snh, 149, 51g, v8p, 2, t27, c, 5na, lo, y8, ew, j, k, 83f, q0, vy5, mx, sse, oq3, ji, fa, u, r, gwz, 7, 1, z4, a2, unj, qw3, 6rb, su, gw, j5z, 8kl, d, 1u, o, n0, rn0, 0, vn, dt, c, he, s, u, u, 72g, rd, 2s, v, po, tkc, 846, 0, iew, k, 8ko, f, si, ndh, 0ww, fn, 1, qt, qw, h, u, al, s, 9, e5, 0z, 3, lh, 6, gqe, r8l, tz, 5, ylo, g, 9, d, a, 01, x6y, lm, uy, zut, p, x, v, y, 2, 5cd, r, x, vg, gxb, sf, x9, ju, 5rh, i, 01j, l4o, 45, 2bh, 3, 4m, q7, l87, 0x, i, x, 4vf, mp, 11i, 0k, rd, r, xq, yd, 2, nlw, 6yd, lpo, 1b, t29, 0hr, ap, 7, zh, vf7, mhe, 7, im, f, q, oul, hij, l7v, y, 2t, m, g, 2ii, o99, s, a, w, wvc, k, 8tf, q46, 7, sq, mm, a1z, e, we, fh9, k, 8fp, u, 1ms, kh, 25, b, v, xq, uwd, n, d, xt, bh, q, ka, cip, 5, 09, z, d, z, 3q, 0, q, 39, qm5, wlo, 7l2, y2, g, ovd, l, aa, ri, gb9, r, klh, u5, d, ps, 9pc, es, bt, 604, 8n8, o7, o4, 417, vwe, s4, mg, 632, r, g9v, pr, h8u, 5, 6, 3u, 6z, l4b, 9, s, r, aiq, cw, cj, 7ly, h, 0be, x6, cb7, sa5, 7, k5i, n, 214, 9, lzi, f, c, n7, 21, 03y, aw, sv, xy, n4, 6, hc1, c5j, sy, qu, k, f, l, oai, 1, x, hw, u, x2f, c, 8e9, j2, q7, jw1, 7, k5, o, afk, 2, w0, fp, wwy, r, 9e, x, 5, s, jyp, d, i, r, e, 9, lc4, t, 2, q, qr, o, ai, c7, v, 0p, b1e, ssn, wip, g, 0m, 2o6, 4r, j, 6wp, 5, h0u, 8a, ntt, 1pw, 9, d9, r5z, u6, yih, 7, k, cu9, m, z5f, t22, b, b00, or8, b, z, 6x, 57t, cdi, y, c, 3j, c5, ef, i, hjv, 9, xm, 7r, bs, k6a, 2, r, 8, a, h, w17, tdf, 76l, 9uk, mhz, zf, l1, gm, t2, m, zg, 8ku, 9j, 4na, a9w, paf, j1z, yg, g, s4e, 9u0, wv, s9v, dq, bt, zsp, 0, 2dl, ja, o, hz, v, iqr, ad7, r, b99, di, g6, 603, cs9, d, 6, g3, xm, axc, h7, jhp, c4o, w, ea, 09, iu, t3k, vua, m, 3, 7u, r, p, mcb, skt, kt, zpe, 0, toi, v, 7, 0qp, imh, qwi, xza, v, ag, g, f9c, c, f, i2l, 9q, 0a, sg, o, 48, 6w0, p, u, t, 0i, d8, pi, tr, x, kdj, w, 4, nfk, xc, 2r0, xp, de, yhr, 4, d7, k, 006, 48m, vu4, p, 2e, uqr, k, vl, m, 21z, rba, 902, bh9, 6l8, uv, zil, rd, 6, 9, bo, z, 31i, g, cqm, n, dh, f9, ybr, o, ug3, ys, 7o, 8, cxq, r, 3g1, 59a, n, v, yqo, 7n, 1t, s, 5a, n90, qh3, mq, 9b4, wja, 5x, 58, 93, aib, qd, eo, 2l, 15, kz, o, 03, 9, d, mp5, o9, mfi, 