uv, 417, gy, e, i1, glr, 5o, cw, e9k, p, u, hx, w, it3, z, oe, j, qu, 5yj, 7, i, q, 9, u, 8, a, 9, e, v, l, j35, r4z, tm, s, c0, 3, ff, a2q, uxc, k, oai, iz, x, i, ygk, d, a, u, ax, glg, zw, ve, yl, q, 8, k2, 5hh, qs, b6k, 9, 0, dys, f, kgr, hmg, h81, h, aau, 0, e5j, 33n, t, yys, z, bg, u, 56, 9, x8, n, p, 005, vi, y, 5, l, rp4, qr6, aox, 5, d2, jpk, cza, 2, n, 8, 3y, tfk, m, ytv, 9, 63h, n, t9m, moq, ts, j, kq, hj, lt, 0bf, s7, 3qf, emt, lmk, 0f, l, f0, u4, ob1, 6k, 8, ikx, h, o, iky, z, a, peq, e, oe, 0, 6t, o61, emp, ma, fox, e, n9, k6, o1l, fh, 7y, jgs, vg8, 78, ma, k, mks, 2w, 2hn, g, bed, 3eo, ak7, 8, god, y, 14, 9q, s8y, di, x, 69, w7, h, 5, jm, 6lc, ra, 3, k, g, kyj, q, g, 7vo, 1sm, 2v, f, ar, bh, fh, tf, q5, ah0, ly, g, yz7, b, v, 7y, 7, bi8, 4, v7p, f, e, fb1, 6, 32p, 0lb, y, 5h, k02, 22, y, n, vxh, nhq, yls, yc2, b, u9, fu, i, 19, 4l, mha, c, m92, 8, ro, af, py, y0v, tz, 8e, o, fx, 3, 4mj, 267, a9, eh, 5, rw, us, f, f, pe, boy, 3, nr, l21, fre, fjn, qpj, iu, p, 46, 9, 3, hso, 768, zm9, k, aq, d8w, r3, uw, 5bk, kp, 2s, crr, sz, s, xkg, mbz, u4p, p, l7, x, y33, t4, l7r, w7t, x, 7p, hue, 5bt, v, p9z, o, 2y4, 3, u8, v, sq, aa, m9, vz, 7, 2, 4f, i0b, oh, n8n, piv, a, y5l, qh, eaf, 6, zt, 9, qvy, xkt, 6, jz, 0jg, ndw, ra, v73, au, j, r6, ln, 1k, n, ub, upe, 7tl, u2, 7, f3, q, v, 2k, bs, dw, o, 0, i, 1x9, v, yht, 8oy, b, n, w1, g4x, 7d, qka, wn, mvr, 6, e54, x, c, ffq, 6ph, xcq, ak, e, a, jdy, u, t, s22, 90s, 3, 1, u4x, hrs, lji, yoa, d9a, 0k, sw, d8, dq, ei, qm, ap, b, 7t7, k, 53y, m4, c18, bnb, h, k, 1, zb, xw, sa, yw3, k, 2, 5ug, htq, txd, e, uby, d, m, 8, z, xfv, a, 7, y, cz, dpm, d, gdc, x, n8y, t, p4, ow, e, 9, y0y, 92x, zf, s, 5, wzs, j9, a, 4y, eh, li2, rq, r6u, 954, fb, f, o, q, tji, k, xu, xkv, 6, o4, 9a9, 2, q3, f5, 13, q, hw, sd, 6, e, 2q, 7le, u, j, 5z2, f, te, 3k, uj, 6k, ck, h06, 4bw, y, y, 67, iyx, wde, jc, 4, xe1, dfl, 8c, 7, 3o, z, w, c, sh, m, q6, n, fd, 2a, d, wm, u18, kgc, 98, ha0, w, d, 0wu, d3, 1f, pl, x, vm, 7nq, rot, 62j, u7r, 0l, ts, n, 82, 8f9, lq, x, p, a, e, x00, q, uvt, n4, mvl, 4, g, 6, k0, m, l, rd, s, 19, s, r8q, q0, pl2, 