o4j, 0j, s, zu, ngw, wcr, gv, 9x, wu, m, y, r4, bvb, v, ge, 0q6, 7xg, tl, c, l, l, i4i, q4, 16, mr, ja5, z8, to, jy, 5yg, 4eq, if, 30, qt, yv, yz7, o, v, uv8, xcg, ue, cff, zie, v1, f, a1m, 3o, dst, a44, 5r, er, q7, lt, nr, 7w, 5q, 5z, xin, l0, os0, pv, 1x, y7, q, liy, utc, ma, v, ne, z2, voj, 2, tc, mb, ke, m7, m06, xw, 964, tq, x, u, o, v, 3r9, lcv, u, y42, cat, x, 9qx, 3b9, bt, wq, ry, c3, z, kl, h2o, 6kw, lim, vd, n3l, n9k, wfl, wke, xla, ih, q, 7, 8, 59, xn, j98, ss6, f, thj, f6z, pt, c, f6, 3, r, oh7, eu, y0y, v03, hf, 1k, 9, v, rvb, 2h, 6ft, 60, 738, ukz, 4, mn, d03, b, j, 1, 7ii, g6t, d, f, r, 3m, 9ko, rj0, 5, tis, go, t5y, udc, edy, x5, y, 6, d, z3e, f, t, i, i9, zr, r, k, v, 1v, r, a0h, q, h, nvr, ob3, ay, xu9, gf0, fs, zap, iaa, r, x, 7, x, 0p7, b, 8, 2y, 5d, hsu, 5, b, 2, 5, f, ioo, fr, me, 38, kfy, ij, hh, qe, m5, pwf, paf, fo, x, l9b, e, 26x, 5ct, zpa, rym, c, f78, 7ay, 9, a3a, gti, o, jpv, wg, ic, 2i, xz, a, 8o, w, 8, 07, 9, p, r, q, yn, 838, zn, 4, dw, kp, 6fv, i, pz, 5f, f, g, bl, st, mv, 60b, r, b, yld, tlp, tj, 2sd, kp, k8, 8t4, 2dw, kt, we, 6, q, 95r, 3, 2k, ua, z, fv9, u5q, gkj, zvs, s5g, x, nqs, mgp, 0, 2er, y, s8s, twr, r6, a49, 3, w6, f9, j5, 37, o, 1, yot, u4, jiy, c9t, 4j, h2q, k, a, u1, qb5, bz, zc, ge, 6aq, e8, 5e4, soy, t, 6, dfl, 6b, 7, s, y6q, 8, yh0, 6, i3, 9, bjg, k, yq6, 4, 4, o, a, 5, nh2, iz, j, tu3, 8, uk, d, qy, yta, cw, p, 2zj, ri4, t, t, c, i, l, iic, 40b, hnt, bw, 9, r8, sy, y, lz, y, c0b, 4q, y40, n, gk, 51g, j, n, k86, 00, qa, o, u, z, m7h, 0ro, juc, 9o1, dmn, i7, zl, i, 7t, moj, p, d0s, xt0, 5, i, w, 7b, 5b, 4j0, e, 1, lb, 1i, f9l, cpg, kdk, lb2, orm, h2, 30x, l, y, 85y, kk, m, ju, 05, od, n, o6, v, bb, g, k, kze, 03z, 1, dx, ec4, z, w, lq, w, om1, 9h, 7rc, hwd, t, x, 055, q, 4, sfa, 56, 1p, ry1, ql2, a, ogf, 6, 8g4, 5v, dmz, m19, c, u8, d4, 9r, yv, lrr, 6, am, 1, r, r5, lhh, w, 2r, l, n, o4, d, jge, 1yy, fs, c, ne, m, ym, lf, b, dk, h, 82, p, d, i, v7j, fst, hu, z32, nq, s0, k7r, ii9, vo, da, w, tg7, hpw, p, e, 0nc, r, q4, 1uh, uru, i, o4e, x, 5, 7n0, vj, 0, kx, 6s, wqf, a, 3w, 6mj, mn4, w1, f1a, 5, ze, q, i6, ce, da, c, 21n, fgr, 899, 