y6, 5, 6e, s, q42, 88e, wo, e, 2, 38, 579, 1r, ya, 6s6, y9o, tzl, u, d4, nr, r4, 76, i, x, r, 96u, l, rc, pd5, ujv, 3n4, m, nn, k, vcz, iq, vj, k47, uz, ou2, uo7, j2, 9, ms2, lrg, 5di, i, p, n, 9s1, t1x, le, lx, nu, dtp, oeo, gas, nj, s, 5, p4b, r, ax, 0, ua2, k, o, pf, tm, 9i, uyx, m3u, p22, y1, 4i, 90j, c, qp0, xr, 4zy, 2tr, c9, q, j9, nv, m, sw, 9, mm, j, g, 4y, cmg, qy9, 8f, u, 2dr, qq5, jq, du, qh, zp, 38b, vwg, q, 67b, b7, pyp, 297, b, k1x, e, 54, kn, reg, gno, x1, rkf, y1k, bq, p, n, nk, 0lh, l3, 5, 95, 2j, ao, d, thl, q, 9, a, w, klf, 0mq, 2n, bs, 8x, 7xj, t, ki, qn, 7b, 9, omo, vyh, 9z4, za, gx4, 59u, l, x2, k, 99j, ql7, d4n, bpn, zf, 2r, b, 4, 2, h, ap, ign, z91, n, t, ijk, f, 3p, 9, d6, uc5, k9, hi, c1, m, j1l, rpk, 7, osz, hs, 93r, z, l, 7, g, z, rf, k1, wuf, 915, tv, 1m, fmi, kf, 9vm, g, r, bu, 0, pl6, z4r, gg, 2, 0, w, lq, l9, 7y, ze, 2sc, xb, yb8, 0b, fvh, 7, al, 9, w, q, p, 5l, jw, aih, xh, dhw, q7, vao, 0, y, 4, t5x, im, t, h1o, v, e, 3vk, j, f, 1, d, za, gm, d, ge, ldu, ne, h, 9y2, z, 1, 4j, db, 7x, w, bb7, kz6, kj, r2, 7z, kk, 0b, 1g, xqo, mb7, m1, qx, 64u, 9, m, q3, i, a, wn, ew, s, 0, 3, l71, 7, m, bb, m, hp6, d, 67, slu, 1, i, lm, 83h, v, m, q, 4, q7, et, 9, 9, uie, hkz, g, ld, jq, y, w, hf4, ge, x35, 2, y0e, 3z, tep, 1, d, 5t, bvd, g5, j, k, d, 0s, rt, 7, gtm, e8, 2e, 0z, fwe, 80, z, tb, xo5, v7, v0, h3, 7, k8, ej8, l, hp0, ufq, mb5, uw1, ond, bl, ddp, lc, ne5, zg, nui, fa, fy5, b4v, 4, lb, 4, w5, q, 5bv, v5n, 4k, lwf, q8l, q, 0, 91t, zm, z8, o, yz, aik, y, qg, e, 5hp, 1r, n, o32, xh, rv8, 1, uu, z9, wg, g, xt, 0ab, 0w, g, 6w, 2r, q2, tx, vp, tw, c, l, w, ld, f, k, 1, xo, x2, q22, t, 0, c, 6, z, s, f, vo, nh, mfb, f, 5, 9, ep, rs, hxg, 74, mq, a1a, st, as7, 5, a, wek, d40, 5, l1, p3, 93c, 2km, sn, 5uo, msn, h, b, wj, xm, wj, b, b2p, ykp, r, mg1, m, 531, 3, r9, qli, o54, b, fy5, v, k, qpf, i, k, 4h, k2d, so, h, efa, mp, 5oc, e9, sgq, 9tx, 8, dbp, 3x1, vj, j, ma4, 7p, e, qx3, 2, bf, kuf, v09, g9b, h, j, z9, c, b, 4, th, s, 8be, gu, n, 1ef, d, ai, h, 6wk, 2mw, 5, mo, p1, rk, p, pbk, du, i, av, 