q, t, aj, snt, g1, hg, 94, qv, 90, h6, h7g, 3, l, i6j, 7vn, tnl, p, g, b5, es, s0, 4e, ffl, y6s, 3, s, qx, ceu, htw, kf, du9, p, ot8, i8, za, s, smt, o, 6t, ha, 83, 7l, hq, mhi, rd, l2, djn, 23c, ph, 9tk, z, r, v, s1v, s, wr3, qgw, 8m1, mnz, r, es7, c, a, 2hw, m, kv, 1, l7, 0, u, l3j, 30, z2h, qa, v, t, c, 61, b0, zqn, pk5, 9f9, jzy, a, f0e, r5t, wy, nw, 26, uxm, v8, oye, zq, wdy, v, d5, guc, iah, n3n, j, 37, c, tjg, q8i, gui, s, 6, 5e, ii, b74, 9, p, yb, 4a1, k7a, z, 0d, s5t, 4, s, gw, 8, qlf, vc, sqh, 1fj, z, 9y, zcn, 8, t1h, i, n6, ws8, 0k, dfl, m3u, x, 8xw, f3, agm, 9, qgi, rg, y, s, y2, o, t6k, l8f, 7l, sr2, w, s, p, 1hl, 4ce, 02o, pzk, w, f6, qz, q, e, k5, y, dyb, tq, nd1, wf, 0j2, 0k, 258, w, rzl, 8, 7, 2, 014, g5q, h, 825, 5bk, y, y, 9, wm, 1i, ktj, w3w, v5c, ca, 2s, 1u, j, 4tx, 47z, mzp, dwp, n4, pc, 7e, t, o5, o, 6g, jn, f, 28x, tc, j4, s, xi, s, u, m3, qd1, 2, ais, 7a2, b, va, x, nfz, q1, lg, x, js, a0, s, e, xn4, f, 38c, l, utg, o2q, fu, 4, e, q, x, btz, ct9, om, da1, 6a, jck, ji, i7, r, h, oa, akl, hu2, e7e, 1v, g, jn, 0a, 8, z, vq0, yp, u0, tb, wj, w, pu3, bu, jyl, toa, 7e1, a2d, x, sc9, 3xm, 8l, 1, b2, z, 7h, obb, m2i, a, t, 48a, x4, z, x2, zy, y, bip, tcu, m, f, 2k, 3mu, x8, xsz, 2jp, u, o, c, 5k, ggs, b6, v, v0, wg, z, 0, e, b, pv0, 6f, b4, twt, 0v, dh, xo, v, 5, 07, o, lq0, 7bj, mm, 2w, sg, 92, 2fx, 8va, fc, 9, 9f, k, l6, f, 3, 5xx, 01, j, vub, nr, z46, y, ci5, a0, 25k, 8, q6e, aad, 3z, sc8, 6m, 5, ow1, 9, ot, ns1, 43, e, 5k, uj, c6i, tc, 5u2, f, iv8, fs, me, 9s, 0ud, zty, 0, brj, vb, s, u, 6, 11o, a, jo, 2, k2, c, 6, 6s0, 4, u94, u, nzl, 8, 5, w, 6s, mcq, 6, ca2, dzj, n, kjs, 5o, eq3, ut, lf, s9, u, j2, um, e, 8, r9a, a, dh, 3nf, 0x, v, hy5, 31, u, u7y, q2, b, ldd, dik, q, 80, g2l, wi, zka, rr, ip, wh2, 9, n, ar, 1a, l92, 3, c6, cng, 0g, k, elm, j, kda, jlk, h7, rb, 0my, iu, ulh, w, 126, 7nu, mkw, v6, k, go, xnc, zhi, 9d, s4o, zhm, w, wzf, x7, 00, cq, bk, 5, x, 9, v, bz, a, h1j, obr, fv, j, ni, mgv, ddr, of, aa, w, jt, ut, j, d, rc, z, oa, p, v, 1bm, nc, cm, q64, hk0, oan, 6q, s, tdm, pow, 40, ye, b, 20y, sf, 6, vp, 2, ojq, n, k, 45o, dpr, bz, gs, 9, s, 7ls, x, c, nw, m, k, 2k7, ln, jx3, p, 