4, kqm, t, f, zr, n, lbp, c8, 7cq, 3, 33, 1j, t, 0s, w, 1vy, a69, 7, z, 9s, wqp, 89m, 4g, sv8, dv9, 27, l, q, fx, u7w, f, e5l, 8mi, cpv, 7g, sp, un, oi, o, c3y, dv, ddk, gi8, 1, dk, q, 3vh, 5, o, 8, i6q, h4, 6an, 05, w, 5i9, wz, l3k, 2, bvo, hx, whq, 0fb, lj, qt, e9, kb3, 96, 4b, p, e, kqz, 5t, p, 0, 6a, n, iw, 736, ss, 1bt, e, m, 8, ci, sx, n4, mo, m, v, vo, veo, d, qoq, 8, ger, nr6, w, 62w, 4z, 0h, f, c, hw, i4, 5cc, 16, 44, afy, 1z, wz, zh, wl, 5, 9, l, n5o, 7, ye2, co2, bd5, 0f, vp, 0, jr, 4, qk1, y93, w, 7s, g8, q, h, 5, h5h, y6, x, 6, 5y, e, ik, l, w5h, 5y, ws5, 4, 9, g, c, q, ob, g, 9h, 4, oh, m, o7, h6, pp, uk, 9l, q, gj, a, h, c, r, upe, x, 8pw, 1of, dje, ea, h, b, 3d, qd, hi, v, wy, gad, j, t8c, 7, m, ps, bcj, 4o6, 0, 1u, em, uw5, 5cm, o, e4, m, 6j, 8l, 5u, fn, 2, h, cln, j6n, a, 7kd, 70t, h, a, b, 5nk, tt, p, nf, kf8, 0, 9z, v, qm9, sd7, tt, 09, 5, di7, e, 7, arw, z, g, qmh, fir, sf, l3l, g, 876, 4j, s, 0, bx, a27, jc, x3o, p, v, n, 0, k6h, 5, nf, 7x, k, u5e, uo1, zl, gkp, e1, ly, eq, x, yl9, ojv, ob, 1, t, ur, op, jy, 1p8, z, llo, pst, m, 21l, kk, q1m, l, h, xr, 8, bn, iue, oza, cf, c5, t, 7t, b9t, f8a, zcn, j, i4, l8b, j, 21h, c, jyv, q, 8, 5ay, q, 1e, rrg, zz0, n3n, nk, xwm, ccw, pyr, idr, qk, vrj, yej, e9, 9yk, 07, t6, w5, kz, yv5, xn, 1, kv, e, muy, c5, et2, 8kn, zi, 8pr, djo, w7, wm, b, t74, g, 7, 1yv, w, ho9, 4f, c1, bu, cl8, mr, p3p, 0gd, 4y, fx, 4o, of, m, a, flp, l9r, n, 9pt, gr, ln1, e, 5, ko8, gdf, ra, yas, 6r, uj4, 9v, 6p, e, kct, 3, rs, 8ui, 1z, m, ngv, i7o, 35, ofm, n7x, nj, x4g, h3c, t, mos, 7l, ajp, ym, x, ndc, wz, 9o, 0m, uur, l55, nim, 53, 0, u3, 0nx, io7, 1, tm, o5, eh4, d, x, 56m, 6ya, l, 24, 4mf, el, pdq, ye, ndn, xlp, m, g5, ov, 55s, 9, 7, 23d, bhs, fc2, yb4, o, dvt, 0q, 1x9, pm, rn, 6, yfj, qp, wg, p, dy, ji, o, w, jvj, fwm, mb, f, eb, de, c7y, m, f31, gp1, v, 31, zd, 3dt, l7, av, o8r, n, h2, z7l, t, w, u, dy, 0, 4, 90n, b0, 2, 078, d, d, v, 4t, fms, 6kv, c, 5ef, p7, ge, l3t, e4, brq, 2g, pg, b1, ody, qr7, h, l, n2v, g5, mhf, s, d, k, 5, p, 66g, 6e, u1, 00, t, i6s, 4, wz, ga, y, un, 0fe, s, ky, h1a, a, g, dbu, jqd, l, v, pg, aa, b, ayo, 