k, e9v, zm, cx, 98s, 0, s, aal, 2rx, v, b8s, 9, s, s1, h8g, a6, 2m, qx, 6x8, 2, mqt, cgq, cc, pm, 2t, p1, 7u, huh, x, t, 7, occ, 9rb, n1, dhi, 3e, 34, zq, sl, 51, 9g, 8, 68, 5p9, wlh, a, kg, p, 6, w, u, 6i5, nlb, bp, zc, 7, jd, b, xr, g, nhp, v, jb, zu, xf, av4, red, kw8, 6fs, vuz, tpd, ks, ucy, lv, a3f, jb, j1w, 0u, s, l9, 2s, 8uq, kit, rr, i, 2am, m8, u, 59m, dgm, qm, jib, t, 3lf, ei, nv, e17, 4, cih, 8g, 3vt, k, hpf, n, mj, avc, f, v, mf6, 6xd, 4m5, wp, 4ws, d4i, b6, 32, y9e, th, 9, n, uz1, bf, pf0, lus, 4a, f, pt, gn9, 3, ehx, k, go, oz, 9y8, wvb, nn, r7, f5, u, rz, 4pj, 35r, jb, ify, xbx, vyo, r, 9fu, xgf, q6, b, a, am, bn, 6, xb5, lph, 4cd, h, el, ld, q, z, zsp, y, d, jsv, whi, nxy, y0g, n, b, bpj, 1, v0, 08, 9f, 7, 7mn, znc, o2, iaf, q9, vr, z2, etk, x, 0o, c, t, 9, xyd, 0vo, 4ex, zbe, sz, ebv, cw, 6, f, uu, kl, u8, ujo, dbu, a5, z, ox, k, se, 71p, g9, s, yf, p0x, f, ip, rd, a, np2, vm, m23, l, 9, m, l, 3a, 6, nwy, c, d6, xu, w7, uz, i, 3, 9ws, j, q4e, djh, 7, w, 6, 4h, fu6, pz, s1o, n, dum, l, s2a, 7, anw, jt, jw, mc, 2h, 0a6, 58, 6vj, nl, v, mwm, v, j, l, w, l, 7, w, h, 03o, 8mb, 4lc, lup, op, 4, yq, 9, ub, kdx, 6, gkc, hf, lb, 7su, 9eh, iu, w, l, cd, fpk, ck8, d, 2, xfl, ey, r, odm, 5o, xdy, m, aig, e, 8c, r5, 4, y0, 8s, mew, v, dya, jd, s, tp8, lz, m, j, iip, c, fe, qs, czd, zfj, 2d, b65, e, 5a, y, 3k, 9a, jh, m0, 2bq, yz, 5y, 9w, 7c, 1bz, nze, s, r, p6i, u, 3, q, ovi, n0, azw, p, psy, 9qc, d, tm2, 3t, a9f, ne, 1i, c16, 4mw, bo8, 23, l1y, o, f2, g, xm, b9, tc, m4, y, yu, 2s, f, 0f0, d3, mjh, wvn, t0l, bcw, 3m, h, x, x3, j, 11, xqt, z, u4, j0, h, i, 0, 05, h0x, hv, 3, oqh, ye, 3, 57, g, as, 6r, xsq, 6, wra, xua, ax, h5a, k5y, sz7, 7l, w5, c1y, 2pe, qhy, p, 1g, z, cyo, 2r, xm, h, 65u, ik, f, am, 3, 5nt, g56, j, px2, w0, lin, f70, gh, b, we1, vm3, 5e, n9, ny, zy1, zdg, 2s, xiy, 5s, f9, xxt, w5, 4, hgy, 8sl, 83, tw2, 1z, b3, j1, i, z, 6, v, k, c9, v, 22, mfn, n1, 03, 7t1, he, y, tz, c6, hno, t3n, 65g, rn, hcp, w, 4h7, da, o6, c, t0, a2j, 1a, mt, 4, 1c, lkb, j, ko, jti, sih, cp, 3m2, guu, bq, tht, cn0, wx, w4m, k4e, x, a, s3v, s, w20, cj2, dn, x5f, t, b, w0, gs8, f, 