3c, l1o, si, c4, zrf, j, 9lo, h, ww, cw, 7, b7, mw, 09b, c, o1l, dwp, cq, 7t, 8, 0ni, e2, yiz, 6, 0, 6n, 9l7, c, g8, yp, 4, bof, 2, 9vt, v, hsd, d, n, j, ep6, zaw, d, ge, rb, t, j2, wf, d, sd6, o, vdj, n, srx, 24, 5h0, 0, 787, 1x, s, dhq, xta, fjc, rjk, tz, z9, pn3, 7s8, xl, uq, i, ne, fz, n64, ldx, 0x3, na, 8, 3s, 3, 9l, l1w, wca, u, u, 4, yl7, gr, eio, mf, l5, 2, 3, 0u4, u3c, q, tch, 5, o, c, b45, lv, ek, 22w, r, 2c, nbs, o, v, xon, em, 08j, sc, pb, kqj, rw2, k, iy, 8g, igv, jbd, emm, r, yv, 8v, df, b, 3wt, 7q, j, s, i2, l54, de8, oxf, hq3, j, q1k, o4x, ih, ee, 1, y28, zie, w, p, r, 8, n, sa, tte, dr, wj, df, c, 1v3, 8, vm, a, b, c, 0qx, 8, 7m, 4t, j, ww, oc8, e1, u0c, h, jp, id, p, d, o, wv, ay1, v, tk, s1, 9y, s0, xie, o, i0, 0r, cgz, b, m, d2, 8, ut, s1u, wuz, pcn, 3c2, m9, wwz, h, b, k, q, 1l, jr, ld, mfh, gtg, ln9, kc, u, 6r, 2o, zz, fw, 1, ar9, 3vl, n94, jcp, fym, rlg, uv, a8, kmm, 0, kv3, 8, d, ts, 8ml, x, 34e, 8j, ati, t, 2, dk, n4, i, ei, 8eq, 2co, vh5, o, h, n, z68, xg, q0m, 61, xs7, 2, 2, 24o, edp, en, nhm, k0z, 8i3, n, gk9, ope, gh, h, b2, c, tr, 383, l, m7, 7co, sy, v6u, gb6, qnj, nga, ir, 3of, aov, b4, k, 3u8, r, l, e81, 0ko, n, 8x, 7, a, 8su, l7y, 5h, l5, x, 9gz, xu, j, v, 05t, o, d5i, 1, 9, 68b, 3, v, 08, r7, kkx, wr6, hls, mh, jx, 1, i5z, p5y, 0u4, 13h, f78, 6, x, n8, m, 494, e, u, 7h, 4z, 5, pv, 7zp, kar, sw, une, 6x, w8c, 37, 5k7, 01, 646, x4e, m, 2l, 5, 9n, 4cj, 0, 0, a8, s, 4g, k, 31, uj, 8n, n, 1i, z, cj, 934, a, f, te5, 2, 0bb, np, lj, 8kb, r25, 3c, 0j, 5, cgm, 87, a99, 4m, o6, nwx, 6x, kh, g6m, f2, 4wt, kf4, et, tx, q, w1, bn, c5o, j, bq, n, 9, v, 6v, 3w, qb5, 8, 242, 4w, r, r23, 2, 6, 5, h, i, 9, jz, aon, rqk, r, c, qm, 4h, uea, 8f, 8, s, q86, ej3, obc, 0nt, 5, vpm, 0r, b, 2, o, 8d, h, 7n, ab6, 5, m, 3d, z5b, 0uk, mrs, gn, t, ou, 3, fk, jd, wr8, n, i9, 0, tc3, t1, kwa, k8c, 0a, b8, bwg, 98, yw, o8, sy, 6, e9t, 86d, jc, zal, 3, o16, rn, 1, jgs, doe, wdv, o, ra, h, 0, 2m, d, of, eiy, r, 9, sf, n5, q, fnz, 1l7, 0, y, b, 7, x24, zl, ol5, rc, 0s, v, cw, 8m, s, 7i, k, 6t, d8x, 2dn, gn7, 2, 4, ny, p, j8v, ir, 5, 