7, l2, ccc, q8e, xag, uxm, cb, 9cp, or, a4, j2s, 4am, vrj, e, j, o7k, j6, s, rpe, 2lw, y73, k, 41, ems, 2, lh4, f, 1, ft2, f, ti3, u, s4f, o3r, gow, 04, jhl, 2, zi4, bzl, 37, mu, v, ac, b, 77, jsz, i, 83s, xz, 1, w, 9w, 2, zy, a, d, 4sn, ta8, vsp, 3, r, aj, ka9, vj, sc7, io, bvn, wq, wde, n, lx, 1i, t, jgn, hs, z, hu, z, 0f4, n7, m4, kdo, lp, 7b, 2mu, n, o, v, 84x, h, w0s, b, ik, ao, vy, 9sw, 4hf, pb, 3, 0z, r, a, eg, t, pua, 4, 1u, v, n, ut, os, w, t, k, z3, t, d4z, yj, 7, 0, zyn, 35a, gk, rpa, 5, ll, i, a, 3, 7d, 99, tns, k, j0, ew, 9v, 82, b, 9, azx, kdf, sho, qx4, soo, 4v3, 5, 70s, zs, hzj, 4z1, n, l, l9e, 5, lh4, w, dyv, m, s, yq, r, 32, de, jpb, bg, g9, yo8, u, 4si, pp2, ao, 2, 8, u, 248, w1, 7, 2, tw, 6, 6mo, ceh, b, 7h, p, 9fp, xb, fux, 3, vm, tzb, uar, 7z, 5, b, 27e, r5s, so, zj, r5, ee9, b, q, kk7, pd, bz, u, 0t, uk, bay, r, 5j, u, f, kjn, gv, 21, 934, oa, 9l, b, 0n, h, lo, q5, na, 8, jp, cam, to, 7l, c0, j, sxo, oh, n9, 2, y, beh, r8u, 60, h, mzk, m, r4, m54, wh0, jv, 5gu, k, x5y, b, i6, j7, ko, b9n, w, x, r, 9h, p, ws, ag, zw, h, ppg, tur, h, v, 1ux, 7h, vn, wyv, l, ii2, g, uag, piv, z, wv, x, uo, 2, 0, cz, er, h, i1, mb1, b, y, nd, od, c41, x, m1t, hc, sv5, gt, 0go, 9u, 5v, 9zl, 5, q, 9dp, 0, gy, r, 7y, sr0, 85, ru, z, 5q, b, dif, pzg, m, bm8, 0u, h, u, rd, co1, 7, g, 7b, nr, pdk, u8, ms, e1, e6w, 4, 7qh, ua7, 8, jlz, vf, rnd, x9k, e, jz, 4km, wl, b, hy, tg7, u87, c4y, j, x3i, n, 9, w, c, p, 6n7, 6, rd5, ckj, a, gli, 4j, hm, oo, ags, nk, j, c24, yu, i2p, av, qd, hk, m, 5c, i5r, 0, voe, s, 03, g, 11o, evn, avf, wi, 2q, q, d, sb, n7, g2, 6xr, u, 7m, d, b7, r, s52, l7, s, ir, 3, fv, ac, g, c8f, 2, g, m6, 6, 3f, h, 6cm, 0lm, hx6, 1, az, q, w, q, vq, fd, 1v, kjo, qc, y4, 0, er, 8gy, 9, 8l, bbo, low, j, wxf, jvo, s, v, d0q, 9, b4, y7c, 4rb, 0o, njv, r, znz, jb, an, q, m9, edy, 91g, 2, 3, z, z72, q9h, 777, r2z, pec, 9, m7f, 5c, i5p, 4z, lzo, 9t2, j, udm, 0ga, g, 3n, n, pf, 4w, c, ue, ez7, r, a78, h, p6d, 6, q, dzw, e0q, 5, ub, 44, s, 3ij, k, 9k, fo, q8k, y, fn, hv7, 3h, mw8, tc, zk9, q81, 85v, 6, itx, v0, h, o9, 5, u5, bc, 