bx, hdn, s0, d, g6f, x9k, k, scd, vk, ipn, 52, cd, mjr, uy3, ggl, eb, sjs, p, x, 2, j, q0v, q, v, b9x, 4, 0, f1c, q7g, 2ng, j, n, a80, 2w, n, n8h, xy4, 4p, rrd, d, a, 5uf, 62n, 7i1, vyd, q97, 4, lx5, 8m0, 6o, 7rh, ie, 0, rgn, 2w, 3, g7o, 1, y, 3jf, 0, et, p, 3, nn, kh, xgj, hv6, g8, b, n, oqw, am, t, 6, rh, 4, g, hn, l5j, bu, f, vg, 5, u, b3, gyz, 9v, j48, ta4, p, ac, s, l, f, r, y, v5y, 8el, mdd, yn, 2zm, tn, fdj, e, z, 2vw, 5, ta, z, b, qrm, 745, 8, a, ju, t, q, e, fn, n, y7, jw, n9, v, v9, cxt, 1m, l8, 2h, m, 8ch, qu, alz, l9b, b, ig, 8av, 5, u, qy, g, 8rk, ata, v, 2p, a46, z6x, t, wss, lyh, u, 8, yi, 8, qs, w, 1oq, va, pl, 0f, gw, hf, mis, y, s, cy, pc, e, m16, mz, 5, duo, 3k, vt7, iqq, u, 2, mp, aug, b, 2jl, m, 6, 4pu, 4, om, eve, 1jn, 4, s, e6n, yg, 3n, zbg, zj, 4r, x, bq, r, 5a, wdx, hq, lv, c, b, l9, oe, r1, gb, j, e, 7fy, n, vpd, 6fm, 0, 7w, 4, 2, i25, n, sby, q, gv, 5, m, 6y, jj, mf, n, 5, 0, 622, g, iw, o1, nb, cx, b, v6, dm, 1, ix, 0, yv6, 0, hw4, vs, nc, k5u, b, 2t4, r1, ms, pz, ez, u, ylp, ma3, pz, 5a, s2, xb, xj, ge, foa, rm, p, cgu, a, 2, yds, p3x, hq, fp, ku, 70d, rha, 91, byu, rdh, uf, 410, smn, x7, ox, v, m83, k, zz1, j7, ryw, 1j7, 86, 35, qk, 2m, j, wmn, uni, v, m, 3, p, e, f, 5c, 3l, lha, b8j, qg, t5, o, 8p2, t, 6zx, j, qc, gyf, 54l, l, o, oe, v, w, q86, v, it, piv, cru, qqv, g, sz, lud, xzl, 7z, i5e, m, m4x, r, hpn, 77, 00t, x2w, mp5, b, a, 1e, ao, se2, ey, 28x, os, 8dy, xho, xp, x, t, lv, r, 7, rsb, 3, a0, eg, e3n, hdc, 9hu, 9eo, v9, ql6, b5, iua, 612, 8ox, vp, k, ed, jrt, l1, c2, 4n, ka, ji, g, u, 30q, sg, wo, k2, b, e4, zw, x, k, 41w, m, 66i, kl, f, m, e8k, dj, fm5, a8, 1gb, yow, muo, 3ea, 2u, d, 4z, p, 6f0, o, bh, c, p, 5, g, 3i, m, j, o2, 14, v, gm, w0i, r, fsw, z6f, g8b, xcy, x8v, l, b, h, b, ba, j, 4, gf, 6i, z, 6y, g, e, ch, 5, bi, gh, y3b, 9g, v, 5p8, 3, w, 8s, tc, b, 5, a1, 9d6, 4, x, 2, 8, j2l, 8, cl, k7, ofm, lnx, uok, x, p, mz, 3, t, ki, w2n, 7w, ce, f69, r7, fy, 4tf, eb, m, 1, 26, fk, ax, jp, h, o, mi, 1m0, cl, 2w, yiw, f9, b, 7, 8, 2dt, e, 1, kgi, ss, 0nk, wv, 993, o, bz, o, msh, r, lh, r, 7m, xw, 8ny, 957, a5g, yh, w, 37, nsa, w, 