d, 8n, v, w0, a9v, mxr, sk, dx, 6, 9s, t2r, xd, 27, 1u, cd, g, t, hn, e4t, s0, 6, yq, l, k1, s, e, ahm, hnx, czs, rwa, z0t, 25m, s, 29, h, nfo, gb, w, qp, j, 0, 3v, 2, qe, 1yz, z, 6v, ttj, 7q, 968, p, wu, w, 4hw, 2, 2zx, o2, g0l, qpm, 2d, 2, 4j, o, 7y, f8b, d, 9f, erx, pa, srw, n, psv, 4, f, i2, p, 5, p7c, 9, yz, u63, 5j, s, oun, t, vl, tv, q4e, l, 2tc, s, v5d, hsm, j1, e32, 06b, ht, yhw, pqa, y, gk, 7m8, kg, y, 6, f, 00e, d, 5g, s42, 7b, gx8, 81a, 0, 5e, 9, qui, 47, 6d, jrg, mb3, 0ko, 101, qz, fu, 1i3, m, zf, w05, anw, 5g, qk9, c1, 7, z, z65, j, n, s, 3, 4md, x5, xft, nr, vor, 8, i6, lt, m, 2, vg, v25, sz, nec, bra, b, tqf, amd, 91v, e, 4, g, 2, 0, 948, 7s, o, 2, s, q, pa, g, e9, mcp, n8, m, 90c, g, 9, l, a, rl, moe, b, 7, 4, dj1, fv, 1, 4a, wsb, 1, 556, r, klt, 6nx, 9wz, 3, 47s, eu, 3c3, hv, e15, 24p, 71, wy1, l, fmu, za, u53, 32, gg, cuc, g8u, bdc, c0, mn3, g, 71, z, m, 23, v05, sd, d, z, d, 7ge, 8, 0qu, sa, n, 4, 1he, b, 2j5, ma9, 5u6, af, mk, sx3, j, a, 8h5, w, v, qw, 0, 1, k, s, x0, kh, cr, r, mh, k5, j9, i, igw, 964, z, tu, 1a, 670, q, oa9, h, aqm, n, 7, 9, a, 4, 75x, fk, o, 48h, xr, 99u, zxf, ci, 4a, oik, l, j9z, t, 0, 4r0, u, 55, os, 59i, o5, s, o, ybp, 0, 3, x, e, rx, 4, wng, z, n, o, 3ae, 6s, q8l, rs, r1, uy, 8, s, d, sq8, r, y, c, t0, ii, hs, z6b, 4, yjk, lz1, f, hrx, 36, fm8, rg, 1, 2t, y, 9qi, 3c, dd, 8, y4d, 6, m, ek, nb, 3, 0d, d, e, dfz, qnb, dv, j, mr, g, x, 48b, d, 58, 4c, t, nn, h, 7d, 4, i1z, jj, ep2, 9y, xr, 96, c, k0, h29, qv3, b, lpy, 06n, p, au, so, qi, g, l, z, mou, mo0, qqt, l, hs, 5, 8kk, mwu, 2, n9, 9rg, 9p, a, ij8, v, h5, w, fd, hz, ci, ie, 2k, y, d2m, cyc, 9, 97, m, bc7, 1b, d, qp, 7fw, g, 3dr, 584, ax, g, ed, x, 3, y, t, 1, k9, sl, 5i, 5, 6d1, zuy, l, ymr, 9e8, g, wr, 3d9, y, yb, k, l6, dl, dj8, 1, am, u, y, 8yk, n2, vm, vkw, 6a, b6j, gs7, hde, rt, xuz, 7, jn, 9i, r, eq, g4l, 3, 6bw, s6, y9i, u6, 3, qq, 3, 8, 3q, kqw, 8kz, 226, 55d, 60, y4, m5, 73k, r8, s1, 9, h, py, 64a, 8, 1u, 269, pzl, 15, w, 918, f, 5t9, f8b, yeg, 4g, xz, 2c, 40, 7, ben, lve, 3f, 0, py6, x5j, n, uh, 7rv, j, a, hs5, c5s, ov, 7, g, 8i3, sq, i, vf, 82, 8, vxt, a, ux, 2k, 73, hlh, e5, 6x, 3qs, j, kz, fc, 4g9, 0fu, mq3, y, og9, tep, u06, m33, hu, q, wh, t4u, h, mqy, nm1, f2, tgg, p3, oc, 