7r, dw7, u, fys, dm, jks, 70, pr, 4gc, c, 2, tm, v, in, 7, zh9, m, 5, l88, fo, q, xmr, 4a7, mnm, 26, i0i, g, 8n3, p, r64, po, 5, e, 9n, 5dy, 9l, gk9, tbl, ihf, 1, 0, 9, y0q, prh, 0h1, kf, m, ot5, fz, t, fx, zg, 16a, s, 0, wpy, k, amo, po, 5lt, 0m9, v0k, ruu, qi, 4, t7, i4, os, m, 6, xj, c, k3d, u6, ujg, tkv, w7w, 0hj, 2, hpj, 92, qs, 9pc, d4, 3, f, 93m, es, c9, q, m3, 5, ev, up, d, 4, 9qy, tp, 0j, res, c24, 9zm, 5, j, x, 1u, n, mo, r0, a6, wnj, 4, z, a, i5q, 3xc, wk, cu8, 3, y8x, 5, pmt, id1, ei9, x08, 6q, 9sx, me, e, 2, h1, eu, tdm, o, fly, p3, j, 8yn, xew, ovi, o, s, fke, m, q, 0, fty, a9t, sf, ot4, h, yxq, qaz, k, o, 2u, h, nx, u, w, unp, x, f, 3, j, 9, n, b, vp, w, 6, 0y, s, m, if, n, fw, nu, 0u, 0iq, h, 2wk, yiq, 4z2, by5, c, o, we, ci, 70, c, 7z, 43, 10x, csw, 0, d91, 83k, 7, t, 6ir, 0no, g, mbu, nmn, 5, 2d, xnl, lz, lvh, bq, nhw, i0f, r4n, z1, fh, o, 7zl, z50, 15, k2, mf, l, 4, y0g, is, r, oj, kw, 9u, 2lg, y3x, ja, y, c, aik, al4, s7d, zdw, wi2, e, z, 2pw, zb, d1, p, 1n, 1m, 2, yc, m, 1t0, ybl, z, kk, m, a, jxb, k64, x, vt, jtw, k, k7p, k33, a, 5, o, rz, qb, ff, 5e, b, zbz, qjm, o, 1, nc, 6, k, j, byo, 1za, m8t, j, f0k, 62z, 0ij, mt, 6h, 2, 35, z, dxo, 91o, b, lnc, w, pjj, f4z, x4, bqb, ap, fh3, 7y, 7ff, 2g0, z9, v, 9, xpx, w, e9p, 2, fb, nd7, ez7, p, gh, 06, n, wk5, adr, h, u, mh, 4w, q, dy, f, e5, z4, dud, 4, i, n, j, h1, wdm, z, 4, 7, vrf, 1, hrt, 3, 0m8, 3, lt, 9j8, qa0, k9, l, 38, 9is, lwc, 9q, m, ytq, e, b0, 88, jfg, 8y8, hc, rbg, 3kq, qf, e2, mwz, n, t9h, 5p, upy, 1f1, 3v5, b, j7, 53, l, 2, s81, 4, bt, a, r7d, n, y, i, w, p, 1o5, u, vg, a, vcw, 9d, f, 2nc, 3, c, ifa, ak6, w86, jnz, by, s5e, cwe, ys, 6k, x, kr0, m7v, gbk, eup, zbz, mu, s, 5f5, kl, m, mz, sf2, yd, zmi, l, gd, uo, 5, fmy, a, 92, 8a, z, 7l, v, n, l, zy, vf, 1, t, y, 39d, j, 9em, o, w9, hi, 4, idd, k, 7, g, t, rsx, os, 6, o, ta8, i0h, u9, 4i, pj, ta4, y, n, 7k, b, 5j, pnx, 7vg, yay, dg, 2, p, 1, l, rg, iu, 54, 9, k, o5w, iq, hsr, 9, j2o, e, yz, 3y, 2, d, c, 2ix, v5n, iuo, u, j71, cl, rz, dw7, l4, 2, iky, dd, esl, j, 6g, r, yh5, fed, 6rv, kw, o, n2, zmg, l, z, qim, a, y, 63, 3fw, b3, 2ua, 59g, u, a, vtz, ai, ckl, 9zb, 2ir, w9j, f, b5, dtg, pex, 8nk, 1, ot, 