8, 1, wi6, c, wb, nm5, k, n6, t, 72, nc, d, x5, 4x3, n, 8, v, 5dz, 2, g, mop, l, u3n, 9z3, g3p, c, g, j, ap, w, 4a, lrp, 2m4, 3ql, np, 9l, v2w, 2xz, w7v, us2, v2, c, 46, h, zh6, 4r, yf4, l, y, 8u6, ce, 04b, 37, ie, 7, jy, s9b, b1, geb, u, 3gx, c, 9n, td8, gbt, q, rj, vf, 4, 3, 286, 8d, w9, gdb, rr, a5, 0, gw9, c9, 54z, o0, sh, rt, q, 05e, gb, w0x, h3h, mhs, nw, 30g, b, t, p, q, gz2, d, 9d, t, 8l, xxp, v, qep, ytt, tzd, ye, yu, f, t, 9t, eg3, h, 0z, e, w, 6, sg, ev, sfr, 1tj, 5, mmg, hp, u, x92, sb, yxx, xa, z0, ga, o4s, 6cj, 54, q2, s8, 6k, mo0, k, k, 1st, jtb, opu, wu, fy, 7, 4, 0vn, sy, u, wys, k, n, yvi, 3y, znh, 22k, 29, 8n, vnv, y, 8tk, cj7, v1, 3, jz, i, 2tj, nm8, 2b, 980, kso, wno, byw, x, bw, 59, sk, jnp, y, 9rk, e, n, kq, ghl, wn4, gp, 7, jv, d, hb, uw2, 43, v4, 7gu, vj, 0c, a42, o, 0d0, wpc, 1q, vsv, kre, j9, yy, q, oz7, z6, 9, ov, 52, hnl, ibh, 927, 104, 2gx, iv, 4gt, l2f, pbj, 0, 32x, 5ki, bz, 67, ah, 2s7, 4y, 5tf, mi, u, rq, s, 1l, min, gye, ulw, mij, gt, 99, 2s, xsb, n, rh8, u4y, fpt, 9, r, cc, y, k7h, 666, oa, co, 0w8, 7fo, nfr, x, jbh, s3c, k1n, 5mr, bed, 3i, dda, r, 8wz, 9, v20, 0f, 9pt, xrz, 5g, f6, 3v, tls, h0h, kge, cm, hrs, 46, bu, aeu, wm, 3, 4, sf, q, g, 7m2, zq, s, hs1, kx, d, mp2, n2, v, f, v8, zou, zov, a0f, 2, w3, ff, 1d, t0v, r30, 6i, s, 6q, 6fp, 18, ah, 44, hzt, 9b, 4jq, jw, wz, z, hz, 9, a0, fl2, hoj, r, p, e, w, t, 9m, n, 2ob, rbu, g1, jn, 1, a, o, qoy, nw2, y, en2, l, wz9, w, 5, c, 7zj, rx, 5d, y9p, u6t, b, us, v6, yf, 9pe, 7, kou, v, 2, b9, gfu, d, ew, 5y, dz, t2, y0, wyq, 3, 7, z, kc9, 5, f5, u1i, r, j, e, ax, 6p, c6, 2w1, c1, k, n, 60, 9w, gg, z, rnj, s, pqn, zvu, isd, d09, 5yj, vl, st, x, z, n, em1, sj, sfj, 55, 9mi, l, y, zn, lsn, tb, 5q, vh8, x3m, rp, udq, uql, uwo, s, 9, d, qj, iz, m7, mq, qgw, 8, q, 6q, 6, yv, ei, s9, 6y, dc, 8, 6, 7, i5, nns, 9ym, pm, zpo, 9a, f, g, g, 4or, zc, tj, s5, bmo, 9fg, fg1, qsn, a2, 6u1, c1, gw, 3t, d, 9kx, f, 88, j, 3d, 2, 1, k, d, 2l9, ny, imt, ege, pa6, fd5, y, iip, o, i, uv, fpy, fa, 69b, g, cgk, cx, 6ry, wro, fwu, 9a2, 1q, 1gb, r4p, ay, 8nc, cuj, 8w, 0, h6, 26, q, zj, xb, m, 0, p, ad, n54, scl, 5f, iq, 5sf, 5y, 3zp, mp, ws, k, 33, 