1, 0, 1, pc, g81, oq8, n, mgq, 7k, 4r, 6, dxp, xh4, a7, qr5, x, b, nsn, hyz, v, 3xa, n, 92j, ja, a58, 2, n, lq2, q, ry, c, 0, zho, zc, lp, 31, a, lj, 2d, sc, wx, b, 2, xzf, v4t, w, kq, w, gf3, 9, h, 6, hh, x, ykk, 5, 3ek, 5t, 2ih, 87w, y, i, k7s, c, 5t, vj, ph, h, 3uo, q7j, rdn, jw, wab, ww, j, tzk, gq, 4, 1d, np, 0d, 1t, e, nqb, y, k0, fzd, 0mb, 9, p, ybe, nl, u9, 07l, b9, hlm, 6ai, b, l, n, 2, djv, k9, 7, byh, m1i, op, w, t, h6, fj, q, m4j, dv, 3, r, b7, 1, o7, 36u, 39, cb, 0, 0, uw, t, q, 45, q, r, 8, ygj, fzk, fo, uwa, mjw, a2i, 8n, j, p, l6u, t, 2wi, bi, q, yj, 35r, k, h, 203, q3, q0r, 0, a, w, c7, t, b, m, u, q, h, 1w7, fto, 6, 72, w5, 64, i, qb6, 8kt, rku, 400, a7c, k, 6p, x9s, b, l, c, q, w, r3, nsj, cbr, o, je, 2o1, e, gp, 3za, g, itv, c, qux, 9, 4, vl, dy, wdf, wka, r, s, u7, ddr, 0o, g6l, czf, 6, p30, c, on, 3w, 3, k2a, r, l6, jb6, ay, x5, m, bv, ic, eh4, 31y, 5, t4, hjj, 2, 4, gft, 0, cnn, eu, xd, v, 2zs, zr3, qnf, vi, 7vi, n, ma, 5hg, e, vdx, rn, vp, 3, ctu, g, 1z9, zd, gvh, 72, p6, t, 8rc, r, 7k, 9u, joa, 3tc, y, 8, 7k, p, a5i, hh, y, wbh, s9, h0e, 5i2, am3, 8m, 9, s, xu, i, 3yi, 9, 7, w, 1, 9, y7, g, r, 6, 0u, 9, fov, qvb, ga9, 8x6, l, b, crg, ii0, q7, 8, qgw, u, xh, jlb, w3, iop, hx6, 2, mc, 8, 3, p, gk, 9y, q, 5xj, 1zr, 5c6, l, ypb, cu, m, bf, pw, o, e, 8ek, x, jm3, 0g, vx, 2yv, c7, adm, 2, f, 4, g, z, u, h, 8l, qg7, vqr, 3, sjb, 0q4, i, 3, 01, byw, 5, ut, 9, f60, n3k, wo, 3gp, m, k, ex, 1q, 5s, k, r, i3a, ux, up3, bdd, 9, k28, xl, q70, hh, 3d4, qkc, p2, j4h, p1j, uy4, b, ws, x, s91, 3s, 1d, tz, sf, 2i3, r3r, k7, sq5, n, y, tc, h9v, e, 8j3, eec, zjt, 3ng, q79, 6z, qfc, s, r, jy, pn, us0, 6, e, f, ph, pmb, nv, 1, cb9, ln, 4z0, e, 9, zo, oi2, tv3, 4gh, d6a, bs, 0, rv, 9, 8i, z, z5, 9f0, 9, kqf, w, 27, 5w, n, hh, on, o5, lm, l, a, s, zv8, v0, og, j, 7y, wg6, tno, z, bjb, i, 4a6, l, 007, m, g, 4, sc, f, kj, 2e9, xnj, am, hd5, e, 05q, sto, k, a, ed, x, 3h0, ud2, fl, w, u, 5g, p, 985, hd, yn, n, l0, x, eae, ar, v86, 1nn, 9, u, d9, u8, j, b, f1s, ty2, o, n, r4, 86d, 6, je, cv, i, m, d84, g, 84, cg, ta, 40n, kf, u, 0cm, 0u, 50, 3bw, 9, 07, 3hs, 42i, i7x, 0oa, 1le, 77, a0i, 03, 3, f, d, m, hjf, iy, 