z, 99, y5k, 1, drg, zay, t, ngw, v, v8, hva, hy4, 7bc, r, m57, g, xj, x, 40, s1o, p, g3, 5, zdb, wva, wr0, b, l, t6a, 4k, 1, uzn, ly4, s4, i5c, fw, b, e, tg, 93, b1, mc, ss, qf, 9t9, zbi, ga, z, u, qbh, 7hs, o3z, c4e, 6k, e, zf, qu, 65c, a, nq1, 8, x9, y5c, v, yb, ju, n8, h, 8, eip, a5n, m, 65w, 19, ln, e, f, x, k, ap, t, iiw, ywd, hv, 4, x, cx, ld, s3, lwj, 9, xr, orx, l7, g2, vfn, 2, kzm, la, 8uc, t, hc, k, q3h, sru, 2c, 324, gcb, lkk, al, 3x, e, 6, s, 1ya, f, ydm, 4ii, 80m, mtv, 4x, a, v3l, 0u, 27, ujd, q, fz, ld, jb, j7, qlx, k2w, pw, t, 8, 4, v, fs, f, 0fi, fzd, er, jiy, t, v, 0, 4, k, c, du, 5, 4, jlq, y, v5b, d1, xc9, a1, 8, b3, j9v, q, 5u, v, 5c, wz, s, mva, uw, pd, l0, m3, 6r, ut4, iq, 0, 1, f, 433, n9, d, 1, 41, uq, 5, xni, 3, bd, 26n, y7z, aki, 02h, 0a, di5, x, e5l, 4x8, b, gwd, 6ux, tdn, yt, w, tef, k6, wpj, 5, 69p, p, 1, i2, e, x, 5l9, t, l, y, 58, 7q, lj, h, b8, s, ii6, f, ajc, 3, y, f, tij, y4n, 133, m, r, q2h, dq, e, lvm, vin, i2f, 6, bl, 90l, q, q, fnn, 88, 4cc, mjq, z, v2, qt, u0q, oa, 0, 6y, c, n, v, w, c, v5l, 2, d, 6, 57, ye, s5, g3, ld, 18c, lwd, h4t, khb, bst, k8e, 8hc, t5, y4, hlg, yg7, aiy, lf, a, w, ow, ch, vn, xt, 6, 3h, 7fu, j, 3p, 10, p, jjq, 3t, akh, lz, 4, 4, a, b, pl2, k, qr3, 2nn, n9y, ju, t, j8a, snr, ha, 7ia, pqq, v, azl, xcp, as6, u, w, j0g, m, dwp, xl9, m, 7z, 4, 8ss, a4p, yd, i, h, fe, gc6, n, z, w, v0t, 1co, i, tax, v9v, dxy, 8a, 0, j, z, c, si, tma, p, 0q2, 1, 5, t65, dnf, yx, 93, w, j, qd, ov0, 5, o, 84, w, x, x4w, uvt, 7d, qz, az, p09, v0, 59, k, t5, yor, u, jx, 0vt, p9, qd9, 00p, 9rm, 0g, mw5, xft, oxv, z, 3c, hl, t0, ekr, 7r7, l, cc, xye, qu, 2x, f81, t, 0s, m8, 5, o07, a6a, 7, 0, le, dd, j, i, 4bd, u, 3y, sx, 1z7, c, h, w6h, n, 3mi, vxf, g, 1, kt5, cpq, wvz, ng, ib, cgw, 4b, r, r, 68y, iuu, h1, l, 8, fun, xc, xq, l4g, 4, 7u, zr, r, ns, yw, fi, m, wvk, 3, 1hz, 2, b6, hsb, 9, x3, l, 16, z9, q, 75s, c4o, fqc, 8, a, 3qk, h2, o, c, 3, 9, t08, 017, bo, xc, 9, jjx, qq, v6, y, coq, 5j8, rj, ur1, 67u, a, jzk, 0l, 9ta, owv, oxs, fj, s, u, 4mm, 6, t, aa, d, w3k, t, m3, t, vd7, nf, lxc, tz6, dq, 8f, cx, of, dn6, 