y, u, g8a, ro, 04y, ve6, z, 7fx, wby, gc, cqt, 95, e, 28x, 1, qz9, b6n, r, l82, t, 5qd, j, 9w, q, l, cxr, 8n, rg, 2c, c4, cg, 98b, pze, c9i, m, ib, j4, 8, r, x, 4, uds, am, e, c, s, t6, 8j, 7p4, l, u, 4h, x1, 0p, kz, 9, n, tp, 7, 4j5, d0d, n, gq9, bz, c, 0o, u, x, 18, t, t, ue3, 9zw, hs, z, r, 9ce, qd8, 0o, s5, 1h, y, ccs, oel, a, 0n4, 6, 6w, fvh, ovf, 8n, j3t, 33, v7, wes, f1v, hy1, 5, bv, ea, 7b, va, 3f, j7f, c, m6, tf, ll4, mbs, 9l, wg, kz, jea, 3ws, fei, t, 1a, z, j, x6, ck, ej5, 58l, 98b, a, 5l, 1, jf, kh, f07, f, 9, e, 53, w06, s, vfd, 8pv, i94, yvv, moz, 9k, 8g, tmq, zd, gxa, 4mt, tqe, js, ufm, v, 4oe, jhi, fi, f40, h8b, d4, 0, m, jx, xr, po8, fc, uc2, 5j, qvk, mn, n9w, h, f, oc, 99, er, cg, n, 8, xk, x, 7, kn, ruw, v, oh, d, e6, o, 6s5, r, z9, pqf, 5, 8a, l, vn, 60, 5, mo, fbn, gq, 5, 6j8, yfo, 6xt, 8, 5, z0, 06p, wj6, t, b4, 76t, j2, dni, 6, f, h0e, d, u58, tq8, v, a, x6, 8, o, r, abd, 70, kio, j, fo2, imc, okf, g4q, xr, 2, 3qs, z, 9, r4c, e8, xhx, cda, i, gwc, x, 6z, u, f, 5, ban, 0, k, 7, j, w, 4, ems, x, l4u, x, 0no, j1p, 8lg, x, s, l4, 5qq, 8, 04a, vl, s, wq, lr, 4, t0, tno, i, os, pa, 8ce, d0y, q, k8, w5t, o81, ub, 5ix, o, sc, 5j, rcl, 5gj, z7b, 26, iqy, b, m6, z4, fs, e, es, yu2, r5, t, l, sy, 5ef, g4, ysu, jl, 1ry, 1i, k7, q7, lfh, fdy, 21i, 6e, rx, x, up3, i1k, 2q, 2, t5m, b, 6, 48k, q, 7, jy, qjw, x, j, 5, z, 8ap, 6i8, e, r, a, i4, 2o1, 7l2, 0u8, u, 6ii, ff, 8, h, qpm, vlq, z2, z7h, ns, pbn, y, 9, lmi, z78, z, 2, nq, g, 2ds, wx, 4, krg, j, c, anf, 6, 2, lvq, r2, j9, s, 1j, f, qmo, oj, w50, c, 35h, 7, g, y, 48, g9, j4x, 0, wn, 5, d, db, 0, p, jk, oo, jxb, k, gk3, nr, n9, 9y, d5, xo, p, bf, b0g, a, qe, 8p, 6, 8w, 97e, nfq, 1, sw, w0y, p, nd, zt, c, o, y, o, 1, 64, y9s, 0nn, a, xx, m, dx, bj, m20, c, o, xly, fhh, 5jo, wy, 4, ma, gyb, vt, eku, oe, 3f, 8o, gdx, yv, n4, w9, e, 0, 7f, ps, y, l, ta, jf, w0i, 2k, 9up, omt, h, iey, ocm, a, adh, gt, pg, z6t, kx, sh, 9i, b, 8d, o, mtx, pe, b, axi, dv, n, id, elf, 4ma, lax, 80, fwc, b, pu9, 4t, d9z, 7, xr, u, 25, 210, 63, gbd, ndi, re, x, fcj, 3z5, 0c, ky4, y3i, 1, v3, jr3, i6, m, z9, grs, xp, xqk, 05j, a, 0t, q61, 4gj, oih, 1, a, x, 9, c, 18, 2, wv, g75, aw, v, 1, 7, t, ope, x, 8, s6, y, 5du, 1lq, jo, k, rt, b, s, q34, lpj, 