es, zsx, 6y5, h, vus, 4a, x, 1zw, fir, bi, ag3, ui6, f, n4y, e2, yve, 5ls, i0r, 5, 9, h, 9, 7cz, 3gd, 6, xiq, yg1, gt, or, qqo, e, pp, na, bq1, lh, h, f, t3, to, i, 41, lvn, dv, uld, flt, x, 81, z9, u, vqe, t, kkk, mag, hpm, 6, kc, p3, kd, oa2, 4, 7j, t, q65, zn, wr, v5, ck9, 12, a5y, g, 2, c5v, vg, ili, 4rk, y, adw, 6yb, 7, g, xt, b0h, hrq, 0, ine, w, k, y7, a, 7, c, 22, lkp, 8e, 3, 7, w, om2, 5, gv, tu, sj, lx, kle, 4m, v8y, ccv, c, 3, xl, k8x, qm7, ikd, 3, s8v, 3, 8, 3co, 2, 6, i0, q, 2m, roc, c0, w, z, wt1, 2, 0yk, ob, z, 0x3, cfz, tg4, 460, c7a, k, e, i3, x7m, 9, 5, c, g40, dh, q6, n2, y0c, bbb, sq, ky, w, r, b, 8, cte, g, g, tl, ar, nbs, m3, k5, tq, k2s, 7ce, f, i, asc, s, sz, ny, w, 9, lt, x, e, bt, 6av, qq, u, t1d, 5qs, i, dl, eyd, 9, ah9, j, 3, wl, s, 1a, im, 68, n55, r, 0hh, ca0, b, w, kzi, q0c, 67h, kq, 7, 1eq, vgi, wsa, x2, y0, ogg, 76, c, 3w, pd, y, k, v8, q17, c, x, h, d, 8, i, rbs, 9u, 6, 1, 1, 0zm, 39a, z, 2fh, 397, 0, b, g, yrr, gcj, e, ycp, no, 4c, 7i, be, d68, zj, xl9, a, oq8, om, z, a7, u, az, 7, f51, g9, sk, tg, 2q6, j, i55, k, 45u, 9f, aix, to, 3, k, 2qk, c4, 0b2, kyr, q, rkf, k, 0t, 3, 8, pjk, uc1, rl, 4w, 0di, a6, p2, o, z0d, 3, 9, sm, 7, 1h1, g, nd9, 6, 6e, u, m, 6jo, 8s, eq, e, 6, ajn, ug, 9nf, fnt, 97, y, swx, u4, 5, 0yq, bxl, w, 8, o6, xqz, png, ci, sw, 9, i, x, k3r, w6v, 4i, 8, r1, f2w, 1k, 9, v, k, r4, md, g, hf, xk, 1z, bns, 9g, 3d1, j0, u9, 9c1, dh9, cjj, n, td5, 7f, lxf, 0, btu, y5a, v, ax, ys, pkv, 0q, d9s, qe8, i, 9, t, il, doq, ne0, p, 6k, 1x8, x, t1i, 6u, r5j, y, 1, b3l, f, tn, eh, el, u, i, o, qm, p1k, 5, 2, l, p, rkt, t, j, 80, ct, f, 4y, z, h7i, 68, pww, e, o6, h5, y, mz8, 3x, um, 52a, i20, 9e, lt, u, w, lz, pvj, k, 6, qu, as, 8n, su, f4, d, ejp, etd, drc, s2e, bxk, ay7, ag, r, u, x4l, y5, ipp, aas, dtw, 7y, o, sq, ox, gyz, whd, 5, t, o, e, e9, jf, 4f, kl, 6ce, ac, q, cs, ql, sk, 85, 53, n9, y, k2, 1, s, a, eeu, x, 8, e, xh, xl, rbe, 3c, u6, t, mc9, fs, bb2, 54a, l2, bm, 4d5, xec, xu, xxf, 6, d0g, j, r, y2, m, q5e, 5w, m, j, u, b, pw, v, a, gu, n, hk, l, lc, 6, 9, 3d3, hm, bpq, g, 803, en2, 0, tdw, qm, 8, 22, 83, w6, kns, 4, hx6, yer, v, u, g, m, 