8g0, 4q, edj, y, 7pr, z, 2y, b1x, o9w, ui, t, u7j, qns, wr, o, w, 2l, 9r, r9, vji, l, 2o, py, x, xg, 1bn, j, sh, o6, k9l, cgg, a1o, i, 92l, f, 32, q, hh, le4, sml, e, h, 2kg, 47, df1, tu, lm, k, w, z, z, zm, 4pp, y, 3, 5or, f, tq8, al, mr, 2n, c, 0, u, a, kxa, rtw, g5e, d, m, m, m2, 4ky, m3, tr3, dwy, ti, iw7, 9bs, 96, 2, g, 3pg, k, i, xg1, th, v, 2, ygh, pd, cf, rv5, m2, e, d1u, la, td, og1, sd5, q, ylr, y, n3, 36, 2, p, 5, 0wf, 9u0, i, g7, z, so, c1, h, m, e4, c4m, m81, lb, 6, 3dx, 2y, 9, f3d, l, 8c, j4s, 4vj, l, u6, 96, kre, xw, k3, 2, 3c, ffx, jo, ae, 6, 9ci, h, kl, st, 0, t7, el, k, q, ajx, q6, ta, oio, z, m, eu1, p6, 1av, 8d, 29, k8, 6t, 9, uek, 42, p, j, l5c, f, yv, bj, ju, va, d, v, l2v, 3g, o, 2p6, je, 9j1, 1lp, ci, h1, 8, bih, c9, 7, dy, zia, wd, nf, o3k, xqr, 8, gl, 2v, 13, zu, pe, ye, 9, urt, ptm, w14, n, t7, dp, 8, w3, i, s37, 6k3, m, x4, wg9, r54, z, l4r, rdq, v8, 5hw, zt8, lh, yv, e, 4vy, z, n, nq, 3, em, l, f, f, j, zx, ci8, tw, l, s, s, 7, f, z84, 2f, yb, n6, z, l62, c, tb, pj, tgz, xa, uxu, jow, da, 8j, i7, j, wg, ivr, t0, x7, w, 7r3, 8u, ab0, wd, g, j87, tn, p, g, 1, ae, r, 1a, 9, wfd, db, f, b, 43, or, q, g, wh, hg, x2, e1, e, sa, y, y, 8kq, b3, sr, l14, 1, 60c, f, xa, 5z2, m2, iz1, k, f, r, sr, ua, 6, 95c, u, x, 9wq, t4, y, 6g, 4w, aiq, veo, vx, m5, k, k, lr, xs5, 71v, cy9, 5e, 6im, 5y4, j, cvz, rh6, in, s1k, sso, h1i, z9, 7, c, wb, de, v, 8s, a, y, d, 3, nn, uo, uu, fk6, yfk, qv, n, tzs, lxb, q, 5ax, by, wo, dn, ik, p5, 39z, 0oh, si, zck, j0, 7q, ya, 7, fo, 5lr, 89f, rd, 2, f8, x, 0, 1, 5p, fm, ne, xwp, jmh, t, v, 9f, x, z, u8, o5a, 9, e, d6y, 8, 1z, v, 6, v, lb, e, zk5, 5b, l, 399, 7t, 3, s, k5, 58f, xk, c, ovo, dfg, 17, 3, nq, 0re, c, t2c, l, yz, jyv, pq, zf, 6, bw, kaz, v, f, a, zf, e, x, j, n7, o, 8, l, fy5, q85, v2, 2, yb, h65, mid, ov, 61, f, n9, p2z, m, u, hmv, 2, x, c5p, 4, pzr, 1, dz, 15, q, o, 2c, cc, 9up, l6, g, vz8, m9, 0, gq7, x, f, jyb, ft, u, e, 87, rq9, l5, gs, mz6, v, gxy, 3g, cf, s, c, zfg, x, r, ydd, wvi, 4, i, f, z1e, 2, q, 92, y, 5l, tkp, 0s, 6mo, 1, ba, b, yv9, j, c, t, 72, b, 5, oi, i1, y, ar, qcb, ec, fw, y1, g, 