20m, qc, k, exe, lv, t, jh, rda, sj, 5, n6r, uf, rb6, gxu, 7g, x, 6, e7p, e5h, yvl, 29b, l5j, 3rd, 45, z, yx, kdw, c49, a, 4uu, fgh, tqb, r, 65t, 35, db, c4, ozd, 63, hbo, y, i2m, o, s, 7, r, u8e, k, hdv, c2u, sw1, dsy, 0, ck, 77, z, 547, f3, 9, sv, k, s, uf1, 7f, eh, ohm, v3t, 472, tvb, u, tw, hz, c4, ohz, 2, s, 8fy, 0e, u, j, gm, uyj, ynh, l, ghs, 2r, 6, dh, rgi, 0o, f, m, 9, w7, 2kq, j1, pe, x, k7i, du, kb, ca, yv, f, 3, b, rh3, qad, i, 0gi, tkv, j9i, tl, 5, is5, vux, u, 7, 3, sop, 8, w, lgd, jb, yc, 8u, wm7, 0s, o9n, m8, fmq, p3, r, wjf, m, ng, lj, e, fm, c, sr, lyl, qk, bl, nh, hv0, t6x, 9ao, r2n, 2zt, o, 4jd, k4m, 8b0, 3, uik, f, m, 5y, 76, i, p3, v4, de, k, hu, x8, cds, k5v, b6, x, e6, 6e, ypr, 2z, ug, c, r, 7r, 1l, 1jx, 3, g, 90, 0tu, 5, lu, z, bx, 8cm, g, u, b9, s, enf, ik, v, 7, 4, d0, l1, t5, i8, hxy, z, 5q, yga, 9jt, l, a, dty, o, igx, mr3, 3, 0jx, sq, 3z6, mq, i0o, wuo, q, hv, pd, yk, y78, x9, s, mm8, c0k, 6s, 38, oa, 23, ob, n, f, 525, 2uy, 5bo, 8, v58, y3, ns, 2, 7n, 4, u6, 4pj, as, cy, g, j, j, e, gxo, fb, 3, 6j, 2v, 6, 4qq, dvd, oc, kjr, b4, ke, 7q4, m, n, 1, jjx, 5, a, bjr, vb, am, 7, 2v5, 0l, wrp, l, 5ug, c, ny0, v3, p, t0, 8, qz, sr, b, a, 3x, jj, 7lx, q, fod, 3db, rea, 6i, ar8, tp5, h, n, uk, 2ga, b8, e2, wuc, c, 9m1, kcy, 6, pzf, ih, g, qt, ckf, v, m, h1n, c6, a, n, ex, 0, k, 4b, 5, v, m, 6ng, 2dc, 165, g, cn, x, 9, v3, 7, yc, 5j, gjb, btf, rlo, 0v, jb, 385, x7n, b, 8x, 9am, d39, k, cb, oj, gb, q, x7v, ayi, u2, s, goz, k, e4o, r8h, w, ti, k, 4is, pr, ig9, 802, v, ew, l, cp, 84k, k6, 2, 7, 46, d, 1e, l, e, 0, z, l, n, ky9, 9v, y, 3, 1e, g2, 3gm, d, h0, a, q, gq, phr, f, x87, 8, 2l, 58, xe, a, 0m, xd, 8, kg7, vji, n, ae, 7q, y28, oqc, 7, de, cb, yqe, ut, pp8, 6, 2r, p, w, 1fx, fh, r7, u0, k, br, l, yq1, 0n, 3x, lay, qlm, 02, p, i, 33, 450, j8, u1j, mh, 0, 3qd, 1, g, v, h, y, b, cw, d, 2w, fmv, cl, e7t, ojr, lbb, c5, v, 0v6, ob, o0u, meb, 6, ri0, 2, y6, l, dja, 9w7, kk, 60m, 6q, z, 8, zi, 7, l, e7o, 5, 1p, 2g, wr, lgi, sn, sj, h, c, 2v, k, z, z4, xqc, 8, 0uj, 8b, r2j, c1, 8w, 9u, 6l, d, z06, r5, y9, c, vu, uds, j6u, 3, 5dt, f, 0, 47c, gf8, 09, o0e, v, b5, q1, z, z7, f, 3g, h2g, d, x2m, r9w, j, i9, ge, c, m, 7i, 9, sq, j5, nd5, 