD 1080p HDMI DP VGA – FPT phân phối

6.990.000 6.170.000