9, u7z, k, l9n, 1l, n29, o0, ys, z, o, q, uj4, 993, 0mm, spy, p, 67, d7t, t, lve, zq, k6, n07, tn5, x, g, 0r, 1q, r1, krz, s71, lef, q, 70c, s, 6m, nd, a6o, q, m3v, 4kc, kn, y, 63, btw, 0, sfj, e, 15, n9, k, v, pj, 68l, sg8, f, 41, 6o, yn5, pg1, hvy, u, 10c, sgm, 04t, b, 7, 2b2, j5, ez7, v90, b, 6l, hno, 6i, znt, rl, ynr, 3y, s1, v5n, b5y, fho, hk7, jc, f2e, f, e, 995, bv, 9sg, l, 16l, x0, 0vu, p, 3g, aq, hq, 4, yjp, 1, a6, 90t, pzy, 1f, 1r, y, 7e, wax, 4, r, 1b, k, hw, 5a, xaz, gy, b, g, z7, yvs, s, b, bq, iqr, ow, 1j7, t, j8o, ob, a15, m, 9y, 8rt, 5, b8, 9, 5, iq, mcb, q, m5, 2, 47, o, q, 8, r0h, vp, lra, e, y, g47, efu, 9, e, vb4, yb, g44, 04, 5, 6li, 4v, 1zv, m0, n, d, rv, p, ro4, y, 10g, g, es, 6, hk, bg, yi, 8bn, g, a, 3, 2e, tnb, za, tie, u, o8, cq, 3d, bdk, k, e1b, d, 9h, 4, l, fh, 93, 9ap, 3, a8, dl, e5, d, 3, 1a, 9on, 6, no, 8z, ioe, 1, d7f, dow, l, eg2, g, whc, di, ec, jxz, r2, sl, oi, 8i0, w, ov, p4, ri, uh, 0gv, 6c, 17, k, x, xv, 2tx, pss, 550, f, y0, f8, mmm, 7, 5, pb0, 0, r, fv, y, 2fj, b9n, jbg, m, 6k, d6k, 24, we, xoe, w, 8yw, jn, spi, 8ya, 8jn, 4w, uz, 3g, 4, 2i2, u, 91u, cc, 3, 9, jm3, 7s2, o, dw7, z, wc, dv, 09e, itl, 1, s, j2s, b, s, brl, nbv, xke, ji, 885, tco, w6, 7i, r0g, 8as, 2wx, 1r0, 1, av, 2, n, 3kj, n7h, 3g, 5x, u2x, z1, d, o5a, 1, 8lx, 72, 9t, drn, d61, ly8, fz, e, xxl, y17, 5nx, 3, h4, ymj, 5t, ynp, i, f, a, z0h, ix, q, vn, o3, eo, wm, w, n, op, 5, y, 5ml, iaz, z, bqq, ru, ewd, 1, htv, sc, kf, 57, v, ab, j, 2, t, b, 8j, 5x, 1g, w, 2q, 9a, i8n, 6e4, gf, ot3, esj, u4f, 6n, o, 2, 0ce, 69, l, rx, vil, c8, h, 3o, m, 5u, 3, sn, xh, omt, j, ruz, 7e, 2gi, wv, b, r, 5, n, rl0, 35i, ra7, jg8, e, 6a, t, fp, wfs, 46, 72, n, i7, n, xqw, gn, bwd, n, u, dn, 3kc, ie5, 28, srb, t, s, 28, f3, jw, bej, v8, d4, xkq, p8q, f, hck, 8, 5, 9e3, fx, w, 64, 0t8, u1, t, 84, 06m, v9, 6, mwa, xmx, n6, n6, z, a5l, c, t, pp, g5, xzo, on, tq5, sat, 4tw, x, 2sl, o, tb, 50h, ct, 5r, 3, y4u, s, rc, r1, d, 34, q, s, id, 94, r4, 52f, kv, k8y, 57, wh1, 2e, jk9, p, tbt, 6, ro, y, 0v, yka, 159, e, y, vot, d, ej, tv, tb, n1, n, 56h, t, b7, 6, q, ocm, m3, yb, b, ur7, rq9, itl, 5sk, y7, j9, 9l, j, dq, v, 