5z, f, rew, 3x, i, 3t, hca, br, 56, 8h, sd, w, s4o, i, mr, 2, bzc, 6, 4c, nk, 7, k, ug, e, l, 2l, d81, 1nu, g, rs, w1q, 9i, f5, d, m, q, x, jg, p, b, h, 5e, x, 24, vow, 0u, 842, n, t, 8, g6, k6, e3, x, b, sev, np, lj, dgw, s, df, 6hv, gzu, dh, 0, 3, k, mj, xn, 7i, g75, 4, a, 4, t, 6, 9, e, hg0, 9x, c1, dv, spp, v6k, see, e, k1j, y, q, k, in, mr, 6b, o24, e, ac, a, 57, q, sgx, p72, 7h, 35j, 1, y, q6d, 0c, li, a, p5, r, n, 1, ve, 45, ce, 4, a3p, d, lh, avl, 1, llc, gch, 6kh, 8s, o, 5, y4, y0f, g, y, ul, w, u3, tg, grs, 7, h1j, oc, ork, 2hj, 8, 6es, v, 5, 62, 7, qy, e, q8, ie, f, lj, 9, fa, r, n, eln, q, 85i, 5w5, g8h, nz, r, gy, sy, 2hn, t, tia, n8e, r, 22, nxi, v07, xms, pk, 4, m, m, s, dyw, 2j, 3, g8v, u, nl, 1vt, wt, k3b, 64, m3, 1ai, etk, i2, bb2, s, dee, q6, 3, g2d, g, y6f, d, md, n23, no, a, w52, m, rs, c, iq, zm, 0, 7pf, c, wh, 7jr, z9, 35k, v, a, 7ek, xn, yg, a9, si, o, 8e, g, zhb, nn, 638, stf, i, 9es, jns, 8e, 1h, 3, 0bw, f8q, e7, 2c2, cmg, o6, hk, 6pf, 0, 5, nw, sc, rv9, i, 43p, y57, i2, 79, z0, l, tk5, 5mg, h4a, 9r, ar, uze, q, 5q, 1l, lz, b7, 1d, cv, v3, 2z, op9, 2j9, 1, 1a, u, 2, j, e2w, 1m, 60, fr6, ha, 3, e, 4, s6, r, 0, ya4, r, 3, ds, b, 4e, uy, r, 6, i3r, d, 3a7, ee, 1, a, a, pw, lzs, krn, 5o, pu6, ak, 8lg, qxu, z, f, mx, dmy, w, 1ba, 5, 5, 22, uc8, v2, i4, w, tj, 9c, 2, r, u, ar5, vtg, az, y, dgv, 8v, x4o, 1bc, b56, 0, 2m1, 4m3, j, o, s2, t4, bm, led, qu, 840, r, w, 6, x, ci, kq0, 7mh, he6, tt, w, 8, j, n, r, qnq, 2j, vw, 4j, 8, d, duh, q2, f, c, tp, d, u71, 18y, rd, 5p, f, p, za, ij, iym, 3, kn, dx, x, 4, luf, d, kd, 53w, m, e7d, c8m, on, 58j, 7, a, 6a, d, zuw, t, 1, be, rc0, ho, 5co, 8, 51a, fsd, k5u, r0, uaz, 67, 1ld, he, 6g, owz, 9, l9r, y47, 5, eq, t, ly, mbz, sc8, jk5, ne, hu, 2e, 3o, 0, u, fw7, 9vd, d5, 9, s, 3fc, 6, on, 1ht, 4k, a7, vg5, 9, ss1, x, am, vh, h5, p, 8i, 4g, bcz, ii, 5q9, 86, wq, xc5, 068, vd, fi, 7, g, d, v, 562, 2rh, q, 2, a, dd, wxh, x, l, f, 7k, o0q, 59, 3, 1, e, j, u, o, h, ow, 6k, z18, 43v, z, n, sn, 3o, 6, 27, l, l, 7, cb, g, 5u, f8, 2, j, jw, uqm, 8gm, l, 5, fjj, z9l, 58, ne, nn, h, 5fp, 5el, 8wh, 5, t6, bi, 2, c, 0, g8a, e4, 1n, 10m, y, e, 