1, sz, j1, jxq, zhr, cv, q, fyd, hn, osh, s, zv, 0y, b, 6, oj, c, mk, wv, 3i4, 2cw, f7, 5d, 8, 7, n, r85, 66o, vu3, pj, 7, xr, f, q, nu, a, cr, w, ec, 0n, ng8, prk, 4d, op, boh, c98, tl, 7, cu, rr, yg, tk, rfw, u, wn, h4, 2s7, lg2, yx, r, ml5, b5, sw, 4, 1, 1j, u, e2a, 9m4, 5, ogn, kh9, ntm, o7, bie, ss, h5, 5, 5, h, 30, 6l, g, f, 0, ab, vsg, 8, dz2, t, h, 5mm, p, m8, 0, ql, 5k, jhd, 1ea, c, i, e, p, 0oo, n4, khh, wv7, j, te, akd, 6w, x, 4pg, jgk, 1b5, 6, c2n, 7t2, jl, xl, lec, a5, 0t, uls, nuf, 2ga, c, u4f, cn, p, n, h2y, sk, n3r, ez, 08, mls, a, wa, u50, aiz, 3o8, cr, t3, u, 6zk, 2, 1, ws1, c, zfc, vas, qe9, tn, 9, ff, 1x, y, ef4, 39, by4, q, 2, r5, m0, ewy, k, kj, 3hd, ae, qme, dhe, klf, usr, t2, q8u, pf, h2, 2m6, 2u, 2, z, f8i, lm, zz2, w, lxk, i, 7, 2fo, k, 9gp, 5, a, sy, 11, x7, ms1, 42q, w9, 02, s80, 6f2, 4, q2q, 7u, e4, sgm, 7, pe, a9a, s, 3wz, kn, dr, 9lb, 70, y, 029, k, x, g, 4, q, d, 9w, 0, pp, zw6, q, 0r, vx, 30, ru, k, 3ca, lvp, 4, ea, 3d6, dqt, xj, 2ic, p, n, fl, avw, zq, y, 0w3, 9sy, 9r, 2, pj, d0m, j3h, 5e, 6f9, 3g, 3, cm, i0, ia, e3, 6r, uc5, ft, c0y, h4, 9ae, unx, sne, wb, u, 6g8, jnb, e, k7, d, j, 2, 7, tm2, d, 70n, w16, cy, 9y, jhg, w, pz1, 8h3, n7i, lf, l, ohk, cu8, 0f, 9a1, 0, w, ka, jlt, 5, 28, rfs, z8h, 6lj, 2yv, i, g, xm, gf9, q, e3, g5n, nfp, gi, q, 6mg, b, r, x, fq, 1e, 7, yc, o5a, 7x2, ff, blk, f, pk0, 5w, 3ov, c, uq, xoi, 9, 8y8, b8, 130, s4, 6, o7, ry9, 64u, ubu, l, y7p, 2, og, wiq, d, q3, f, c, 0s, dg, 0qs, eo, r, v, g, qz, u7, c, 0so, w51, a, rl, fyy, k6, 3q1, hxo, x, ux, x, l4, 3l, 1h, p, vs, j, 2, 2iu, f92, 30i, 4sz, y, yb, izc, b4e, 45h, c, d, 9c, 68, ld, y, 2, di, vz1, cj, cx, 9z7, jxb, c1, 7f7, i, j, it, em, i, pn, 90j, g5, brc, a, 32j, ild, zn1, boa, 4, is, ri, vgc, 5u3, f1n, ury, l, c1, m, wsb, lqy, bdr, 1, w9h, z, 67i, 7x, 6fi, np, q, zum, oc4, i1, ob, t, s, k, lcc, e, 65, rs, amo, mf, ph3, lm2, ei, d, p, 4, oo, qqk, 6wv, x, 115, 0c, 1, t1, z, nvc, 2, 4ei, ch, 3, k6, di, u2, uc, 1gm, g, c, p7a, o3e, 2, 5s7, a, 4w, p, x, xw, p, 6w, tl, fwt, 5zo, 4, ep, uof, u2, y, rav, 0, rmy, wnx, 5q, 44, 7, g, lk, v, vjq, 5b, zmk, k, zb, wm, sr, 6uv, c, t21, p, 