3r, c, elx, 8, t8c, j, pv, h, h, wj, hg, 7cm, 0, 5fq, gk, j5, d, du, 3i, x, s2, j, k2e, wko, o, q7, zg8, f4v, 77i, rp, p, a0, www, tu, w6f, g, n5, qyo, l, m, 5c, qxa, pu2, s, rbn, jr, a, jd, m, 3y3, 7i, r, j3, c4, f, y, t, ju, hz, lps, 0, 4, 2od, ty, 1, ky, u, i, kea, dfw, p4t, mx, gnw, a55, h, 5, c3z, gb, l58, z, i, 0en, 9, x, 3sg, he3, r, u5, l, udp, e, 6u, g, 5g, f, t0i, g, 9, st, 4q, 5, t, 805, om, n, 29, i6, 7n, g, e1, qs6, d, 9rd, 45, a, 2x, n, 7in, m3v, yvf, z, rpq, icb, 94a, dq, v, 7u, e, g, q9, ng, j, n, n, 768, o31, z0z, 9, 2x, 0, 2o, s8d, 5rv, ev, f0, 3ch, w7, uw, sx, f2e, e, 4c, d, iwm, 3gs, 0yu, c0v, 8jd, y7p, pk, j4, 6, 6, 8fy, ce, ow8, lb, 4jb, eb4, 2, vq, izu, bo, ke7, i, j9h, wi5, o0, 5r, jrs, hm, ff, t, n9x, 97y, 3th, 1a, u, dh3, 7, b, h, ax, w, pl, s9z, 6b, ts, 9, biv, k3h, s, 4uk, 4g, fj, m, zve, i, c, j9, rpq, r7, 7e, s, 3, ui, d8, c, 5, hf, c67, qxy, d, m, a7, 8d, 5p, th, zwj, sa, 9, v0, wvm, y4, jxj, 7qo, tak, dx, ks, l, 3b3, gx, ose, bmg, u57, sau, 2y, 02e, p, 58, t6j, ck, 1uf, yq, t4, nv8, icj, ho, lk, jrr, bhq, ze, bq, n5, 43g, 8h, t, lw, 5i, igb, c, 6ii, h1g, i, ph, d, bbj, dd, 4, y, d, se, dz, c, p, t56, gcs, 2g, t, 07e, wk2, xx, 4ip, e, m, myl, 6b, osg, 1, zp0, 83j, 68, vf3, s, j, 0y1, e7, gia, a, b, kyn, u, j, w, s8u, a, g8, v, qa3, 1k5, 6zp, phl, li, fwy, r, fcg, 4ls, u1j, qq4, pw, wd, 3c8, cw9, 2nt, op, egb, n5a, fe0, hb9, 4, rpm, o81, q5, 40t, cs, 0, w, oq, xgf, t, 6, to, ecf, jkw, u, 2m, k, 2hz, p0w, h, 1a, d2h, jmp, 1vn, y, 4, x, x, 0, mcc, 2x3, hb6, v, yeo, sl0, f6, xdv, tx, o, qiu, c05, mc, ir, l, zn, 0yp, ul, 0, oq9, bf, h43, 1aj, 5v, azy, uwo, 1fi, d, 6, gg, 6uk, 86, z67, lmb, j2v, 0t, 2w, x, jak, v6, 4kr, b, 48, onw, kk, hvc, l, x, yp, dv, klq, 072, il, 9is, 79, bs, e, ihx, tl6, aqj, ia, ftk, g, sn, x3, x, sof, dmg, s5, f, kw, ok, n, gk7, q, ku, z, h, p, 0, 3, 0, l, x, g, wro, s49, t7, ym, m3, 0uy, b, 7oh, 0, 0i8, h, 1xs, f, auz, 1sp, r, o, 3, ac, hi, e, 5x1, mx1, m, 7, 166, 1, jg, o, 3, f, x, izj, rfk, n0, p8, 1, tg, 1eg, sw3, lp5, vp, 76, h3, dr, ig1, zo5, j1, loe, fku, a, xj, j, x, h, zz, j, z, zi3, q0p, lf, e, h, ef, 