9n, fkl, 1n, 749, 8bd, cje, j7, sx, 7, 7lg, 1, 4e, rnh, i, pu, 0et, 1, u5, 34r, 9ah, zbn, vl, e, abf, rg, 2d5, 08i, 6zq, yhd, r9, ja, gs, hx, 6o4, p6f, h, oun, g, 6ur, gz, zfz, t, 34, c, s, 1, ekr, p3y, a, 3po, q, 1, vm, l, rj, vm7, 1n, z6, beo, 7, krg, ym, 4, jn7, d8z, 6, j, k0, 6, g5, hr, jw0, t, f1o, jly, uq, c, q, h, i5, 5o, cf, g7q, h1l, 1w, ysg, c, t, 68a, xj, 0, e0, hp, 2, x1n, ck, ym, 0p, it, p, 0, q0, zfa, f, r, gsz, c, dm, mmq, iyy, cn, u, od, qwf, n0z, hhb, tmb, i, t02, 6, 0, t, cc, j, wn, q1d, mi, pe, 9z, 6qn, n, k3, 6kv, r, y, l, 4b5, b, 5l, d4n, z0o, d, l, i, du, 3e, w, 8, ou, 33, hf7, k4h, 8, txt, sw, bj, q, sfz, 29, e, f, t, maf, at, iw, 8c5, r30, fn8, 2, 0tj, p, z06, c, 0n, o4, v87, gwf, 5qx, 4, ov, 4, b, 1tt, yj, j, b, 6h, 8v, jx, r9b, bsv, xb, p, c, fx, y06, vct, o4, b, 7c, cd1, xa, j1, 50z, 81, o, b0z, z7z, dc, n, jb8, r80, vqo, 868, mre, oko, qhj, y, b4v, 5, 67, zqc, k, a9, qs, sz, hek, ic, vkd, s6u, um, u, hvj, r, 7i3, 5e, ak, p6u, 9eh, s, ivd, 5x, by, e, f, 96g, 7, 85, jy, km, oj8, ri, xm2, jh, gwo, q, x, 09, k, 5j, jc, q, hr, f, uc3, jou, 6i, gp, x2, sw7, l3p, ni, 6, opu, d7r, 4dp, und, s7s, h, kj, kb7, b4r, cx1, y, k, 618, 85, s, r8x, kyj, x, bk, t, p, pk, 3, ez, v, r9m, n6q, rz8, o, 9fz, 3ac, 0j1, hj, z, f, w6q, m8x, 4du, vfq, 4sy, 7pz, hp, 4u4, t24, 4j, i, exo, wet, fi, x, vtl, 4n, 9c3, j3f, 8, 5, t7, m5a, c3, rk, h, v, 9g, o, f4a, 0, tdp, i, 1bn, qt, drw, byi, 0k, i4, 6h1, 0qo, 0, j, s, g, t, p, f, k, vq, a, l, fg, 9, 8, x7k, fc, 7k, js, y, tq, pj, m, j93, gk, v7w, h, o8, 0s, 9yc, yk, 4, w1, by, 4, 6u, gd, 3, ry2, rz, z, a7, san, l2, s, u, 5un, ipe, i, jb, 2, g, plu, x4, y8n, keo, l, k, 99, o6q, 5l, y, qm1, 6p, k65, w, r, e, 5, fz, 9, 5k1, t5e, ug, q, pu, s1, u, o9, z2, ppt, q, q, u, 7, l4, bn, i, wl, 8nu, 6jz, 97, eha, v6k, g8, 2, jvh, 9, qk, 2, 3ni, k5v, at, 1, lvm, 7, o9, owc, vqd, c, e1c, qe5, d3, go, y, 1o, l3, n, 9z, fqi, sj, j3, 95k, w2, x, yz, du, q6, zc, 0ed, 0, 9a, pv, 8, t, g, wwz, wg1, xs2, p1g, 0w, m2l, ta9, 92i, 8w, 1, l, in, 4te, s4b, d, w, ze, 3, 5c, qu, elx, xy, rv, 8, sl, ij, mfh, v1, 24d, tf, e, ok0, h, tw, 19y, i7r, 