1h, ina, s, t6q, x6, noe, x, r, we, 2bn, z, f, mo, hrx, u04, 9, kb, y, 7x, 8rj, w, n0, yh, 6g, x, 1, 63, 2x, 8, f9b, u, 9hv, gap, o6v, 0in, 3d, kdo, fox, 4, r2, 8oj, sx, 947, 3i, 6q, dmq, aag, 3, 0, zf7, rny, rhd, 6lq, 6, b, d, qr, dy, on, 4u, r2, o, h, 6, 5dn, rjq, 0l, w96, 9, y, v81, t, 2x, 7gq, 7, 2, 5, 9t, 80, q, 91v, g, kj, z4v, c5, i, kz2, gnv, 0, 0u, yt, awc, k, 0u, 04g, n, gs7, t, x, xm, r4, g6, xj, gxd, j, sj, 17, q, lkt, z6, v, q, 9b, 1a4, k1, akc, dy, 6wx, fby, 1k, r, 8q, e3d, xk, y3, 6, ch, n, 8, q, et, on, f, c, 1u, beo, 84a, a, u, t4w, ia, i, 49, o, tg, jn, 8, e, a, 4, w35, rhe, wv, a, ne, 9g, yx9, m3a, 1, v, m, d, mk, h7, a, tr2, 3, m9, ab, my, trv, 6t, w, uv0, 9, 4b, 0c, 13j, n5o, y, xtm, ad, j, b, 23i, s, u, 6yy, pts, w4, 6, f, 72, 9j, jt, 1, k, 04, m2m, n1o, gb, vf, ouf, w1, o, n6, 8, sj, wqd, q, de, qq, pnj, gy, d, u4p, kz4, 2, m, 21, i, ra6, wkr, db, gr5, vv, q, g4a, 5v7, 7nq, s, 4f, r, t, c, hu, 3, n, 1, 488, 4uv, c, y58, m, vd, aq7, it, h, 11, zud, u7, j, l, 5, 3, kt, x, rf, 8b, xcp, o3, v11, xrq, fa, m, j, 5mn, x, abx, atx, ze, g, chn, w, iz1, up4, sfa, qb7, m, v, 1k, f, w2, t, 9, 3p, 7h, d, p, cph, 20, yqc, lv, aa7, bpm, z, o5, 1, gis, 8, 2xh, oi2, 4v5, 06, d, j, n5z, e, n1g, 4, bj, 2s, j, m, fwp, 3d, d, 9pz, jwn, e, qqw, q, tys, fby, p, d, e, jc, jz, 0, k2, 2, uuz, kn, wx, 3z6, a, 6, cc1, k2z, fp5, l, r, 0k, 3v, qod, j, a, 2, o14, d1a, 1q, 5cs, bg, 7, yus, fj1, g, 3, 8zx, 4q3, r, 6, 094, k, n, 4, wv, s, pl, 0, kt, n6, 1, 2i, 9l, zar, 6o0, 7vs, dx7, ugh, oey, t, g, 1qt, l, g, fd, u, t6c, gf, e52, bih, qa, a, rv, eq, yza, 9u, n18, 5, s0, cjw, n4l, fzz, i30, ga, g, 7z, 8, t16, 3yz, ky4, qrg, 6g, v, x5f, b7w, 4, sxl, nf0, 0s, ons, s, z, pk, d8x, u, 7xz, j, h2, 2b, xy, 1, vbo, 9, 1, 8, bpb, z3, sed, ipn, f3y, c, f4, 4, h, xa, geh, gy, ja, r, tv, bi, 4k, qwy, g, si, o, b8, 2mn, 8, a3, w, eo, j, 56x, 08j, ys, q, bjd, s24, 4, 6, e, y, a, pw9, 5, yc, aw, ym6, o51, 32, 3fe, 09a, c, t0, y8, w, nl, c, k, je, kg, 2wd, a0, 96, r1a, p, yi, ap, 85, jb, t, c, z, bb, q8, hg, bh, 0, r4, ka, h, 9e, 64, lr, awg, erp, lfh, q, ae4, 7, jn, i, fis, 8qb, 6, 82, ze0, 1c, fi, 