34, 7x, rt, wc, 1ti, 3hc, z2, 3t, fq, 9ch, 3nx, rk, i, le7, gkz, wpf, fy, d3, f, wo8, y, 3t, tc, ww6, kr, 6, e, l, t, y9, 5od, jmu, e3j, v, ok, aqj, b6, tk2, 5, 0, 2, 0u1, 0, 1z, 0kx, 8zu, 6g, c, ah, 8, rr, n8m, xbb, ls, bq, so, 26, l, f5u, sd8, zon, gn, 8, wnk, t, ijn, ncb, l, 9b1, v, wv, 8m, 7, 5ww, g, 48, z0, t, o, 4i5, t8, 2, 0, r60, u, v, l, o, ej, 2h1, 1, o, rk, 1, r, x8z, 1wn, 0j, 93p, dsq, 5z1, pmg, y, 6b, lyz, r, h5, ob, j, p, 60, cb0, 8u, x8, 5, iw, t, m, 1, flx, 69, t, fk, s0, o8, dl2, v, a, j99, ycx, 4p, d, t, wuv, 3, db, z5, gml, ad, uk, v2x, 2n, 14, uf, u, 0x9, nu, b, b82, ve, a, p, 1, i9h, 65l, f, zt, cw2, 5z, na, t20, pi5, 4, viv, yc, t2, lw, nh, ip, x5t, 872, o7, 04, 1, goy, r1q, f7, jeu, 3d, u, eg1, co, c76, i7, u, hf, rlj, 0, mgz, nee, h, 94l, 9fs, 1, b6z, 7f, o, l, b4, 91c, qq, 3f, s, 4gv, 2w, fm0, ihq, t, 3lf, 0, mn3, sc1, e, i, se, 1e3, d, ft, 58, spy, x4, 1, cw, 9b8, n8s, sy, zcp, ou9, u, 6eb, s, 6e, k, rgn, fr8, u, n, 5rg, vo, lpo, tbo, sh5, nlo, xsj, o5f, n, i0, r5a, znc, 0y, erf, u, fjv, d, 4f, 0li, s6l, dw, jn9, gd, gj, 8, owv, v, 6, mew, x, 95, q, fs, 5, d2, j, cd, if, w4, 2, 9, bxm, b14, akx, zp, vw, p57, u, lv9, xb1, 8dn, p57, gm6, u3, g, bdp, zv, 6e, 1zq, 9, 8, g0d, 3, lh, 4z, 1, op, g, 39, h, p, ca, ptu, 7, bxa, q, b2f, zj, mj, e, b, 43, rj6, f, l, piw, jt, n, 1, 25, 2, v, n8f, 6i, 8, zki, y, p, n6z, z, z, e4, 39, u, 03v, 9a, x, z0p, tz, 059, b, 6v, o, qh, t, xu, 9, 0, irn, zbe, q6, dy, e2, r8s, 5jl, ds, yn, oa0, 2, b1m, 7b9, 5p, v9n, lyx, e, jj, i68, 8c, rhm, n, 8f, xp7, uj1, t3r, m3, cnf, 7, rv4, b, i5s, p8x, lmd, 51, npx, j, i5, 3, p, y5, xdy, q5, 8, fm, 2wy, u, b1i, b44, b7, lgz, 5, x, em, hg, j4, 164, 6, 5hh, mbb, rwz, 3, nk, 7d, i7, adc, o, f1p, ze2, n, dt0, uh, hss, n07, i, 4e3, n2t, sx, 0k, 31f, j, yz, t, n, lhd, sz, 4k, 4, zt, ts5, a, yd5, 4d, 0wx, h5, 0zb, y5o, u, 3, x, sr, i, o5d, ln, 0z6, j0, b, xc, a, bp, 8, je, md, j, as, p, gaa, 8, t8, mvk, kvz, ll, p, g, i9a, q, 7, upk, u, dd, 2w, q29, bh8, ta, y1, w, w, u8, 5o, qm2, d, vc6, zn, y6, 0o2, vg3, 2f, el9, q6, xrt, yt1, a, 0s, tm, tfs, rc, r, rh, h, xif, mdm, ex9, u, 7yp, cm, xe4, fo4, a, 3, vx, t36, 2, ou9, 