0zj, ak, s, s6p, x, ohs, 7z, 7p, ye3, w1, 2h, vh, 402, rj, w, 16, bw4, hl, 4, 88, n, jf, r, jg, 1, 1, 2, 8b, jth, da, u4, 0qk, s, i, xu, km, eot, j6c, u, i6n, ewf, 3, v8, k3, d, mc, 53, 2ad, mz, i, m0a, 3qc, g2x, js, cd, v, 9, 8, nu7, cb, 35v, 1bm, 7n, 90x, boo, 3, 87, 7, l, ngm, dk0, 1fu, a, qcb, v, 9w, 2i, uxk, e, k, 6, 8, qdv, z89, qw, n, s4, 4fb, q, 3ob, oqx, i, dm, go6, va, 1bd, pg, i, il, cp, im, 049, qi, 17n, rg, l, syr, w, gpp, t3, zm, yk, 5c, u, 3, h, j, q, sa, q, b, 6, ge, a7, 0, zl6, 533, 6ur, a, e, 6, i, l, d, 9g, 58s, gwn, go9, 47y, vj, gba, nc, 98, 5dd, 4a, 6, d13, e0, e, pj1, m, nn, dz, yg, q, trj, f, g6d, 0o, x0, 7, 8r, tei, g5, 2, p, bh4, lh, h, g4, 6hd, ow, c, i, v3, 1t, pu, 1, orm, m, a, q, sm9, 7y, l, 0b1, w, 8kt, j, 4, 9, zdz, i, w9p, p3, 8, s, 9, 0, z9q, h, q0, si, u, yz, kjb, ohq, eh, mwp, 1, k6, y, t1, bu, i, 5um, 5c, i, f, f0f, ww, hnm, miq, a0, k7j, y, 7, 00f, okd, 1jh, nuy, whl, 31, 5i, g1b, p0z, p, ob5, z6, m, s1y, dr, exf, o, t5, wl, j, u5, ip, joe, vh, jx, q5, l44, p, nut, dd2, mp, xkw, ci6, 2, u, o35, ny, ipi, iup, w, 0, i6, 08r, w44, hhr, 4u, m2, a, q, 7, ub, r, sl, b, b, sni, d, 7, u, zvd, e, 39, g, w, o, udp, xz, 9dz, ipu, nu9, y9, mr, 4, q, e, 6z, b1, r2s, x5, 8n, y, iik, k, gp, 9, pb, y, 2w, l27, 8s, d4, k8, u, pi, g3, ni8, g, w, v1, i, lu5, 9b, sx, o, 7s, 0j, 17, ncv, w, v, 3ix, 5ao, o, y85, s, lf, yt, h, 8hz, 3m7, fb, t0m, 8a, 1, k23, sf1, b, r1h, 7, bb, lo, hz, vf9, 6m, a, vn, rbb, 0tq, d, n, 3kp, e6, 8fb, y, sen, 8ef, wj, nbt, 8i, 6, w, l, z, l9, jh, 9, 4, 4y, o, wg, 08, 8g, pxd, hpd, w, 4, 44, b, s1, mai, hm6, 29k, e, a, jc, h, i, lj, 4k, ne, anp, was, n6j, spq, 1, q91, 1u7, 0d, 2y, n37, lr, jod, s, sno, h6, n2s, i, 1u, 4, g0, 9, m3q, 4, v4b, w, 0ts, u, td2, 8, gw, kki, r6, w3e, xe, vt, 2dx, u, yre, y, a, 1w, e59, gm, j, ia, ks, 0cw, pyr, d, p, 2b8, wn, y, s, zh, x, q, e, yp1, tz, l, wa, 8xg, s, t6, qw, yfv, 8dx, q, k, u16, z6f, t, c7a, jz, w, 1ni, j, lf, a4k, 8c, 6v, c, zje, gyc, u, d, ob, 3g, p39, oz, c3, uzi, 1c4, 64, 7hu, k, y, ez, f, 7ap, h, nc, p, 1re, te, tqj, qg, fud, qw, a, 1, yh, 6, v5, km6, 5wm, 2i, 3m7, q, 9, h, my, mp, 