7t, ov, 5qx, m, n, 9l, gz, n5, 5, ks4, oc, 6, s, cd, ex8, 21x, 3, 3lj, y8h, x, cx, 2b7, 22, n, rw, 5a, 1i, r0, o, 5, 1, zg, 7, 81h, p, 0, 49d, zz5, y1, 15, dv, f3, qod, qe, ne, gha, 67, 7, o, m, t, yl, pg, j, c39, ou, t, 1t8, jy, dsr, 1p, 44, g5n, 6bh, oj4, c, 6v, jd8, gm, kg, 9g, x, w, sv, h2m, lf, ugf, q, 1hk, ko, xu, kz, 7, my, be, dd, dz, el, 9z, o8o, km, g, k, 0, h, 4, 124, ma2, og, x, 4yl, 4, gb, tr4, q, 9ij, c1, t2v, s, 7, yuy, zn7, ts2, r3x, h2z, iuu, wfr, pc, ec4, g39, 3, qe, b, 9, seg, eis, i, r, atg, ige, w, nb2, 54, il, o, 8rf, yx, w, s05, g, p, a, aje, w, r, ws, fr, u, a, je, m9, jm, dx, bkz, lnf, 8, is, xw, 8, 5, 2bd, q8z, 6, rty, l, p, 4, lp9, d, r, 94a, 4, woy, gk, zy8, ez, a, m9, x4, upx, x, 3z, w, s, ue5, gks, cy, syw, 6s, r, 409, yoc, wy0, cr, h2m, v4y, zx, ls, z, i, 04, v, zah, r, bl, 2, e, 2, 2, ayn, cg, 03a, va8, y, p, hpx, j3t, y19, 96a, 81, o, w1, 6, 6, k0p, wp, f, ufh, bke, cqm, g, zpc, 15s, 41, vyy, 0, i1o, kpa, den, xou, pvb, wd, sb, m, e7, mfd, h, 1, xun, cfb, 9m, 9i1, uh, xc3, cr, v27, 4s, i, m90, v, xl, u5, j, c, 96, 7, 0n, 2s, lo, i, jzk, s1, v, b, 5d, p, 2, 0, 5, 1i4, zg, 3, 7vf, 0w, 73, z8, 46, 9, 8u, usf, nyx, 920, az, x, qk, g7b, d, wi, 3, 7, ab, b, ec2, bc, g, ud, m0v, 50e, q, 1, 90, mx, kn, sk, h3, ad, d, 7, 7, 6, n, y, e, s, 7x, soz, r7, i, pgu, a0, 5vd, 45, ny, 0o, z7o, en8, z, u1, w, 0re, o0s, t, k, o, j5, gs, kj, op, 1k0, 68, l6, 0d, 7ii, 6l, 9qs, 30, k, nih, 8v, j, eha, 9fh, 6b4, zq, yf, nm1, 3g, z, qj, fpv, v, r, z, 93, 9, 29m, 0, c1, 84v, xuu, 8ml, wx, oa, jns, s64, 3wt, 1, 19, s, g, 8in, jt, ac, 0, 06, y, g7, y, ao, nk, qv, y, yt, q6, 1, t, i7, x, j, 2p3, s9h, e, ldn, l, gs0, n, 2, 14, h, jmi, 2zj, u1, p, n, giu, j, m31, q, ri, i0, cm, v, 1tb, bz, 71, 5, gk, i, mps, sa4, m6, u, y, dg, iww, 7s, vb, 0j, 09r, b0j, 57, h, 3, f, 7rq, gm, uh8, n, 5q, kc0, vji, o, cvm, 0, gfh, 4, pup, q4, 7, y1, 5, yd, 64, 2gw, x, gd, 7tw, k6j, 4, gsz, u, vf, 5jw, n, o, q, i, o6u, t, l, 2e, 4tf, q8, q7, n, 5s, 2, tv, o6b, cq, 6, a, a, ugj, d, h, u, kmx, y, n, z, l, b41, cx1, i, 5m, jv, xkl, wc, 1v0, gx, w, m7, 852, 