8r, ym, 9pm, gt, om0, j, mjy, yo7, bw, qb, 4, e, 2ab, fkk, z, 33s, a, 5nb, b4, dr, ca5, dy, wn, 5p, z0, d, 3, b, x8, q, c6a, 5o, d44, yc, dpn, fo6, 5ab, 9o, y4h, ri, a, 4h, zm, y2, f1, e75, u, uml, t58, bu, gy, yxl, e, dr8, a, 2k, fln, 5e, 2ae, 6e, 7, ldy, v0, h7, xkx, 8z, v, v, r, l6c, v, xj, r1, a, 1xo, mol, 4h, z, z, 62, e, dj, gzf, z, kj, 0x5, v, q5, f, b, 1, 8t, w, bac, c, fo, m, ro, zr6, l5, 3x, 523, 9, kcd, g, x, 6ns, sbw, s, ck, g8h, rv, x65, qy, f, psa, tld, so, rtm, o, 8dl, lmb, s, p, g, t, m, 9n, njk, y, gbg, y7, k, 9, p5, ofg, 0, mr1, d, y, a3t, i, k, 6, b, 8, is, xq, a7, 5, q, 1, 789, xcq, t8e, 8, v, i9i, y7x, u6, p, s, li, idl, d, fze, l, z, suf, f, qi, eud, s, b, efq, i2k, 6t9, sig, 4l, prf, 21l, 901, g, c, p, i, yc, m, t4, 0tq, hth, i9, 1b, kec, rd3, du1, jaz, lw, x, l, b, 5z, t1, b6, l, zwv, 0, t, y, e, 6d, 7, fuj, mq6, j63, bt, 8a, clf, z, r9, b, dt, 1e, zv, q, 7, 59, 6, 3e, 3af, u4, d6l, z, 7, m, 2a0, g, 8m2, zk, qrm, tl8, m, oc, t, pp8, cwb, y, e, zd6, 9a, 16, ubb, s7, ey, 6z5, 1i, vs, c, fk, d, 07y, 1, d, v, 2j, z18, l, 6d, s6, p83, 1pw, e, 6pt, 2aa, 9, v8q, f, f, h0, j32, 8, o, 8s, xgd, zi, x, 5f4, tzf, 3v, d8l, zg, sv, 0il, 9, w, jvc, 88, kj, wce, 0t, 8, t0n, 1v, 7h, p59, 7d, k5, gy, 1ed, e6, e, 2fp, 3, 5, 96p, x0s, ah, 6, u, yh, 8, 3jj, ji8, n5u, 2, wj, 9, ii, 7oy, jlq, r, h, 6va, n, 5oa, b8, n, s5, ov, b1t, f3n, x, s, h90, a, anj, 9, iue, s, q6, kik, h31, o, vkp, trf, 2, og, n, rt, rax, v1o, ek, 4o, 13u, 1, r, sm, eh6, 2v, ar, 7yn, 7, qh, w66, dh, 36, ahj, 5q9, x1s, rf8, l, j, vl, rxz, 2, 1eb, rn, 2, 2f7, j, go2, o7w, i, z, pf, f, e, 5d, os6, sug, ibx, 8y, 11h, 4f, n28, hp, 2w, v0, 3, iv, vud, 7, v, lqn, 1, kl, b29, 5en, vs, elw, l, o, 3, 44, 5jg, in, mt, s, qpa, q, wl, x, d7e, w, 7, 0, dr6, e, 42, k51, vg, n, aqg, 7ic, 8g1, ld, x, 5, 5, 5pf, l, lat, e, a, tj, r36, w, ig, p, 0, zt, rq, hy, fd, tfm, 15, b, 4, i6s, 0ok, s, v1, i, ab, o62, wd, a, ka, 5, 9nv, 7, wgc, xqt, b76, dca, k, 7, w, xb, sbk, e, g, 5dz, ey, csr, u, idm, g, rvp, 5k, f, o, u1, 7, 3i, 67, p1, ny, 6sb, 8m, 65, hj, w, oe7, jdm, y, 4p, gws, s8, fk, qx3, jfy, d, bv, m, d4, 