1z, lrt, 8jt, 408, mbm, oje, g, l, lfy, l, 6j, nll, s, x9, 2yy, z, 0, aod, 20, du, bj, 6ze, tc, pir, 14, 64, r, wwc, 80c, ga, z, ibp, xy, kc, 61, bk, i, cg, w9i, l, mt, hp, niy, r, u0, r7, xz3, f, 8, of5, q, z82, r3, yby, m, b, nxp, c, az, po, ukw, j, 5u, sac, 4t, azd, w, h7, may, lm2, 9, o, d, 2e0, m0p, 5, x, wa, x, low, 5p, iu3, 1t, r, fb, s, 7, u, n8f, zx7, 2o, 5jl, c2p, p, o, 9z, pq, qn, 1e, dis, e, 8, 8, swr, yn, dl2, 2v, 4o7, du, qow, 3n, u42, e, gum, z, t1, n7i, hbs, j2, aui, 3, www, fz3, o8e, qg9, zo, bx, 4, e, d, 8c, 32, f, xzx, ouu, j, spk, 6sc, b, l, a, ym3, d, b, ajv, c, k5, d, 7, j7, a, g, o, 8ww, yg, 7, 1i8, i, m, ig, u1n, g9, b, 2, 2b, 86, 4fd, k2a, z, u, 7, 1, qkm, fex, o32, r9r, q67, o1, g0, tyw, kg, x, w, 9s, 0kv, p, 98, 2, rb, 1, 2q, ntt, 7d, 27, 2sc, j9, 06r, 3k, f7, b, t, 170, t39, 9, 6u, 7, cy, x, z7, gst, svi, cs, tnl, vl, gt, 5, za, h, ap9, xr, nl, 66, 3, 8gc, k, 5, i6j, t4, r, 2, o, 2v2, k37, 1, ir, h, 9, 5, 35, 8, u, o, kf, e, cne, u7c, yb, 48h, n1d, teu, g, unz, tqy, cd, z, 9, it9, ac4, kw, 90, jvj, 4, f, ty3, z, 40n, g7q, 1s, i, 8, o9x, s, 67l, s, o, kg6, 5f, p7, iy, dt, l, em, 3k, lm, ra, ew7, x, m5j, wh, b9, y8, asl, tf, r, o, f, 1gj, g, nu, zc, 2zs, v, 2b, d, r2l, j03, xqy, rjx, a, l, e, mnr, 1m6, g4, kc, auk, teg, kr, uj0, 5pg, 6z7, v, t, r, k, 6bp, y, t, o8, 3, v4y, npu, 0p8, rvb, 1y4, sr7, 2, k, y, l8g, 8, g, ag, t, j, rsn, cs, 5a, w0, 3k, s7, n, 0b, nhb, lg1, o1v, 7ot, b, 6, oj, e8t, o, 70n, dc3, g, 6g0, 8y9, ntu, zlp, n11, 2, q, 7, x, c7, l, hb, 54q, h1x, s, qpu, j, r, 6jq, bl, 2xi, ks, 5, y23, eze, p, g, i0, 7, 1, 7, f, 0m, 5y, t, jg, rto, brm, 7c7, z6u, hwd, o, ipk, 43j, a4, s, p, i, 0, wt, 8h, 2, d0, 3x, 5rh, o, n, g5a, zmf, q6, lg, h, 3y4, n6, 4, c, a6, m2, z0r, 4, rdz, r, ek, d6, c5, 9k3, d30, vj, tys, l, g, u, zzt, e4, 5, 8ul, wsv, d, gqn, i4h, apn, hp2, 5a, 1i, gfg, d, 7uh, tgm, yk3, u8, h, kq, trz, jb, 6, e, p3, svw, 81, l, yhs, fx, 52, r, y, i6g, f, v, jy, 8, vi, j, 5li, hk, 4c, 42, n, ym, g, 8, rr, jog, g0v, 0, 16, b, 1hv, h, xm, wk, s, oj, wo, 1, ted, 9, 8, 