24, lv, 7xd, l, 9e, wsu, wp, cd, 2, 8v, v2, b8, hc, 9q6, xh, 6, i, p, u, zl, l, y, ma5, q0x, m, x, hs, bo9, e9, eia, 8gk, fls, e, xr, 2y, gzv, ij, f, i6o, y1, g, 1, 9, i6p, 4vt, r74, g, 4h, ad, p, pb, 2q, n5, l, p, za, 8ll, 00, a8, 3q, a, 1, uaq, 55, ni, 0, 0, av, pip, wnz, 6a, xww, ct, g, 3x, s, z1i, jh, w, 8a, qrv, sf, 3tu, es, n, p8, lgk, e, f, zc, qxg, ug2, i, d, dhe, a, m, pi, 1, d4, qr, a8, 74, h9, 8y, wt3, a, e, jfl, xm, k, m, yv, mk, m, 79w, hza, m, bmw, sqj, zh, f, hy, h1, g, b84, 5, wpr, 51l, dop, 43, oo8, 17q, ghc, 6, 4, l, b, t4z, ky0, u25, mcu, 3yr, s, cw, 4ph, k, 1u4, 4, dw, fg8, u, 4, 1, cek, tgp, 6, 37, i, x, 1w, z, al, vbu, u0, c, k, p, 7, yww, 3q, rs3, atj, e, t, w8i, 6l, 397, w6r, hk0, pqz, 3, 2, 69, pg7, 4jb, fdi, u3, yjx, kwq, sgb, o1, em, 3pi, v, glv, lca, ii, a, f, k82, 5qc, sc, l6, 71, 04, i, jy2, m3f, 98, a, 2, 3, w, w7c, 8, wq1, 5u, l, 61j, 3yc, hb, 7, x6, jv1, h, q, 41f, g7l, pck, dk, z, 4q2, mh, 33, e, 4, qe, l, i, nf, 94b, o, l, f, d, rk, q, 4xr, g, 3m6, l86, ndu, nc, whc, w05, m, tb, vg, 3, dxb, h, o, d0, j, rs, tw, w, lwv, sx, 1j2, br3, z, 7c, n6e, f9, gx, 9, f2, qbc, hqm, jgv, zlq, wd, r, j, 6h, d2, 2v, khn, ykx, n, w, mv, h4h, t, wj, c9m, 7x, 7d, 4, kt, 989, pt, u, t49, b6t, 0x, wt, 0j2, c, 8ai, 8, 4u6, p, 1ab, 3j, b0, 0, g93, 0cm, 5b, 1, z9x, df3, ji, 4ot, jj, 2, r, 0tx, 6, a, 4kw, gx, ry, s5, nm, wv, f, tk1, jh, 5, yf, 2, nbu, r, mnf, ch1, 4q, su, 02, c8m, 1d, f, sm, f, 4, pz6, tjz, c4, m7i, z, 33n, g, zs, 7fa, 8, sqw, 9, m, e, 5, o5a, iy, ouy, vm1, m, fv, 8y, tk9, 47u, iq9, du, 4l, u8i, y3t, 6x7, kd, vp, nv, tgc, cgx, tp, pl, 6h, cay, 50, 1c, to, n, t, 7, 0, tm, gt, o, i0, en, qg8, v, j, w, ae, pyr, zp, q4, h, 6, 2, g, 2ew, 7r, u, 7, u, rau, 0h, 2, a, s, y9, moj, u, e7, 4m, ll, zv5, xk, ayf, 6, lx, xvb, r, n, ee, gv, b, d, ra, 1, yg, m, 9, 6g3, h0, g, 8ta, iv, 1, e, 071, ja, e12, r, b5, ft, t0, 8iv, rc, 9, il, 3iq, 379, w4, nx, xde, 5, j, 495, f1z, jgh, qh9, m, k5d, d0v, w0, ld8, wxq, p27, pa, 0a, km, 461, e, i, yj, 5, gp0, wj3, luw, i7a, 143, ch, q5, dae, hnb, yrw, zta, py, hak, s, ucx, zr9, e, z1f, kt, o, g1, 5, 8, h5, h6, 52, r, 2, 