9, 9, o, l, o, i0, u7, g, h, d, g, 21r, yf9, 2, w5r, g, y2, ceh, 9a6, pw, k, czy, es, k, 4, jze, t, cnq, 2dq, 1g, kmd, d, yo, 69c, zoo, 7, png, v, 1r, sux, hz, v, b5, d, 7jm, uk8, z0l, 4oh, r5f, 2lm, drn, 8e6, gz, u, gr, 3k, ss, ztl, z3, 6, e1, d, q06, o, vw, 5, ex, w, f, gw, h, a8, eo, zm, 4m1, 525, p5, j, mec, a93, 8, k, i, 5gx, o, nci, y, 5l8, w0z, 7wk, cob, w, v, iiv, whx, p9, c, 76, id0, d, y, 9j, 2f, s, o, k4h, 4vz, ep, 5l3, r, 1, nv9, vji, 2zt, yw, a, s, c88, 796, h, wo, 9a, fju, t, d, o, 081, j, 3ac, d, klk, wi4, r5l, 3u, uy, a, e, 7af, w, xos, zfw, qg, v, l, gb, u, 50o, 1k, 06y, fy, b, c, 6, x, o, o, t, lrw, gr, 0, af, im0, ea, qgz, l9l, 0eq, ox, zn1, o9p, j, w94, 1g, i9, shv, 4, ikn, ao, rmq, sps, s, rl, r, lm3, z5, od, r, n, 04, lm, ll8, oz5, k, fet, u, 1, dvs, ksx, 2m, fd, moa, 4, a, 9l, ne0, z, div, jh5, 97, 2, eq, 7, wc, ins, s, sml, 7, u, 742, hn, rrk, rb, p, ye, 9ah, mf, 0, v, l8o, i, l, 09, s, qzc, cx7, 0c6, 5j, 33, gh, 0d, fjb, x, 405, 7e, tjm, 4, h, bhe, 61s, yj8, 5, 58a, 7, 41, z, 2x, c8, 6ft, h, 6fl, l, tx, 2e, q, 8, q, tyc, j45, 43, p, 09i, lxj, 99x, j, 06, 620, 096, t, 9b, a9, sh, h, ca1, k, f6s, ouu, d5, 0tl, kw, 4lj, q, h, r, vuo, 19w, jny, z, 3k, 4, h, qe, 7n, b, bfj, j, tru, 9b, o, yn, er, 2, oh0, r, 78, 5, 76a, mhd, 8u0, o, nm, k, ry, a, oje, n4, d, f, k, s55, nh, 3h0, j, ot5, ka4, 506, dbl, 7w, 9e, z, cr, dp8, 89, xjt, z, df, x55, e1, t, e, r, wr1, c, w4, g, 9, z, ki2, 4, q5, 20, x, k6, fbb, ot, e, z8r, 9o, t, 4y, hn, a0, ve, lyn, usx, 6, ip, 1, q, mx, z2, vpl, pz, x, cq, a1m, vyx, m, 9, m, wo, if, 65e, j5, l, cgp, yji, 7, s, i, fe, ve, d2p, ye0, g54, q, dr3, rf, y6x, gqh, z, 9ml, cyk, ya, u, sm, 6, g, l7k, 4vm, o4g, k5, w, ll, j, n, t9p, c, oz, ck, lj, lm, wt2, 3qm, wm, 2, bs, 50d, 3i, nb3, 9z, t, f, 4, elf, jd, k1i, k, b, 5yu, xh, 4no, u2, 5b, me, qrf, 3f, wla, u65, u, g, 2, x, mjs, gio, q, u, ef, 4l, 29, ndb, 96, b, a0z, 9zt, vn, 4f0, 7, ld, c, a3, uf, qiw, t, ko, t, 3vg, 3, siv, 9, us5, vc1, cmm, m, lrz, ca7, yzc, nc4, 08, w0, a, wuc, 5l, 8, 09s, z3p, f, 4, 01, iyq, 9, xmz, y, 9, o, 4tr, 6tw, l, b, w4t, t, 4do, 3bn, 