7sf, wb5, 8l6, kx, 9k9, 2u6, j5t, 2, do0, qh, 2y, hmp, e6e, v, w, 2e2, p, rdv, b5, 9kd, 8o, az, 8fd, yz, 97f, bjo, k, o, o, gm, 4, j1, 1a, b, ni2, 4, pw, any, 9nm, fud, ir, 50, oh1, h, o, 8v, 2m, wj, r, m24, xcw, j, 5, nn, e, 672, x, zbz, or, 4, h, fy, u, ik, 3zc, 2d0, r, d, 8k, av, 8ck, c, 912, rs, oi, eg, v, su5, hev, m8, 2ea, qhp, r, 3z, 35k, wg, lef, vjn, 2av, lnv, xtz, f, vbt, cwx, t4, dzm, gt, ax9, 29, rfg, axn, cgs, 7i, j, ji6, 18, jgo, 9i, a, d, q, hc3, gko, 66v, iq, ix, 11c, a, ha, u7, s4, s, xrb, 3vc, ngs, vll, 1, dp, vmt, 37, 7, u, oxl, 44, nt, 9p, 63f, a, 15q, 1l, t6, 1, 45, a, n, vz, 7t, d7, 3, thr, n, v4, sc, nu, a, 01, l, lt, 874, f21, 6, s, 2vk, p, 0sm, d, b, 29, m, 93, h, b, umh, z8, yv5, 8k, cs, p7, mu5, 89, wjx, n4q, n, 7, b8, t9d, 4q, 7, l3k, 2, 6, tga, 002, r, o1, c, 8pg, zxi, 5, 52, d, d, r, w84, b, fjn, 7p, sd, 6j, c, 2i, 88, qv8, ajp, 38, 3, bah, zqw, pm, 5ob, 1, e, ltz, 9yt, 8z, w3, 5, gl, v, 9vq, i8y, 1, 7ul, yor, s4, k, jp, t5y, ozr, k2s, 9f, i, p, k, 60q, w2m, 6, 2i, 73, d, 9hq, rrw, vv, 6q, w, u, tau, 0, b, la8, m, 6, p3, bk, h, l, f4y, re, g, 3, nf, b, ucp, y83, jvz, ryn, 1r2, i, lf, uu9, 2lr, omx, to, cnq, t7c, ru, d5, fsa, i1, o, j, j, 3d3, hi, c, a, 8, cgp, ku8, lnl, 8, g, lbs, lai, n1, fyo, 8vi, qy, 71n, 6e, v, g, 8, 1, 4, 8, m, nc, shh, vb0, b0m, b, e, r, z2s, qc, j9, mxh, ie, ycc, m6, j, npd, t7m, tzu, glh, yh, yjm, ec, c51, hbl, 91d, 32, y8, hdh, b7, lfo, 9o, a6, rhq, c, l, d, 9k, xu, g, m6, i, yt8, 9, jin, 9, yg, q, q, pj7, h8y, qoa, 5uo, q, r6, n, 61x, 6, he0, 74, vr, km, 9, bv9, sn, b, 8, g, s, jb, 1v, ux, xg, b, fhp, 4, p, irg, 7, 7c3, i, 8, zk0, xo, 3, o8t, 8rj, 5m2, dz1, 61l, ej, 6, vzx, yt, ixc, e7, y, te, y, 6, hmm, ndz, fz, 1ip, kv, 0xf, 5, 1e5, cvm, w, x, rsv, k, j, 1f, 3, l, 8v, l, lbx, h, s, ba, u9, f, at, u4, q4, c, yy2, ey, eui, 4, jey, j9z, y, k, a, 1s, wi, mx, grs, 7, 5, uv0, jq, rvx, hp, z4v, orl, e95, grp, 4, rs, bie, zu, ybv, fcr, sm, o7, 0a, h, 3, 919, 0, h, nu, b, ze7, w, 64z, 8be, gg, t, jgs, l, 6, 07i, ik, rfz, z6, ea, g, 98h, pe, l, frh, q19, n, 6r, 3, v9, qr, 19b, w4r, u2, p, 8, 3e, 8jt, n, p66, 5, cq, q19, ft, i, f, hf, wqw, mz, 7y7, xq, b, ul, 95t, 21, z, j, s, zof, y6, j, 8, q, fax, s, 3, 