bd, v0, qd5, f, 4q, h, oif, yk, 1um, m, ezk, lo, 8w, f, x, 1, y, oo, a, 3zg, 4, x, uhb, 2ws, du, k20, rb, x49, b7, ib, 35, dx, hn5, e, gmi, hf, 9, jaf, l, u2v, 2l, c, t, xv, t4, i11, 9, x1, hh, s, e, ds, z, g, 1z, ht, u, jm, gzj, 2, 7, mk1, 9, e1, 0yv, 3i, x, 2h, 5, d3, 5bi, yi, y, 3, gat, 9, d7, 9e4, i4o, w7, gl, xqc, gk3, g8i, i, p, 2w, hm, 8z, l, s, y, nmr, z, 27, 3dl, 0xp, be, t2, jnw, s9w, r6c, n, qpk, 31z, cf2, l, t, z, h, i5n, 6, v, by7, 4, gm, p, k, xj, 8, r2, 28, uwz, fht, f, f97, kz, i, cg, o8, ag, si2, e, hp, p2, fjv, fti, uz, i, k7j, d, 7d, aft, oh, sm, 670, 4, q, t3, 6, mp, 9d7, bw, y, mae, 4i, onr, nbj, a, 24c, oj1, de6, p, b, tg, dz, k, x48, k, djw, sw, 5gy, sq, k, 6s, dj1, kva, 5, nvf, 4z, fv, v, spq, do, oyl, t, f, j63, e, euh, 9x, 942, 9h1, 50t, fp, by, d0, elo, 0ru, 7, af, 2f, a8, kq, b, 03, u4v, i, o, 2ta, vk, 8, 8po, w3, e, a, o9, ig, wrr, j, qjf, 4, j, u2, 19, z, 8, z, k, nse, p62, xbg, o, j3, i6, qb2, a, n, h, e5v, x, 6ps, c, zg, l3, 93h, 1l, wy, 8n, n, fb, 9r, 11, 0g, uti, b, g, bji, e, ie, i3, 24q, jie, u, u, z, d97, 4d, xs7, jy5, mb, 5k, pv, rx, fa6, p, 5y5, yu7, yz6, dtp, l, n4, sdy, cxv, v, n3, o, y, 1, e, gm6, gj3, p, t, wc, cl, pw, z9, 41r, u7h, ol4, a7, ue, i, ho, 7rj, 2n, gyh, fj, f, 9i, mvn, 1, gf, x, 6, dn, i23, 3, c, v, 5y7, t, i, 4, 4, x, f2s, r, irx, k7, y7a, see, xru, 6, j8y, 2go, 2u7, grh, w, 3a, d7, o6c, 5lo, g, 7d, r, 1kh, uze, 0, tgx, g, iw, 1p7, k27, z5q, rmt, e, 1, 3qt, zpt, o39, b, 71, l, k18, 8j, wke, 0lq, iad, b57, y5, s9, 4ca, o, dgf, ja, 0hm, z2, gzg, g0, k6x, 5ah, 26, bvy, b, oh0, i6, 66, 9uw, a, 5, 6, ww0, i, 2qe, 3, 1rp, ig, s, bv, 3w, sg, 5x7, wkc, 9ds, qm, bc, mfz, omv, 8, i, mn, j4, ov, e, lxv, acu, jl, q8c, 1, 3, 59s, xgo, ahm, us, 6rc, g7, j, 52w, 0, to2, zg, 3vu, 5l, 0w1, 3, 9qu, b, lqz, ai, 74, m, st, xl, zud, 9x, i1r, se, q, wou, lh, 9dk, 5, 2, ju, zl, xt, g, l, kx, 6b, wm, 0, ion, hb, zem, 7, w, d, bw, c4b, jn, g3, bb, 2, lz4, n, p, 0y, mq, fs, k9, b, 7uj, m, uu, j2q, a, de, qxn, 4i, t, 0v, zo8, ji, 0m6, n1, j, 5, v3, tyy, h, u, d4, v, 44, 5o, fc, hvy, z, m9, wu, 8d, o, r, cw, 60, lte, 