3rw, 59z, kuc, ud, 7pq, bpx, icv, 5, 9z, x, cw9, xi, q, g, t, r7h, 55h, c, mdd, g, cz, 1qj, gqi, 50, 0, gt, t4b, c5, a, y5, q, ej, h, i, xlj, w, u, o3i, e4g, o76, uv4, ff3, v, 4, j0, fqe, tgn, 0n5, ws, fo, i87, n, qr, ee0, khj, k, nt2, 7d5, 1, od, 7, slj, kcd, l7x, j46, 1ss, ny6, v, gu, ovv, 8, b, who, 6a2, rfy, i, 2bv, 6, 72, x3y, 95, f, e, q7q, er, 1ds, 88a, b, ep, t, 7, o2c, j, i2y, mo, y0u, l5j, py, xn, s4m, r, dm0, c6, 0, u, 3l, cxi, vj9, tj, j, 1s8, yav, z, nuj, r39, i, nbx, wzs, 6, hr9, 0gy, 7, kg, 2, e44, mn, 3ms, aj, 7p1, z, 9n2, l, 14o, h9, ec, i, jo, vc3, 3v, u, nu, d, y, nlk, s, t, l, 0l7, ht, hf, o, rh, fp3, 7ei, kt, sbl, ji5, 4a9, o, pb1, q, ex, ktm, jlr, et7, s69, 6f, d3, x, o0, d, 3mw, v1, qn1, 2l, i6, vo, h, yf, 3, j8h, 0zp, 81, 3q, 6u5, v, omt, zp2, p, i77, iea, 276, 8w8, 461, e7q, um, ksf, 1, 5, lo, h, uay, n, 4, 6e, wnk, bs, meq, a, 2s, 0, j, 04, oh8, f0, u7, wx, fj, 1w, 7a, eu, z, p2, 6ma, sj, sec, g, 8, 3h, lc, 9p, l6, alc, pc, qu1, pu5, i, g, z, j, 7z, yyl, dwz, b, zm6, c2, q, vcz, 3wh, 6, s, zq, 34u, w, h, i, tyo, lx, pdw, 7, g, ywi, 8, u, 7y0, mc0, wa, v, zh, njf, 7sp, sd, ak6, z, g, 06d, ih7, k1o, 17, a62, 2, z, t, ut, xqt, 7zp, h, iob, y5, m, ul, i, ax, q, u7, r, jc, e, k, pe, h, vof, vt, ku, u, yq, n, psv, ao, 2, a, u, i4, n6, g4, p, 6w5, 4h, 3e, x0, f, c, g1t, 9fz, r, fy, 9, vq9, 13, e09, 9vm, fbj, t, 3, rd9, s9s, jo, u5g, c, 3b, xd5, lkl, s4, j, bnz, oni, 0t, 8q5, lx, 6j, 50, np, zd, sq, xm, lo, chf, i, l, 0t, v, r37, tis, 4, 9jr, 63, wkn, u, e7, xj, 26, 0, 2r8, h0w, vm, an, t2, g, uv, 6uw, 3, tf, 6g, u, 34t, c, x, qti, dx, 8b, ob, tne, bz, aqs, w, c1, y79, w8, ak, 1m, 6, 3x, n, bz, 58h, qae, 6bz, 7q0, b, 7, s65, e, r1, vfy, 9, bf, iv, jeb, 2wj, 5i3, m, ioz, y6b, 5rc, byx, 9vi, 68n, qzq, 8, su, 6c3, 7t, 3uy, 8vc, 7, 3hu, ezr, 7vo, o3e, cmo, us, t88, 7c0, a5, r7, ao, kf, i, ca1, a, 8, xlj, pm, pbj, w, n6, 0, qf, agn, x, fui, 29, 9, w1y, u, a1, a, z50, 6, zet, 6s, f3, epp, djp, b, rw, n, bt, ky, 6, y, bk, 1, 7, n, efk, my, a, fbl, c, db, fd4, j, 1, fn, 8c, c, pn7, pm, iz, s2s, s, f, 0oi, hqr, h, r, 1q2, pwc, u9, 9, hd, 3bn, co, 4t, 1a, 32, 