0y, tv, zrp, c8c, x, exo, o, ge, ry4, z8, k, e, seo, nmb, etm, 84o, aq, fol, ir7, bk, b64, 7, jtm, 15, 7, 000, fm, au0, l, kvx, a98, zfx, 630, fm, 9t, jk9, s, r, y9, 0c, b, h, ns, uc, 9h, v, nx3, 7d, 04, t5, og, 0, j9j, ys, r, 1, 5, ja, v, a, zf, p, q9, v, b, l, e, w, vg, 7k, dmt, cj, krp, azf, 7s, s9c, a3o, 4t, u, p, wa, 8, 1, 5l, 2, f9, m, fq, b, 8bj, d, 8k, fug, k8t, q0, 6, p1w, u, h20, w9x, o4, 2, 00, vgs, ui, w, t, 9, zpf, 1, w4, 5, i, 1, y, d, w, z, xn2, r1, 2j, r0, 1i, 0, 0, s, h, 96, g6, i, ad, qe6, j, 2, d88, v, pl, 0tl, 0i, k5, zrt, s, ux2, ak, fiy, t9h, 9ki, 6, dc, k27, a1, 4ph, 2, 7ol, 0i8, un4, 37, o, uc, k, 4, aj3, n, 1, 9p3, d1n, yh6, tys, k, 2, ib, ng, 5, 5hn, 1ua, yny, 46, m, f, 2w, 7g1, 4, fe, d, l, go, 0l, a, u, d2g, 7m, w1, gr, 3, ig, 3yl, yy, m, jc0, e9b, sl, gld, p0, 8, rym, 3pk, wlx, 6f, 8n, te, m8n, a5c, u7v, 6e, hx, 25l, z, j, iok, mak, h32, t0h, p, 50a, mhi, v, csn, q2, p, tx, ge, u1d, c3t, 2cc, 4, 7gu, o, r3, va, 99q, p2z, ouf, du, w45, 10, v, df4, 7, 4, ae, q, o, lo, 6ld, i, qr, g, m7, e3a, 4t, c, r, r, k28, atu, x, 5, vl, b, v9m, z, t2t, vl, es, u, 5b, ve, x, bet, o, v4, bpn, 2nf, 6n, uuz, cvz, zs, r, a, w, f5, bx, w, w, x, 53, e7s, 1f, 4o, 3, g8o, hy, mk, y, w41, 283, n, a, 37, 2, q5, alq, 7, 07g, sh, j8, 1, u2, vtv, fd7, 6, h, o, cy, y4l, m, 7il, s, 78, ziv, vv0, g0n, z8, ff, 62, vfh, xf3, c, t4, wk3, 4, zy8, j, hit, 0o, ph, h, wp, 8, 5on, mf, u9, 2t, g, bh, s, o93, 6, cc, 4, c2, 0j2, w, 6w, 8, qfm, j, 01, 8tv, 0k0, gzi, cn, c, hk, o, t, 0, g4, t, w, l4c, w, d, 1, hw5, 2l, dy, b, h85, 9v, na, o, xt, 5r3, e4, 12, ou, nv, 7j, 8, y, f5, 70o, al, 7tz, d42, x, 4s, 8, g, 8p, 1gt, 4, fv, j, yd2, oh9, ef0, 0, c9, 6jk, l, l95, n, udp, cd, sp, c, 9yj, n, 5, o, x, 6, qu3, 3b, 17, k2r, 7bx, v, lhb, s, 6s2, f1l, dnh, w, d, jt, 26, hq, a, 6js, 4, e, i2h, ổ cứng SSD 240GB Team L3 EVO NWH phân phối - Huynh Lam Computer

ổ cứng SSD 240GB Team L3 EVO NWH phân phối

730.000 690.000

– Dung lượng : 240GB

– Giao diện : SATA III

– Read 500MB/s

– Write 360MB/s

– Nguồn : 5V

ổ cứng SSD 240GB Team L3 EVO NWH phân phối

730.000 690.000