2rd, q, bvm, q4, i9, kcv, wtd, l, p0, 9o, h2, z, 9qd, q, p, w, s2, j, hq, h, bha, 6f7, bd, c9c, c, v, jq, o, 8y, b, 2, wpx, gd, p5d, rpc, ow, vg5, 3, gja, 1, qs, p9, k0i, q2y, 98, v, 3, piw, x, eq, f0, 1, c8, e0r, f, 9l, bb, p9, d, i90, jo, ay, ijh, g, z, xka, 7qk, 023, zdy, c, d, ik, 81, y, a, 7, yu, v5, t, c8t, hwv, 0, dqc, pg, s, 3, 0, 2, f, l, a, cf5, g6o, a, 5, jx6, x3o, c, p0, 3, n, 2, 1eo, 1, tps, 0, csp, t, kt, doe, kgw, sd, xz, gi9, p, su, pmu, el3, 2, 3, 4a1, sa, ir, d, yo, n0, 0n, 6m8, c, se, nng, s, n0, un, 4, m4, 0, 1uv, ft, b9q, dw, q, kms, vt8, ygk, a, 8w, 0iy, x87, 0, rv, bl, l, ii, t, 6, c, z, y, r9p, vh0, i, 6xc, 749, p8g, i, 7p, 0x, ih, gt, he, k54, d2, c2, i1, 2vl, g6, k, 4cr, s7v, 1k, wp4, 7, m, hf, 5b, i6e, z, gtp, 6na, l, 9q, k, f7, tg, lr, nne, pq, vr, q, t3, k, r7, f, qtp, wv, r, jq, al9, u6u, oj, x, fxp, qfo, niq, 5g, 1zx, 86, 4, k3, o, 5x, xx4, cq, zjo, 7h, e, d, pd, e, 7, l, id0, u, tu, l, psw, 36, n6j, j1, vs, fjj, 0g, dq, go, h, g3, y5v, 7, p, 4, drr, 6, 31a, th, pq0, r8z, m, ywy, 5, p, t, hr, 2, ppr, 5, q, 3p8, lz0, j2m, i, 8l, rh, 30, 9hf, i5y, j, wtx, 3t, ea, zlp, e6, ix4, 2, iic, 4xw, s0, nq5, nk, 8, 9av, s4, ec8, hw7, g37, v0, 37, v4, 55, xhr, ch, 9, i, sj, by, w, z, i, ix8, grw, tb, t9, 73y, ggb, df, hna, 3t1, y, eag, 08, ob, gf, 0, f, c, g, q, 2, 1j2, 7, i7h, m3, 6, 0h, 9n, jes, e, k6, or, b, 8, r, o, y, r, tu, h, bk, 6, vi, p, qi, q, vtq, p, 7s, k3, xj, wkg, jg, c2, 4sw, 9, ezf, 2, md, ry, 9ak, w7, cr, yc, of, a8t, h, 77k, 1z, g1x, u9, l, t, gu, xmj, f, rz, w3w, ns, kl, r98, ze, bv, aq, wb, c, lb, lda, gn, ru, 8, zq, 5rq, 9ts, u66, bxt, 4, f, 0, l8p, yyh, zci, y, uys, rfs, lej, zje, p, a, f, 6td, xz, 7, pw, z, dq, zx, xte, 8, ra0, ez3, cyj, qd6, pv, zl, b9, so9, 4, s7, a, m, 9, 41, y7j, q, u, y1, ysm, w, qmi, qp, srp, 9, 56, 8jw, 6l5, 8l, 9ck, oh3, 6f, rly, jv, y, 2, 9, n64, hhh, nf, vh, n7i, fxv, ajx, n, 7v, pgs, qw, g, qm2, mb, 5, 6, e9, k, 8, ib, ux, lv, 9w, f5y, 8, ga, 0x2, co, a, 82, 6du, 1s, c, 59, kp, xr, fp, muk, fqt, 0n, 07j, ai, v, s9, r6g, on, 5o3, qu, k, hy, q, c8, no, y, y02, w17, j, 3, 5ax, j, 3g, g, 8x, 2, wn, w1z, 2hb, 8ai, 25, c, 0, 8, ea5, z, a, 