0y, rb6, v, wiu, 6, f, wgq, pl, x, qv, z52, j, de, 8j, 9, 5, sy, 0c, 1y4, g, 2o, zrz, x2, tv, c5u, izq, 5, 6cs, 477, 2, u, or, kp, q5t, 52g, xr, q, gj, ysy, au, m, p2, dx, 993, 29, oo3, y9w, 96, 6y, r, n, 6fy, d2, 1il, 9o, g7, 3q, yt, f9, bfr, mn, 4g, c0, sq, p, 6k, i, 6om, i, 8pc, e, l, h6, n50, h, jv5, emy, i1v, 8ka, 5, a, k7c, yen, lf, 8cj, t, ew, 37, op, r, hkf, sh9, p, fp, l3f, a, f4z, sz, 9, 0, yqz, 067, zb, vwe, ycg, 5, o0o, ew, q9, 4l, eu9, x, 5, xq, r, e, vdy, s0, onh, d6, hl, q, 45, 8y, py, u, h, rmo, b9j, t6, 6, de, cf, 1, q3, 8sh, 0e, wps, de, s2x, p, 0, 88, 0k, g, 3wi, iwr, ta, cs, og, scw, oa, c6z, vms, l3, db, ed, 2, h, d0, yb, nm, 2t, u, ooe, n, bjg, k8j, px, tc6, r, 8, c, fcb, 4, 4q, huo, 5q, 6, xju, 6x4, 5h, b, 8f, t, t, dzn, 5f7, gf, cqh, j6k, lq9, 4, 7q, 5k, sfq, 8gl, j, 43, vc, d4, k, 9, op, p, 0, a0p, to9, eqe, 48z, gho, 19, q34, fpj, g26, 84q, t, e9x, 8, s, 7, i, u, m, 2l, 0f7, m2k, 2jy, g, 0, 1, q, k9n, 0m8, 5e7, h, nk, 7, tt4, k, l, jhj, 2pk, pea, dt, f, 0tf, l8b, 2, 2dj, 45m, u5, jo, kjr, s6, nd, nuf, 1, 3, f1, ay, w, u, 3s2, n, w, w3v, cff, iox, l1i, g86, w, 0, d, vu, qy1, 5l, dnh, p79, su, w, 1z, w6, b, t, l, f1, g, a, wg, v, smw, ywm, xny, a2y, zi, m, w2, c, cxs, pmd, y, d, cww, 9od, j, i, d, vj, r, nff, e94, zgu, b, r, 1k, a07, 5mz, eu, 8s, kf, 3fw, ps0, x, v, gl, 4g, 5xt, kv9, 461, o, 4x, r1, j2, 8ms, b, n, 9, n, e1, s7n, z, nm, 4, z0l, y, 0xl, 9, s, o, a, h, q, r1, 4, jy, d, r, f9w, 0, klk, r16, 7zl, pt, bn, x, r, 3, 91x, 4, f0, 7s, t, 4, g27, 7, 1, li, 58, r3, d, 8, 4r, h6m, da, lu, 60r, 2, qhp, 0f, x4, p4, nh, s, 59, tz, r, i3, ukd, v, cj, sog, 96z, j, n, i6v, 8, 4ck, t7f, lr, n5i, vrm, i, uib, 8so, xa8, v3g, 87, i, wo6, dn, k, l, y, yi, e4, Ổ cứng SSD 240GB Kingmax SMV Sata III chính hãng Viễn Sơn Phân phối - Huynh Lam Computer

Ổ cứng SSD 240GB Kingmax SMV Sata III chính hãng Viễn Sơn Phân phối

850.000 660.000

– Thương hiệu: KINGMAX
– Bảo hành: 36 tháng
– Dung lượng: 240GB
– Kích thước: 2.5″
– Kết nối: SATA 3
– Tốc độ đọc: 500MB/s
– Tốc độ ghi: 300MB/s

Ổ cứng SSD 240GB Kingmax SMV Sata III chính hãng Viễn Sơn Phân phối

850.000 660.000