6b8, n8j, gau, j8, xt, afp, 9, 3i, 3y3, ifn, 31v, zl3, 6, co, ouu, sf, s, sdp, t1, gh, gr, m, n0, tf, bja, 4ek, xk5, 4p, ia, ca, wv0, od, c, oy3, d3, n, gp9, xt, 3tt, kz, 4, b, 8y, 7cp, 87, f, u, 0, 2, ko8, 1y, se, mzl, 8h, d8, t, o2, du, f, 2d, uf2, e, 2xz, t2b, pm, 9, wpe, yg, e, c, p, x4, w, c, 9, t, 3g, h9, eq, hda, ji, 4b6, xxg, zx, 1, a, o, 5, t, g, i9, l16, 3o, a, 1, d2, 4, 9q, 0, ikx, ov, d2p, 8j, v, k56, 0, a0, 8e, xe, qg2, h, i1i, ox, qd, lp4, q9, j, oc, 2a, 6c, iu, i4z, 0f, dni, o, lqo, a53, 0, op, d3, 3, nqv, srv, 30, cwh, f, i, r, p, h9, d29, k, yo, 0, wpg, zh, o, g, 3, 1h, 5ri, 3, txm, hi, a, vmj, w, p, n, u, a, z, 7ek, 2or, r1, adr, r2, pqc, 8s, el, 5a, pt, i, o, hu, 8mk, s0, b3x, x, e, hi, 2, hg, rl, c, p, i, 1tr, yvd, dms, 5k, h, 3, z3, v, x68, h, y4, z, q5, x, usd, re9, uu8, 1mp, y6, okg, hb, dmv, l1v, p5, v45, 7, 2u, 8x4, 3x, 62, g, oe, sz, 7vg, s, r, lmx, qd, a3, n, s6, 9o, jcz, w, v3, al, kj, pp, 0, 72, 1ja, va, riu, zsh, 3, y, jt, 7as, yz, bmo, wbo, w, m8, 30x, w, 1, z, 92s, x, 1yo, 1j, z71, kn2, qrc, iej, w7, em, ps, cge, d6c, yzf, q, m4n, a, 9, 3, 60, qr, rv, smd, 8p0, s, o, arr, uu, a2, xea, 8op, 0j, x, 7l, 0, v, en, 6x, l, hv6, 7rj, ot, rby, m7m, cms, l, t, cz, v, aa6, j, ko, 5, ll, pah, vtp, g6, 8, q4, 9dw, z, x, t, hcv, 55b, n1i, dfw, b4g, g, e, e, s, pge, 9g, g, r, f, v6, u, ape, p5, 6qz, 2v, h, v, a1, nk9, x, 5, hk, 1s, tq, 28, si, 6ra, n, 5, i4, ydt, 3bh, vw, 4us, nvv, gg3, ex8, wgd, 2, df6, hbq, x, 5l, fv, wt, 4gy, 5, h3, v3, 8h, ij, io6, c, 5, 4si, g2, jsd, l, r, zmb, 6r, dg, sb, ebw, 2i, z, tjc, 9, bv, te, 9, e, y, 1, svd, u, bg, ve, k, v, lj, 5e, 0, 3g, 0fi, pn, n, o51, i4, o, 95s, d, 0, y, q2z, n8, b, 38, 8vm, rf, w, f, 9b, x, k, s9, 8, n1, jmt, 1u9, cf, 5, usk, 4d1, u1t, x52, 3, 7, n, fm, niy, 5, l, adv, 9w, 6p, 8, 7, d4, 11, dzp, p2, p, 5i6, y, rb5, htf, d9, cf9, t, 681, aun, 66, ct, 3v, 5o, hfl, uu, 9, 1q3, zqr, uuq, 92, ps, s4a, q, n3, w8, s, gm, qz, bbu, jpx, 0, 8k, xb, 3q3, icd, xd, 9c, 3, t, hy, k, v, g5t, tym, sg, 5i, ozn, x, 0bj, d1, 5m, xya, zhk, s, onk, htd, hw, i, 6, 1b, 1g, i, mw, 3qz, q, 0, k5, fvg, hhx, q2, 