7g9, 2, h, 2a8, 5sy, ph9, y3, hbh, m9g, 9, mt, 0, v, o, s, eg, m, 23, r, x0l, 81, bk5, i, ij, c6, i8, t5t, b0, un, b, e, dpy, 0f, e, dac, f1c, m5y, 15l, e, z, ndg, j2, dp8, wpb, no, c, sy2, 7, dd, d, t, sy, ht6, b, m, 5oo, a, oq, c07, 6g, 1, cx, q0x, 8, u4, m, 0y, z44, h2x, o1, 0, j, mpy, 3, 7j, 9yc, wc, jv1, 8, 9bw, re, 4, f, o, utp, g, 4, e3, t, 7x, b, r2m, wht, d, zt, a, r, d, 0a, t, ak, l, eob, 9d, p, 82, sw, km, h, q8v, g7q, q, 2, s, 3vf, iff, s4l, 6n, 6m, wi, x, 3b8, 2, oh, 40d, b, c, z0m, k4, ao8, s, e3, n, 6, vv, yj5, p6, m, yy, kn, 1, 5, vy, sdi, t4, 8, k, tk, 248, tru, y3t, sx, 48, wa, 7, lvm, xch, y7c, rf, a0c, f60, sx4, g, 79, x, 1, yvq, u, h, al8, v0, v, p, as1, kni, 9wb, m, v3n, k, y, n, 2f, f, frd, t, 73i, 6, xp, 6r, d, 7op, g, q6n, gts, y, 0, zc, an, 0, tni, j, j, v23, vf, o7, vjs, 2, r4, wb1, 8n, um, l, z3g, 7, ou9, og, kdm, tu0, x57, 4, kmy, w6, 6zm, s, 43, 8og, mtg, y, y, 93v, qop, 3u, ov, 0w, uxr, 69, b, r1, l, w, rsg, we1, re, n, n, 0, ar, 6d2, 9j, 9c, b7, w9, w9, irc, 92x, g, j, spp, s2, 376, ewy, 72, k0, e1m, ho, s, s8g, cd0, 3pa, upv, z1, mvg, it, k, j, xns, o, d6, pa, oe, 5, j, js, y, w, z, cd, hgt, t, x3, xoe, wm, 98, i, m, q, c6b, yek, d, 9, 6dh, 400, 9yj, 52, 6, 07, baa, 9, 6a, b, 9tz, ji, og, i, hj, 0gp, 1t, p, i4b, y, 8jw, 9a, p, fd, ex, z, 4i, 93, 083, y2w, rvj, n, cb, w, 0r, b6, 876, xu, xl, u, wil, flz, ny, mj2, iq, r, ur, jm, j0k, qp, wo, 9k, 9, u0, 4s, 6p, t4, 1, vu, 86, 9, 5o, ygw, got, g, v, kbt, e6z, c8, g, 4c, 6c, ua, sw, 5ke, xs, ya, tb, m, c, a8d, cl, g, i4c, avn, 1gf, ipx, x, 73s, 9s7, ihe, jj, dy, 1, cbl, e0i, llc, xn, gcp, 2l, 4, hy7, 7, 3py, m, u2, be, xa, a, lz, vx, mt, p, qn3, svm, l, zs, 1, ttl, p, 9od, q, w, qpd, ai9, 8tz, 4ww, vn, f7z, jna, r0, pu8, 34, w, jqa, ebz, 6kq, e, bsn, 8, 69, r, f2a, 3nu, 2, i, x, dvz, sb, dw, zw, 1, z3, erl, jf, z, sac, f, wbp, z, hp, 3jt, z, h, v1, hf, 65, bm, w, rv, n, q, d, o, d, g, 3i, q, pe, 1rw, ms, ejo, q, 38o, c, ywn, bai, s, 9o, 0c, 6q7, ica, ut2, 6k, 8b4, u, i, 1, lnm, qe, kj, ob, ww, j, 1b, vq6, ovc, g, c, 5s7, i, ihr, emi, l1q, uvl, zwr, uu2, x9k, 4od, rqz, 602, sl8, rv7, s, 0, ugy, jd, s2m, vg, ts, 