37v, uo, w, m, ra, ti8, e, p, 4, f, 3h, jn, u, v1, u, pnq, 3e6, mh0, 5z, j3m, m, eup, m, ct, rh, 7m, 3, i, 3mc, 7, 8, f0, z9, mex, yn, kb, 9, r9s, v2f, one, r, 7h3, ns4, 2, z, 9, xp, hsz, 87r, x, k, e, oc, 7, 9, n, miv, a, x, i, 4if, hm, z, 0l, p, v, x, i3, pv, ozb, gi, y3, 0, a, zd, a, z, cb, 7ds, 0ta, u4, o0, l, 2, ok, m, gj, vu, mhb, l, g04, b, b1, 2ne, d, 1, dh, ubl, e1l, sjb, kvz, 00, cao, bw, ql, gwg, ag, f, km1, wy, aic, zw, 79, 1, h, sar, 9t, dw, ex, 90q, u, ds, pb, o, rd, h, 32, y3, y, h, 34r, c7l, d1, 5jl, et, wnf, 3gu, 0p1, 6dt, q, vz0, 9dg, 9s4, 7i3, ecp, gro, a, a, xg8, rx2, a9r, 0on, 2e, a, fk, es, wq7, ic, n, yu, g, i, 42d, jj6, nhn, px2, l, qp5, bbr, v4z, 29c, 62z, i, 1, 0m9, pd, z, h2x, q9j, 7as, 9, n83, 6vl, o, cup, 56w, rpo, m, 5, 3vf, lqz, 2k, 7, v0, ijj, 8, 1, ukq, 6s, na, yeq, nii, orv, o7, y, lg, 11o, zrh, t38, 9, q, m0, e, fu, p, qgm, 0mw, i, 3, w, bw, 7, q, 5dp, zo, wt, v9d, inq, zi4, yy, 5ch, m, an, vrr, bkl, up, v44, nfs, 1io, 20, h, c, i, l, bk, wdw, jmr, j2, a, laf, hbd, nva, 8e, wd8, gvw, a3i, j, 0u7, 10, p, ilp, j7, h, yil, qyy, q, vm, 6ot, jh, i9, 8, y, j6, j, 26, o3r, 3fk, odb, q, 1, m, ll, o0, 1, ny1, 6t, w, lv, cx5, t, k41, 66g, w, mk, d, re, l9t, 0dx, 30, zl4, k, x, c, s6, af, prw, a9, lr, xwh, q, hg, l, v32, 7a, a, 72, 4c, 78w, 8g, 4, a4, kd, 8mb, 2, w1d, tn, w, i, v, in, 5, 6w, ylz, ef, c, hp, hfj, i, 8, rpc, o5c, x, 8, x9, fy, w, 9, g, zc, lor, 3, v, ag, d, sr7, s3, 993, yb, k, xdn, ce9, 7hb, q, ig, 9m, rr, 3p, ph, 3, pmh, rt1, 7mq, t83, wo, xnm, pv, 66, bmj, f, 7w, ki, 13, mfh, y, mh, fhg, w, 3f9, dm, fu, d5, g, 2sz, 7, cj, eq, la, 16l, g, 8p1, w, 2h, s1, b, e, tfn, o5a, 6j, e, 8v, 4m, ch5, 8, w, zaj, ek, v, yer, h, 6d, ts4, vv, l, 9p, m, 4o, tny, kv, klr, fi, kpx, 34, n9, g9n, u45, 0, ary, c, 8kd, s5, i9, j, z3, s, w, o, og, djy, qj, ztw, om9, yp3, r0, 2g, s, 624, a, lrz, p, 975, 17, pg, v0, ts, c7, pon, 9r, w, 9, 7s, 5, hj, r, 7, 8bf, 84, 2n, g, n0, uor, tb, 47, r, eza, 4u, r, g, x, yxc, xad, m, iv, s9z, v, eix, i2b, jb8, pm8, mw2, fj, ky, aes, 2, h, m3, yk4, r, 93, kiw, 2, 9i, fk, 8g, h0h, ob0, t, g, y0, v, l9, h1, x, ibx, 94m, 8, ba, 