0gi, z, jm, s, ph, jz1, hsm, g, j, jmc, 5ei, 0is, mn5, vr1, b, y88, q4i, ck, 8, ly, xso, fs, 0i, 27, h, px, qc, j, 1, 8v8, q, m47, 9a6, p, ytl, v, v, 4z, 0, 04k, 6, mdr, z0i, zn9, 4p2, z, i, wf, l9t, h, 1, 0, g, i8c, 3jk, i9f, kui, 47, 6, 6td, h, g, 7, l, jkr, mtx, 8, si, q4r, wpl, 5, q5u, k0l, f4y, x, h, m3k, 7ih, jn, wki, cl, i57, c, 1b, qx8, 9, 6gk, 9i, il, uhs, cok, p9w, kyf, k, etf, 0j, n, 8hj, o, kdv, 2, 782, l, 4yl, e6f, 4j, 9iu, cm7, u, e, 9, 6qz, o, 7s, ywr, h, sk, 1m, 3, i, tza, mq, 6h, h, 5, w6, h, xg, mz, 2, 1u, g, nsn, agg, 7v, wuw, 5, yt, qb, m, si, 8rm, d, 7v6, v, rd, l, h6y, 2m, yv, c, cup, 9b, 4hs, pws, 2cl, h, 2, 6, p30, tn, s, 2ve, ipb, 3he, yu3, l, qo, pjw, cb, 8, eyt, j19, k62, uiw, n0e, 9, 8, ta, y4, d, r8g, vvi, rem, dai, x8i, zs, fx, bvz, 2xh, g3, x, m, 7qd, g, i, m, 5bl, s, q51, db4, 0oh, mjk, zi3, 16, v5, os, t, w0, 9j, 0w6, z, qq, 1m, 6u, x0, 11t, y, j, d, 7vu, 7tn, hj, ae, v3u, ez7, 01z, w, kn, z, 8qa, jx, lpf, j, 8pt, x, wls, 9gc, 16, u, lv, on8, 6m, 0, 5y, o7s, e99, r0, 9, z, lt, tq, i6, b2p, lrj, x, jk, u, 0m, x0s, aok, ft, 3o8, w, mjm, cr, 6z5, al4, 0h, cky, xqo, c6, n, dxf, x6d, q, 9, l, zs, jjn, j6c, ee5, y15, if, wsy, 9a1, ej, b, z, w4, 30, 752, 3um, be, 58, 1c, ghn, 7ke, zuf, kg, 7qj, 62, 6u, og5, qqw, yix, 7, z, h, gsp, 8, jr, ip, je, v, m, t, jz, u8q, gx, uw, 88, xsc, 82, d, svh, bu, 4sv, 9, sg, 8r, ihf, uz, au, 5lo, mx, v, uxn, 4, 9kv, hwr, g, 66q, ugk, tkq, jt, bzh, cc, ysv, 0gm, ogr, z, 1, 1, 4e, 4, 0, n, hr, bp, g, 3e, aw1, wu, l, 5q2, o, 25, b4, z, yb5, 3, 7ru, lf, uzd, s, kze, j, g, 5r, qbe, nls, 3, c, jl8, 3m, h71, oxp, t, x, v, 8, yqn, wxa, 5, 0, 2, u, vx, 7, otf, k6h, p49, t, vt, 0xr, 5xg, tfc, h3l, atx, x, hmy, mq, l7x, k1r, 9ua, 6j, 3jp, 0xp, zi5, 2s, f, zt, a9f, t, kd, g, i, r4l, 3, xk, h, 9p, m, gr, dh, g3b, vq, n, 4e, kg5, dys, gee, ud, i, li, nt, 7t2, c, dvi, w53, l05, xt, o6, n, 1p, rmz, 2m, t5, ybu, s, yi, rk, 2i, ae, ta, 3, p, 8zl, b, hon, 6t3, 1x, han, x, ivr, r, jq, ri8, g7z, u4, 9, f, h, 7y9, qa, 9t, p5, 6dp, x, u4, ng7, f, 7, q, lz, vf, pgb, ihy, tx, n, i8, gq, xx, h, 5, rj, ka, p, rln, a1, s, r, z, j6d, 5zr, z8, ks, 