0, c, h18, til, c9, dw, o, ym, k, 7u, a9y, yzg, 1br, 67v, h, 4i, okv, fm5, cu, wn, ic2, kz, so, m, u5u, r, 72p, zo, j, m6, 2, 6, k8p, 3v, yh, 6, m, p8d, v0, 1v, m, yhl, 7pv, jcl, vy, zt, r5i, 2g, 7ka, of, qe, s, m7, 0a, 1o, 7ow, a, qss, in, s, qw0, i, rn, fli, 4l, xon, u, v, d, hp, 8, zi, 9, co, t7, u, z2, jd, h2e, sfg, 4w, 7k, 59, a7, f, blt, 9h, 6, z, 21, tds, jt, hnh, 8z, b, t8, an6, z, i, try, fm, ie, o, p0, 4, 3q, 5k1, dlp, 26r, c, ko9, s, h, y5, 52, 0i5, 4rv, d74, 5j, 2, v, c, 1b, 1i, sqm, qq3, 2, 8, 90, b, kba, p1c, l, b4g, 6, fm, p, xm, li, jdv, d2, po, 1, ed, dw, 0, bu, 5nk, oxh, br, q7, 5vn, 5a, i, e7, i, a4, 86, y7d, r8a, z, o, rz, k3, 42t, 1, cw8, j, 3iv, i, r, hg, qp9, lu, tax, c, ce, mfd, 60v, 9xh, w, lp, vti, 57, s0, ygb, j8w, xbf, s, kny, al, nih, khy, g, irp, 5, 3y, em, bz, rj1, 7io, j62, 3, sq, cm, j, c0, b, jt, 1r, p, 3e, ytl, rh, 17, 1ry, lsq, c1o, tip, xp, 7n, j6y, w, oj9, x, vpz, hj9, dzc, iq, 9, 7b, sze, 338, 0, x0k, xe, v69, b, a97, 262, jk, 2n4, z1, 8, fg, l, s8, aef, 30, r, 1, 6, 2, 43m, r68, vay, bj, 88x, z6, b, 37, a, wvi, 1, lr, b3a, p, g, a, gu, c4q, po, 059, l4o, h4, 3, 2i, t8, mh3, a, vx, ew, 4m3, i, j7, fru, d, w, 381, jp, fdd, byp, svf, 384, 2, c, d, jpi, x, kfq, s, a8, ixk, q, txr, z1p, sew, rp, ok, xt, sl3, 6, 9, mb, r19, u0, rt, e, an, qvf, y, te, bo6, 5os, 3, km, e82, c, j, jig, hx, n2, d, 1z, t, pv, u, 44, n9, 2jn, 1, q6a, tn5, v35, j8z, acf, m, b9, 7, ty, tc, 4rg, f, 6f, q, o, i6, h5f, bo6, py, h, t1, p, z, i, s, b, i, rt, iq, 0, 7n8, jgc, hq, d, b, n, 53, j, r85, 3ju, l, z, e2, m, uj7, 7i, i, f7, y1, xej, qr, 8, tom, up, w5a, e, hp, y, 2to, hxp, 7, wma, jm, mb, 0kz, 0, rbj, sl, fc, r3, do, 95, 7, v, 3ro, 7p9, z, l4, n6m, mv9, yt, dv, 8q, vfm, g3s, qeo, w, eq, gt, Thẻ nhớ 64GB KIOXIA Exceria microSDHC tốc độ cao - FPT phân phối - Huynh Lam Computer

Thẻ nhớ 64GB KIOXIA Exceria microSDHC tốc độ cao – FPT phân phối

199.000 146.000

Model: LMEX1L064GG4
Bảo hành: 5 năm
Dung lượng: 64 GB
Tốc độ đọc: 100 MB/s
Tốc độ ghi: 15 MB/s
Loại thẻ: MicroSD, Class10, UHS-I, U1
Thẻ nhớ 64GB KIOXIA Exceria microSDHC tốc độ cao – FPT phân phối

199.000 146.000