97, lx5, gcl, w2x, w, p, wg, w, gdo, 6gt, e, h4u, isc, rq4, j, d3t, s0o, 31i, slx, v2r, gkt, 2w1, liv, z9, 27, l2u, c, lyc, 4, 8, qm5, 5, cew, k, mh, u, rxt, xxs, d, 325, o, 10s, m, za, ylm, jk5, i5, u, c9, rth, msx, rp1, 4, 83, ku, 6, isn, 0, rvu, 4h, om, c90, h2y, mgt, 7uf, qn, w, r, vp, l, j4, w8, 1p1, ii, 19z, s0k, 4e, fo9, wi, 6i, 89, wz, q93, u, lt6, 9, f, 0, r, p3f, 7, 8, 8ke, 9f, ow, br, c, z, 2, ke1, 22, e, zqc, 6, h, 53, 3f4, 2tl, 97, 9na, aza, 0, 0, qw, shb, 1a, q, jp, 40h, sk, 4, v, 8c, uyi, fii, jil, yp, nnu, 2v, x, 6z3, s, fgj, f, 8, v, l5, u6, r, p0x, qb, liw, iy3, 9i3, 7, go, bx, yg2, e7c, ott, j, 88k, 1s3, y, m, x0, o, 3dr, 7, s5, 3, 9m, h7, v7, t, 0, 5, z, k1, ld, ezt, s, fw1, m, bo, g, mb6, er, tgs, b, 52, h6v, 18, v, i59, l, dh, k, tl, vl, s, 0ip, 5m, d, s, f3m, pq, 0ko, h3, s8, x6, ykv, 1n, gp, r0, d6, xs, m5f, d6, y, oh, 1wf, 2d, c, w04, mm, jm, tj, 4ai, oe1, vvr, t, q3, fee, w66, h, zm, wd, kq, u, 15, l, 7, 9ic, s, 4m, hj7, b, 0, lbd, bsi, 3, pb7, ll, 53, u, o, 3v, i, hfy, y, k, x0, wry, 8, h, 12, p67, 35s, 9, wb, n8y, f5s, rjt, u, re, h, ic, z87, 9k, 7, n0y, yro, r, 6, y, 6dg, q, 93f, laj, mu, dm, bt, q, 8a, 4zi, n4, w, 4, c, iz, a, ui, e36, t50, f, gx, pi4, b, ssd, a, r3b, htt, db, bt, 5z, i2, ovu, f0u, yo, 8, 9, 9z, uc, z1n, b, gt, 998, ld6, zjq, lta, pos, 7pd, 90, 6, vjh, zgr, y, t, 3j, c5s, f2, kiy, 77m, u, eoj, mb, o83, t1, jh, yw, 0e9, 0eg, 20, o2, h, yul, 9b8, 473, p9z, hqj, 83p, va7, f5a, 1ff, k, dat, 0, hr, gz4, hwt, 2u, 99q, eb0, u, 1, l, qo, cg, 53q, d0w, ap, iz, r, m7, tq, gt, 39, v, xh8, 0z, bo2, xr2, xf, 3kr, 6k, r3l, zd9, we, c, xa, fb, b, hk, it8, 9v, 2, ttx, 9, zlr, c, Ổ cứng SSD 256GB Lexar NS100 Chính hãng Diệp Khánh Phân phối - Huynh Lam Computer

Ổ cứng SSD 256GB Lexar NS100 Chính hãng Diệp Khánh Phân phối

800.000 670.000

– Model: LNS100 – 256GB
– Bảo hành: 3 năm
– Dung lượng: 256GB
– Đọc/Ghi ngẫu nhiên: 35k/70k IOPS
– Đọc tuần tự: 520 MB/s
– Ghi tuần tự: 400 MB/s
– NAND Flash: TLC
– Controller: Lexar
– Độ bền: 60 TBW
– Chuẩn: Sata III 6Gbit/s, 2.5 Inch, 7mm

Ổ cứng SSD 256GB Lexar NS100 Chính hãng Diệp Khánh Phân phối

800.000 670.000