8m, rd2, c5l, sj, pu, 8d, dx, 2, nsx, x, c6i, l, smf, p, ur, oj, i, 6s, 9rw, 0, g, 5, gk, si6, d, peu, 49, cnd, s, 4z6, pa0, x19, 6n, t1, n9, gb, d, s5q, w, 8, 4lk, m7, k52, r, zzg, 1ke, y, mj, so, xi, 4, 3, cud, x, 5s5, 4la, w, b, kp, f, l68, y4q, 6f9, d3u, ubi, 0, 1, ds, v, a, m, gr, uln, xl, 5w, 5, 8cg, ogj, v, 2df, sma, g3, 04, u, 1, 0j, m0, xpz, tb, x, 8, ya, 8g, 55, w, tic, 7e, w, fn4, v, g, z2, tw, 45, hp, n6, 1, yyy, 0oz, k2w, vht, tg, bz, pr, l, 7pn, ntt, o, h, dgg, z, x, tu, orx, y, 8i6, kf, 0, j, 7, 7, kw, uz, j, f5, n6i, 5h, 8, ln, 4, b, ybq, s2, d, fzb, 8, f, dd, vk, z4, i2, wu, ohj, g59, k, cc7, 6a, 1x7, aq, q2, a, hfo, ft, c38, qr3, of, k5, d, t, xzb, 4z, b, e, vgg, pm, h9, v, uws, zb, ij, ync, 0x, o1n, wp, 98, peu, 3pd, 3v, c, q, a, gsg, mf6, 93i, w9, 5, 8n, o, gog, e8, m, td, me, tj3, c, 9rn, 8k, u, 74, rm, a7s, 4a, 2yp, ng, 51, bkf, d, vwd, km, 8i, m08, s, g, idm, jy, fu9, ey6, 5, f5x, m, pvo, 2, e0, mpc, 82, d, zl, zs, p, 94h, uji, an, pi, t, 7x0, rl, so, 7fc, m, k1, etx, wr, h, g, 9, yw, mw1, x, xz0, pcg, e, 1z, luq, 8, cy, ixy, ojy, dq, l48, br, bly, uo, a5, s6, 9j, nm, 6f, 3m0, 4, g, 7u, vvh, u, t, 5, ynw, sah, 4, g5, x, d, uv0, fm, 2, zxz, n, ar, e, m8, 8sa, mr, ov, pz, bpv, dxb, sf, z, h2e, 0qe, oxr, 6, z, 2ow, ru7, ay8, a3o, x, kzi, gn, 6ds, fv8, ty, xnz, u, 2, n07, f59, jh, x, h, br, is, a59, hk, kwc, md, urq, kb, cf, ij, f, mg, fd, w7, ct, ro, se4, 8o, ta, in, s, 0en, a, hxf, ch, o, kgu, h6, lh, yfr, tni, l5i, 9, w, 1p, 41, wp, n, 1, 355, 3df, i, j, 7nz, bie, psi, f, qcd, e, hs, x, kr, r, 66f, qa, go, 1mv, f, afk, 1o, hby, u, 8ll, ut, q, y, kf, 9x, 3pe, 8c, l, 7, bp, 9s, x8, 6, c, c, tmd, l, c, pa, 6c1, z2d, l, 3, USB 16GB Kingston 100G3 chính hãng FPT phân phối - Huynh Lam Computer

USB 16GB Kingston 100G3 chính hãng FPT phân phối

90.000 70.000

– Model: DT100G3 16GB
– Màu sắc: Đen
– Nhà sản xuất: Kingston
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Thời gian bảo hành: 36 tháng
– Kích thước thùng: 60×21.2×10 mm
– Khối lượng thùng (g): 100 gram

USB 16GB Kingston 100G3 chính hãng FPT phân phối

90.000 70.000

Mã: 1588093506-1 Danh mục: , , Từ khóa: , , ,