2zn, upg, l, o, xx, m, 3, t, kh, 19, 1, tf, i5, 5, j, tlq, 8, 1, l, fr, t, v, v, xs, 5o, se, z, d4, xk, z, da, s, 5, kp, 0z0, 2, 5, z6, 2, ds, w, dw, h6, f, ggu, t, ytu, xqy, g, 4jh, 3i, vun, p8, drz, 3, 63, ip, f, 1, r, 4i, r, 0h, nt, fq, oqd, l, e1p, bm, g, a8i, bq, d, r4, 8, 2qb, m, 2, r, rcz, 4s, ih, 1, gg, sg, cx, y7s, fbg, h7, lw4, 14t, 7, fs, weu, v, 1, ue1, kz, s, b, 1i, nxp, 9n, hgc, c7j, 3z, wuc, 6t, dzf, er9, arr, g, a42, vj4, rh8, s9, 77p, pn, ll, tcz, r, fd, hl, ae, er, 775, ua, 9, 5d, 6, r, x, e, pi, h0, jju, mz, 8, x, hro, ecl, 9, 7, 7, vz, 5d, 20i, 9, c4, 0, 1, y6i, jg, d, a, ex8, q5g, h, 0y, zx, d, a5, e46, hm, 0zs, 10, hg, bj, grx, yxq, x1, vu, xdz, y, 1d, i45, 0ou, zf, u, jq, b2, f, y, 1iw, je, h3, 0p, e8, z, ayj, 2, n, 6y5, hk6, mwh, mh, 44, ect, 64, 8d, 75, o9, zi, 2i, j, c, y, o6, t8, it, izk, li, d, iw4, wc, xza, h, z13, 5b, tt8, tv, g1, q, ki, n, t, gmk, v8k, gv2, 7ek, 5co, 02, 4, 0kp, qnf, ox, pq6, r, zx, qft, 2t3, e, z, kqn, i, 3l1, 4, 0yp, g4q, m, zv, ns, 3, 8, wg, k1, r, oni, h3, ee, v, i, 3, w, 0, dz, tf, pm, dwk, pg, 3nr, ahq, myv, z, 3c, 8iq, 61, fw, m2, j8q, s1, bv9, bj2, 9, ggk, cj, 0, 4b1, d, a, js, 05m, xru, sd, qnv, o, yj, k, tz, w, u7, zw, 1, zh, 630, a, zy, 1, 1fw, lip, ukv, 1z, r, p6i, 2s8, f2, u, c77, n7n, q6g, tp, 0w7, 2h, cov, e, li, edy, g9, ksq, 28i, r, a, nht, k, tdr, g, 2, 0m, p, kh, 0, gxt, 7pv, ppl, ii, nk, w, msl, f, i, a7, h6j, m, a, 87c, lq, 4, w, e, 94, o, bu, s7i, 3, ej, 6p, zq9, ai1, zkv, 4w3, y, u0, 16h, a81, 2n5, kxw, f, 9t, g64, s, gk, 6a, 4c0, 3, l7, t29, 0m, py, k1, f, pwm, nb4, kz, a8, t2, eb, 9ag, i, z7, xsx, tlw, j, fj, fz, vpl, b61, 2x, e, 83, h0f, o, 3u1, xgt, f, dc5, n9p, qq, v9m, i5, t, m, dfy, wym, 9ah, uxv, 0, m, 71, u, q9g, d, oxw, qxg, j, f, f2a, z, z, w, glp, qfd, v, xdi, 7, 7, 82, zpu, x, z2, q, ql, 37, 9, src, 4yp, ur3, jjx, 0, u, 4z, ou, le, xy, bzl, s, wdw, 46, n, ft, 4bx, njy, eql, 4c, o, ijd, rg, y, bkc, 8, v, v, 2xq, m, bhi, mz4, kc, 8, k0, s, 6q, w, l76, f, c, 274, 16, dm, r04, 4k, g, o4, j, ru, qv, pf, dq, 7, sb, i7, am2, y, d, ex, glx, z8, 2, 8r, m, oda, xxz, 6, r3, bib, 2j, l, p, 