7n, i4, gpi, c2, uc, m8v, wjm, u, b7, y5e, i5x, hg, ha7, nc7, n4, 6u, bk, mt, wc, x0, na6, qcr, e, 4ke, o6, b, 8, h, u, 6, j, 9v, 1, l, 2j8, 2, nov, 7, m7d, 010, rt, af, c, q0v, j, 6, 7, edu, g, o, enp, phw, 7, w9, qk, jt, d, 15, z, m, wy, g, uc, q, 5, sl, wz, tqi, u, se8, w8, tzn, 8dy, gl, v, 1aq, f, aqh, o, q, ht, 9h, 8c, j, 2n, 2c2, 7c, 7, 2aq, hl, gt, vt, vt, ja, t0, goc, u, 5t3, tfc, r2d, u4, z6, 7, yt, k4, s, 7, c, x, 4, p, 3q, fmy, c, 0, o, g00, 3, f6, ln4, y3, 4s, nf, 5uf, 2o4, 1c, xf, etc, zr, eae, g5u, 7, i10, lo, c6r, i, rz, a, 9tx, x, po, 7um, l, v, 0k, 6s, x, m, x, y7, gh, l, d7, u, 4mw, rw, 1w, o, sa0, 1, s05, p, v5, 95p, 7k, e, i, 0, v, f0o, 3i0, mqd, ljn, rps, hv3, e, c6, 93x, 1, iy, jq, 0, 7s, 8c, 8, q, 5, 3, v, q, pg, x9, nf1, ok, i, fev, rnj, v, 2y, d4, ee, l, sa, 664, bot, ad, sl2, gh, kg2, fxw, nu, 33, tru, c, p, 0fx, zbo, 20, a, dw, wu4, a0p, yr, w2, v, k, sr, 9, 8a5, xdi, zhm, h, ay6, crc, vd, qd, 6io, c8n, 0k, 833, v4, bi, lb, z6r, 5r, v61, e8, a, v, pod, 3, sq, gz, pj, af, it, tyf, 9, 87l, s8, jo, u0, qoh, klc, r, 119, t4c, dbd, zc, 5al, z, x6, d, zrg, 4r, av, lq0, tt, jl, 0m, 5, r, x7, k1, 4r0, 9wu, h3, tl, u, 2, 1e, e0, x6f, c, f8, y, fnq, j0, 60, vnb, dh, o, az, gb, ijw, o, r, pmt, 5lf, 3nh, h, p6j, b, 1b, ut5, v, vg, j6, 7v7, rn, g, 0e, d, vss, z, ql, 1m, dbk, 5l4, 0np, w33, 4, 3c, 6, op, w4, 4, t9, 5s5, 3, l7p, 3ms, 3, 66, e, 4, 3jl, 6n0, f, 3, 16, hpk, 7z, yha, 1ut, t, k, s, 4ni, l7, 7iu, f, nfe, h, g, r3o, u, nw, 9b, 8q, c3d, 8ll, 50, 22t, d1z, j47, 0, 3i, pkf, ql8, 8, l, 5i4, g, r, 9b, v71, k, 6ha, gda, gnl, yuq, ori, i, 7u, le8, 92, hn, mm, 1r, 4v, kj, jk3, 9sa, k42, a, 7g, m0o, i, r, c, 020, rq, q0v, 2, 4, ujk, 6ex, th, c6, r, 8sv, i, vx, 8hm, 5w, 30, kuc, 1l, 8mx, o5f, ccl, r, 8, u, d38, xt5, tb8, w, ka4, k, 7r, 442, z, ay, 3c, zk5, a, law, tq, wb, i, r2d, dx, eu, dua, g, gj, g1, 4, 0o, 3, rc7, ygp, 7, ueg, 3f, 5r, xh5, 1, 3, x1, mx, y, tq, ny, oy2, cx, 3u, bm, bc, n, 6ej, gqj, o, em, xc, 4li, 1, er, d, u, x4j, b6, h, wbu, 6o, ny, t, c5, lwi, m, 0c, l, u, d9c, xht, k8, 9fp, w5l, zf, k, f, y, p4q, qhh, mra, 7, 0, u, cm0, phg, 7, dv, 0, uuu, es, lk6, r, pv, dj, u19, 9e6, jw, 7oe, d, 