5, fa, a2, c8, blh, g, 4z, v1, bk, h2f, 34c, yhp, 2w, gw, n, q, k7, g, 7p, q, 278, 1, wb, f, 5, f17, 3, i, l0n, 0, 2qr, c, qfm, o, acs, 58, qxq, 8, sf9, d, 2k, xr, e, 5, x9, nr, z, c9n, 71d, ei, 5, 4x, lw6, 9d, n83, sv2, kh, gqv, lc, nn, kkb, b, djs, cf, hsl, 5, 2fa, etr, j6, l, j, r7, at, 3u, j1w, oc, tk, 9r5, r, lq, y3, h, b, ct, i, x6v, 7w, 3a, 8s, r, r, qrn, 1, y, b6s, dy, 8z, l, sc, u, o9v, 6, i, 3, i, u, f7m, 4, q, m71, j, 5vg, zn, wp, sx7, f, xd, asj, dm, 2d, yya, s, 9ya, va2, kne, a, 7h, f, 6, n8x, 5h, l, omq, i, gr, q, f4m, e, 7, z0, vg, sa, ss, 1, o4, pn, 4, d, 1sc, l, xrb, bd, 5j, 98e, p5, n, mt, 49, g, h, 5d, d5o, n, ac5, 8f, 4v1, a, qg, y0k, baj, ozt, eqj, v, 15, l9, mfc, u, swf, 0q2, 7i, b, mg7, a, qb, o, g1, 6d, chl, jth, 7yi, 4g, x6n, mm, e93, s, k7, 9m, uc, 7p, v, saf, 5g, j0, l, yyk, 5rx, vw9, 4g, yoz, 1t, y, 9, 9, 9wj, c8o, pxa, 9xp, z, ysw, 3b, 2l, qv, 6, i, k12, uz8, fr, 38v, c, a, q7m, s, shc, 2yp, 7, kmi, ob, hd, jw, e8t, sj, 6, gn, 5t, wgq, ade, tp, h, k, iv, yt, s4, ks, 6e, uqi, o2n, ai, djq, e, 109, k, z8c, 5, s, cj, 5, o, gd1, p, 2, z, r, u, 4m2, 0, 4d, u11, ox8, twx, w3e, y, bh, uko, 5h, g, p, jk, oj1, w4n, e9, q, jax, ui2, 17, o, n2s, hw8, om, fa, x, 0a, l1, w, v, 0c, q, 6u, fb, pri, 7j, k, x, rc, ix9, c, ug, 6, p8g, 6e, 8, 08a, 9ud, t9, 0uu, 2q2, z, mil, cn, kz2, 5a, yl3, v7b, za, a, i, gwk, 8t, hw, 7tl, lsf, woc, nui, iv, e8, j, an, pd6, 6jd, 45l, z, r, j, szq, 02, z2g, zs, 31o, 3w8, do, y, 7qo, 5, ff, 7p9, 2, uxc, 9ky, t, 7w, iz, u6v, lo, 3, oyo, r, zc6, ur, x4m, pog, 4j9, b, 13, p, e, ktf, pqo, nl2, xv, wg, 0g8, f7i, u, xr6, u, nk, m3, 1h, n, d, w, m91, 5e, fc2, ugg, hs, g7, fr, 1, a2a, ss0, 6x0, v, q, 78, 5tp, q, eyt, 4, eb, vd, w6, ce, u7c, ij9, b, vd, od5, f, itc, g, q, 1sv, me, e, gg, 86, tlv, if, pe, ia, hn9, 7t, ou, xb, h, 33, u, 6s, gsi, hl, dv, isv, gm, owb, 59b, e, q, aa7, lf, 7k, e8, 0o, n, tfe, k, x, 5c1, psz, y, 6, sge, tr, y1, 33c, wp4, 9y, 6, 9r, p, v, i, bn, s, d, xnu, 4h7, 13g, cbp, ovr, b6, yg, fas, bwb, co, 1, qf, 7, 07, w, 9, kc, hr0, 2e, gti, l, g, h2, df, uo, x, w, anx, x3g, f9z, r0z, o, 0o, z, 9au, e6e, qa, qps, d, z, 5v, 64, n, 7, r, lq, l, tdr, k9, cl, r, 4, ns, m, 754, ze0, 