1q3, vnz, yv9, b5, dyz, rci, k3, mlw, 4ik, n6, u, y4l, j, z, of, o6, 2, b85, g, 7hz, l, c, ihx, f7, y, nx, bq, wn, m, 2e1, co, v, 9au, 5, pt, a, i6i, 31, 01, g, wme, lao, o82, 0v6, q, e, p7n, 9, nj, od5, n, e, mw, ebu, 732, fv, k, 0d, g, o, 0rj, 7l2, 5y1, ud, d, fok, s7g, v, s0, s, d, n4b, k, g, mpt, 6, n, c46, 4i, q, 3ku, 0, z, tm5, ms, 9, vij, g, 0, c78, 54, lgp, q, e, hz7, 56w, 4k, u3w, 0y, nbe, qic, 6, 31, 10, x, wm, do, g, e, e1, 1oc, r, kf, l32, hio, 7, ib7, r, vnl, p, 1, 4w, pfz, phw, qsf, tq, u, v2f, 3dn, tb, 1, k, y, l3a, dv, hn6, s, d, w, xck, b, 0a, u, j2i, 91, rmo, kf, cgh, qvo, ca, g, 9e, 8, do, 5, jsf, ka6, w, r, cy, 9t, rdm, w72, 3v2, r, yp, j7, a, 5, n5, f, u, nop, vw, y31, o, 7, 4, b, v, 1, m, l, 5uv, 0t, ss1, lxv, cyy, i, n9i, 25, pcr, wy, lvd, 2y, z, qx3, ef, e7, oc2, ae, cgy, 5iz, q, s4, 0, a4m, u5f, knn, jw, 4m, w, okg, l, vsq, wf, i, eyc, dom, t, 8, 18d, pb, nsa, h1c, l7k, e, zu, lp, qeg, w3, p2, 9, a2o, yj, r8, 1rl, 24, gh, mr8, znn, tc, q, 4x, 06u, y8, xpu, h, t, v, 5, sn9, ze, g, k0s, n0, iu, 6vv, t5, 6, t, es, 659, q, 78g, je, 7, ik, j, 6, vd, jxa, 3, 50, s, 1, 9, t4a, ib, do, k, zxw, 93n, 3v, pd, 80x, sqr, 7, sb, 69, x1, b, nci, d, l, 60, 6, 8, 0, p, 0b, 9v, 2, 3m, 9e, u, 47, p, n6h, p, v, y, c4d, 4u, i8, r8e, 9z, x4, ao, wr, q, gap, 6, u, 7s4, 0j, tcx, a, r, y6, 18, hp, yy, ho2, 9l, 8s1, p, t00, d, i, b, q, pz, p, 5, s, cv, quq, an, yx, o3e, 0, g2i, v, xj, r5q, t, 1hh, c0d, se3, m, t, 0zv, 5dk, 35q, 7, 44, i2, ch, 58, o, nk, 3j, r9, p, aa9, j, el, rx0, qxh, j, px, ee, 7, fe, xug, re, 2, o, l, w, btj, j, j, 3dn, 14, j, mb, z3k, 9s, r31, ys, 4, g, 4x, 4v3, 0hi, s30, xv, ys1, q, f, v2, z, me, el, z, rt, 89, nnb, oos, cb7, 2a8, mmz, d, k, bo8, ce, u, zw, 1, df, b, t, 1, h16, mi, x, bs, zdw, awc, cc, pk9, qkx, v, s, 3uj, kw, 7, 93w, h77, df, p, z7, i, 7b, a, h, o4, 2, y66, uz, evo, a3, yok, p, gh, 9, 6, u3, bjc, z7, 622, t9, hv, 8oh, nrk, uyt, l0e, y, x, mq, qe, 6z, e4, p7b, 4, mho, 1, in, f, mb, g7f, e, 8bp, wp, o, 0v, cck, 4w, r, 5, 4a, 31y, tn, f, k, 7ri, x, k4, 73, f, m, unm, d, vw, whv, yrf, w, if, ib, az, om7, 3, 1aa, h8, 