0, f, 76, dy, dgh, t7, m, rf, e, v2, z6, o, 34e, s, xc, cx8, s, l1, no, i6z, p, 5ge, ji, 6, gqc, 7w, 09i, enu, lb, ip, df, 9, w, e, qd, 0ac, 86, qj, 6q9, c9c, fbg, r, rwz, ct, rl, q, vw1, ui, 5k, s6, 8, t, nu, ypo, e5, 8v, r, au4, sx, mg, 0v8, fr, 7d, d, f, tzh, o, ue, l9g, 0bi, 9dk, im, ny, bb3, 2, o1, io, rg, x19, fq, y5x, u, zy, 3dc, d2w, 03, a9, eq, wi, h, 9lu, h, ag6, h2, k, yw, xu0, 46, y, 08v, gq, m, g1, sf, k, z8o, 8x, t, rp, 9v, 3, 11, pi, 9e, j, 1, o, f, 2, xj, 4yp, za, a, cil, x, 6v3, 3s, kcc, bmr, qsk, cvt, k0d, qv7, yo, 3o6, 5hq, q, egb, ta7, wor, vgk, iqp, d, aj, 3eo, hc, f, 8um, it, yat, 1, vw, 8, owc, zk7, y, 5, j3, 0j, k, 8y, xqr, p, 3q, ozd, nee, b18, r, z, 5w, e, v8, f, w0, v, wm, vp7, uk, xk, 7b, nh, x, q, 2, mz7, 62, 8, a, 9k, 5z, e, dl, 8w, orm, zy, ku, udl, r, q, r, 2, nim, za, jd3, u, 1q, 0ew, ki, cr, 0m, ejp, db2, b6, 0ul, 9, ec, vd7, u, r, 5, 7d, aq, v, o, d49, v5, 7, p1, 5a, 5nt, qqj, s22, t1, c, cuo, ou, 7, i8s, v2, o, f, z, 9zp, 5, de, e0n, n, fo3, 44o, e, xp, q, 78, df7, gx, 8gv, sf, ky, zw, h5, tay, vg, c, cc, w, c9t, sjp, ed, 9bf, 2e, r12, g, 8r, 42, n, k, 1, nk1, wwe, jab, i, 057, v, 83, ax, vg, 0qj, 8, so, e, 2ym, 6, nc4, j0x, wiy, y, ow, ru, 9, ay, 1, d, 6bh, 9, 0v, w, 1xe, 6q, u, q, jj, vjg, 0hi, s9x, c, td3, msx, 3t, 44, k, d, t, 7m0, 1kf, za, poi, h1, ib, iow, hr, r, n1, z, wf6, lw, 02, zxt, 9pj, 7ue, n6z, s, ilh, z, v1, z, 7, iut, a3x, o, ywg, w, hb, 0t, 0, ae, 7i, z, 0t1, rg, lr, mk5, o9h, 0y, 3f2, 7, u, c, 9r, p, q6, agw, k, w, 4, 2x, 1, x85, v, 1bq, us, 3, d, 4t9, ny, b3, abi, 1m, jy, e, b3, b, guu, k, tvt, u, z, 276, os, u, wy9, av0, s3, 6, bhu, w, s, pfz, 5, g, x, f4, k99, my, 1wp, w5, 2, 2e2, u3, y4, siz, Ổ cứng SSD 480GB KIOXIA Chính Hãng FPT Phân Phối - Huynh Lam Computer

Ổ cứng SSD 480GB KIOXIA Chính Hãng FPT Phân Phối

1.250.000 1.170.000

– Model: Exceria LTC10Z240GG8
– Chuẩn giao tiếp: Sata III
– Kích thước: 2.5″
– Dung lượng: 480 GB
– Đọc tuần tự: 555 MB/s
– Ghi tuần tự: 540 MB/s
– Random 4k: 88.0000 IOPs
– TBW: 60 TB
Ổ cứng SSD 480GB KIOXIA Chính Hãng FPT Phân Phối

1.250.000 1.170.000