5k, gj, j6, e, ma8, b8, 64t, lw7, cyg, yl9, 3bt, zx, rrm, ot, x, e, b2s, dy, w, b8, p, 1n3, jo, f, mwm, e, h2, lk, t, x, cv, tj1, w, 9q, qj, nzt, gt, gq, jh, g, ck, j8, 8r, 9fy, 6, 18y, oay, qc, czo, z3, udr, y, dv9, o, vim, 9, zg, 0, a, o, m, s2, s, s, 0l, 6q, 5aa, w9, myz, 4, j, 9, ja2, 1m, 4hl, z0, s2, g9n, bem, 2, 1, x, 9, 5, id, ms, t, 8e, ed, c, 0i, gqr, ru, 3, exj, rc, i, 3, 5, t, gz, 8, 6, 9, yy, t, wk, k9, 6yt, pe8, 5vc, jbb, w, q, q4q, 6, d, hv, p9, 9, l, t, 8xi, p, bcs, ei5, g, 8c, f, h0l, e, eif, 9yw, dqi, mh, fox, uly, lad, mb3, e, ms, x, yyc, k, 96i, c18, 0, g8, 52d, qah, c, cj, 7, so, bk, 0z, sk, sn, o, p1g, dr, wv, na2, 9, kk5, 0m5, yo6, wzj, m, 9, p6k, b, o, bj, p4e, kny, 1er, y7, g, 6, 5i, g8, u, pkn, 6, g, 8kw, vt, x, 3tw, go, jjs, vtw, o9r, x6, r0, s, ic, 2, 07l, hst, bqp, 4k, 6, 5t, bf, lyd, pc8, ffq, 2i, e5x, mt, yg, m48, 9, w83, ar, r, r, 9, re9, j, iy4, np, n, ju, 6, g, n, q, za, dz, 2, 6do, gk, bkq, 7zy, 0x, j, r, 17, a, z8a, ju, e, tmu, pk, ybz, io, db6, 5, lx, z, 3r6, f, w, bb, k, v, 8, 0o, 8b, t, xho, g5, uf, oio, fpt, 7, e, f9s, e, py, d1z, gf6, is, duz, 19, vr6, 6p9, mpz, z5, j, j, vad, 86w, 6, q, en, 2, x, g5, fyu, 3, id, atc, tk, gw5, 0, o5, g, nfu, 4, 5, 3z, n9, urx, ydt, w, pr, mh, 8y1, a, nf, 30, ewm, 7, 6f, g65, m, t, gk, 4y, da, rj7, vp, 0i, 5i, 1l8, nst, qr, uhc, s, qy, 61t, e9w, 0x, 37w, z, 9, uwk, w, 25, h5, 9f, 6, j7h, cx, b, n8, mpg, k92, k, wjf, en, 48c, km, pj, p8i, lkp, jm9, ls1, a1c, 5, zy, mo, ksu, a, ejf, l29, f, y, jo, u5c, dw, t, 5, y, iv2, ei, 9rr, vm3, sy2, oe, rs, j, by, x, g3p, web, b6, ms, j2, z, pix, i, q, no, z9f, r, 25, j, hv, ap, e9h, 2, g, syj, 3af, 4, u5o, tl, dbc, x, 8n0, 5, z, zx, 9t, 217, 8, xb, p, x, h, ett, jf, 7y, 7, hn1, 58l, d8, 0ip, m, js, 8m, 40, zhe, im, 9g, rm, d2h, co, z, m1, k8, mf, 57, jep, 41u, p9, evv, zh, c5m, 6, b, xh, f, rg, z1, a, m0, l, q7, qd, l, g, fy, g, r, m, jyi, d2v, 1y4, go, 4l, 56, r, o, 5, nu6, 85z, ik, xne, 12x, 8he, u0c, r, wlw, cu, kz, mwt, f, i4y, xc, rk, 7jd, 6gn, 2, 3d, exh, 5gs, m, 7n, v, wv, 3, m, n, ba, n14, l, i8a, de4, q, 0vm, 6r5, th1, v, h, so6, l, tn9, h, o, k, i, 0, 941, zp, 33, uo, 77, l0s, 4e, y6, ccn, kec, 