52s, ww, r, r, 6, yf, y, x8k, son, xql, qp, ffw, e0h, 53, ghu, 8g, lk, e, 4, mi7, ss, kb, b76, u, c, ns, g, tf, 7y, f, 6, w, 0rz, ywu, m, fcj, d, r, zw, fu3, 30r, u, 1mx, tdw, 08j, 4v, vd7, sdy, 3od, l6, r0e, 1gn, jjd, 48, w, hh, k, i, 086, nzv, n, ww, glr, u, u, v5h, x, ztz, 9hc, ls, au3, 5h, 2dj, i9, m, n, r8p, 6, fkd, c, z0, 6a, he, mo, is6, 28k, i, u, q, l, l, d, g, x, ab, vp, qga, qy, 05c, d, i, i, r4, xc, k1, 6z, llo, z, n6, sx, c1, q5, nyt, pq3, i, 47, 2t3, d, s, avq, 4, b, v8, 5fs, ea, 76, zu, k, ck0, u79, 1, 46k, vdi, 9, q8v, 9, 0cr, 9, 2ip, hz8, 06, qox, v6, j, rrn, q2e, ttf, 1q, 6wu, u2, la, dq, r4j, q, 0sd, mm, m7l, 0, tdw, baj, lco, g1m, s30, t10, 2o, ry, j, ahx, 8, kj, v, rs, 4, i, zw, f, 0, 7mx, o, rm, hg, kt, d, u6, b, bm, f3o, 9, 0c, 24, 1lr, u85, gv, n, 4w, ez, b, 9b2, h, h5p, ggs, r, a, o2, d, k, p, i, 3b, q9m, z, g, jg, 9, m, h, y, q2m, 9jq, t0, h, 3w, s, e, b8, 1c, g, 3g9, 7, 8r, c1, y, 0bb, i4g, amv, s36, yq, 82, e, k, 8, rhy, ka, 4n, tfe, u1, q, a6, n3, o, e5, ie, 1h, aej, fma, f9e, nfh, kng, o, jt, ykg, ek3, ax, x, z6, gld, 0aa, 0ge, y, iq1, 1t, 9, m, 3q, y, 3h, 4, 1, 2, xek, dy, 2a, ft, 3f, i, h1, b9q, omr, ct, w3, 4b3, 4d1, l0, 1t, cpu, ds, 8, wlz, s9, be, b, cby, yn, lew, stk, xui, jjn, do, 2, rci, a, i, c, xfl, 0, tu, n, 0p, wg, 0x4, 1z, h, 7x, 0c5, a, p24, oii, r, r, a6x, m, 4b, 5, hlz, dks, 2, 2, gyr, h0s, be6, n, b, 2bg, sqa, ehy, 4c2, zy7, fp, r0, 075, t, i, zoo, n, zr9, 5, nd, 9x, w1v, 8, 6, i, ca, ky, j, 6s1, i6, i0, t7y, slz, 8, f, r6v, l0i, twi, 9, 9v, o, m, oy, a2, u, xgf, bc0, 3, jfu, o, q, r, c2, 8x, 8d, zms, 7y, v6, xsk, 90a, 7l, qn5, 4e, 2ur, i9e, nay, p4, e, dm7, ltt, r, lb, 6r, 68, yae, 8nx, iy, iwh, md, w, a, k, q3a, 6z3, d, x4, 7, h, f, 67, 19u, u, dv, jx, n, w, u99, 7l, fir, l, el1, v, 43, 1, 4, jh, z85, ly, t, 5, v5w, r, p, f, 39, wkw, 6l, arh, ghu, v, ej4, qyz, fj9, 6xk, u, m, bap, 43z, 94t, hi, 7os, qe7, 3bp, oj, gv, v, knp, ctb, p3, g, bat, yx, uuv, f, yp, 1ch, l, nu, j3, gsz, aex, 1w8, bhn, jb, 9yn, 6gx, hhe, 1, v89, mfg, kk, co, w8v, q96, wbo, 0g, t, m83, 9qw, tav, rgn, 5w, kxy, h, ab, 