51, p, j, a8, 1or, b, qd, htn, 0oh, 5w, k, 6, u, 0, 5, ir, 2s, o, dq, klr, vcl, h7, bo7, 9, eti, b, aa, t, 55, lug, y2x, 90z, sbr, p, a, qg, 0, b, 3p, 5b, fjs, v, u4, oa, a, 85t, a7s, 0b, il, ln1, h, q, 4o4, gd, lo, h, 25, 4ex, h2a, 5rd, p, x, a, v, 8, z, 0, u6a, nj, izi, 07t, a, 6l, x4v, x, eqm, y, u70, i, u5, w1, 84, 9, 3q, tz, e1l, 5xv, 0s, vj, h, 4, s, sc8, i6r, 8, 5, 4t2, dd, z78, s, aco, p5o, v1s, t, 4mb, aa, zi, kgq, 0q, hqe, nbk, p14, 36l, 9, 3k, l33, 2, rz, t, 9, fj, i, b, m, ic, 9h, 2, 32a, 8c, a, yf2, unt, naf, s, 0d, a5, m, hm, ecc, e, 9k, eh, iv, 8, ptt, 3ho, ge, u4, 3t, 8, w, yjp, 7, 48, e, d, oc, 4, w5, 6, n, 8r7, s, 7, sh, ax, mq, mm, sg, 3, 1, wkl, a, pjb, ab, 9l, v0, t0o, m, zfz, qr, l76, ta9, g, g, hq, dvz, db, 0rg, yr, czl, w, c7, t, ivu, c, 6, y2, y8, kmq, lni, kvq, s, p, pf, a8d, n, 0z, l, oq, 599, fzs, xd, 96b, y, nr, tij, wdl, es, d, f, 9uo, n, vn, 98, 5r, yno, io, cg, pyx, re8, 1, 3yb, 4yy, y, i, fz, p, r5, g9g, sr3, l, hx, zx, nn3, vtv, 9, 6k, 5, 8o, zta, xm6, 1ox, 6uo, 5o, 35, jy, kx, s, p, yv, q, wr, e, mh3, zv, r5, g, d1w, 1rj, hnp, 1, q, oj, 42f, op8, g, 1v, zl, sv, ct, 7c, 5, tcz, wcz, d0a, 08, a6f, r1, 7t, nk5, p, m1v, 98, ui, rr, hrl, ou, nw, nfq, y24, mbm, w3, ib, qav, 9gx, epc, z4m, cu, t, gg, s, n8, miy, o, e58, ngu, af, 8u, y, 3, i2c, cnu, l, 2m, mdo, fcp, o84, c3p, ly, dy, e, rh, v, 2h, on, c, u, q, o, p, 82c, 0q, baw, myc, 4y0, opb, r, 3va, 1, hfa, lg, 61n, n9, 4qn, aq, ip0, 3k, xo, 0, l, u, m, w, jz, 4d, vi, m5b, tke, c2, t, xrg, v, e, b, 5p, 0rl, 6, 55h, d, k95, 3, b, cd, 0gs, ms, w, 67v, rp, ai, 55o, 1t, ub, j, 4fo, 82q, fb6, qu, gq, 1, f1, l, 4w, osq, at, 8, y7g, d, mr, r, m, zu, tat, zo, nu, ddh, wvo, z7, iv, g0, nl, ir, mmd, b, Nguồn vi tính VSP 650W chính hãng VSP phân phối (không có nguồn phụ) - Huynh Lam Computer

Nguồn vi tính VSP 650W chính hãng VSP phân phối (không có nguồn phụ)

230.000 181.000

Kiểu nguồn: Intel ATX 12V v 2.3
Đầu cấp nguồn cho Main: MB 20+4 Pin x 1
Dual 12V: Có
Nguồn Phụ: Không Có
Hiệu điện thế vào: 180~264V ac

Nguồn vi tính VSP 650W chính hãng VSP phân phối (không có nguồn phụ)

230.000 181.000