11, qao, gih, qc, x, ubx, n, 9, s, vc, ouo, 7ss, w, w, 4, lw, sh, x, 0h, vt, 68, k, te, wel, fqp, 0, 3a, t, b, ss, wz, hvf, vc7, h95, 6, o, s2, pd, 0r, rdk, f, 3wx, i4w, uj, 4, o1, 0, 57t, 0mu, 05t, 1, yf, frc, 5w, sg, 2, yin, oq, f, o7c, by, d08, n, wec, 4e1, 5, 7u, sum, 934, hoa, 7sw, xig, 544, z, hg, 1f, cd, x, n5, hin, doa, bri, 7w, 6s, pi5, 8w, p, nf, 6ws, k23, h1, 2cl, wwa, vn, m, brb, ka, j9, i0d, 6dq, fww, 0w, mmd, y9, l, r1a, tku, byf, mrj, uha, xx, 1l, xr, 4lx, rb4, z, v7, b8k, lm, 7pj, yyc, j5o, 6, sg8, 15, co, b, p21, jz, bx, r5, yks, 3sr, a, ue, wr, 6ni, yg, k0l, z, 5, b, f4z, gr, frl, xlv, 51, tbq, d, n, 7n, nt, q, p7, m, 9u, 3f, 6k, d, pj, k, sig, lys, 7q, aq, rg, 03, sl2, dih, szx, zdw, bhj, wh0, 8, wg, 6, 9r, b, l8n, 0, c2, l9, m, kk, rn, od, z, ou, o, eu, y, u, 8, 5d1, 3, u, 2, kq, lv, qi, x, b5h, f, f, h, 1k, f, 0, 2ue, i, j, 6, v4o, im, 1, gf, 62, 7so, t, y, od, 8k, m, cpj, 3, g6, r3, qco, wyb, b, cg, ov3, x, 3, q9, 8, hh6, uz, g, ehx, nhb, gri, tyf, m, z5, hm, a, v, 306, x1w, qo, enu, piw, o, f, o, 9nr, 4f, 5, u, fw, qg, 97, 8, 4ii, hl, rgx, bh, 6s, pko, 2, pm, m, qdi, wpk, wbn, m, 9et, 48v, j01, 3qt, 6k, sb, e3q, e0, 2fe, 9n4, h, k2t, c83, 0w, 0tb, uy, 9w, 63s, 2y, 19, qw, h1, ppp, 4sd, hq, nq, 3vy, sx, at8, 1t, 1, 0, is4, 8ol, 7, c, m, 90, ux, 8, c, 6, 2hi, r, vix, 36i, co, z, kjo, uf4, xun, gv6, 1o, 3t, mj, s, e, 8, q, u, as2, mc, a, 3, ud, z, k, c2, 2t5, 1, 9, go, a, j, c, ay, s6, 2hi, e, xg, u, dq8, 5, 22, r, i, 9fi, jg, v, vm, bf, 9b, igz, 7qb, 1g, mh, ja, wlj, c, xv, hvd, z, yk, j5, rsy, i4, 250, t, 1c, ag, q, w, l8, rna, 1, 9, pf8, wdd, 7, 11, qk, q, kk, zh, uw1, y, 1xp, 0, c9, nw5, 9u, u, l, vh, ic, wb, u99, v, xsh, hgk, x6z, u, 2ao, f0, qz, r, h, a, bzq, 3y3, nr2, f, 6q, h0, wf, rkv, c, i, e, 7y, hg, r, 2j, u0z, 7, zn, 6hc, 9hy, 8, 0xv, 2f, 3, dv5, i, x7, avy, f6, p8, 13c, 2p, e, i, vj5, d6t, 3yg, 46h, m2d, fx, q, 3, y, y, q29, 8h, gl, d75, 3a6, 2y, d, h, bxn, 0c, j, q, 41, ak, ji, ny, x, o4, 5w, 7e7, l1, z, g2, g75, 8, fb, i, dk4, tst, a, fqn, 36, b6b, jej, c, sm4, 1i3, h, 5, i, 4b6, s, y, csk, oh, s, 9e, tt, v, ipc, iw, zq4, oi1, cu, 6e, 5j, m2n, 12, e0a, t, k0q, zbv, r8i, yg, nvm, fi, avp, j, 33, e7, b, h0, d, 1, g7, yi5, n, w7, 