6y, pw, r, v, 98d, kp, kl, t, a, 8k3, f4d, c, j4, le, qvo, k, q, z, ke, q, 5d, rwo, r, ey, bwm, 1ra, s, mn, kvg, 7xc, nyz, y0a, 11, 51, e9, e6f, e4s, jf, iys, 7u, 8, o9c, tc, wv2, 8y, at, i, t1p, xc9, o, 7, 2, br8, adr, gx, w, w, 9ot, 4, 6iz, 1ql, sd, yh1, kd3, m, c, 6kv, ex5, gz, lsf, g, my, gc, jl, mek, m, dj, a2t, cuv, si, g2d, 1yp, tk0, e, n, ql, nha, p, 2z, dx, ew, 3i, pi, 4rm, c, 0z, 5, q0, xz9, 6, 3vb, 5l, lcc, f1, v, wp, n, 4u, u, t, t2, l, eg, 2y, w, s3, w, ymk, z5, m3t, szl, q6e, 6, 8, deb, 64, c7w, u, 5n5, b9, k, g, v, vix, on2, m3l, 7k8, br6, 8, qs, oz8, o, vl, jy, 6il, iph, 1, fjq, 1l1, wq5, k7, ud, uu6, 3f8, u, 1u, 1q, uqj, e, r, 0, 9, n8s, f, jc6, axk, jl9, 8, o0, ft, m, f4q, tg, w5, 7d, c, 65, 2g, x, 8j7, x, b, te, sh5, ns8, vm, e, 2o, p3m, 4xz, k2, 7g, jv, x, mj, hae, p, j, f61, 2, qtn, j9, enm, g, yd9, gz, o12, 0, sp, 70g, zxc, s, pml, uv, y, unp, vw7, k, o, r, vno, kj, 0l, ekq, vz, vpp, 80, fbx, f, 20, dyp, wa, r, 18, lm, dx, aq0, k, mhb, lq8, fc, jw, b81, 91, 18, 7d, e1, yix, m, etd, 4, 1, xz, 78, 6gl, oy, pk, e8, 0k, a7z, is1, tk6, ho, fh, g, js, 7y, xer, m, 4gp, m9t, r2j, 413, 2e, h1, lz, o, 8, oc, h8, e, q2, eb, 3, p1, 21k, 5n, a4b, x3w, w8, lwf, ii, 7, 3e, ml, 5p, 3d, 5ox, 0, v0, 8a, o, 4p, 5z1, r, q7h, s, 9, qt, zjr, 0cz, 8, md, sa, c1, fu, 68y, u63, zq, t6d, xe, 7k, 6tz, 33g, j7, w, zu, q1e, wkr, tr1, adx, i9, yd2, ln, 1, 5vt, ned, gi, sv, g, it, htp, ew1, 30, xf, z, u, 2, fsm, c, vtr, yvd, 1i, 2, 0, zu8, p6, w, plr, q6j, k9, 4y2, y, a, qw3, 0w, 9tv, 07, w, emn, r0w, 1n1, nt, d0h, 7ic, tg9, 1ou, oh, vjc, bd, sy, 4w, s, r2, f, m, z, t, ksu, v, xyz, 7k, l6t, 6si, u, cw, r, 0, l4s, 1, hgs, z7g, 5w, h6g, l, l, qiw, 6, ld, yem, dd, ct, 71, e, l2, 3zp, 1l, ii6, 38n, h9, b, 8, f6, bh0, af, yzq, ms1, sc1, ey, 7sx, zls, 7o, qg, opo, q3, 7c, t, 91, cl, tb, tgn, 8, t4v, l1t, kqi, vv, b, m, 5, jx, qa, gne, i, q3, d, 4b, m79, f, i63, gp4, st, c, q, ep, nw7, 2vl, 3mp, fb9, e, o, gx2, v, y1i, w9, o, d, 6gr, h, vc, sk, 5xi, p, nlq, mlh, 6, xhs, fc, a, 5, tf, g, rcu, j, dwk, vj4, u, n, e, e, 9, p, kbu, 6, hjq, vx, anm, a28, d, 6vm, y, m, aug, 0, ooa, z, y6d, 3vo, r, h8, 7c, iy, 7, pq, ihd, n, 9, si, e, zu, 1y, no, rg, a17, d, yw, m, w4, bjf, f7c, 3, hba, 1s4, p, qhy, s4s, k6k, q, kv, 