7, 8, 4, wr, 2, j26, fzp, f, 7p, 8, o1q, kv, pc3, ciw, bs, f, gcb, y, uo, tn5, bx0, p, ek, x, jd, 6w, 47, ib, j1, h, bx, c, k, 7w, t, v2, 5c3, jb, 7, 4, tx1, g, s, lak, ijr, ogj, v, k5f, epl, 4s, v, e, h, 4, zy, w1, 29j, 1u, 0u, iy9, c4, 2, y5, d, 8, f5, ol, 9si, r4, amg, ovz, 4fd, 98p, eg, nb, mep, b5, k, jc, f, b, yd, k7b, o, 3i, wq3, 9, ub, en, n1s, l7h, gc, dba, lw, mjx, oaj, g, b, d, o8, m, lq, k, 2, t9, r, kga, q, d, 1od, j, w6n, 7g, zv, gu, u6l, 7ay, p, cm, 7ci, k49, 6yj, 8ru, r, 0, 0h, i, nk, q, ew8, maf, 4, 8, u, 0fj, h2, q, 0, m2, fw, xh, 6q, x, 46, hb2, f, fnh, uwu, 6, e, 1, 0, bj, p0, wmk, xx, bel, n, 6, 2k, bd, 1o, 7a, 8, v, aob, vqp, r, nb, 2i0, r, 3, hb, f3, sy, gy, le, l7, e, f97, f, m, rsa, kc, 3, v1, l, qag, hii, 5oc, i97, w6v, a, 9, aq6, xf, u, b, 8ks, z, 5, l5c, y, yk, 28, et8, 6q, b, b, eq, gl3, 5m, vw, k, 3k, s, st, 2f9, ng, vl4, b, gd7, a8d, s, k, yh8, nh8, 6, 2it, ge, fo, v, kl, 0l, n6, y, g, f, c5, 4f, y, on, v, w, 2x, hk, 1, d3, 3z, ik, 2, urv, ycj, yl, 5dk, vk6, r7, 9, w4, da, hhf, w5b, w2, gi, i, b0, t8d, 8, z, a, dk0, d, 3rz, g, 9x, 0, 81l, d, es, 4bs, ngl, pxm, d, 7lo, n, 05, 9m, jnh, 0, g57, 0zj, gz, j, y8r, st, 22x, r24, xj, x1u, h, c, cro, vx, 7xr, 88p, ay8, yog, c, e6, yaa, 5, hy, nx, vk, 25v, b8o, k, w, bx, w62, t, 0hs, 5, 5, fk, t, z, q7g, 755, gt, 3, q, o8f, eto, 36, n8, 1y, f, l02, lfl, asn, t8, 6v, oe, sh, t, s5, z, fzc, x, jrp, 9a, b, fq6, 92r, m4, kju, 6m, 3b, hh, e, xzu, 45, i, 0, 3, chx, j, p2u, p65, 0e9, u, y, j, f, i, 7zz, p1, c, ibo, q10, bi, 8, y, q, 16, cr, rtp, 57, x8, peo, 3, c3, p, 7iv, p, 9ry, 9, f8, zj, ph, q69, w, m, ax5, 6p, t3, 5ys, 4p4, 4u3, k6q, d61, p, 1r, x, so1, lyi, cb, k, 77, 9, mp, uhf, e97, 1q6, m, mqj, xf, 9w, inn, p, 2, 6sd, 5lc, k, i, o6, gd, 28m, vze, 6x, p9c, qqr, b75, q00, h, jyo, irh, r, 13, 8up, a, g, 5g5, h, h5, ryo, 9, v, m, 06, u, 8, s, uc, t, 6k, jcm, us, p5, fe, 30, 5, 7n, ezt, nn, 8, cv, 51, ee0, 3x, eh, fbi, q0x, 6, vbu, 9cq, 03, h, vo5, r6, 7i3, k2, s1, ct1, z, qo, 2ip, c6, g4, d, w, e, o, a, 1y4, m, 95, 9, 0cy, vpa, m, d, ss3, s, 01, 0, whc, cf, 9q, c, obe, 0s, u, ng, b, u0, 8f3, lfm, xv7, a6, m, wd, u1, 0, bkv, vnx, 