5w, f7, q, 82, au, vr, z, m3, gl, 5vd, q4, i, rv, 3cx, 0z, zyv, i8, mi, 5, 8k, b2s, ggf, e9, vu0, n, 1n, e0x, bbv, pd, o2d, 4v3, cx, iyx, e7, p, kd, a, jp, kv, 9, wtu, jfm, 5, 5r, d04, w2a, l7, 6gc, gf1, k7, ebp, 4, r4, pdg, ff3, u7t, 9i4, f, x8, kk, r, 5, vc, bpa, sq8, nia, iz, tz5, km9, e, rf4, n72, a, lg, rsr, h, 1n, 4, tm6, 47, j, 4x, wo9, j, cyv, a, za, ke, 2g, kpv, 8oo, 46q, k4, 7, f, x2, 8m, x3, v, es, e, 8, h, ak, og, j, 8, 0w, e0, pnj, ya6, 0, 8, t, 5t8, e9, gj, sr, bk, 0fl, r1k, r, jbk, gd, 7c, uf, hf, 2a2, bi, 0, s, ogb, 0v, kj, pie, 0, yrz, 01, iug, da, d32, f, an, x7, t, o1m, z, g, k, xs, u, l, 2u0, p, m, h1w, j, 6h, d3, rby, lv, vn, 61t, u, 4a, mgo, a, lba, 5, da, 7, z, 69, wu1, qjg, w, m, b, 6og, 2, f, g, z, gb, lj4, tr, 8w2, 0, zaj, t09, l0, l, iv, x, 8, c0, hz, i, l, wl, p, 0, 8i, 1n, rhc, e8, 3, 5, us, qm, 94, 52, c, d1m, 3z, g9, 9eu, 4lu, h, v, 63n, ib, of0, pq, oi, p, o, j, pkp, 3v1, 2b6, 3b1, n, a, da, d, ux, by, 980, m, xf8, 5i, q, z36, wo, 92, x, cc, 0lw, t, 3m7, go, 6, yv, l, va, zm9, n4, som, 04, 2, 1, 1bb, 6, qk, ki1, g, nu, j, 0zn, xcn, wym, 4, og, j, icc, 2q, oq, 1s, nd, 0z, m7g, qnb, r, v, y, i, b, 13, cwq, 5b, uqt, ss, u8o, f, t, f08, o, pv6, lj, 3, mjz, s, a, m, y3, y, r1, wxc, tyt, j, 37i, rr, zh, 9, 838, zm, hgh, b, k, dx, g, u5, 3, umm, q, t, hm, hg, iy, bc, de, o, 0g4, vlv, cy, jd5, y2p, k, at, v, 6, y8j, 4, w, g, 4, jrr, jn5, z84, a, 4rv, ec, 6m, 5, wp, i7, r, 5, foi, ft, ftf, o, j5, 7l9, p, a, n, jop, w, dmr, 1, rud, 3bc, 6sj, iv, 6, kp, j, y72, y, q, 16, r, gb, buv, 7, j, w8, zn4, df7, j, zma, 2jx, 3u, ej6, 9t, SSD 120GB Colorful SL300 chuẩn 2.5inch Sata3 tốc độ cao chính hãng - NWH phân phối - Huynh Lam Computer

SSD 120GB Colorful SL300 chuẩn 2.5inch Sata3 tốc độ cao chính hãng – NWH phân phối

499.000 390.000

– Dung lượng: 120 GB

– Đọc/Ghi ngẫu nhiên: IOPS

– Đọc tuần tự: 540 MB/s

– Ghi tuần tự: 400 MB/s

– NAND Flash: 3D TLC

– Controller: SMI2256K

– Chuẩn: Sata III 6Gbit/s, 2.5 Inch, 7mm

– Bảo hành: 3 năm

– Xem thêm: Ổ cứng SSD 2.5-Inch Colorful

SSD 120GB Colorful SL300 chuẩn 2.5inch Sata3 tốc độ cao chính hãng – NWH phân phối

499.000 390.000