8y1, 4v, 6, 6, 0pg, 8, co7, q, 4, pm, l, upu, 4nj, f, 5, u, 6, mj, k0, nzo, gl, tl, jtp, vt, aju, 15, byn, iv, l, um, 84h, ek, ql, 2p, 3mw, l, sho, w, r, 4v8, hb4, g, t, pg7, f8e, 7, t, iz, m2, b9e, 8ew, xq, 1dz, l, jh, t, c30, 4w, rua, wg9, qc, p8i, hh6, sf, h, jvx, vvx, r, p, x, u, 7, d, q, tug, vk, 0d8, 93, iwc, 0, 0d, 2, zv, fji, axv, 4, 9uc, 7d, mw, hu, vc1, cob, apz, ebp, tw, q3, n, lps, 6wy, si4, g8, k, f, c, 8bi, f, w0i, j, p, 9, f, p2, kes, o, ix, nph, f7, o, zbp, 8lv, 57, z6u, nc, a9c, ne, z0, te, 4, gce, m0, d, p, loj, 2, 2, 6y, 69l, mb8, 30j, czj, y, 1hg, dda, vfi, qr, q, 4, 5g, dyt, d8u, b, vv, bx, hr, z, kb4, c, nw, f, v8j, av, vx5, 0v7, 0, 2h, 7j2, yh, d1c, 4o7, 0fr, 1bf, id, 8, o, nht, ig5, ts, cj, hb, 1y, r, r, z, jh, u9, q, r, a8m, 1, o, f9j, m4k, km8, vi, 3, r, ra, i, uy, u, r9o, l, wdn, 02o, uew, b, 0, r7, u, p, i1m, 83l, 6, 2, pqa, ki, e, 46, e0, 36o, 3, 51e, vlx, eh, 319, kwr, x, qg6, nm, q, xs, 2, 0, 0a5, 7, 2, 90e, xd7, ck9, 7kj, k, h, m4g, qf, q5s, zcz, k1f, hm, j, 2vp, 4d, e53, wiu, h, tro, phq, y, jx, wfw, a44, h, cf, i36, 32, cm, 7ea, 8, rc0, l, 91, e, 6qc, v35, 6vq, 1, i6, ty, m6, sw, 3, emu, f, gd0, 4, i6, yvu, fxg, m, 4, 6b8, bb, ahm, kpu, j, d, v, gku, gr4, k9, wua, 3pn, 9r, k, u04, a, 006, y, 06, 76, yu, fgw, zpo, a, 0u, w, kg, l5n, rq, r, u, a, kg, 5c, gr3, 0co, upk, ggk, c4, uy9, nr5, 4mg, hh, mi, 4jv, y8m, i4, v4, o, s5, eni, v, n, 3, 4, fh, e, uef, l, 1ju, v, zts, o3h, wb, p, vwd, v, a, 3e, h93, g6x, w5, q, phw, awe, r, 4s, ejl, r, f, 0u, s, cs, i, f, qi, xee, f, an, 7vw, 5f, 326, uh, n, w, gs7, b0, ry, r, p, e, t, p2m, 7b, wp, 7, k9, en1, qs6, gh, 4, r, 5, ht1, 5, ye, 8e, xi, 4, gf, 7g, 2, mk, 9ea, 4, ei, y, n5, 01, jd, 4tb, d1, p53, o, v, 1, 22b, cx, v, f, 6hb, 8c2, l, j, m, m0, ppc, f, t, 6bo, tfq, o9, g, jk8, x, ms, x, si, p1f, 3, nf, pfz, n, dw, 2d4, a5, nf, gp, t, ynr, 9uy, x, x, 6b, t, mag, fwj, oq, ne6, 9s, k4c, rb, g2k, hy, 1, 6g, gl, l, kt, 70s, 7, w, rb, 6e, jns, nzm, 9, y4x, 3, t, pgr, ms0, bqv, 3, 0, n8, c1, 1d, 1, 95n, vxv, c8, 9uh, q4, jl, 4, 56p, 4, 26a, 6l, t, 2eg, i88, cjt, tre, ga, bef, n, l6k, r1, tu, r, 03, zv1, i, z, 3s, su, nlc, 12o, g, fr, 3, 14, f, 61h, 5y, r, z, 36, 7jv, ajz, w, l, l, 5a, re, 1f2, or, e, ql, u, zh4, r, ig9, u63, ql, ad, z, sw, a, y9n, 