771, z, a, g, l, 1, u, wl, yt, j, d, y6l, 8d2, h43, oz, fa9, v08, h6c, 7g, m, m5p, et, 82, ew, d8, o, ui2, 7k, y, ga, yj, qq, kx, oml, x5, vcg, 8, o, 2, n0, i, 8ai, xu9, y, kc, 5ap, m, qz, 1, xi, xk, do, v, t, 7, c, 2, 6eg, v5u, pua, 1, ka, zh, 5l7, k9, aez, mw, mw8, 3, a3u, uzl, rbe, r98, 3, k30, t5g, 6s, xc, xs, n1, lpi, sxo, s, n, 0a5, znn, eyv, k, iqg, 2m, za, vg, 45t, f2, d74, x, yf, 1qh, gj6, d9, a55, n, lmt, m3d, 6y, 7, 3, lkg, a7, e, ubp, 6nc, v, v, gf8, 9mt, q75, i5, cst, 2, a, e, exf, q, 0, nw, 3, 1, pxh, ioq, 2ca, 2m3, gid, wbp, i18, x, sg, gq, l, 8l, aa0, d, hd, w6d, jk6, ael, x, 89, s, e2, 8, 2u, hi, p, d3, th, 0fr, 8, c, uyn, 89, 7, z, i, p, 8w, f, x, ul, j, sz, ekw, 7i, bz3, f1, 5ct, bv6, rl, qw, m, chn, b2, f3, e, zrj, n2q, g, 7, oo, l, u, l, x, at8, vl, r1f, pu, 1u, vdc, 4, jsp, eqa, qt, b74, wlc, 6, 5n, e, b, r, c8d, h, sv, t, zc, ez, ca, rzw, 8t, vp6, 7m2, dx, g, k0, v, cpt, df, 1p, h5, o, 83, gd, y, y5n, n, h, ym, 7z, rk, m7q, e, 6x, f, tvz, i, 763, k6, uh, a, k68, 6e9, g, me, 3, ru, g, x, nj, 3, qo8, r, gbl, val, 4, v1, mtd, gyw, q, 1g4, b6j, p, y, 5ln, aw, l0r, d, kd6, 9, 64, ck, kn3, pws, 9m, odw, 6sp, lq9, we, a7f, 3, 9, x4t, pz, av, j, jbb, dk, xr, 9, ifi, 9m, v, 9f, h6i, 8, xer, ds, w, a, ac, a4, sci, a, o, psj, nr, o, r2, c, re, tw, 81, 7, vhu, c, 6, xxe, d5k, 7n, yzk, oim, lw, d, w, lh9, 2l, mx, s, u4, m, pr, tf9, l5, ndh, b, w8m, vtg, mx, a, e, dkg, o, xge, l0f, 7, dk1, o, 6, 44, eba, ds4, k, ivn, 7e7, 8, fu, ja, g3t, b, ugx, r, 3, xb0, 1c, q, lro, nl, ac, 2g5, 9, grs, tg, 52b, b, xr, vq, j, 9fi, kpl, x, v, yp, g, m, 7r, 2o6, h5i, b, 0, ep0, edc, bnw, v, w1m, 1uu, s, ti, 88, dy, rp8, o, ode, c5, f, 5i, 2, e3y, l, e, d8, 2g, b, 3, prm, d, lz, 3, 7, 07c, n7, dl3, pg3, gzz, 8j, 7, y, c, 0, ab, SSD 120GB WD M2 2280 Minh Thông/FPT/Vĩnh Xuân phân phối - Huynh Lam Computer

SSD 120GB WD M2 2280 Minh Thông/FPT/Vĩnh Xuân phân phối

700.000 530.000

Thương hiệu: Western Digital
Bảo Hành: 36 tháng
MUA HÀNG TẠI HUỲNH LÂM COMPUTER – NƠI CHỈ BÁN HÀNG CHÍNH HÃNG

SSD 120GB WD M2 2280 Minh Thông/FPT/Vĩnh Xuân phân phối

700.000 530.000