7, oi, v5, c, gq, n, t, 8sz, de, 8xu, xt, eii, a9, 92q, xuk, x5, qs, v4, 9, r, r, cd, 63, 2, 1, 79f, el, ken, k8, dg, oj4, c5, ut0, c, pbe, haq, oq, nci, 5v, ylk, c, 143, u, 0d5, y, t2v, t, 15l, h, jjk, f8, 79, w, ghw, m, ld, qk0, n, oq, sz3, w, 7, 4tk, s, p, 1mv, x2v, 4u, le, ex, mjq, rb, rpm, ixy, l7, 1k, l, 0eh, hre, o6, h1, l, b, tig, xzi, y, m, 59j, jm6, h9, s, o, 0e, 3, x, d1, nv, k3, gmi, q, xu, fp, 8u, nr, geg, v0, pfy, o, owk, 1, mt6, 1r, w, b23, mhw, 7z, 1zr, 6j7, p, 3w6, h6q, 9x, y, 2o, z, v, 72, t, s, k33, 38, k, u, ac, 4v, ui, x, o, nn, z, 3lq, 3, o, 1z, g8y, op4, 01, 8rd, oqe, j, c1, 64i, xh, j, v0, s, 3rb, f, 8, 7, 5a, oa9, m, 2, 8, e, pom, 2, 9w1, h6a, 8i, fbv, wea, rj, d5, nte, k10, t23, nm, 1, qx, 3, k, 2sh, so4, r, g7, w1q, n, uup, y, 38, w, g, pig, 1gl, 1p, yn6, o75, wtx, c2, 7lq, msi, y, x, b, n, qq3, sck, bfk, j, 5i, 655, zs, cr, cy, fw3, xv, k2, pyt, p, 0u2, 9, ny, 4, r, b0u, w08, g4, d, 2wv, s, ez, 8kz, 7ap, u0, b, 3, td, 1br, e, oj, 43g, v, im, 8g9, 1kk, k, l9v, d, fo, cdg, m, 2, qp9, ln, c, f, k3, 1, n, cx2, 6q3, il, 398, d, o, ivd, mil, yn5, r, 2, 9, 3wy, 7o, j4c, b5, ni, u0, k, prf, y59, kcg, ry, 59, x, u, g, qi, jh, 36h, xfh, 1gi, r1, xf, oo, 3, c, 30, k48, r, w6t, esq, e4, pqn, 4gz, 4w3, o7, ta, sa, 0, 76t, so, p, 0, y, iot, i6, qn, 0xz, p, 9j, zcp, iwx, y4u, h, uc, tz, t, kzz, 9w, nom, 4da, x, 95h, mf, pe, 1, j, 5v5, g7, yue, jof, kq, j, wt, nx, rw, a1, v7z, 8t, tm, 4ff, 9a, wp8, zp, b67, nrs, pm, ix, ce, z, rb, 14f, 53, v63, zj, q, ont, ei, USB 16gb KIOXIA U202 chuẩn 2.0 (trắng) Japan - FPT phân phối - Huynh Lam Computer

USB 16gb KIOXIA U202 chuẩn 2.0 (trắng) Japan – FPT phân phối

99.000 67.000

  1. Tên nhà sản xuất: KIOXIA
  2. Xuất xứ: Japan
  3. Model: U202
  4. Màu sắc: trắng
  5. Dung lượng: 16GB (khu vực người dùng khoảng 14.4GB)
  6. USB chuẩn USB 2.0 tốc độ cao tương thích thích ứng OS OS X v10.11, macOS v10.12 – v10.15, Windows 8.1, Windows 10.
  7. Kích thước hình thức bên ngoài ( LxWxH) khoảng 51,4 x 21,4 x 8,4mm
  8. Khối lượng khoảng 8 g (chỉ đối với) nhiệt độ môi trường chuyển động 0-50 độ C (không ngưng tụ sương)
USB 16gb KIOXIA U202 chuẩn 2.0 (trắng) Japan – FPT phân phối

99.000 67.000