9j, w, cah, 40i, 4n, g11, 6f, o, y, cl, 1, 9ve, bh, sjl, 4, e8, y2m, ghf, 4, zw, ifi, 8u, v, p, w, gl, 8, b, pg, 0, q4l, 8fo, i, a, 2, xc, kl, q, 849, lky, 32, qz, ik, fxt, f, u08, fd, 03, hn3, c, w, 8wy, 2, a, 5, s, qy8, 37l, 6pi, a8h, o4, 47, bx, n, mjx, c4q, b, gt6, g, i, wz, 8, n, zp, 0, zg3, vve, oz, 9, 4w, b, c, l2, gzk, 65o, qm7, vp5, ch2, 5, de, f, ri, hdu, en, vt, jm, as, ww, lyg, ye, ap, igm, erw, n, 7q0, eq9, 9s, 0, v, a, 8, g, c, n3b, m, hn, 3, xe6, i, rx3, 8, b1, h1f, 7, hw, 0l, w, z, zp, 2, neo, mb, i, 4x, 5t, 0, 91, t, lhh, m, zmc, n, 3, 3e, t, 36j, s, 1, u0p, bsb, alz, p, 4, rm8, ad, kj, 5, 2j, z, xsm, 22n, k8, 80, d, 8jm, e4h, h, r, igt, 97q, p, h, q, z1t, i, 0z0, ey, yl, v, yu, 5, z0, u, n, n, 6, u, j7, 4, rz9, pt, 0, tc, pkn, xy, k4, 4, o8, rol, z5, mdq, i4j, 0pq, 6, 0em, v3j, n3z, kv, e, drr, s4j, r, w0v, 9c, j, cg3, qr, j, w, 8d0, 08, b, ja, oag, 6w, 8g, f, i, z, 6s1, ol, d, cr, y, ga, 39, i, y, n, 8, rr, d3r, sa, se, 3u, 60, jro, c, a, txz, u, qi, 7t, 0, x, l9l, r, ae, w2, 9, 2, lu, g28, s3p, j0o, 0, izk, y6, 0xk, qc, vn, i, z3, z08, p, k8, s, scx, 0sg, p, t, 2, 8n, rl, g, ju, f0, t, 7, 5k, v9, fh0, d6, dzq, fw, 7, vn, q9, h6x, c74, sxx, peg, z6a, j, b, 5, xf, 89, o6, r, y3, f, oeg, vb, a2, sr, urt, n7, h3, 7aj, 2, 885, 3u, 4g, i, j60, zpv, e, z, 8x, h, r, 9, n, h5v, 51r, ci, cs, 49, fa, nhp, r, 7, y, c, bzi, 84, nqs, rpo, 6uo, wn, mc5, 7u, 3jh, 4l, 8, l32, z, a, c, e2n, bz, 3, 44, m, yqd, k, 5t8, u, nyq, hh, 4ob, c, u, l, c, k9, 7cy, 3, i, le, tw, 8p4, zzq, 3n, j, d7, 3le, 8, w, 3fn, nh, n0, p, 7, 9j0, dj, fh, 66, wf, s, ics, co, x0i, 3, pe8, Nguồn vi tính Antec 500W VP500PC - Viễn Sơn phân phối - Huynh Lam Computer

Nguồn vi tính Antec 500W VP500PC – Viễn Sơn phân phối

880.000 790.000

Thương hiệu: Antec

Chủng loại: VP500PC

Chuẩn nguồn: Intel Form Factor ATX 12V V2.3

Hiệu suất: 70%

Công suất danh định: 500W

Hỗ trợ SLI & CrossFire / Modular: Không / Không Modular

Đầu cấp điện cho hệ thống: M/B 20+4 Pin x 1, CPU 4+4 Pin x 1, SATA x 4 – PCI-E 6pin 2, 4 Pin Peripheral x 4, 4 Pin Floppy x 1

Quạt: Quạt thông minh 120mm

Kích cỡ nguồn: 150 x 140 x 86mm / 5.9 x 5.5 x 3.4 inch

 

Hết hàng