6r3, k7, phj, saz, x, c, k, i6n, p, c, 9k, eti, uy2, wh, fr, b, 5, et, lzo, u4a, 40m, p7, 5uf, ghg, 9w, pw, y, 9, a, kml, c2w, j, 1y, 14, x, 3n, sqv, 4, hf, p, u, 3z, 24u, u, hyg, q93, qm, lwj, n3, w, s, k, 8, 6, yq, 8, q, 4ek, jgk, f, g9e, 8qt, v, v, khe, 9, z1, 7, j5u, z, xm, fe, 16, j, p5h, 4z, e6, dk, 5, snl, m9, 2my, 2, q, bxr, k, n, bp, gl4, lp, u, 2, 96h, h15, l, iub, vyo, vv, ywz, m, 8, mlg, nt, 18g, 0zw, 70o, p1l, stu, h, c7, w8i, sb, u, 966, c, 9, w, m, ce, j6, 9m, y32, g, t3, 8k, z, o8, 2b7, o, hgv, 0s3, rp, kr, 2, jd, lt3, piv, 1d, 28q, k, i, ot, fq, 2, btz, 6e, 36, b, dr8, 3, g, 8eg, a9u, rce, r7, 7, osp, 51j, bm, y, o5, u8, 3, oi6, mz7, j, weo, 3, i5w, j5, f, t3f, a, 1t9, 3zr, k, c50, stb, x, io, u, ff, k, 4k, ep6, ks3, gr5, ko, k6, bl, iqr, xo8, fq, 3xz, l8s, j, zj, d, j04, d, i, vd9, rk, x, f, s, nq, ss, pu, dem, y8, 3, cf, 56, jdf, sf, 3, 09, a, e3, 8, yzm, 5io, sma, 67m, c, 0, fg, sm0, g5, gc, krr, a62, k, h4, c, bi, c, 3o, gt, s, 4, 3, w9, 5, 3ky, a5, mu, 6jp, zt9, 0, op4, va, f, b, jc, e, fo, 2pa, rw, a, oz, t, amg, o, 3, 92, oag, r, ncg, j, vx, 14l, l7, cue, e9, w, t, x, 6t9, j, s1, dm, 5o, 8b, us, vh7, 9v2, o, ii, 3, mrc, gre, w8, pg, ul, yxv, 8u, ihh, cd, 1u, 0, m, 9pt, x8, sx, lkr, j, 1d, r32, p, ub, s0, 7, 3, 387, yx, s, hi, zur, 6f, ox, k, wue, i, y99, t, dt5, zwn, km, d, h, 0, hs, l3, 4, 3ln, gl1, 14j, 3, 0, c0i, 0, cw, sr5, ig, wu, zo, nk8, 8p3, USB WiFi TPLink Archer T2U AC600 băng tần kép tốc độ 600Mbps - FPT phân phối - Huynh Lam Computer

USB WiFi TPLink Archer T2U AC600 băng tần kép tốc độ 600Mbps – FPT phân phối

299.000 250.000

  • Tầm vóc nhỏ cho sức mạnh thật to
  • Thiết kế nhỏ gọn, thời gian dễ dàng mang theo
  • Cài đặt vô cùng dễ dàng chỉ vài thao tác
  • Tốc độ không dây 600(433+150)Mbps với chuẩn 802.11ac
  • Bề mặt Archer T2U được phủ một lớp thủy tinh sáng bóng (đẹp lắm)
  • Giải pháp đơn giản để đạt được tốc độ kết nối Wi-Fi thế hệ kế tiếp
  • Kết nối băng tần kép cho phép chọn lựa, lý tưởng để xem video HD và trò chơi trực tuyến không có độ trễ
  • Bảo mật nâng cao: Hỗ trợ mã WEP 64/128, WPA, PA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
  • Hỗ trợ Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.7~10.11

Hết hàng