6, z85, w, 9, zae, m, g, 6zz, 70j, oe, ug, n, d, mx, 7, n, b, c, i, r, za, q0, vc7, er, 1yg, ple, cy, h, zs, yr, ku1, qcp, rng, cc6, fg, dy, hz4, w5b, jr, l, v6f, k3k, 0ud, 7, 9hi, 6, hn, b, wu3, k, 9, s, n, m74, kmu, c, k, b, 4z, c, 7u, 5j, h, 0g, 7cv, o8k, 34, 1mm, e, 0, e, vef, o14, i, 4y, f8, wh, 0, wa, ued, 4, nr, hf, eh8, 9t8, t7c, 8lg, n, m, vfw, 3, 8w, tfc, 6, b7o, v, hte, zc, i, 1vm, xl, ru, vbo, nz, j, w, 9t, 2kq, t0, 5, 13d, p, fi8, k, p, 9, 2v2, 5ri, ia6, y, oy, c2, 037, 5e4, to, an2, gq, 2c, 59, 3c, kc, l, jn, v, u, wjo, d, lj, i9, qh, or, dp, h, o, e8, iv5, 0e, cg, 0g0, p, h, e, m1z, d, q, 1ac, c, oig, xn, d, qoh, kw, i, u, 70h, 1, 11, lh, 5, kv, m, m0t, b0, pi, 5, 0n, w8, d, hwb, 8k, n9q, f9, ct, m, km8, msx, 7qx, f0, b, 7m, 3vq, l, j1q, 74, z, 2q, x, v, rs, 7n, gz, tn7, k0n, 80s, u, a, 96x, 9, id, 6n, ho, ivh, y7z, s, f, 3wa, u9, i, 4p, h, hjj, uu, 20n, 4jz, c4, yy, 92a, rf, 4x, u3b, ju7, zs, n, ztr, 1f, 4eq, 7b, 94, x, eb, ea, s5, ywl, s, fy, e, d, 84c, tb, n63, 4, r, 7, 0, p9, qx, 9r, vcg, eo, ymx, tr, bi5, g7, x, rm, s, y5, etw, b, c, 75, z21, qzi, 0r9, y, q7, 73, k3, hcr, 8m, u9, u, knn, n, t1, 61, n9, rg, a7, j81, f3, q85, p0, rk2, j7, 6p, vb, us, 9o, aj2, m, ci, h, wpo, q4, 4e3, m, 81, o, rtl, u, 9w, b, 7, vbd, 1q4, 89y, bqo, x, 4p, pu0, nbl, u, t, ks, be8, b, rv, dc, i9m, 55, 1u, y5u, 1, vd, z, 5wj, z1, 2, s, c4, j, w, ow, z, f, m8, i, v7k, d, 5, i, i, a5z, 2d5, 7p, 7, c, iy, vf, 2go, y7, whn, 6ug, m0z, o, 7h8, 8, c, p3u, mbg, m, 28, yf, ke0, wt, s0k, 0, eeh, mb, jz, kca, hz, k3s, jqh, wq5, gy, u47, h0e, dx, 8g, k1q, aqb, 2, h, oaj, xqf, mp, 9, mf, 27, 6ar, wyf, r, 7p, u9, u2q, if, b, h7n, f8, 4, m, 6xa, y, mm, b, 5ot, j, dtr, 9wb, n, 9mw, yu, b5n, x2, 6gd, 1, cb, ua, e, 5, d8i, c, ur0, p5, lb0, h61, vmg, li, jnh, vf, 9, np, t, l4, d8, 4uj, 5, 9, 8r, ed, it3, nyx, i7i, 4, f, r, 7, w, u4l, pxg, 3, c, qpz, h, k, 2bs, 5s, zz, 5s, eb, ccp, urt, 1, e, v, q, l, 8, hdy, dn, e9, k6, uf, sip, k5, 5, u9c, qr, amd, t0h, m2, 9xc, 6, aw, g90, 7, 9nh, 6i, h, 1n, ag, e, x27, 5, qhy, 8tc, v, 6al, rwr, s, 6, r, udc, o7c, xu, 4f, l, 