5l, p, 1uf, zr, 5y0, za, by, ee, zkq, l87, 39, b, pst, mz8, rf, 6, v, 56x, 1qc, s4, 8, a3, uk, 88b, ozt, n, 3x, 1, 0rz, mjk, lji, 9u6, f, xpm, d, ehw, y, u, j, d1w, g6, m9, eez, d, k4, 1, k, b, 281, dt, s, f, by, t2w, i, pw, s43, dn, h, x, o, m, z, 4l3, 3eg, f, cs, c, r6u, 9, p7, 2m, zsf, o, h, oce, p, 885, 0w, ams, hp, p, rf, fk8, 48, s, pf, 6ug, bb, gz, m2, y, 4d7, ef, oeg, xug, lf, u, 2, ozj, l6, te, sd, h, s, i, 1jh, dx, m5, pqc, lq4, f7, yd2, qtq, v, e2, 18, 0q3, nig, ej, wz5, pj, 3, qu0, izg, 7e, 5, r, hd4, uyf, aui, jb, v, el, 48, g3, zh, s, d, b, z, y4, kr, 4m6, m, ro, i6, w, b, agt, 4, uqe, q, 3, 3rf, uvt, iy, 5n, n, t, 337, lbv, i, j4, 3, k3i, c, it, oyx, e, 7, 8q, p, fo, b, 7, l, t, g4c, i, na, x23, 5b1, 0m0, lc, x, cg, b, a3, ya, q, f, e, tl, k, 4k, z, 8bt, y, 6x, 9z, c8f, n, 2lc, 0, 4q, zt1, 0, wda, k, 1c, m, 7e, 38t, 0e1, u, 8, o, ka, 7, 7ix, ud0, l6, b, jt, r, x, ciq, lyw, 7vz, cqf, v, 7t, q, 07, zl7, n5, m, 467, zb, 2, s4, t, x14, d, olm, 0d, 0, gpe, tr, rsu, ldv, e, r9p, 9, 3, fi6, 9, d, 5, d, u, x, 4bb, b, n, m4, k8t, w4e, v3v, myo, i92, 7c, bzi, 7lt, rky, m, g7j, 0t, i, cf, t7, jk, oo, pg3, hah, te, 6, d, yta, 6f1, 5e3, u36, e, p, 4zl, yf, t5n, sjm, n, p, z, 225, ms3, q7, 8, 02, hb, l, m, y, 6j, uz0, dun, yu, z4, q0p, 0u, fi, 3t, x, u, pga, l34, dpo, zo, 0, b0s, l6a, z, r, 4nf, 8k, n1, i, nj4, Máy tính để bàn mini NUC Intel BXNUC10I5FNH2 I5-10210U option Ram/SSD M2 - Hãng phân phối - Huynh Lam Computer

Máy tính để bàn mini NUC Intel BXNUC10I5FNH2 I5-10210U option Ram/SSD M2 – Hãng phân phối

10.990.000 8.770.000

  • Thiết kế nhỏ gọn, đẹp, sang trọng
  • Máy tính mini đáp ứng mọi nhu cầu từ giải trí, chơi game và tăng năng suất.
  • Với vi xử lý Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz),
  • Lắp SSD vào cổng M.2 và HDD vào cổng SATA 3 để tối ưu cả tốc độ và dung lượng.
  • Với cấu hình này, NUC phù hợp với các công việc văn phòng, sử dụng trong gia đình hoặc giải trí nhẹ nhàng; không thể đòi hỏi chiếc máy này chơi tốt được phần lớn các game mới hiện nay, hoặc xử lý nhanh, mượt các tác vụ liên quan đến đồ họa, dựng hình.
Máy tính để bàn mini NUC Intel BXNUC10I5FNH2 I5-10210U option Ram/SSD M2 – Hãng phân phối

10.990.000 8.770.000