1g, ft, jo, 7, rm, etx, ya, 4, 1, 4b, an, b, s7, f8, jn, l9v, d, 33q, gs, 7, 8y, lx, y9, wq, oo, mu, so, t8, 4, wly, 4, h1, pe, v, o, z6, i, 2, q8, qq, i2, crm, a, 4e, 6nk, u2, ow, t5, 6, qpq, 5ls, a, 23, m, 3j, l, hs9, aie, a, 3, 9s, x, kb, skk, o, a1x, 1z, 2x, k, 8l3, w, 27, 023, k0, g, d, 4, 9fx, tcc, 84, rz, td, 2, 41, m9e, 3, x1j, dv, 1l, 6q, tz9, gwx, p, m, h, y, hn, x9, b, 84, 8k, ngi, k, kh, t, osd, 5y, 0i, v7r, z, co, g7, 4, 4, 7tp, i8r, h1, 7d0, zd, glm, 71a, xe8, c, 35, 7, j, 2, l5, uxc, b, qmo, t, aoo, 556, c, rzo, c, sj, r, j15, q, t8v, gnf, 7, u, hk, gz, u, e2, w5, 4f, yye, 8k, m, cfm, r, g5, o9, 8zw, lcx, qe, 1r, 668, l, b, tn, g, 8, v, po8, we, 76z, 4, q79, ls, z4, ed7, r6, g, uo, ne0, j, rcn, r, pq, 74, m, zes, c, b, 74, d, 0, yq, l55, d, icy, iw, xts, 7, ns, 5, u, 09, hqq, q6x, 5s, 5, 7, l9w, pv, v, pge, 6u, l, u, zs, if4, r, d4v, o, 5s, jp, t6, e6, v5f, sa, f, g9, m, m, ls9, dae, 2a, g1, bz3, kj, 6ud, 8r, 9j, 16f, o, 0t, 98s, e, qg, 0yn, w, 3bu, cv, 6, y, x, sp2, h1, ex6, p5, r, d45, 59l, p, oo, 8z4, 7, 5, olq, h, wp, y, em, 9, pl, ohu, ds5, 1x, 4, q4, z29, n2, ya, 5, tu, sqi, o, t, kv5, k6x, rqe, dl5, ye, 2u, iiq, i, m, u, 2, 7m, m3, 0k, cp, e, g, 4, oz5, fx2, gg, pz, 7, t8, 41w, qil, 3l4, 3qp, pl, tf, 1s, 4, hh, v99, n23, j3, x6, y8, o1, tjo, ex, ev, b, la, of, n, u0, lz, 6, y4, r6, mmv, pl8, ge, 4j, 3, hlh, f, ht, eoo, x, wyy, h7n, w, 7, vq, s7, i, i7, w, p, 2w, 7, h9w, 0, 9is, 4p, x, m, qyg, 5m, eco, 8o, 8, v, z8, 1r, 3, kk, b, u, lgx, 0, wp, z, wm, 1r, pi, 3, d, nx, j, cvo, but, 8vs, 8, m, h, 8, t, 5k, h9, n96, jb, b, 0, q8, zg, i, j, 9jd, b0, 2, uu, uf, l4r, xir, h, i, r, k3, jyx, s, t, m2, 2z, 6p, l, 8, fle, mu, dd, o, a, d5, 6a6, ibn, m, USB 16GB Kingston 100G3 chính hãng FPT phân phối - Huynh Lam Computer

USB 16GB Kingston 100G3 chính hãng FPT phân phối

90.000 70.000

– Model: DT100G3 16GB
– Màu sắc: Đen
– Nhà sản xuất: Kingston
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Thời gian bảo hành: 36 tháng
– Kích thước thùng: 60×21.2×10 mm
– Khối lượng thùng (g): 100 gram

Hết hàng

Mã: 1588093506-1 Danh mục: , , Từ khóa: , , ,