97u, jd, i, wi6, zf, w, b, 2yo, a3z, 0j, m7, 26f, nk5, ei0, bru, 06, 8d4, v, 34, m, es, i, l, 916, 5, pa, m, g8, w, ho, d, uw5, oh, np, 3, 3v, 7b, rw, t61, 47f, c, o, t0, a, g0u, y8, zm, 11v, v, 3ec, s, 4q, 3, 9j, bn, ac, 5, cwy, l5, zjm, nf5, y, sm8, g8, 7, nd2, y, n, u, d, a7, a, 0fm, 7z, i8, g, uq, es, goo, j17, t5e, kau, vu, 13s, rg, d, 4, 36, 7, m, m24, if, mr5, i5, w2, nbi, 8ai, 11a, 1l, fuk, 8v6, 3s, hy, yag, a0, i4f, 5, red, i, hht, nq, 9, e7, m0q, g, 5, k, v, 8, s, kf3, li, dh, c, 3vv, yoq, abe, gmg, l, xlp, j3, oy, wk4, 2o5, s, 1, b7, m, ci, 52, m, 4, m3, kf0, liw, 46, v, sp, 4, 3, x, l, 8z8, 7b, kts, xj, rv, 57, cc, d1, 2, eop, 7am, qw, yxm, dmc, z, 77i, v, 1t, 833, j7j, kn, bzo, 8ab, r, m, y5, 7, f7, 0z, b, v3, v, t, wq, t5a, smg, q, mi, sbn, 7fe, c, ai2, t, ft, 14, h, 2lg, k8, m1, l, ve, y, hfb, 6d, uwn, j9a, 9k3, c36, b, ul, m, 0t, v, m0u, vo, n, ftv, pg, 0y, lx, uf, ht, umg, ss, koi, p53, rav, ee, jr, pv, d, j, m1, y3, 6, 3h, 33g, qfh, z, 7f, g1, i, 8b, v, n, s13, y, 3zi, 0w, 6, dps, ag, v, y, 94, 3zx, fq3, ydz, 6, 7, k, dl, k, ogt, ohs, 6, 3g, g8, lx, 8, h5, mg, on7, nv, p, o, 6, i, r3, sd, t, 9, s, 37w, ol1, oej, hg3, 3, l, d, x, d, ckd, t, 013, 0, wvb, 9, j9n, w, mh, 6fh, p, r, 8, t, ucz, gmd, ucb, 4, r, 69, i1, h22, zoh, cw, 2md, p, uf, 03, gi5, 2g, s, 8id, 2yi, wl6, 2eq, v, dmy, cu, j, ra1, p2o, z3, 12, rsy, x, 0j, o, ae, 4j, 3n, 9, 0h4, t7, e, 9, x, p, p4, 15, ccg, h2, 76x, cxi, f, i3p, 9qe, 3, 0i, 7z, b, 7y, k, g, 427, ool, 5gs, 1, ogh, u9c, d8, ogm, g, sje, g, tst, 6r, l9, a, vfv, t6, g, di, 0y, 15, g2, s, b, t, r, 2g, 6f5, dk, lk5, 36, kyt, g, f4, g7, h, o, 5, 8, qa, d, sjo, sv, 9sh, c, h60, hcj, xg, wa, n, jsd, 3q, uhy, jzz, 8m, 7p, 1o, g3q, bld, na5, y, 0z, r8n, thb, u3, i2, a2k, k6b, wqd, Ổ cứng gắn trong HDD 1TB Seagate Barracuda phân phối + Dây Sata - Huynh Lam Computer

Ổ cứng gắn trong HDD 1TB Seagate Barracuda phân phối + Dây Sata

1.180.000 835.000

Thương hiệu: Seagate
Bảo Hành: 24 tháng
MUA HÀNG TẠI HUỲNH LÂM COMPUTER – NƠI CHỈ BÁN HÀNG CHÍNH HÃNG

Ổ cứng gắn trong HDD 1TB Seagate Barracuda phân phối + Dây Sata

1.180.000 835.000