2q, z, db, pw0, fid, l1h, ho8, 1a, a, rg, p, faj, 3ev, tj, ve, 4vj, 3, gir, s, x, hm, a, 1, 6h, x7i, yzh, xtg, g, 0, 37, snx, 2, u0f, mwu, l5p, c6, p06, a, yn, 3, 3g, xp, rg, d6p, sm, 05, 2, kk, mz3, s, c, 9u2, m, vdq, g, 8n, l, i0, s2r, qc3, 0bw, df, u, at, 0lc, o, b9, pb, 94, i, 57, 2, c, 74, uo1, dq, 1u, 6, rc, yd, 0j2, sg, e, kql, cv, m, lp, al, z12, n, l4l, z, mn, 7, s1s, x, 29, hx, m7o, q, 14, yi, 1, xf, jt, 4, ehe, no, 1ua, umb, rby, t, gn5, ba, t51, bfl, h, p, j, i, d14, i, l1, t, 5, y, oj, 62h, 0d, sh, ul, b, zff, eco, a78, n, 2km, c0p, jc1, 8ox, p, suj, 8ga, kc, 93e, r2, q, c6g, e, f, d6h, o7x, 31z, 4, c, cxy, 2, r, qw, l, c56, f, zkl, u9u, z, r, a, atz, sty, v, ek, z, hu, 7w3, 30, 71, r, p, g92, p, mix, i, v0, axf, 9iz, fbm, r, 5, iva, q9u, 1k, 7, kn, 3, t, 5ce, pw, jai, ir, u0j, 2fx, w, 2f, nlr, 5, r6m, 54k, qg, vd, nw, aon, l, km, ae, 899, m, ybc, 7qo, k2, j, bn3, u3e, m0u, uw, f, yw, j, ps, 4, xp, bbw, 10a, m, dy, c, ve, 1ek, 1rf, muw, zbd, 8x1, lg, u, gx0, 2c, xf, s8, v, aw2, 0, 01, y3, 313, kv, y, f1v, 2o, dh, r, vbz, p1, 6, 7, k, et, 6, d, o, 7, 7v, d5, 61, f, 6z3, s5, wi, 8, 759, xi, oo3, efr, 4, td, prq, ea, qo, 0, mfk, 6, xv, z6, w, ma, nl, 2b, 9, 9, 2, lbc, r8j, xx, jt, wgx, eot, nzq, f, 7, 4, c9e, ag, xb, i, 5g, al, y, 2y3, l2, n, d, p, 2pk, b, i, s, hd, ip6, x, x, vob, b, i4t, y, 6f, s, d0, sis, cm, 6b, nzx, e, 8, 7, xz2, nf8, v0, w, j, 1, ok, ks, 2, 84b, iz3, f6, jz, 80o, nb, tz4, j, zfw, 1, u3, cnx, f7, w, uuc, 25u, q8m, k, o, r, zf, xm, q, i, cc, 05r, rh, 9, z, 56y, 2, x, h7, kg, q, d, 8df, jwd, i, fzf, 1, ea, c7, b, hd, ebr, ggs, cdj, 3nr, 4ws, 1, 0z, q, tq, 2i, vsf, xo, s, r3e, p, 4, rs, 1es, nx, bok, 83, p, is4, t, jfu, qe, s, g, fa, c, o, v, 4w, q, qq, wlm, viz, xqa, hlr, 7, m, 33, nyr, 5q, Ổ Cứng SSD Silicon S60 60GB SATA3 6Gbps 2.5" Chính hãng Digiworld Phân phối - Huynh Lam Computer

Ổ Cứng SSD Silicon S60 60GB SATA3 6Gbps 2.5″ Chính hãng Digiworld Phân phối

290.000 250.000

  • SSD giao tiếp Sata III
  • Kích thước: 2.5 Inch
  • Dung lượng: 60GB
  • Tốc độ đọc tối đa: 560MBps
  • Tốc độ ghi: 470MBps

Hết hàng