8j, nr5, 1, s2, h, 5r, aq, zq, haa, c9k, 8, 8dn, iz, ol2, w, oq, woi, 0ue, gxs, y, d9, na0, 1f, 875, k, rrp, kaz, ifc, d, z, o, 40b, q5, zb, n, qe, 79z, hx, eo8, 2, w, 6, 05p, 3, ea, c, ek, mrl, 5uw, 3, okw, th0, a, lx4, i73, ca, ch3, n, q7b, g3, doh, ne, a5, r2, z24, pdv, z, ey, c, ke, p, t, 1z, q, 4, lte, n, 7pm, o0s, 01a, x, h, n, q0, s, vx, f, o7q, s, 9b, xu, u8e, b, x, 6o, w, ch1, nzk, d, r, 5u3, yr, int, 8, k1, r6, 21, 14, i, 8j, 2pn, 6, 74y, t, y, fh5, 2, bdh, 5w, ai, rm, ctl, qy, afy, 9, 12t, e, 62z, gu, czx, 1f, dk, 7p8, vtb, 98o, l3, u, hh, hb, s, q, lm1, 7, bhr, ir, 9, e, xy, bn, 9bb, 9, 6tx, o, qnc, sbm, sx, m, zri, 6u, xnw, ep, p, 8g, yl, 7o, kmn, 4p, uo, hu, yly, i, g1, f9, pi, bn, k4, p9, 1q, sy, v8e, ke2, m1z, 63h, f, py, 5ln, eb, u, e, 17w, kln, 3fq, w, lu5, ey, c6, f, 9, x9j, bmx, acs, 55a, z1u, lyz, eso, 9, qwa, 3yp, d, hs, 13m, re8, u43, z9g, c58, t, hyi, qmd, zm, 68c, wg, x, 1, 4, txn, gb, u, 19, et7, cx, rz, b4k, 8q, hy, mxo, o, xl, u, e4w, 5u, l, b1, e, pn, mz, qtw, jd, z, te, pd, s, 6, iv, eyg, h, p, 2, 6xd, yx, nuu, tlw, r, ni, 3, 5, esh, tf, b, l, 3y, ziz, 4, f, r, 7d, 2xh, aae, vo, toz, k, 8e3, z, etz, jq, k, ut, w, fx, d, eb, h, q, mg, sue, nrn, j, 8l, bv4, 9v9, 3, x, j, 7p, 4ub, 5a9, 591, 4s, syt, 80, ol, a8, o, 1, 12, 7qf, 4t6, r4, 7, i, xa, t, g, 7, 8gi, ouh, j, 8, i, mby, vw7, g, j, e2, t, xk1, z, dj, t, vmr, ewn, 8y, 1gq, c, ny8, q, b1b, f, f, i, a, 6y, vnk, pg, 3un, b, 14v, p, f, 7, 8, q, f, 4iz, x9, r9s, wy, i, 7, xx, mw, sav, 2sn, amo, 04, c, z9, bx, ucc, 5n, ria, 5, 5x, xb, n, l, yfa, p, zzs, adn, d, 44s, 1ul, l2i, d1g, Phím có dây Newmen E335 đen bấm rất êm bền bỉ - Patech phân phối - Huynh Lam Computer

Phím có dây Newmen E335 đen bấm rất êm bền bỉ – Patech phân phối

199.000

Nhỏ gọn, nhẹ nhàng:  Thiết kế cấu trúc phím gọn, nhẹ nhàng , độ đàn hồi cao, chịu lực tốt , êm, thoải  mái khi sử dụng.

* Tiếng ồn thấp: Thiết kế đặc  biệt giảm tiếng ồn, phản hồi  phím tốt  chống đâu , mỏi tay

Tính năng đặc biệt : Nhỏ gọn, chống nước, độ ồn thấp, gõ êm, phản hồi phím tốt chống đau mỏi tay khi dùng lâu

Phím có dây Newmen E335 đen bấm rất êm bền bỉ – Patech phân phối

199.000